Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания
«12»

 
Общо събрание 18.03.2011
Днес 18.03.2011 год. от 10,00 часа в гр.Стара Загора се проведе общо събрание на ОК на БВС – Стара Загора. Поради липса на кворум съгл чл. 18 (2) от ЗСОВЛБ и чл.37 (5) от Устава на БВС събранието се отложи с един час и започна в 11.00 часа. На събранието присъстваха 73 членове от 145 редовни членове на ОК на БВС Стара Загора. Бяха предоставени 5 бр. пълномощни. Събранието има необходимия кворум , може да се проведе и да взема решения. За провеждане на събранието бяха избрани след гласуване :
1. Председател на събранието – д-р Ивайло Жеков
2. Протоколист на събранието – д-р Александрина Шомова
За преброители след проведено гласуване бяха избрани д-р Емил Тенев и д-р Стоимен Шиков.
Събранието протече при следния дневен ред :
1. Отчет на председателя на ОК на БВС Стара Загора
2. Отчет на председателя на ОККПЕ гр. Стара Загора
3. Потвърждение на делегати за годишното редовно отчетно събрание.
4. Определяне броя и поименния състав на вет. лекари за сключване на индивидуални договори
5. Приемане клетвата на новоприетите членове на областната колегия
6. Разни

След проведено обсъждане и гласуване по т. 1 общото събрание реши:

Приема се отчета на д-р Трайко Алчев, което доказва, че ОБС е постигнало много в интерес на колегите.

След проведено обсъждане и гласуване по т. 2 общото събрание реши:

Приема се и отчета на д-р Марио Делийски, председател на ОККПЕ гр.Стара Загора.

След проведено обсъждане и гласуване по т. 3 общото събрание реши:

Избрани делегати:
1. Д-р Трайко Алчев
2. Д-р Ивайло Жеков
3. Д-р Пламен Нешев
4. Д-р Галина Василева
5. Д-р Александрина Шомова
6. Д-р Елена Сиракова- Ганчева
7. Д-р Спас Тошев
8. Д-р Радослав Архипов
9. Д-р Стефанка Дюлгерова
10. Д-р Марио Делийски
11. Д-р Стоимен Шиков
12. д-р Огнян Николов
13. д-р Стефан Стефанов
14. д-р Виолета Матева
За резерви бяха избрани д-р Гергана Кацарчева и д-р Искрен Станилов.

След проведено обсъждане и гласуване по т. 4 общото събрание реши:
• Като цяло се запазва броя и териториалния обхват на ветеринарните участъци.
• Да се подписва предоставения от БАБХ анекс към подписаните договори за маркировка на животни, издаване на ветеринарномедицински свидетелства и отразяване на данни в информационната система.


1. За ВУ с. Зетево – д-р Иван Георгиев Георгиев
2. За ВУ ИПТП гр. Чирпан – д-р Таньо Петков Колев и д-р Слави Георгиев Донев
3. За ВУ с. Спасово – д-р Ивайло Начев Жеков
4. За ВУ с. Винарово и ВУ Свобода – д-р Димитър Грозев Грозев
5. За ВУ с. Гита – д-р Начо Желев Желев
6. За ВУ с. Черна гора – д-р Спас Николов Тошев
7. За ВУ с. Оризово - д-р Гергана Иванова Кацарчева
8. За ВУ с. Гранит – д-р Стойчо Георгиев Стоев
9. За ВУ с. Братя Даскалови – д-р Калинка Гюрова Вълева
10. За ВУ с. Найденово – д-р Вълчо Танев Вълев
11. За ВУ с. Медово – д-р Жельо Стефанов Желев
12. За ВУ с. Сърневец – д-р Калинка Гюрова Вълева и д-р Жельо Стефанов Желев
13. За ВУ с. Сърнево – д-р Стефан Митев Стефанов
14. За ВУ с. Полски градец – д-р Митко Иванов Неделчев
15. За ВУ с. Коларово – д-р Людмил Спасов Георгиев
16. За ВУ с. Любеново – д-р Васил Стойнов Василев
17. За ВУ с. Трънково – д-р Теньо Желязков Тенев
18. За ВУ с. Ковачево – д-р Васил Стойнов Василев
19. За ВУ с. Знаменосец – д-р Емил Димов Тенев
20. За ВУ с. Диня – д-р Георги Николаев Николов
21. За ВУ с. Главан – д-р Кольо Господинов Колев
22. За ВУ с. Обручище – д-р Галина Калинова Василева
23. За ВУ с. Разделна - д-р Галина Калинова Василева
24. За ВУ с. Мъдрец – д-р Желязко Панчев Тодоров
25. За ВУ гр.Гълъбово – д-р Георги Петков Вълков
26. За ВУ с. Овощник – д-р Стоимен Тенчев Шиков
27. За ВУ с. Шейново – д-р Трайко Панов Алчев
28. За ВУ с. Крън – д-р Дзаньо Николов Шомов
29. За ВУ с. Енина – д-р Рена Минчева Петрова
30. За ВУ с. Копринка – д-р Стоимен Тенчев Шиков
31. За ВУ с. Бузовград – д-р Стойчо Георгиев Стойчев
32. За ВУ с. Ръжена – д-р Георги Кръстев Главчев
33. За ВУ гр.Павел баня – д-р Радослав Архипов
34. За ВУ с. Габарево – д-р Радослав Николаев Архипов
35. За ВУ с. Манолово – д-р Марко Костов Костов и д-р Иван Димитров Иванов
36. За ВУ с. Опан – д-р Тодор Троев Троев
37. За ВУ с. Бяло поле – д-р Марио Цанков Делийски
38. За ВУ с. Пъстрен – д-р Кольо Гочев Журналов
39. За ВУ с.Тракия и ВУ с. Средец – д-р Стефка Иванова Дюлгерова
40. За ВУ с. Долно Сахране – д-р Огнян Методиев Николов
41. За ВУ гр.Мъглиж – д-р Георги Николов Георгиев
42. За ВУ с. Ветрен – д-р Богомил Николов Цанев
43. За ВУ с. Тулово – д-р Александър Илиев Александров
44. За ВУ гр.Николаево – д-р Христо Атанасов Цанев
45. За ВУ гр.Гурково – д-р Петър Пенев Канев и д-р Станка Недева Желева
46. За ВУ “Старозагорски мин.бани “ – д-р Антон Стоянов Йолдов
47. За ВУ с. Еленино - д-р Тенчо Господинов Андреев
48. За ВУ с. Бъдеще – д-р Теодор Митев Русинов
49. За ВУ с. Преславен – д-р Господин Желев Нонев
50. За ВУ Птицекомбинат гр.Стара Загора – д-р Стефан Ангелов Нещерев
51. За ВУ Птицекомбинат гр.Чирпан – д-р Петко Грозев Петков
52. За ВУ с. Богомилово – д-р Пламен Танев Радев
53. За ВУ с. Могила – д-р Господин Желев Нонев
54. За ВУ с. Змейово – д-р Пламен Танев Радев
55. За ВУ с. Хан Аспарухово – д-р Христо Илиев Кьосев
56. За ВУ НИГО гр.Стара Загора – д-р Николай Енчев Николов
57. За ВУ с.Загоре – д-р Пламен Цачев Нешев
58. За ВУ с. Дълбоки– д-р Конда Колев Кондов
59. За ВУ с. Ракитница – д-р Димчо Деков Деков
60. За ВУ с. Калояновец – д-р Тенчо Господинов Андреев
61. За ВУ с. Кирилово и с.Пъстрово – д-р Ивелин Златев Йорданов
62. За ВУ с. Оряховица – д-р Конда Колев Кондов
63. За ВУ с.Михайлово - д-р Тенчо Господинов Андреев
64. За ВУ с.Горно Ботево- д-р Господин Желев Нонев
• За СВУ свинеферма „Тедди Ком” с. Оряховица- д-р Антония Рахнева Рахнева
• За СВУ свинекомплекс „Агро-славянин” -д-р Виолета Насева Матева
• За СВУ свинекомплекс „ЕТ Михаела-В.Желязкова” –д-р Йонка Георгиева Славова
• За СВУ „Аякс” Боздуганово- д-р Галина Иванова Йотова
• За СВУ „Аякс 1” ЕООД –д-р Красимир Кьосев

По т. 5 беше произнесена клетвата на новоприетите членове на областна колегия Стара Загора

След проведено обсъждане и гласуване по т. 6 общото събрание реши:
1. Не се приема оставката на д-р Ивайло Жеков.
2. Увеличава се нетното възнаграждение на техническия секретар д-р Александрина Шомова на сумата от 600.00лв. без осигуровки, които допълнително ще се уточнят от счетоводителя на БВС.Увеличава се и работното време както следва на 8 часа.
3. Областна колегия Стара Загора гласува вот на недоверие на националното ръководство на БВС

Поради липса на кворум не бяха обсъдени и разгледани поставените предложения от д-р Марио Делийски относно:
1. Организиране на регулярни срещи на ОБС с колегите по райони.
2. Да бъде извършван тримесечен преглед на приходите и разходите на областната колегия от ОБС.
Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри.


Извънредно ОС 25.04.2013

П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 25.04.213 година, от 10:00 часа в залата на ОДБХ Стара Загора, се насрочи провеждането на извънредно общо събрание на членовете на ОК на БВС –област Стара Загора.
Поради липсата на кворум съгласно чл.18 (2) от ЗСОВЛБ началото на събранието се отлага с един час и започна в 11:00 часа
Кворум:
1. Редовни членове на ОК Стара Загора, 141 бр.
2. Лично присъстващи - 44 бр.
3. Упълномощени представители- 13 бр.
Общо присъстващи- 57 бр.
При така установения брой присъстващи редовни членове на ОК на БВС от област Стара Загора се приема, че събранието няма нужния кворум и не може да взема решения.

Дневен ред на събранието:
1. Избор на делегати за извънредно общо събрание на БВС.
9. Текущи.

