Вход за членове:
Актуално
Снимка на Учредителите на БАВЛПЖ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
На 20.09.2017 г. в София бе учредена "Българска Асоциация на Ветеринарните Лекари за Продуктивни Животни" ( БАВЛПЖ ) от членове на Българския ветеринарен съюз, които обслужват продуктивни животни. Асоциацията е юридическо лице - сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирано съгласно разпоредбите на закона за юридическите лица с нестопанска цел.
БАВЛПЖ е доброволна, независима, самофинансираща се и самоуправляваща се организация. Предстои регистрация на Асоциацията.
Снимка на учредителите на БАВЛПЖ. На първият ред от ляво на дясно новоизбраното ръководство на Асоциацията: д-р Ангел Мавровски от ОК на БВС Плевен, д-р Димитър Цанков от ОК на БВС Видин -секретар, д-р Мирослав Ямалиев от ОК на БВС Кърджали - зам.-председател, д-р Мирослав Първанов от ОК на БВС Враца - председател и д-р Димитър Стоянов от ОК на БВС Монтана.

От Ръководството
Ветеринарни новини
ДО
ВСЕКИ, КОЙТО СЕ ИНТЕРЕСУВА
 
Д-р Мирослав Първанов, Д-р Димитър Цанков, Д-р Стефан Стефанов - Инициативен комитет за учредяване на БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ ЗА ПРОДУКТИВНИ ЖИВОТНИ /БАВЛПЖ/ отправят към всички заинтересовани
 
ПОКАНА

Инициативният комитет кани всички заинтересовани на Учредително събрание на БАВЛПЖ, което ще се състои на 20.09.2017г от 11 часа в гр.София, залата на ИБИР, ул.Цариградско шосе №73.
Учредяването на Асоциацията ще протече при следния дневен ред:
1. Приемане на Устав;
2. Избор на ръководни органи;
3. Разни.

Преди започване на събранието ще се проведе регистрация на учредителите, която ще започне в 10 ч.

От Инициативния комитет