Вход за членове:
Съобщения и събития

Уважаеми колеги,

На основание чл.38 ал.1 от Устава свиквам РЕДОВНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ на 16.02.2018г от 13:30ч в аулата на ИБИР бул. Цариградско шосе 73, със следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на ОбС през 2017г, в т.ч. по изпълнението на бюджета,  финансовата дейност и организационно състояние.
2. Приемане на отчета на ОККПЕ за дейността през 2017г, в т.ч. на дейността на ОбС, административно наказателна дейност и ветеринарния регистър.
3. Избор на делегати за редовното Общо събрание на представителите (ОСП) на БВС.
4. Избор на председател, зам.председател, секретар и членове на Областния съвет.
5. Избор на председател и членове на Областната комисия по контрол и професионална етика София-град.
6. Приемане на предложения за председател , зам.председатели и членове на НС на БВС.
7. Приемане на предложения за председател, зам.председател и членове на ККПЕ на БВС.
8. Разни.
Някои данни:
Към 13.02.2018г ОК София-град се състои от 464 редовни членове. От тях 2/3 са 309 души, 1/2 са 232 души.
Брой делегати за ОСП 46 души.
 
д-р Д.Яновски
Председател на ОК София-град

Областна колегия София-Град

 
Контакти

ул. Шандор Петьофи №23, ет.2, София п.к.1606

работно време на офиса 10:00 - 15:00

e-mail: bvs_sofia@abv.bg, тел.0877744372    

Банкова сметка в ПРОКРЕДИТ БАНК

IBAN: BG16PRCB9230 1023 8276 37

 

Председател  

Д-р Димитър Яновски  тел.0877744893

bvs_sofia@abv.bg


Член на НС
Д-р Илия Райчев  тел. 0877744319

rayvet@abv.bg

Тех.секретар

Габриела Балтова  тел. 0877744372

bvs_sofia@abv.bg