Д-р Алчев: При това положение нямаме право да избираме на ново делегати, които да ни представляват на извънредното общо събрание на БВС на 17.05.2013г. в гр.Стара Загора, ще отидат тези делегати, избрани на годишното редовно-отчетно събрание на колегията, което беше проведено на 22.02.2013г.
Сега искам да Ви кажа само три неща. Първото е, че Ви призовавам на тези колеги, които постоянно не присъстват на провежданите от нас общи събрания, без тези които имат уважителни причини, разбира се, да не им се гласува извършване на мерките по ДПП и ПНЛБЖ. Те не уважават контролния орган на БВС и от Вас искам адекватно поведение на следващото общо събрание когато ще се определят колегите, които да изпълняват мерките по ДПП! Второто нещо е,че обучението за чипиране на ЕК ще се проведе на 13.05.2013г, не на 14.05.2013г. както предварително бяхме известени от 10:00 във ветеринарната лечебница в гр.Казанлък. Напомням Ви, че всеки ще трябва да заплати таксата за обучение горе в счетоводството. Третото нещо е, че днес ще се проведе среща на националното ръководство на БВС и МЗХ и вероятно ще се стигне до споразумение, все още няма нови бланки на договори, така че не бързайте!
Д-р Георгиев: Аз искам да попитам само, при така създалата се обстановка как стои въпросът с връщането на техническите средства, които са ни дадени?
Д-р Алчев: Знаете колеги, че договорите ни изтичат днес, така че сме задължени да върнем техническите средства. Ще ги върнем когато ни се изискат от ОДБХ Стара Загора. Предполагам, че БАБХ ще проявят благоразумие и няма да взривят системата си като ни накарат да върнем всички дадени ни средства за работа.
Д-р Георгиев: Всичко е възможно.
Д-р Нешев: Аз предлагам да вземем едно решение. Нека на следващите заседания колеги, които отсъстват безпричинно да им се търси отговорност и да не им се дава ДПП. Да вземем такова решение, нищо че нямаме кворум.Нека да го има в протокола.
Д-р Алчев: Редно е при тази ситуация ОККПЕ гр.Стара Загора да се сезира, списъците от проведените общи събрания да се прегледат и да се види кой е присъствал и кой не. Имаме правомощия както да даваме възможности, така и да лишаваме колеги от тях. Колективния орган за това е могъщ, защото решава нещата заедно.
Имам една молба към Вас.Когато започне подписването на договорите с фермерите не отивайте при тях да искате да подписват с Вас, нека те дойдат да ВИ потърсят. В противен случай това ще бъде Ваша грешка.

Влизат д-р Пламен Стоянов и д-р Спас Тошев.

Д-р Цанев: Фермерите знаят ли за тези договори?
Д-р Алчев: Предполагам, че знаят. Достатъчно се шумя в публичното пространство. Аз имах предложение фермерите по места да си сключват договори с колегите по райони, за да се избегне това номадство,което ще настане. Това според мен е правилния начин. Отново искам да Ви заговоря за тези групови практики.По този начин дори и един фермер да не Ви харесва, а предпочита другия колега ще бъде длъжен да сключи договор с Вашата групова практика.Сега искам да знам, къде са колегите, които работят по кравефермите?Сега ги няма, но когато започне сключването на договори ще се появят нали? Има достатъчно животни и фермери за всички ни.Има работа за всички, въпросът е как ще го направим, така че всички да имаме полза от това. Въпроси имате ли?

Влиза д-р Таньо Колев.

Д-р Йолдов: За договорите искам да попитам. Съгласуването с МЗХ ще бъде върху профилактичната част от договорите, а другите немаловажни неща като лечение?
Д-р Архипов: Днес има такава среща относно договорите. Ще се обсъжда също и изплащане на сумите за първото тримесечие. Имаме само обещание за това, за съжаление няма подписано споразумение. Ще питаме също така ще има ли финансиране и от къде ще дойде то за мерките по ДПП и ПНЛБЖ, защото ако няма пари просто няма за какво да говорим тук. Така се случиха нещата, че на няколко пъти щеше да се финансират програмите от републиканския бюджет, не от този на БАБХ. Да не излиза така, че те ни плащат заплатите едва ли не.
Д-р Йолдов: За дребните стопани как стои въпросът?
Д-р Архипов: Всички регистрирани по чл. 137 са задължени да сключат договори, ако не искат тогава председателя на Областната колегия и директора на ОДБХ се събират и решават. Така се получава така, че се посочват колеги, с които да се сключат договори, така наречените наложени ветеринарни лекари.Колеги, това си е чисто лобистки закон-ЗВД, който трябва да обслужва интересите на едрите фермери. По този начин се създава едно разделение между фермерите, никъде го няма това нещо- нито в закона за животновъдството, никъде. Разберете, че БАБХ имат сметка от териториалния принцип на който сме в момента. Ще Ви кажа само едно нещо, съществува ВУ на който са калкулирани 77 000 лева, от там се вадят пари, а там да Ви кажа какво има 800 дребни животни и 120 говеда. Разберете, има едно универсално правило, известно на цял свят- Разделяй и владей. За това и д-р Алчев Ви говори постоянно за тези групови практики.
Д-р Алчев: Така е.Ако не се съберете всеки по единично ще остане без работа. Друго нещо е това, че знам за случаи при които ОФЛ са започнали да казват на фермерите, с кои колеги да сключват договори. Знаете, че днес договорите ни изтичат и о утре нямаме право да извършваме никакви мероприятия. Относно ДДД наредбата имаме приет вариант от НС, работят колеги по нея и задвижват нещата, така че тази дейност да не се извършва от частни фирми, а ние да можем да си я извършваме.Имайте предвид, че от там също се печелят пари.
Д-р Архипов: Тази наредба,която внесохме удовлетворява и БАБХ, те се съгласиха с нея, но трябва да се премине един курс на обучение. Правомощията са ни върху пасища, животновъдни обекти.Ако се постигне споразумение между МЗХ и МЗ и ние сме съгласни с това, ще може тази дейност да се извършва и по други обекти от ветеринарни лекари.
Д-р Георгиев: Нали имаме премината такава дисциплина във ВУЗ-а.
Д-р Архипов: Виж сега, преминаваме и изпит по фармакология, но това не ни прави фармацевти нали?
Д-р Алчев: Целта е сега да можем да премине през тази система, а по на татък ще се пооправят нещата.
Д-р Георгиев: Кой ги правеше едно време?
Д-р Нешев: Вече се извършва от частни фирми само.
Д-р Алчев: Знаете колеги, че при проверка от страна на ОФЛ ни бяха предоставени списъци с такива фирми. Не бързайте да ги ангажирате докато не се изясни този въпрос.
Д-р Кацарчева: Стопаните не поръчват марки, животните стоят не маркирани в дворовете, след няколко месеца няма да имам приплоди в ИИС. Какво ще правим?
Д-р Алчев: В закона си е записано, контролът го упражняват ОДБХ, да видим как ще се справят, все още не осъзнават, че всичко това е една бомба със закъснител.

Влиза д-р Искрен Станилов.

Д-р Архипов: Държавните служители ще си поемат отговорност. Не желаят да се карат с фермерите, за това си затварят очите.
Д-р Йорданов: Кога и как ще ни се плати?
Д-р Алчев: Не мога да кажа, ще стане известно по нататък.
Д-р Кондов: Договорите като ни изтичат, как ще издаваме пътни листи?
Д-р Алчев: Няма да издавате.
Д-р Иванов: Не е ли по-добре да се създаде една група от ОФЛ, БВС и да се съберат фермерите, за да им се обяснят как стоят нещата?
Д-р Алчев: Правилно питаш, но както вече казах има ОФЛ,които са започнали вече да агитират фермери, с кои колеги да сключат договори.
Д-р Иванов: Как фермерите ще ни плащат?
Д-р Алчев: Не познавам фермери, които да бъдат коректни към ветеринарния лекар. Имайте предвид, че мисленето им много ще се промени след като едва ли не ти плаща заплата и зависиш от него. Ще ти казва как да си вършиш работата, защото ще те държи с пари.
Д-р Архипов: Значи на фермерите ще им искат при пререгистрация да покажат договор с вет. лекар, заедно с ценоразписа,по който работим всички. Вие трябва задължително да му посочите на този ценоразпис един абонамент. Да не стане така, че само Ви търсят за подпис и после фермерът да си върши всичко, което иска сам, без да Ви информира. По някое време може да му светне лампичка, защо плаща абонамент, след като не ви вика. Това също като при здравните осигуровки. Плащаме всеки месец независимо дали се разболявам или не.В другите страни е така, имунопрофилактиката се договаря между ветеринарни лекари и животновъдите. В зависимост от обстановката вече се определят мерките всяка година. Абонаментът ,за който Ви говорех означава, че Вие сте отговорен за този фермер и се съгласявате да подписвате документи. В някои страни в Европа той е 100 евро и повече дори на месец.
Д-р Алчев: Сега като излезе новата наредба за реализираната продукция и директните продажби на фермерите ще им са нужни договори, сключени с ветеринарни лекари, но да не се окаже, че след като си правят каквото искат животните им са болни и отиват в кланицата пълни с паразити. Имайте предвид, че ще се изисква от Вас и съпътстващи документи за тази продукция.
Така, значи за събранието на 17-ти отиват делегатите,които избрахме на миналото събрание.
Искам да попитам сега д-р Пенев,какво стана с неговия въпрос?
Д-р Пенев: Входирал съм си документите и чакам отговор от ОДБХ. А относно тази наредба за ДДД, трябва да се вземе решение и то да влезе в нея.
Събранието се закрива от д-р Трайко Алчев- председател на Ок на БВС Стара Загора.


Д-р Трайко Алчев …………………………..
(Председател на ОК на БВС Стара Загора)

Д-р Галина Василева …………………………..
(Член на ОККПЕ)

Протоколирал: д-р Александрина Шомова……………….
(технически секретар)

Протокол 5/09.05.2013г. от общо събрание

Протокол 5
от проведено на 09.05.2013г. от 13:30ч. в залата на ОДБХ Стара Загора събрание на участъковите ветеринарни лекари в област Стара Загора.


