Вход за членове:
Актуално
МЗХГ
Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо Изх.№090/14.10.20г. от Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков до Министъра на МЗХГ г-жа Десислава Танева и членовете на електронната работна група по изготвяне на проект на нов ЗВД с вх.№64-493/14.10.20г., публикуваме отговор от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов с вх.№401/22.10.2020г.

От Ръководството
Ветеринарни новини
Решение № 1:
След гласуване НС избира за водещ на заседанието д-р Петър Дойчев – главен секретар на НС на БВС и протоколист г-жа Паулина Станимирова – адм.секретар на НС на БВС;

Решение №2:
НС приема предварително обявеният Дневен ред, както следва:
1. Отчет за изпълнение на бюджета за 2019г.

Докладва: Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

2. Обсъждане на проект на бюджет на БВС за 2020г. и отчет за неговото изпълнение към момента.

Докладва: Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС

3. Обсъждане позицията на БВС във връзка със Заповед на Министъра на МЗХГ за изработване на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност.

4. Отчет на Председателя на КНД д-р Мирослав Първанов относно изработването на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2022 - 2024 г.

Докладва: Д-р Мирослав Първанов
Председател на КНД

5. Разни


Решение №3:
НС приема отчета за изпълнение на бюджета на БВС за 2019г. за сведение и утвърждава проекта за бюджет за 2020г.;

Решение №4:
В резултат на проведеното обсъждане НС възлага на КНД да изготви позиция относно предложения проект за нов ЗВД, която да бъда огласена пред медиите и съответните компетентни органи;

Решение №5:
НС възлага на Председателя на НС на БВС писмено да уведоми Министъра на МЗХГ в състава на работната група за изготвяне на нов ЗВД да бъдат включени следните представители на БВС:

Д-р Димитър Цанков - Зам.-председател на НС на БВС
Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД
Адв. Иван Георгиев
Д-р Димитър Яновски – Председател на ОК София-град
Д-р Трайко Алчев – Председател на ОК Стара Загора
Д-р Пламен Конов – Председател на ОК Бургас
Д-р Павел Тодоров – Председател на ОК Кърджали
Д-р Цветана Спасова – член на НС
Д-р Радослав Архипов – член на КНД

Решение №6:
НС възлага на работната група съгласно решение №5/10.10.2020г. да участва в разработване на текстовете за нов ЗВД в съответствие и изпълнение на приетата от НС позиция на БВС (решение №4/10.10.2020г.);

Решение №7:
НС упълномощава по темата във връзка с изготвяне на нов ЗВД членовете на работната група на БВС съгласно решение №5/10.10.2020г. да участват в планирани медийни изяви . При необходимост може да бъде ангажирана PR агенция, като за целта ще бъде осигурено финансово обезпечение;

Решение №8:
НС задължава председателите на ОК и членовете на НС да информират колегите по места с обсъжданите въпроси и взетите решения от днешното заседание на НС на БВС;

Решение №9:
Председателите на ОК в срок от 10 дни да изготвят списък на 10 ветеринарни лекари работещи с продуктивни животни за участие в мониторинг чрез вземане на кръвни проби за Ку треска, като разходите по изследването да се поемат от фонд „Социален“ при БВС;

Решение №10:
Във връзка с изготвянето на проект за нов ЗВД и нова НППНПКЛБЖЗ 2022-2024г. всички членове на БВС, които имат предложения да ги изпращат на официалния имейл на БВС – bvsbg@abv.bg;

Решение №11:
За попълване състава на СУФ, НС избира за член д-р Христо Дичев Кънев от ОК София-град;

Решение №12:
За попълване състава на СУФ, НС избира за член д-р Пламен Стойков Петков от ОК Разград;