Вход за членове:
Решения на областния съвет

 
Решения от заседанието на 24.04.2014г
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №1
РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ 24.04.2014

Решение 1:

Промяна на реда на точките на обявения дневен ред: т.2 Разни, става т.1 Разни, т.1. Проект за тематичен план, става т.2.

Решение 2.:

Областният съвет приема д-р Марина Иванова да присъства и участва в заседанието.

Решение 3.:

Областният съвет предлага ръководството на НС БВС ежегодно да извършва финансов одит на НС и областните колегии.

Решение 4.:

Приема:

Тематичен план за работа на ОбС на БВС София-град за периода
април 2014г – март 2015г.
1. Утвърждаване на бюджета на Областния съвет
2. Проект изменение за на Наредба №42 на МЗХ
3. Проект за изменение на ЗМД
4. Проект за изменение на ЗВМД
5. Нерегламентирани клиники и кабинети
6. Университетска ветеринарна клиника
7. Кастрация на улични кучета и котки
8. НПО с предмет на дейност защита на животните
9. Членуване на ветеринарни лекари в БВС София-град, упражняващи професията, но нямащи контролни функции върху лечебната дейност и на работа в държавни и общински заведения, както и в търговски дружества с дейност търговия с ВМП и др.
10. Защита на ветеринарни лекари.
11. Формиране на работни групи към Областния съвет.
12. Материално техническа база на Областния съвет
13. Образователни семинари.
14. Взаимодействие с Община и държавни институции.


НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ
На 28.05.2014г на членовете на Областния съвет София-град беше предложено от председателя на ОК на БВС София-град д-р Н.Бенгюзов за неприсъствено гласуване следното решение

Име на файла Размер Тип
Решение от 28.05.2014гИме на документа 280 Kb jpgРешения от заседание на 07.06.2013

Решение №1

Областният съвет да представи на комисията за изменение на ЗВМД в него да влезе текст "въвеждането в ИС на идентифицираните домашни любимци да се заплаща от възложителя"

Решение №2.

Областният съвет София-град предлага на НС БВС да извърши атуализация на бюджета на ОК София-град като включи в разходната част преходните остатъци от минали години.

Решение №3.

Общото събрание да се проведе на 17.06.2013г от 13:00ч в ЛТУ. Д-р  Илия Райчев да договори подходяща зала.

Решение №4.

Областният съвет да заяви пред НС БВС 300 (триста) екземпляра от Устава за сметка на ОК София-град

Решение №5.

Областният съвет да поиска информация от НС БВС дали са предоставени данни от регистъра на трети лица.

Решение №6.

Областният съвет предлага гражданският договор на техническия секретар Г.Балтова да се продължи от 01.07.2013г до 01.07.2014г с възнаграждение 500лв

Решение №7.

Да се закупят 5 (пет) броя GSM апарати на стойност до 60лв/бр.

Извлечение от протокол №2 от заседание на 14.05.2014г
Решения на Областния съвет София-град

Име на файла Размер Тип
Първа страница 348 Kb jpg
Втора страница 289 Kb jpgИзвлечение от протокол №3
Решения от заседание на Областния съвет София-град от 10.07.2014г
 

Име на файла Размер Тип
Първа страница 326 Kb jpg
Втора страница 404 Kb jpg
Трета страница 252 Kb jpgИзвлечение от протокол №4
Заседание на Областния съвет на 23.07.2014г

Име на файла Размер Тип
Решения от 23.07.2014 158 Kb jpg