Д-р Алчев: Колеги, днес се събираме, за да обсъдим приетия образец за договори между фермерите и ветеринарните лекари от МЗХ, БАБХ и БВС.
Както виждате той има две части, едната е за извършване на лечебна дейност, другата е за извършване на мерките по ДПП и ПНЛБЖ. Сега, за втората част, знаете, че все още няма приета тарифа за извършването на мерките по ДПП и ПНЛБЖ, не е ясно и каква документация ще се изисква.Сключвайки тези договори, Вие ще си извършвате лечебна дейност, но не и мерките по ДПП и ПНЛБЖ към момента. Без да се издават пътни листи, без да се извършва маркировка, тъй като в момента все още няма никакви договори за имунопрофилактика. Лошото в случая е, че БАБХ ни оставиха достъпа до ИИС, с което нашата отговорност не е снета.
Д-р Грозев: Това означава ли, че не се издават въобще никакви пътни листи?
Д-р Рахнева: Ние по СВУ не можем да спрем да издаваме пътни листи.
Д-р Алчев: Според мен, това не е правилно, тъй като ако се случи нещо, Вас ще държат отговорни след като имате достъп до ИИС.
Д-р Стойчев: След като така стои въпроса нека техните си хора я обслужват.
Д-р Алчев: По закон не може. Тук сме се събрали, за да си определим по между си тарифата за ветеринарния абонамент. Така, че при всеки един колега ако отиде фермерът, те да му кажат една и съща цена. Става въпрос само за областна колегия Стара Загора.
Д-р Делийски: Мен ме интересува това, че в одобрения ценоразпис няма такъв ветеринарен абонамент.
Д-р Архипов: Относно това искам да поясня, че има одобрен вариант за ценоразпис на БВС от НС, но всяка колегия може да си реши сама за себе си дали да добави или не ветеринарния абонамент и какъв да бъде размера му. Можем да променим и цените стига да не падаме под минимума, приет от НС. Предложението на д-р Алчев е основателно и можем да си го решим тук.
Д-р Делийски: Да разбирам ли, че може тук да си го решим и после да го пратим на някаква комисия?
Д-р Архипов: Сега, този ценоразпис не е държавен документ, можем на местно ниво да си го решим както казах относно ценоразписа като разбира се не падаме по-долу.
Д-р Дюлгерова: Предлагам да се създаде една комисия от ОК на БВС Стара Загора ,която да обработи и предложи после такива цени на общото събрание.
Д-р Алчев: Много ще се забавим, това е нещо което можем да си го решим в момента.
Д-р Иванов: Могат ли ОФЛ да заверят на фермерите след като ние откажем?
Д-р Архипов: Не може, законът го забранява.
Д-р Йорданов: Тарифата трябва да бъде еднаква за цялата страна. Това нещо трябва да се реши на общо събрание на НС.
Д-р Архипов: На теб не ти пречи, нека да си го решим за нас си. Теб какво те притеснява, че другите области могат по-ниска цена ли да определят и фермерите да отидат при тях ,така ли? Кажи ми ти колко вземаш за кастрация на прасе?
Д-р Йорданов: Отдавна не правя кастрации.
Д-р Архипов: Хубаво, кажи колко си взимал?
Д-р Йорданов: По 25 лева.
Д-р Архипов: Аз пред две години съм вземал по 14 лева. То е същото.
Колеги, не разбирате, че в момента негодувате срещу този договор, но то е във ваша защита. В сряда ще се определи тарифата и трябва да сме готови. Самият закон налага подобен договор, а относно вет. абонамент просто Ви давам съвет. Да не се получава така, че преди време сте удряли печати и нищо насреща. А сега поне ще ви се плаща за това. Ще сте финансово обезпечени.
Д-р Стойчев: Аз предлагам до следващото шестмесечие да си направим наш си ценоразпис, а после ще си го решаваме заедно.
Д-р Алчев: не става така, за това сме колективен орган, за да решаваме нещата заедно, а не поотделно.
Д-р Колев: Все от някъде трябва да се започне.
Д-р Архипов: Аз Ви предлагам следното тогава. Според стария стандарт да си направим един вет. абонамент, в зависимост от броя на животните.
Д-р Русинов: Да но по-едрите фермери може да ти кажат, че искат да си всеки ден на работа за осем часа и ще ти дават 400 лева заплата.
Д-р Архипов: ти съгласен ли си на подобно нещо?
Д-р Русинов: Не съм, но има колеги,които са съгласни.
Д-р Архипов: Всеки си решава, след като искат да му работят за 400 лева да го направят, но те губят. Не мислете как на фермерите ще им е добре, мислете как ние да си го направим така, че да можем да работим спокойно,без да сме зависими от някого. Те, фермерите ще се замислят, естествено няма да ги изнудваме примерно със 100 лева на месец. Имайте предвид, че навсякъде е Европа за всяко едно животно се иска договор с ветеринарен лекар за обслужване. Това е като джипито, всеки месец плащаш ,но дали го ползваш си зависи от много неща.
Д-р Георгиев: Аз предлагам в пакета от услуги да включим субклиничния мастит- по 2 лв. на животно. Ето ти абонамент.
Д-р Колев: Това ти е потребителска такса, а вече като отидеш да му маркираш животните е друго. Вземаш си за извършената работа.
Д-р Стойчев: Предлагам операциите по фиксиране, ТБЦ и кръвните изследвания да го включим в абонамента.
Д-р Архипов: По новите изисквания не можем да вземаш на фермера и една стотинка. Всичко ще ти се поеме от бюджета. Имаше и друг вариант, освен предложените суми ние да си заплащаме изследванията, но не стана.

Предложение за влизане на следните операции и инструменти във вет. абонамент:
1. Изследване за субклиничен мастит.
2. Използване на инструментариум и консумативи.
3. Оформяне на нужна документация.

Д-р Архипов: Искам пак да повторя ако случайно не е станало ясно. В този абонамент влиза вашата отговорност към стопанина, че вие отговаряте за него и животните, ако щете и за издаване само на пътен лист. Разберете, че това е във ваша полза, но не искам да ви насилвам да сключвате тези договори. Нека всеки сам си реши.
Д-р Йорданов: Предлагам в договора да е упоменато , че ще ходим два пъти в седмицата.
Д-р Архипов: Не можете да ме разберете, вие ще се договорите с фермера и ще впишете каквото е нужно в договора, а вече каквото сте се разбрали това ще правите. Казвам ви за абонамента, нека да го има и нека да не бъде висока цената, не виждам и смисъл да се определя по брой животни.
Д-р Алчев: Не бива сега пък да им извиваме ръцете на стопаните. Чакам предложение за абонамента.
Д-р Славчев: Не може да не е на бройка животни, защото не е едно и също да обслужваш 1 и 100 животни.
Д-р Архипов: Не е едно и също, но вие не можете да ме разберете правилно за този абонамент. Това е като при личните лекари.
Д-р Иванов: Предлагам ЕПЖ- 1 лв. , ДПЖ- 0.50 лв.
Д-р Иванов: Предлагам следното за ЕПЖ: до 10 ЖВ- 20.00лв.
10-50 ЖВ-40.00лв.
50-100 ЖВ-80.00 лв.
Над 100 ЖВ- 150.00 лв.
Д-р Делийски: Аз предлагам следното: до 10 ЖВ- 10.00 лв.
10-20 ЖВ-20.00 лв.
20-50 ЖВ-30.00 лв.
Над 50 ЖВ- 50.00 лв.

Д-р Архипов: Това е абонамента такса на месец. Вет.абонамент е за това ако искате дори и само да му попълвате документите.
Д-р Шиков: до 10 ЖВ-10.00 лв.
10-20 ЖВ-15.00 лв.
20-50 ЖВ-30.00 лв.
над 50 ЖВ- 50.00 лв.
д-р Колев:Аз предлагам за фермите първа категория независимо от броя животни цената да бъде 30 лв.
д-р Шомов: Аз също предлагам 30 лв. унифицирана такса за фермите първа категория, независимо от броя животни. Това е като кабелната телевизия,независимо колко телевизора имаш плащаш една цена за услугата.
Д-р Алчев: Нали знаете, че все пак трябва да го стимулираме този човек.
Д-р Шиков: С тази унифицирана такса се ощетяват по-дребните стопани.
Д-р Иванов: да бъде някаква минимална цена.
Д-р Георгиев: Договорът трябва да се промени.
Д-р Архипов: Не може да се променя, вече е съгласуван.
Приема се предложението за ЕПЖ на д-р Стоимен Шиков:

ВЕТЕРИНАРЕН АБОНАМЕНТ ЗА ЕПЖ И ЕК

ДО 10 ЖВ-10.00ЛВ
10-20 ЖВ-15.00ЛВ
20-50 ЖВ-30.00ЛВ.
НАД 50ЖВ-50.00ЛВ.

д-р Иванов: За ДПЖ предлагам : 50-100 ЖВ-10.00 лв.
над 100 ЖВ-20.00лв.

д-р Алчев: Аз предлагам: до 50 ЖВ- 10.00 лв.
50-100 ЖВ-20.00лв.
Над 100 ЖВ-30.00лв.


Приема се предложението за ДПЖ на д-р Трайко Алчев:

ВЕТЕРИНАРЕН АБОНАМЕНТ ЗА ДПЖ

До 50 ЖВ-10.00ЛВ.
50-100 ЖВ-20.00ЛВ.
НАД 100 ЖВ-30.00ЛВ.ВЕТЕРИНАРЕН АБОНАМЕНТ ЗА СВИНЕ


ДО 5 СВИНЕ МАЙКИ- 10.00ЛВ.
5-20 СВИНЕ МАЙКИ-25.00ЛВ.
НАД 20 СВИНЕ МАЙКИ-50.00ЛВ.


ВЕТЕРИНАРЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПТИЦИ

ДО 500 БР.-10.00 ЛВ.
500-1000 БР.-20.00ЛВ.
НАД 1000 БР.-30.00ЛВ.
ОТНОСНО ЛЮПИЛНИТЕ ВЕТЕРИНАРНИЯ АБОНАМЕНТ ДА НЕ БЪДЕ ПО-МАЛКО ОТ 30.00ЛВ. МЕСЕЧНО.


ВЕТЕРИНАРЕН АБОНАМЕНТ ЗА РИБИ

За тон продукция в рибни стопанства
ДО 10тона -20.00ЛВ.
10-20тона -30.00ЛВ.
НАД 20тона- 50.00лв.

ВЕТЕРИНАРЕН АБОНАМЕНТ ЗА ПЧЕЛИ

ДО 20 КОШЕРА-10.00ЛВ.
20-50 КОШЕРА-15.00ЛВ.
НАД 50 КОШЕРА-25.00ЛВ.


Относно екзотични животни и стопанства ветеринарния абонамент става със свободно договаряне.
Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова
Име на файла Размер Тип
Име на документа 76 Kb docИзвънредно общо събрание, 11.07.2013г.
П Р О Т О К О Л № 3

Днес, 11.07.2013 година, от 13:30 часа в конферентната зала на хотел ”Железник” гр.Стара Загора, се насрочи провеждането на извънредно общо събрание на членовете на ОК на БВС –област Стара Загора.
Поради липсата на кворум съгласно чл.18 (2) от ЗСОВЛБ началото на събранието се отлага с един час и започна в 14:30 часа
Кворум:
1. Редовни членове на ОК Стара Загора, 146 бр.
2. Лично присъстващи - 41 бр.
3. Упълномощени представители- 5 бр.
Общо присъстващи- 46 бр.
При така установения брой присъстващи редовни членове на ОК на БВС от област Стара Загора се приема, че събранието няма нужния кворум и не може да взема решения.

