Вход за членове:
Актуално
 На 04.02.2016г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои неговото обнародване в Държавен вестник. Във връзка със зачестилите медийни публикации и разпространение в общественото пространство на неверни твърдения по отношение на приети поправки в ЗВД, Българския ветеринарен съюз прави следното изявление:
БВС участва активно в дебатите и обсъжданията по този законопроект със свои представители във всички работни групи, както и на двете четения в комисията по земеделие към НС. Нашата организация проведе широк дебат и в своите среди, като Националния съвет на БВС прие официално становище на свое заседание на 19.10.2015г.
Становището беше публикувано и изпратено до всички членове на Комисията по земеделие. Между двете четения на Закона се състояха и две заседания на работни групи, на които нашите представители успяха мотивирано да защитят повечето от решенията на Националния съвет.
Категорично можем да заявим следното:
1. Отпадна включването на текстове, които дават възможност на служители на БАБХ да изпълняват мерки, които контролират.
2. Не беше допуснат опита за отмяна на вида лечебни заведения.
3. Българския ветеринарен съюз се противопостави на въвеждането на двумесечни прегледи от страна на регистрираните ветеринарни лекари във фермите и поставянето на срок за въвеждане на данни в информационната система и този текст отпадна от проекта.
4. Отпадна текста задължаващ регистрираните ветеринарни лекари да подписват договори с ОДБХ.
5. Беше прието нашето предложение за възстановяване на правото на БВС заедно с директора на ОДБХ да определят ветеринарен лекар, с който да се подписват договори по чл.137 а и б, когато такива не са подписани в законовите срокове.
6. Не бяха приети възраженията на Българския ветеринарен съюз да не отпада изискването за три годишен професионален опит на управителите на лечебни заведения.
7. Създадена е нова Глава четвърта „а” от ЗВД с текст:
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
8. Във Закона за изменение и допълнение на ЗВД беше прието ново име на Държавната профилактична програма, която вече ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и ще обхваща период от три години.
В срок от пет дни от обнародването на Закона, Министъра на земеделието, подписва програмата изготвена от Българска агенция по безопасност на храните, а до 20 дни Министерски съвет я одобрява. Програмата ще съдържа:
- Списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
- Видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
-Вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
-Необходимите средства за нейното изпълнение.
9. Българския ветеринарен съюз участва и в работната група към МЗХ по изработването на Тарифа, която ще действа през следващия три годишен период и категорично защити параметрите на цените, действали и през 2015г.
10. В заключение, за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, Българския ветеринарен съюз ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд.
Уважаеми колеги, очаквайте публикуването на Закона в Държавен вестник, за да се запознаете подробно с приетите промени в ЗВД.
От ръководството