Вход за членове:
Най-нови документи
Анкета
Новоприетите изменения в ЗВД са:

Актуално
Уведомяваме Ви, че във връзка със публикуваните на страницата на Министерство на земеделието и храните два законопроекта за изменение и допълнение на ЗВД и ЗЗЖ , Българския ветеринарен съюз е изготвил и изпратил приложените в прикачените файлове становища.
Както вече Ви информирахме, БВС ще участва в създадена междуведомствена работна група към Министерство на земеделието и храните със заповед РД09-22/16.01.2015г. на Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева със задача за изработване на национална стратегия за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на страната.
Представители на БВС са Д-р Румен Стоянов-Зам. Председател на НС на БВС и Д-р Николай Бенгюзов – Председател на ОК- София-град.
По повод организиран протест във фейсбук с мото „Погребват закона за защита на животните”, Българския ветеринарен съюз декларира, че не е взимал решение за организиране и участие в този протест. Нашето виждане е, че предприетата инициатива от страна на МЗХ за създаване на междуведомствена работна група е правилна и това е начина, чрез обсъждане на всички гледни точки и становища да се вземат най-правилните решения, защото проблема с безстопанствените животни е сериозен.
БВС изразява своята готовност за широк обществен дебат с участието на всички ангажирани с този проблем институции и неправителствени организации.

От ръководството
Ветеринарни новини
 Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че за да се осигури възможност за бърз достъп до ИС на БАБХ на регистрираните ветеринарни лекари,съгласно писмо с изх. № 47-ЗЖКФ/07.01.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на БАБХ до директорите на ОДБХ, относно даване на достъп до Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ, Ви представяме образците цитирани в писмото. В текста в чл.5 вместо текста:”тарифа за 2014г.” е записан текста:„тарифа 2015г.” Образците са във формат удобен за сваляне и разпечатване.