Дневен ред на събранието:
1. Обсъждане на ситуацията по подписаните споразумения
2.Разни

По т. 1 от дневния ред
Д-р Алчев: Уважаеми колеги, съжалявам че трябва да отнемам от вашето време, за да се свика това събрание, но ситуацията го налага. В основата стои това прословуто споразумение, което едни от нас подписаха, други не. В своята същност това споразумение е незаконно, още повече че това подписване стана под натиск и заплахи от страна на официалните ветеринарни лекари за отнемане на достъпа до ветИС и за влизане във владение на вашите обекти от други колеги, които дори не са и от нашата колегия. Всичко това беше един тест, за да се провери сплотеността на Българския ветеринарен съюз и отново да се покаже „кой командва парада”. За съжаление на този тест се провалихме като организация и колегията беше разединена, поне според мен. Не се проявиха нито професионализъм ,нито колегиалност. Ние, с д-р Жеков, сме сезирали окръжната прокуратура, за да може най-накрая да се види какви нарушения извършва БАБХ. Искам сега да обърна по-голямо внимание на това споразумение и да ви призова, интересувайте се повече, четете сайта на БВС, форума и съобщенията, които ние ви изпращаме, за да знаете. Ако нямате тази възможност можете и да се обаждате на телефоните на ръководството винаги когато имате въпроси.
От както са ни прекратени договорите, ние и националното ръководство не сме спрели да ходим по институции и да се борим за вашите права. Вече БАБХ не са страна по договорите, така че и тези споразумения не представляват нищо. От горе на всичко споразумението беше променено преди да го подпишете, тъй като срока му на действие изтече и те го удължиха до сключване на договорите. Това беше еднолично взето решение на д-р Тасева. Видяхте ли, че това споразумение не ви защитава по никакъв начин, тъй като то се сключва на базата само на един опис на животновъдните обекти, които декларирате да обслужвате и да имате достъп във ветИС. Така достъпът до един обект може да бъде даден на колкото колеги пожелаят. Знаете дадоха се обекти и на колеги, които дори не са и о нашата област. Моето предложение е да излезем с декларация към директора на ОДБХ Стара Загора, в която да приложим предизвестия от наша страна за прекратяване на подписаното споразумение. Ще видите, че това споразумение ще има дълготраен ефект и при неадекватна реакция от наша страна ще се случат пагубни не само за нашата колегия последствия, но и за БВС като цяло.
Относно жалбата до прокуратурата, ние проведохме няколко срещи с директора на ОДБХ Стара Загора, за някои неща беше съгласен с нас, за други-не. Той ни каза, че изпълнява заповеди и за това след консултация с адвокат решихме да депозираме тази жалба за административен натиск, упражнен върху вас. БАБХ минават с номера, че искат да ви помогнат, че всички сме едно цяло, но за съжаление не е така. Не се поддавайте.
Относно парите по ДПП, има предвидени, даже самата сума е повече от тази, която договаряхме с ГРД. Само БАБХ обаче не са съгласни с така предложените промени и правят всичко възможно да забавят приемането на тарифата. Четири пъти са писали становище и за това се бави и нейното приемане. Отгоре на всичко и искат на наш гръб да се сдобият с милиони левове. И вече и приетата нотификация, която ви казвам е пълна глупост. Там има три основни момента, които са страшни за нас. Първият е плащането на кръвните проби от вашия джоб, вторият момент е, че вие трябва да ходите сред фермерите и да ги карате да попълват декларации за малки и средни предприятия, това не може да стане. Третото нещо е, че ДФЗ ще следи много за извършената работа и има голяма опасност при извършване на нарушения да не ви платят нищо, дори и да сте извършили на 100% мероприятията. На проведените срещи ясно сме заявили, че няма да работим по така предложената нотификация. Това не означава, че няма да подписваме договори, това означава, че когато са оформени коректно и НС реши да се сключват ще започнем. Смятам, че се взеха правилни решения, които обаче доведоха до напрежение сред колегите. Ще видите, че ще има много пострадали и първият е д-р Ивайло Жеков. Докато той пише документи и се опитва да ни защитава, други колеги му отнемат обектите при решение на НС за не подписване на тези споразумения. Това са колегите д-р Таньо Колев и д-р Слави Донев, които даже и не присъстват в момента. Знаете, има и колеги, които са пострадали и от колеги от ОК Хасково и ОК Пловдив.
Д-р Делийски: При мен споразуменията са сключени и при предоставяне на договор, не само върху приложение-опис.
Д-р Архипов: Д-р Делийски, казвате че при вас има и договори, но при срещата с директора на ОДБХ Стара Загора, той каза, че подписва споразумения въз основа само на опис-приложение. Директорът на ОДБХ не знае за договори, ти знаеш.
Д-р Делийски: Това не знам какво трябва да означава.
Д-р Алчев: Ще дам думата на д-р Архипов да ви обясни каква е ситуацията и само да вметна, имайте предвид, че сме изработили предложения за изменения в ЗВД, които вече са внесени в МС.
Д-р Архипов: Сега, колеги, от понеделник трябва да започне изплащането на изработените мероприятия за месец април. Относно тарифата, тя е одобрена от министерството на финансите( 16 000 000лв), като там цените на мероприятията са почти двойни, без да се включва идентификацията на животните. Тя се намира в друга графа. Очакваме тарифата да се одобри до десет дни и да започваме да подписваме договори.
Относно нотификацията, внесли сме няколко писма, за да бъде преразгледана. Интересното в случая е, че и БАБХ не искат да плащат на лабораториите за изследвания, не знам по каква причина. Другото нещо е, че с тези декларации за малки и средни предприятия животновъдите се изпращат директно в друго направление. Плюс това, всичко се отнася само за регистрираните по чл. 137 фермери. Това означава, че само ще се изследват първа категория фермите, а другите, които са около 80% няма да бъдат обхванати като имунопрофилактика говорим. Иначе вие може да си провеждате лечение на животните, но само толкова. Нашето предложение е парите да дойдат от републиканския бюджет. Другото нещо е , че ДФЗ искат при попълване на документите, те да бъдат сканирвани и изпращани до тях, за да могат да следят нашата работа. Иначе други забележки няма. Докато не видим в писмен вид направените промени, няма да подписваме нищо, за да не се окаже в последствие, че освен, че не можем да вземе нищо, ще имаме и да даваме. Хубавото е, че може да получим 50 % авансово плащане за мероприятията. Другото нещо е ,че няма да се търсят никакви пари от фермерите.
Д-р Делийски: За колко пари става въпрос-за 10 000 000 или 16 000 000 лева?
Д-р Архипов: За тази година има 10 000 000лева без да се включва идентификацията на животните, така че има достатъчно пари, за да се разплатят с нас.
Д-р Алчев: За съжаление, в някои райони, ще има колеги, които няма да могат да вземат нищо, тъй като става въпрос само за тези фермери, регистрирани по чл. 137. За това бъдете информирани и следете какво прави НС.Сигурен съм, че БАБХ ще направят нещо, за да могат да подмамят колегите. По този начин няма ние да спечелим, ще спечелят фермерите и БАБХ.
Д-р Архипов: Аз искам само да уточня нещо. Д-р Делийски каза, че колегите имали сключен договор. Аз не знам какъв е той, тъй като в момента работим над един вариант на договор, но излиза много страници. Гледаме всичко да вмъкнем, за да не може животновъдите да си правят каквото искат. Отделно ще има и договор, с този който ще ни плаща, защото това няма да бъде животновъдът.
Д-р Делийски: За какви срокове на одобрение говорим? Това е проект на договор, нали така?
Д-р Архипов: Ще се опитаме максимално да сме бързи и да сме готови с договора, просто е много дълъг. Иначе е и юридически издържан.
Д-р Алчев: Колеги, имате ли други въпроси?

По т. 2 от дневния ред

Д-р Делийски: Аз имам въпрос относно предприетата подписка за сваляне на новото ръководство в ОК Пловдив. Какво е вашето отношение и мнение като ОБЛС?
Д-р Алчев: Лично, като председател на ОК Стара Загора и като практикуващ ветеринарен лекар смятам, че трябва да се даде време на новото ръководство покаже как работи. До сега съм останал с впечатлението, че имат по-добро мислене относно работа в екип като колективен орган на управление. Знаете, подготвяха се различни комисии, които да работят в различни направления. Може би не се постига голям успех, но важното е че се прави усилие в полза на колегите. Предното ръководство извършиха неправомерни действия, които бяха в ущърб на колегите, така че смятам, че това ръководство има време да се докаже и развие. Това са нападки от страна на д-р Гришина.
Д-р Делийски: Аз ви призовавам като ръководство да публикувате вашето становище по случая, за да може да се защити и новото ръководство.
Д-р Алчев: Ще го направя.
Почивка.
Д-р Алчев: Колеги, има ли още нещо, ако няма да приключваме?
Д-р Грозев: Аз имам въпрос, какво се случи с наредбата за ДДД?
Д-р Архипов: Тази наредба към момента е спряна и сега текат преговори между МЗХ и здравното министерство.
Д-р Алчев: Сега, искам да помоля само членовете на ОККПЕ и ОБЛС да станат и да кажат кои са подписали и злоупотребили ли с районите си, тъй като тук беше подметнато от д-р Дюлгерова, че има такива. Аз като председател на ОК Стара Загора не съм подписвал споразумение.
Д-р Шиков: И аз не съм.
Д-р Нонев: Аз го подписах, но само за моя район.
Д-р Йорданов: И аз го подписах, но не съм взимал на други колеги обектите.
Д-р Стойнова: Аз също го подписах, но не съм злоупотребила и посегнала да обектите на други колеги.
Д-р Йолдов: Аз не съм подписвал споразумение.
д-р Цанев: Аз имам въпрос, защо се бави тази тарифа/ На сайта на МЗХ стои една, но тя не е ли старата?
Д-р Архипов: нашата грешка беше, че когато я изготвяхме направихме така, че тя да мине през МС за съгласуване и от там се започна съгласуване между различните министерства и поради тази причина сега се бави още. БАБХ също „помогнаха” за това, защото писаха становище, че сумата била голяма и други неща.
Д-р Алчев: Колеги, има ли други въпроси? Ако няма да закриваме събранието.

Събранието се закрива поради изчерпване на дневния ред от д-р Трайко Алчев.

Д-р Трайко Алчев …………………………..
(Председател на ОК на БВС Стара Загора)

Д-р Галина Василева …………………………..
(Член на ОККПЕ)

Протоколирал: д-р Александрина Шомова……………….
(технически секретар)

ИОС на ОК на БВС Стара Загора, проведено на 18.07.2014г.
П Р О Т О К О Л № 2

Днес, 18.07.2014 година, от 13:00 часа в конферентната зала на хотел ”Железник” гр. Стара Загора, се проведе извънредно общо събрание на членовете на ОК – на БВС –област Стара Загора.
Поради липса на кворум съгласно чл. 37, ал.5 от Устава на БВС заседанието се отложи с един час и започна в 14:00 часа с изисквания от Устава на БВС необходим брой присъстващи членове.
Кворум:
1. Редовни членове на ОК Стара Загора, 161 бр.
2. Лично присъстващи - 46 бр.
3. Упълномощени представители- 11 бр.
Общо присъстващи- 57 бр.
При така установения брой присъстващи редовни членове на ОК на БВС от област Стара Загора се приема, че събранието може да се проведе и да взема решения при следния дневен ред:

Дневен ред на събранието:
1. Запознаване на членовете на Ок на БВС Стара Загора с изразената и формирана позиция на БВС на националния протест на 09.07.2014г. на площад „Независимост”, гр.София.
2. Оценка на предложената декларация за отказ от изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2014г.
3. Текущи.
4.
По т. 1 от дневния ред
Д-р Алчев: Предлагам за протоколист на събранието да бъде избрана д-р Александрина Шомова.
Гласуване за протоколист на събранието да бъде д-р Александрина Шомова.
За- 57 бр.
Против: няма
Предложението се приема.
Решение: За протоколист на събранието е определена д-р Александрина Шомова.

