Вход за членове:
Актуално
Уважаеми колеги,

Днес, 28.04.2016г. започва ваксинацията срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит, която ще се провежда съгласно утвърдения план.

На 27.04.2016г. Правителството утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016-2018 г. В нея са предвидени и обезщетения при унищожаване на заразени и контактни животни и продукти от тях. Средствата за изпълнението на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните болести и за изплащането на обезщетенията се осигуряват от републиканския бюджет и ДФ „Земеделие”.
Във връзка с изпълнение на Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози по чл. 118 от ЗВД, сключено Споразумение № 185 от 23.11.2015 г. между ДФЗ и БАБХ, с което се регламентира предоставянето на средства за прилагане на Схема на държавна помощ № SA.42240 (2015/XA) „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма (ДПП) и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните (ПНЛБЖ)” и Писмо с вх. № 7176/25.04.2016 г. от Българския ветеринарен съюз с предложение за сключване на договор между ОДБХ и РВЛ е одобрен образец на този договор.
В чл.2, ал.7 от договора е посочено: „Заплащането за извършване на ваксинация на ЕПЖ срещу заболяването Заразен нодуларен дерматит за 2016 г. ще се извърши от БАБХ по цени определени в Тарифата по чл. 46в, ал. 1 от ЗВД след представяне на съответните отчетни документи.”
Във връзка с изплащането на мероприятията по ДПП извършени през месец декември 2015г., Министъра на Земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е подписала разпореждане за изплащане на 55% от дължимите суми, които ще бъдат утвърдени от УС на ДФ „Земеделие“ в първите работни дни след празниците. Останалата част от сумата ще бъде преведена след приключване на ваксинацията срещу Заразен нодуларен дерматит.
Изплащане на мероприятията по програмата за 2016г. ще се извършват от датата на приемането Тарифа 2016-2018г.

Приложение:
1. Образец на договор между ОДБХ и регистрираните ветеринарни лекари с предмет: „Ред за изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози (ППНКЛБЖЗ), в частта определена за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари”.
2. Листовка за приложение на ваксината срещу Заразен нодуларен дерматит.

От Ръководството
Ветеринарни новини
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС – ВСИЧКИ
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БВС – ВСИЧКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ККПЕ Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОККПЕ – ВСИЧКИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,


Приложено ви изпращам за сведение и изпълнение:

1. Решения №10 и №16 на ОС на БВС от 26.03.2016г.;
2. Протокол №37 от заседание на НС на БВС от 21.05.2016г.;
3. Писмо с Изх.№070/09.05.2016г. до г-жа Десислава Танева – Министър на земеделието и храните и д-р Дамян Илиев – изп.директор на БАБХ;
4. Национален регистър на ветеринарните лечебни заведения и ветеринарните лекари работещи в тях съгласно чл.33 от ЗВД;

Моля, в срок до 30.06.2016г. председателите на Областните колегии на БВС да изпълнят решение №2 на НС на БВС от 21.05.2016г. и представят:

- Писмен отчет за изпълнение на решение № 10 на ОС от 26.03.2016г. във връзка с изпълнение на задълженията си по чл.41 ал.6 от Устава на БВС;
- Актуализиран регистър на упражняващите ветеринарномедицинска практика ветеринарни лекари за всяка Областна колегия на БВС;


С уважение:
Д-р Трифон Цветков

Председател на НС на БВС