Вход за членове:
Съобщения и събития
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 25.02.2020 г (вторник) от 13.30 часа в гр.Хасково,ОДБХ,със следният дневен ред: 1. Отчет на Областния съвет за 2019 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС. 2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2019 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково. 3.Отчет на д-р Валентина Тенчева член на НС на БВС,представител на ОК Хасково за 2019. 4. Обсъждане и приемане на докладите 5. Определяне на поименния списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. в регистрираните животновъдни обекти „тип заден двор“ по населени места за територията на всяка Община и Област. Разпределението на РВЛ по населени места се публикува на интернет страницата на БВС 6.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС – 28.03.2020г. 7. Прием на нови членове на БВС.8. Разни. 26.01.2020 г град Хасково Председател на ОС Хасково : ............................. / д-р Генади Нанев /

Областна колегия Хасково

 
Контакти
Председател
Д-р Калоян Лучански
0887506794
0884772640
luchanski@abv.bg

Член на НС
Д-р Ангел Трифонов
0888281357
0884772641
antrif.vet@gmail.com