Д-р Алчев: Предлагам за преброител да бъде избран д-р Стоимен Шиков.
Гласуване за преброител на извънредно общо събрание на Ок на БВС Стара Загора да бъде д-р Стоимен Шиков.
За-57 бр.
Против-няма
Предложението се приема.
Решение: За преброител на общото събрание се определя д-р Стоимен Шиков

Д-р Шиков: За водещ на събранието предлагам д-р Трайко Алчев.
Гласуване за водещ на събранието да бъде д-р Трайко Алчев.
За-57 бр.
Против-няма
Предложението се приема.
Решение: За водещ на събранието е избран д-р Трайко Алчев.

д-р Алчев: Здравейте колеги! Знаете, че има спусната заповед от директора на ОДБХ Стара Загора за сключване на договори в срок до 23.07.2014г., което е напълно незаконно. Не могат и да искат да се подписват декларации за отказ, тъй като това не само че е незаконно, но и подсъдимо. Никой не може да превишава правата си. Относно положението с лечебниците, никой няма право да ви изгони. Имаме си становище от адвоката, който потвърждава, че действащ закон не е само ЗВД, но и ЗСОВЛБ и закона за собствеността. Следващият момент е, че ние не отказваме да работим и да сключваме договори, но не сме съгласни да работим при тези условия на приетата тарифа. Ситуацията около другите колегии е следната: Повечето колегии няма да подписват предложените им договори. В Пернишката колегия от 35, 34-ма колеги няма да подписват с изключение на една колежка, на която са и взели страха, заплашили са я и тя е подписала вече такъв договор.
Д-р Шиков: Колеги, искам да ви прочета писмото от директора на ОДБХ Стара Загора за сключването на индивидуалните договори.
Д-р Алчев: Искам да ви прочета и становището на нашия адвокат във връзка със запитване от колегата Първанов относно заповедта на проф.Моллов. Освен, че сроковете на изпълнение на ДПП и ПЛНБЖ са изпуснати, няма споразумение между ДФЗ и БАБХ, което да гарантира изплащане на финансови средства и неспазване на договорите. Освен всичко това, се оказва, че ДФЗ имат 10 млн. лева, как става това когато няма вече действаща нотификация. Вярно е, че има един член в нотификацията, който допуска, че може тя да се удължи с още шест месеца, но никъде не е се е чуло или написало, че има такова нещо. Не искам и не мога да си представя какво ще се случи, ако се нагърбите да подпишете тези договори, страх ме е да си го помисля направо. На фона на това, че има вече хиляди нарушения от страна на БАБХ, хиляди неизправности и грешки, а на всичкото отгоре и продължават да правят грешки, направо ме е страх, честно ви казвам. Едно нещо не успяха да разберат, че вредейки на нас, си навреждат и на тях. Нормално и редно е да се започне да се търси кой е виновен за всичко това, за цялата тази каша и всеки, отговорен или замесен, да си понесе последствията. Виждате колеги, че започват масово да избухват огнища на заболявания, с които не сме се срещали отдавна. В момента колегата от Разград доказва колко много огнища на туберкулоза са били прикрити, но доказани. Аз лично, не отказвам да подпиша договор за изпълнение на имунопрофилактика, но не и при такива условия. Относно мерките за заболяването Син език, администрацията ни задължава да изпълняваме чл.39 от ЗВД, но те не искат да изпълнят чл.28 от ЗВД. Не можем да поемаме отговорност и риск, а да оставаме вечно в „тъча”. Как ще му обясниш на един фермер, чиито животни ги унищожават, че ти не си виновен за това. Поемаме чужда вина и после ще ни обвинят за това.
Д-р Шиков: Искам да прочета на колегите отговорът на д-р Цветков във връзка с издадената заповед на д-р Миков за мерките, които да предприемат колегите.
Д-р Алчев: Колеги, БВС не се е отказало да защитава своите членове, пуснати са необходимите писма до ВАС, Европейската комисия, европейският комисар по земеделие и до FVE. Не се притеснявайте, ще ви защитим, няма да ви оставим сами да се борите.

По т.2 от дневния ред:

Д-р Алчев: Искам да ви прочета предложената декларация от националното ръководство за отказ от сключване на предложените индивидуални договори, която всеки трябва да попълни. Председателят на НС на БВС смята, че е морален акт всеки колеги, с подписването на тази декларация, да покаже подкрепата си за ръководството и БВС като цяло. Той е много емоционален човек и не му е безразлично ставащото в момента. От както е избран за председател, не се е спрял да провежда разговори и срещи, за да може всички ние да се чувстваме защитени. Според мен, обаче подписването на подобна декларация е същото като искането от БАБХ да се подават откази от сключване на индивидуални договори. Това е форма на принуда. За това ви предлагам да оформим една обща декларация, от името на всички, че не отказваме да работим и сключваме договори, но не и при тези условия.
Д-р Неделчев: Д-р Алчев, д-р Танева иска от мен съдействие, за да се вземат кръвни проби от агнета. Как да постъпя?
Д-р Алчев: Ако не присъстваш, ще е най-добре. После да не ви обвинят в нещо, не дай си Боже да избухне и в областта, при вашия фермер.
Д-р Дюлгерова: Д-р Неделчев, сега официалните си маркират, без да вземат пари, а после ти какво ще правиш?
Д-р Делийски: Те си имат марки и на място могат да издадат фактура, а от къде?
Д-р Иванов: Аз искам да попитам какво се промени след като ходихме на протест? Имаше ли някакъв отговор, отзвук? Какво се промени? Пак ще дойдат да ме проверяват от ДХЗ и пак ще бъда сам.
Д-р Алчев: Виждате, че нещата се случват много бързо. Направили сме необходимото, но не можем да очакваме бързи отговори и действия. Не можем да задължим хората да работят по-бързо. Знаете, че някои процедури изискват повече време.
Д-р Тенев: Не разбрах дали има отговор на д-р Цветков към проф.Моллов във връзка с последната заповед за отказ от сключване на договори и връщане на техническите средства, спирането на достъпа до ветИс и въпроса с лечебниците?
Д-р Алчев: Това не е направено, но аз ще говоря с председателя на НС на БВС.
Д-р Тенев: Предлагам да се напише едно писмо до проф.Моллов, в отговор на неговата заповед като се посочи, че след отговор от конкретни институции, ще му потвърдим или не желание за сключване на индивидуалните договори.
Д-р Шиков: На заповедта със Синия език имаме отговор, но на тази, конкретно нямаме.
Д-р Тенев: Важен фактор е времето.

Гласуване за създаването на обща декларация на ОК на БВС Стара Загора, че не се отказва да се сключват договори и да се работи, но не и при тези условия.
За-55
Против:няма
Предложението се приема.
Решение: Да бъде изготвена декларация от името на ОК на БВС Стара Загора, с която да се обяви, че ветеринарните лекари, членове на ОК на БВС Стара Загора, не отказват да сключват договори с ОДБХ и да работят, но не и при тези, поставени условия.

Д-р Алчев: Други предложения имате ли?
Д-р Тенев: Кой ще уведоми колегите, които не са тук, че няма да сключваме договори и че имаме декларация? Как ще знаят?
Д-р Алчев: Ще им изпратим e-mail, SMS и писма с обратна разписка.
Д-р Тенев: А какво ще стане с колегите, които не идват на събрание?
Д-р Йолдов: Ще изготвим списък и ще им наложим наказания.
Д-р Иванов: Защо все още трябва да се съобразяваме с БАБХ?
Д-р Шиков: Харесва ли ти да плащаш данъци? Отговорих ли ти на въпроса?
Д-р Иванов: Нямам избор. Кой е по-висш орган-БАБХ или БВС?
Д-р Шиков: Не знам кой може да ти отговори на този въпрос.
Д-р Делийски: Ще може ли след като декларацията бъде написана да се изпрати до всички колеги, да се публикува във форума?
Д-р Алчев: Разбира се! Ако имате още въпроси, задавайте ги, ако не да закривам заседанието.

Поради изчерпване на дневния ред, в 15:00 часа водещият закрива събранието.

На събранието бяха взети следните решения:
1. Да бъде изготвена декларация от името на ОК на БВС Стара Загора, с която да се обяви, че ветеринарните лекари, членове на ОК на БВС Стара Загора, не отказват да сключват договори с ОДБХ и да работят, но не и при тези, поставени условия.
Неизменна част от протокол № 2/18.07.2014г.е приетата декларация на ОК на БВС Стара Загора.

Д-р Трайко Алчев ……………………..
(Водещ на събранието)

Д-р Трайко Алчев …………………………..
(Председател на ОК на БВС Стара Загора)

Д-р Антон Йолдов …………………………..
(Член на ОККПЕ)

Протоколирал: д-р Александрина Шомова……………….
(технически секретар)

Протокол

 Днес 09.06.2017 в офиса на БВС СТАРА ЗАГОРА беше проведено заседание на ОС.На заседанието се разгледаха следните въпроси:

1.Плащането на членски внос и кои колеги отпадат или остават в ОК поради неплащане.

Решение на ОС е взето и са изготвени списъци с отпадналите и тези които трябва да се възстановят.Тези списъци са изпратени до председателя д-р Трифон Цветков.

2.Командировъчните от ОС в гр.София да се изплатят.

Присъствали на заседанието на ОК Стара Загора на 09.06.2017

1.Д-р Трайко Алчев 

2 . Д-р Господин Нонев

3.Д-р Стоимен Шиков

4.Д-р Тодор Тровя

5.Д-р Антон Йолдов

6.Д-р Иван Кунев


Име на файла Размер Тип
Списък 5 Kb docx
Списък 5 Kb docxпротокол от извънредно общо събрание на ОК Стара Загора, проведено на 02.12.2011г.
ПРОТОКОЛ № 3


Днес 02.12.2011 год. от 11,00 часа в гр.Стара Загора се проведе извънредно общо събрание на ОК на БВС – Стара Загора. Поради липса на кворум съгл чл. 18 (2) от ЗСОВЛБ и чл.37 (5) от Устава на БВС събранието се отложи с един час и започна в 12.00 часа. На събранието присъстваха 74 членове от 142 редовни членове на ОК на БВС Стара Загора. Бяха предоставени 9 бр. пълномощни. Събранието има необходимия кворум , може да се проведе и да взема решения. За провеждане на събранието бяха избрани след гласуване :
1. Председател на събранието – д-р Ивайло Жеков
2. Протоколист на събранието – д-р Александрина Шомова
За преброители след проведено гласуване бяха избрани д-р Таньо Колев и д-р Стоимен Шиков.
Събранието протече при следния дневен ред :
1. Определяне броя и поименния състав на вет. лекари за сключване на индивидуални договори
2. Разни
• Организация на празника на ветеринарния лекар
• Обсъждане работата на ветеринарно медицински специалисти във фермите на територията на област Стара Загора
• Обсъждане на извършените проверки от ОДБХ Стара Загора
• Обсъждане работата на ръководството на ОК на БВС Стара Загора
• Провеждане на семинар
• Решения относно предложените договори за отдаване на ветеринарните лечебници

.

