Вход за членове:
Съобщения и събития
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно изборно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 06.03.2018 г (вторник) от 13.00 часа в гр.Хасково,Дом на техниката Хасково,със следният дневен ред: 1. Отчет на Областния съвет за 2017 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС. 2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2017 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково. 3.Отчет на д-р Генади Нанев член на НС на БВС,представител на ОК Хасково. 4. Обсъждане и приемане на докладите. 5.Избор на: а/председател и членове на ОС на ОК Хасково б/председател и членове на ОККПЕ на ОК Хасково в/член на НС на БВС,представител на ОК Хасково г/делегати на редовното общо отчетно изборно събрание на БВС д/представители от ОК Хасково в централните ръководни органи на БВС 6. Прием на нови членове на БВС. 7. Разни. 01.02.2018 г град Хасково Председател на ОС Хасково : ............................. / д-р Стефка Здравкова /

Областна колегия Хасково

 
Контакти
Председател
Д-р Калоян Лучански
0887506794
0884772640
luchanski@abv.bg

Член на НС
Д-р Ангел Трифонов
0888281357
0884772641
antrif.vet@gmail.com