След проведено обсъждане и гласуване по т. 1 общото събрание реши:

Община Стара Загора- докладва д-р Пламен Цачев Нешев
1. За ВУ “Старозагорски мин.бани “ и ВУ с. Ракитница, които да бъдат обединени – д-р Антон Стоянов Йолдов
2. За ВУ с. Еленино, ВУ с.Михайлово - д-р Тенчо Господинов Андреев и ВУ с. Калояновец – д-р Тенчо Господинов Андреев
3. За ВУ с. Бъдеще – д-р Теодор Митев Русинов
4. За ВУ с. Преславен, ВУ с. Могила и ВУ с.Горно Ботево- д-р Господин Желев Нонев
5. За ВУ Птицекомбинат гр.Стара Загора – д-р Стефан Ангелов Нещерев
6. За ВУ с. Богомилово, ВУ с. Змейово и ВУ с. Дълбоки – д-р Пламен Танев Радев
7. ВУ с. Оряховица – д-р Конда Колев Кондов – и ВУ с. Хан Аспарухово до изясняване на въпроса на д-р Христо Илиев Кьосев
8. За ВУ НИГО гр.Стара Загора – д-р Николай Енчев Николов
9. За ВУ с.Загоре – д-р Пламен Цачев Нешев
10. За ВУ с. Кирилово и с.Пъстрово – д-р Ивелин Златев Йорданов
11. За СВУ свинеферма „Тедди Ком” с. Оряховица- д-р Антония Рахнева Рахнева
12. За СВУ свинекомплекс „Агро-славянин” -д-р Виолета Насева Матева
13. За СВУ свинекомплекс „ЕТ Михаела-В.Желязкова” –д-Йонка Георгиева Славова
14. За СВУ „Аякс 95 ” Боздуганово- д-р Галина Иванова Йотова
15. За СВУ „Аякс 1” ЕООД –д-р Красимир Асенов Кьосев
16. За чипиране на дребни животни в община Стара Загора- д-р Иван Кунев, д-р Емил Петков и д-р Елена Сиракова-Ганчева

Община Казанлък- докладва д-р Стоимен Тенчев Шиков
1.За ВУ с. Овощник и ВУ с. Дунавци – д-р Стоимен Тенчев Шиков
2.За ВУ с. Шейново – д-р Трайко Панов Алчев
3.За ВУ с. Крън – д-р Дзаньо Николов Шомов
4.За ВУ с. Енина – д-р Рена Минчева Петрова
6.За ВУ с. Бузовград – д-р Стойчо Георгиев Стойчев
7.За ВУ с. Ръжена – д-р Георги Кръстев Главчев
8.За чипиране на дребни животни в община Казанлък- д-р Зорница Антонова

Община Павел баня- докладва д-р Радослав Архипов
1.За ВУ с. Долно Сахране – д-р Огнян Методиев Николов
2.За ВУ гр.Павел баня и ВУ с. Габарево – д-р Радослав Архипов
3.За ВУ с. Манолово – д-р Марко Костов Костов и д-р Иван Димитров Иванов

Община Гурково, Николаево и Мъглиж-докладва д-р Христо Цанев и д-р Богомил Цанев

1. За ВУ гр.Мъглиж – д-р Георги Николов Георгиев
2. За ВУ с. Ветрен – д-р Богомил Николов Цанев
3. За ВУ с. Тулово – д-р Александър Илиев Александров
4. За ВУ гр.Николаево – д-р Христо Атанасов Цанев
5. За ВУ гр.Гурково –д-р Станка Недева Желева

Община Раднево-докладва д-р Стефан Стефанов
1. За ВУ с. Сърнево – д-р Стефан Митев Стефанов
2. За ВУ с. Полски градец – д-р Митко Иванов Неделчев
3. За ВУ с. Коларово – д-р Людмил Спасов Георгиев
4. За ВУ с. Любеново и ВУ с. Ковачево, които да бъдат обединени – д-р Васил Стойнов Василев
5. За ВУ с. Знаменосец – д-р Емил Димов Тенев
6. За ВУ с. Диня и ВУ с. Трънково, които да бъдат обединени – д-р Георги Николаев Николов

Община Гълъбово- докладва д-р Галина Василева
1. За ВУ с. Главан – д-р Кольо Господинов Колев
2. За ВУ с. Обручище, ВУ с. Разделна и ВУ гр.Гълъбово – д-р Галина Калинова Василева

Община Чирпан- докладва д-р Ивайло Начев Жеков
1. За ВУ с. Зетево – д-р Иван Георгиев Георгиев
2. За ВУ ИПТП гр. Чирпан – д-р Таньо Петков Колев и д-р Слави Георгиев Донев
3. За ВУ с. Спасово – д-р Ивайло Начев Жеков
4. За ВУ с. Винарово и ВУ Свобода – д-р Димитър Грозев Грозев
5. За ВУ с. Гита – д-р Начо Желев Желев
6. За ВУ с. Черна гора – д-р Спас Николов Тошев
7. За ВУ с. Оризово - д-р Гергана Иванова Кацарчева
8. За ВУ с. Гранит – д-р Стойчо Георгиев Стоев
9. За ВУ с. Братя Даскалови и ВУ с. Найденово – д-р Калинка Гюрова Вълева
10. За ВУ с. Медово – д-р Жельо Стефанов Желев

Община Опан- докладва д-р Марио Делийски
1. За ВУ с. Опан и ВУ с.Пъстрен – д-р Тодор Троев Троев
2. За ВУ с. Бяло поле – д-р Марио Цанков Делийски
3. За ВУ с.Тракия и ВУ с. Средец – д-р Стефка Иванова Дюлгерова

По т. 1 още беше разгледана молбата на д-р Христо Красимиров Тодоров с вх.№ 101/30.11.2011 относно извършване на ДПП и ПНЛБЖ във ВУ с.Свобода.
След проведено гласуване общото събрание реши да отхвърли молбата на д-р Христо Тодоров.


След проведено обсъждане и гласуване по т. 2 общото събрание реши:
1. Празникът на ветеринарния лекар да се празнува на 13.12.2011г в ресторант Верея, гр.Стара Загора.
2. ОК на БВС Стара Загора да излезе с декларация, внесена в ОДБХ Стара Загора във връзка с произволното назначаване на ветеринарни специалисти от фермери. Фермерите да имат право да избират ветеринарен специалист, но не и да назначават такива.
3. Да се изготви писмо до директора относно неизпълнението на индивидуалните договори от страна на ОДБХ Стара Загора.
По подточка 4 от дневния ред беше изслушан д-р Александър Колев Алагенски, който осъди работата на ръководството на ОК на БВС Стара Загора.
По подточка 5 от дневния ред се разгледаха възможностите за организиране на семинар.
По подточка 6 г-н Деян Касаджиков, началник отдел ФСД при ОДБХ Стара Загора информира колегията за условията на сключване на договорите за отдаване на ветеринарни лечебници.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закрива.Председател на събранието
Д-р Ивайло Жеков


Протоколист на събранието
Д-р Александрина Шомова


Председател на ОК на БВС Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Извънредно общо събрание на ок на БВС стара Загора, проведено на 16.11.2012г.

ПРОТОКОЛ № 2


Днес 16.11.2011 год. от 11,00 часа в гр.Стара Загора се проведе извънредно общо събрание на ОК на БВС – Стара Загора. Поради липса на кворум съгл чл. 18 (2) от ЗСОВЛБ и чл.37 (5) от Устава на БВС събранието се отложи с един час и започна в 12.00 часа. На събранието присъстваха 81 членове от 133 редовни членове на ОК на БВС Стара Загора. Бяха предоставени 14 бр. пълномощни. Събранието има необходимия кворум , може да се проведе и да взема решения.
Председател на събранието беше д-р Трайко Алчев, а протоколист– д-р Александрина Шомова
За преброители бяха избрани д-р Марио Делийски и д-р Стефка Дюлгерова.
Мандатната комисия е в състав: председател-Д-р Галина Василева и членове д-р Марио Делийски и д-р Спас Тошев.
Събранието протече при следния дневен ред :
1. Определяне броя и поименния състав на вет. лекари за сключване на индивидуални договори
2. Организация на празника на ветеринарния лекар
3. Разни

След проведено обсъждане и гласуване по т. 1 общото събрание реши:
РЕШЕНИЕ № 1
Определя и представя на директора на ОДБХ Стара Загора следните колеги , с които да се сключат индивидуални договори за изпълнение на мерките от ДПП и ПНЛБЖ за 2013год.

Община Стара Загора
1. За ВУ “Старозагорски мин.бани “ и ВУ с. Ракитница (анекс)–д-р Антон Стоянов Йолдов
2. За ВУ с. Еленино и ВУ с. Калояновец (анекс) – д-р Тенчо Господинов Андреев и д-р Веселин Денчев Гернилов
3. За ВУ с. Бъдеще – д-р Теодор Митев Русинов
4. За ВУ с. Преславен, ВУ с. Могила (анекс) и ВУ с.Горно Ботево (анекс)- д-р Господин Желев Нонев
5. За ВУ Птицекомбинат гр.Стара Загора – д-р Стефан Ангелов Нещерев
6. За ВУ с. Богомилово- д-р Димитър Атанасов Караперев
7. За ВУ с. Змейово и ВУ с. Дълбоки (анекс) – д-р Елена Николова Сиракова- Ганчева и д-р Пламен Танев Радев
8. ВУ с. Оряховица и ВУ с. Хан Аспарухово (анекс) – д-р Конда Колев Кондов
9. За ВУ НИГО гр.Стара Загора – д-р Николай Енчев Николов
10. За ВУ с.Загоре – д-р Пламен Цачев Нешев
11. За ВУ с. Кирилово и с.Пъстрово – д-р Ивелин Златев Йорданов
12. За СВУ свинеферма „Тедди Ком” с. Оряховица- д-р Антония Рахнева Рахнева
13. За СВУ свинекомплекс „Агро-славянин” -д-р Виолета Насева Матева
14. За СВУ свинекомплекс „ЕТ Михаела-В.Желязкова” –д-Йонка Георгиева Славова
15. За СВУ „Аякс 95 ” Боздуганово- д-р Галина Иванова Йотова
16. За СВУ „Аякс 1” ЕООД –д-р Красимир Асенов Кьосев
17. За чипиране на дребни животни в община Стара Загора – всички управители на ветеринарни амбулатории и клиники, провели обучение за идентификация на дребни животни

Община Казанлък
1.За ВУ с. Овощник и ВУ с. Дунавци (анекс) – д-р Стоимен Тенчев Шиков
2.За ВУ с. Шейново – д-р Трайко Панов Алчев
3.За ВУ с. Крън – д-р Дзаньо Николов Шомов
4.За ВУ с. Енина – д-р Рена Минчева Петрова
6.За ВУ с. Бузовград – д-р Стойчо Георгиев Стойчев
7.За ВУ с. Ръжена – д-р Георги Кръстев Главчев
8.За чипиране на дребни животни в община Казанлък- д-р Зорница Спасова Антонова, д-р Мария Марко Жунич, д-р Камен Иванов Кръстев, д-р Генко Желев Мирев и д-р Нено Христов Ненов

Община Павел баня
1.За ВУ с. Долно Сахране – д-р Огнян Методиев Николов
2.За ВУ гр.Павел баня (анекс) и ВУ с. Габарево – д-р Радослав Архипов
3.За ВУ с. Манолово – д-р Марко Костов Костов и д-р Иван Димитров Иванов

Община Гурково, Николаево и Мъглиж

1. За ВУ гр.Мъглиж – д-р Георги Николов Георгиев
2. За ВУ с. Ветрен – д-р Богомил Николов Цанев
3. За ВУ с. Тулово – д-р Александър Илиев Александров
4. За ВУ гр.Николаево – д-р Христо Атанасов Цанев
5. За ВУ гр.Гурково –д-р Станка Недева Желева

Община Раднево
1. За ВУ с. Сърнево – д-р Стефан Митев Стефанов
2. За ВУ с. Полски градец – д-р Митко Иванов Неделчев
3. За ВУ с. Коларово – д-р Людмил Спасов Георгиев
4. За ВУ с. Любеново (анекс) и ВУ с. Ковачево– д-р Васил Стойнов Василев
5. За ВУ с. Знаменосец – д-р Емил Димов Тенев
6. За ВУ с. Диня и ВУ с. Трънково (анекс)– д-р Георги Николаев Николов

Община Гълъбово
1. За ВУ с. Главан и ВУ с.Мъдрец (анекс) – д-р Кольо Господинов Колев
2. За ВУ с. Обручище, ВУ с. Разделна и ВУ гр.Гълъбово (анекс) – д-р Галина Калинова Василева

Община Чирпан
1. За ВУ с. Зетево – д-р Иван Георгиев Георгиев
2. За ВУ ИПТП гр. Чирпан – д-р Таньо Петков Колев и д-р Слави Георгиев Донев
3. За ВУ с. Спасово – д-р Ивайло Начев Жеков
4. За ВУ с. Винарово и ВУ Свобода (анекс) – д-р Димитър Грозев Грозев
5. За ВУ с. Гита – д-р Начо Желев Желев

Община Братя Даскалови
6. За ВУ с. Черна гора – д-р Спас Николов Тошев
7. За ВУ с. Оризово - д-р Гергана Иванова Кацарчева
8. За ВУ с. Гранит – д-р Стойчо Георгиев Стоев
9. За ВУ с. Братя Даскалови и ВУ с. Найденово (анекс) – д-р Калинка Гюрова Вълева
10. За ВУ с. Медово – д-р Жельо Стефанов Желев

Община Опан
1. За ВУ с. Опан и ВУ с.Пъстрен (анекс) – д-р Тодор Троев Троев
2. За ВУ с. Бяло поле – д-р Марио Цанков Делийски
3. За ВУ с.Тракия и ВУ с. Средец (анекс) – д-р Стефка Иванова Дюлгерова
РЕШЕНИЕ № 2
Да бъдат предложени за обединение ВУ с.Змеево и ВУ с .Дълбоки
По т. 1 още беше разгледана молбата на д-р Христо Красимиров Тодоров с вх.№ 36/12.11.2012г. относно извършване на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г. във ВУ с.Свобода. ОККПЕ Стара Загора взе отношение и реши да разгледа казуса на д-р Тодоров, така че при появата на нередност при избора на вет. лекар за обслужване на ВУ с Свобода да се самосезира.

След проведено обсъждане и гласуване по т. 2 общото събрание реши:
РЕШЕНИЕ № 3
1. Празникът на ветеринарния лекар да се празнува на 14.12.2012г
2. Кувертът на членовете на ОК на БВС Стара Загора за празника на ветеринарния лекар да бъде поет от областната колегия
Относно определяне на минимална цена за пакет от услуги-чипиране, ваксинация, издаване на паспорт и обезпаразитяване на дребно животно общото събрание на ОК на БВС Стара Загора не стигна до решение.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното общо събрание се закрива.Председател на събранието
Д-р Трайко Алчев


Протоколист на събранието
Д-р Александрина Шомова


Председател на ОК на БВС Стара Загора
Д-р Трайко Алчев


Изборно-отчетно общо събрание на Ок на БВС Стара Загора

П Р О Т О К О Л № 1

Днес, 22.02.2013 година, от 11:00 часа в залата на ОДБХ Стара Загора, се проведе общо изборно-отчетно събрание на членовете на ОК – на БВС –област Стара Загора.
Кворум:
1. Редовни членове на ОК Стара Загора, 137 бр.
2. Лично присъстващи - 65 бр.
3. Упълномощени представители- 27 бр.
Общо присъстващи- 92 бр.
При така установения брой присъстващи редовни членове на ОК на БВС от област Стара Загора се приема, че събранието може да се проведе и да взема решения при следния дневен ред:

Дневен ред на събранието:
1. Избор на водещ, протоколист на събранието и преброители.
2. Отчет на председателя на ОБЛС на ОК на БВС Стара Загора.
3. Отчет на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора.
4. Отчет на националния представител на ОК на БВС Стара Загора.
5. Избор на ново ръководство на ОК на БВС Стара Загора.
6. Избор на делегати за ОС на БВС.
7. Обсъждане на ценоразпис на БВС.
8. Приемане на клетва на новоприети членове на областната колегия.
9. Текущи.
По т. 1 от дневния ред
Д-р Алчев: Предлагам за водещ на събранието д-р Ивайло Жеков.
Д-р Дюлгерова: Предлагам д-р Марио Делийски.
Д-р Алчев: Има ли желание за преброители.
Д-р Шиков: Аз имам.
Д-р Алчев: Д-р Спас Тошев, искаш ли да си преброител?
Д-р Тошев: Да.
Гласуване за преброители на общото събрание да бъдат д-р Спас Тошев и д-р Стоимен Шиков:
За-92 бр.
Против- няма.
Предложението се приема.
Решение: За преброители на общото събрание са определени д-р Спас Тошев и д-р Стоимен Шиков.
Гласуване за водещ на събранието да бъде д-р Ивайло Жеков:
За- 62 бр.
Против-няма
Въздържали се-няма
Предложението се приема.
Решение: За водещ на събранието е определен д-р Ивайло Жеков.
Гласуване за протоколист на събранието да бъде д-р Александрина Шомова.
За- 86 бр.
Против: 4
Възд.- 1
Предложението се приема.
Решение: За протоколист на събранието е определена д-р Александрина Шомова.
Д-р Алчев: Давам думата на д-р Жеков като водещ на събранието.
Д-р Жеков: Здравейте колеги, само ако ми позволите да вметна нещо преди да започнем. Знаете, че нещата се усложниха много с падането на ГРД, който ни даваше финансова независимост. Има и други промени- избор на стопани, отпадане на ВУ, но има една голяма грешка в това да се позволява на фермерите да разкриват на територията на фермата си ВЛЗ, което на практика води до превръщане на професията ни във ведомствена. Работата ни ще бъде затруднена, при колегите с дребни животни няма глобални промени, но те също ще загубят с премахването на ГРД и новоприетия ЗВМД. Предлагам да Ви зачета дневния ред, така че ако имате предложения за допълване или промяна да ги споделите.
Аз предлагам само да разменим т. 6 с т. 5 ,така че избора на делегати за общото събрание в София да предхожда обсъждането на ценоразписа на БВС.
Гласуване т. 6 да предхожда т. 5 в дневния ред.
За-92
Против: няма
Въздържал се.- 1
Предложението се приема.
Решение: Т. 6 предхожда т. 5 в дневния ред на събранието.
Д-р Дюлгерова: Предлагам след отчетите на председателя на ОБЛС и на ОККПЕ да включим и отчет на националния представител.
Гласуване да се вмъкне т. 4 след от отчетите на председателя на ОБЛС и на ОККПЕ да включим и отчет на националния представител.
За-84
Против: няма
Въздържал се.- 1
Предложението се приема.
Решение: Включва се т. 4 в дневния ред за отчет на националния представител.
По т. 2 от дневния ред
Д-р Алчев изнася пред колегията финансов и областен отчет за изминалата 2012г.на областно и национално ниво. След което изнася и отчет за дейността на ОБЛС през петте мандатни години на ръководството на ОК на БВС Стара Загора.
Д-р Жеков: Имате думата за коментари и въпроси по отчета на д-р Алчев.
Д-р Йорданов: Имам такъв въпрос. За заплата на техническия секретар са дадени 4010 лева и допълнително за осигуровки още 2320 лева. От къде идват тези пари?
Д-р Алчев: Има проведено гласуване относно възнаграждението на техническия секретар, заплата й се определя и от националното ръководство, така че не се намираме в нарушение или в преразход на колегията.
Д-р Дюлгерова: Искам да попитам-тези разработки, които сте направили дали са съгласувани с ОБЛС?Да или не.
Д-р Алчев: Понякога така се случва, че в движение не може да се съгласува.Точно всички конкретно не са съгласувани с ОБЛС.
Д-р Архипов: Повечето разработки са направени по поръчка на ръководството.
Д-р Алчев: Областните колегии имат собствен самостоятелен живот, който да се води- това е демокрация, не да трябва да правят всичко, което им се нареди.
Д-р Нешев: Водещият на събранието не е правилно да дава обяснения и плюс това искам да обясня защо гласувах против протоколиста на събранието. Събранието е на средата, а сега гласуваме протоколист. Може ли да стане така? И второ относно съгласуването с областния съвет. Всичко трябва да се съгласува с ОБЛС.
Д-р Сиракова: Как да стане като повечето не идват на заседания?
Д-р Нешев: Това е отделен въпрос, дали са известени.
Д-р Алчев: Сигнализирал съм ОККПЕ да потърси отговорност за членовете на ОБЛС, които системно не идват на заседания.
Д-р Архипов: Нешев, не сте прав. При условие, че е открито нарушение си има докладна за случая и това се поправя. Второто нещо, заедно с Ивайло Жеков са правени разработки и всичко се приписва като дейност на областния съвет. Горе, може да не искат да си го признаят, но Ок на БВС Стара Загора има голяма заслуга. Има някои решения, които са си позволили да вземат еднолично, това е така, но всичко е било с положителен резултат.
Д-р Архипов: Аз искам да попитам на каква сметка се внасят парите за фондовете и кой ги внася?
Д-р Алчев: Марияна ги внася и наистина си има сметка, която е открита за тези фондове.
Д-р Нешев: Д-р Архипов казва, че такава сметка няма и парите са били внасяни на сметката на НС.
Д-р Сиракова: Аз искам да знам точно кои решения не са съгласувани с ОБЛС?Вие като не сте идвали какво искате.
Д-р Жеков: Други въпроси има ли относно отчета на д-р Алчев?
Д-р Алчев: Искам само да уточня, че всичко е съгласувано с НС.
Гласуване по т. 2 за прием на отчета на председателя на ОК Стара Загора д-р Трайко Алчев.
За- 83
Против-2
Възд.-5
Предложението се приема.
Решение: Отчета на д-р Алчев се приема.
По т. 3 от дневния ред
Д-р Жеков: Давам думата на д-р Делийски, председател на ОККПЕ гр.Стара Загора.
Д-р Делийски изнася доклада си като обяснява, че са съставени два акта за нарушения, изпратени до д-р Бойчев. Повечето, подадени жалби са били неоснователни. Присъствал е на заседания на ККПЕ, на които не е дадено обяснение на д-р Христо Красимиров Тодоров.
Д-р Делийски: Не трябва да се допуска да не се изпълняват решения на общото ни събрание. Трябва да се спазва устава. Правени са грешки, за които сме сигнализирали с цел да не се допускат в бъдеще.Това вече е затворена страница, но всички колеги трябва да знаят освен правата си и задълженията си.По този начин има възможност незаконно взетите решения да се оборват. Направихме и проверка на водената документация в офиса на БВС Стара Загора от д-р Шомова, там където имаше повече разходи направихме справка и не установихме нарушения или неправомерни разходи. Всички документи, които изискахме ни бяха предоставени, част от протоколите не бяха подписани,но само това е. Благодаря Ви.
Д-р Жеков: Имате думата за коментари и въпроси във връзка с отчета на д-р Делийски.
Д-р Архипов: Няколко работи искам аз да попитам.наистина на миналото събрание беше допуснато нарушение като не беше избран водещ на събранието. Но когато един от преброителите вижда, че се гласува с три карти, той трябва да сигнализира и да се спре гласуването, а този,който е гласувал да бъде отстранен. Нищо тогава не се направи и после в доклада до ККПЕ е написано за тези нарушения на събранието.Относно неизпълнените критерии за изпълнение на мерките по ДПП не знам дали разбрахте, но мерките за ВУ Змеево щяха да се изпълняват от д-р Радев и д-р Сиракова. Така, че тук няма нарушение нищо, че д-р Сиракова няма година за изпълнение на мерките по ДПП. После да ГРД- какви бяха тези свободни участъци, ние гласувахме колеги, които да ги обслужват?
Д-р Жеков: Други колеги имат ли въпроси към комисията? Няма.
Д-р Делийски: Ние заставаме зад преписката си, но трябва да се има предвид, че тези взети решения бяха незаконно съобразни. Няма човек, който да не греши.
Гласуване за приемане на отчета на д-р Делийски за дейността на ОККПЕ за 2012г.
За-85
Против-няма
Въздържали се-2
Предложението се приема.
Решение: Отчета на д-р Делийски се приема.
По т. 4 от дневния ред
Д-р Жеков: Давам думата на д-р Дюлгерова за отчет на националния представител на ОК Стара Загора.
Д-р Дюлгерова изнася отчет за работата си като национален представител за 2012г.
Д-р Дюлгерова: Колеги, знаете че имаше известно напрежение между официалните ветеринарни лекари и работещите колеги, създаде се и напрежение при колегите, работещи с дребни животни. Опитах се да туширам това напрежение и се надявам, че съм успяла. През месец октомври направихме проверки на много колеги и въпреки изрядната документация сградния фонд беше в много лошо състояние. Искам да дам и отчет относно дейността си като член на комисията за връзки с учебните заведения.Искахме да започнем да правим форуми, семинари, но нац. ръководство не се съобрази с нашите решения, нито с тези на НС. Проведохме разговори с деканата на ВМФ относно стажовете и изготвянето на бележки за студентите, в които да се записва, че няма да им се заплаща стажа, тъй като има реална опасност за колегите да ги накажат от НАП. Относно дейността на НС има пълна неяснота относно финансовата част.
Д-р Жеков: имате ли въпроси към отчета на д-р Дюлгерова?
Д-р Делийски: Има ли взети решения от НС,които не са изпълнени и защо става така?
Д-р Дюлгерова: Има решения,които са взети от НС, но националното ръководство не ги изпълнява.Общо взето нещата стоят така- вземат се решения, които се трансформират после или пък повечето колеги не знаят за взети решения. Националното ръководство си прави каквото иска.
Д-р Алчев: Относно това искам да кажа, че искахме свикването на извънреден НС поради тази причина-неизпълнението на взетите решения.
Д-р Паташев: Това при стария председател имаше ли го?
Д-р Дюлгерова: Да Ви отговоря така.Бяха извоювани много неща от стария председател, а се получи така, че има затъмнение относно дейността на една определена група хора.
Д-р Нешев: Защо след като се взе решение да се гласува вот на недоверие към националното ръководство някои колеги не гласуваха на общото събрание в София за това?
Д-р Дюлгерова: разбирам за какво питате, за д-р Алчев. Той не гласува тогава, изтъквайки мнение, че това си е негово лично решение.
Д-р Нешев: не може така, на тези делегати се гласува доверие да отстояват решенията на общото ни събрание.Имал лични мотиви.
Д-р Жеков: Стана работата като от трън та на глог.
Д-р Алчев: Имах си лични мотиви.
Д-р Делийски: Това беше в доклада на комисията, че не се спазват решение на общото събрание.
По т. 5 от дневния ред
Д-р Жеков: Относно т.5 от дневния ред трябва да се гласува дали гласуването да бъде тайно или явно.
Д-р делийски: Моето убеждение е, че трябва вота да бъде таен, ще бъде по- примерен така.
Д-р Жеков: Д-р Делийски е прав, че тайният вот е демократичен, но не това е и моето мнение.
Д-р Алчев: Само да кажа, че самата процедура ще отнеме много време, много е тромава.
Д-р Сиракова: Да гласуваме дали да бъде таен или явен вота.
Гласуване избора на ново ръководство на Ок на БВС Стара Загора да бъде с таен вот.
За-57
Против-37
Въздържали се-1
Предложението се приема.
Решение: Изборът на ново ръководство на ОК Стара Загора да бъде с таен вот.
Д-р Жеков: Пристъпваме към процедура на гласуване тогава. Кандидати.
Д-р Алчев: Аз искам да се кандидатирам за председател на Ок Стара Загора, смятам че имам още какво да дам на колегията и БВС като цяло. Основните ми цели ще бъдат да се върне ЗВМД за преразглеждане и гласуване като внесем нашите предложения за промяна особено в частта за упражняване на ветеринарномедицинска дейност.Ще направя така, че вече контролиращ орган да не бъде БАБХ, а БВС. Другата част е ГРД- да бъде върнат, за да можем да работим. Ще работя и за това нашата професия да стане престижна като в същото време ще се опитаме да направим така, че възрастта за пенсиониране при нас да се намали тъй като знаете работим с рисков материал. Това е, за което ще работим. Благодаря!
Д-р Жеков:Други предложения.
Д-р Йорданов: Аз предлагам д-р Дюлгерова.
Д-р Петков: Нека да чуем и д-р Дюлгерова.
Д-р Дюлгерова: Ще работя за участъковите лекари , да имат достойно заплащане. БВС има дълг към клиниките и за това ще отстоявам и техните желания.
Д-р Жеков: Предложения за член на НС?
Д-р Алчев: Моето предложение е д-р Ивайло Жеков. Ще се мотивирам защо. Всички средства,които получаваме дължим на него.Всичко е минало през неговите ръце. Той е човекът,който вършеше работа.Смятам, че ой е достоен.
Д-р Жеков: Приемам. Други кандидати?
Д-р Паташев: предлагам д-р Архипов.
Д-р Архипов: Колеги, после исках аз да се изкажа, но имам друго предложение, което приех от проф. Маринков. Той ще се кандидатира за председател на НС и аз приех да съм му заместник председател. Правя си само отвод.
Д-р Делийски: И аз имах предложение за д-р Архипов, но щом това е неговото желание.
Д-р Жеков: Други предложения-няма. Предложения за председател на ОККПЕ Стара Загора.
Д-р Делийски: Аз предлагам д-р Антон Йолдов.
Д-р Сиракова: Аз предлагам д-р Василева, тя си е била в ОККПЕ.
Д-р Жеков: Други предложения-няма. Предложения за заместник председател на ОК Стара Загора.
Д-р Алчев: Предлагам д-р Стоимен Шиков.
Д-р Жеков: Други предложения има ли? Няма.
Д-р Делийски: Да се гласува броя на членовете в ОБЛС.
Д-р Алчев: Да останат 5 и заедно с председателя и зам. Председателя стават общо 7.
Д-р Паташев: Предлагам ОБЛС да бъдат общо 5 човека.
Гласуване членовете на ОБЛС да бъдат 5 общо.
За- 29
Предложението се отхвърля.
Гласуване членовете на ОБЛС да бъдат 7 .
За-61
Против-няма
Въздържали се- няма
Предложението се приема.
Решение: Членовете на ОБЛС да бъдат 7.
Д-р Жеков: Предложения за членове на ОБЛС.
Д-р Алчев: Предлагам в ОБЛС да влязат нови колеги, които се занимават с дребни животни.
Д-р Делийски: д-р Иван Кунев.
Д-р Чалева: Д-р Елена Сиракова.
Д-р Нейчева: Д-р Ваня Чалева.
Д-р Алчев: Д-р Господин Нонев.
Д-р Паташев: Д-р Генко Мирев.
Д-р Сиракова: Д-р Христина Ламбова.
Д-р Мирев: Давам си само отвод.
Д-р Дюлгерова: Д-р Ивелин Йорданов.
Д-р Делийски: Д-р Богомил Цанев.
Д-р Алагенски: Д-р Стоян Иванов. Оттеглям предложението си, той не е в залата.
Д-р Тенев: Предлагам д-р Делийски.
Д-р Йолдов: Д-р Александър Алагенски.
Д-р Василев: Д-р Стефанов.
Д-р Василева: Д-р Стойнова.
Д-р Цанев: Давам си само отвод.
Д-р Жеков: Други предложения има ли?Няма. Остават членове на ОККПЕ.
Д-р Дюлгерова: Д-р Лиляна Лазарова.
Д-р Алчев: Д-р Галина Василева, д-р Елена Сиракова и д-р Спас Тошев.
Д-р Архипов: Предлагам да се гласува броя на членовете на ОККПЕ. Нека той да бъде 5.
Гласуване членовете на ОККПЕ да се увеличи на 5 човека.
За-65
Против-27
Въздържали се-1
Предложението се приема.
Решение: Членовете на ОККПЕ да бъдат пет на брой.
Д-р Жеков: Предлагайте още.
Д-р Алагенски: Д-р Тодор Троев.
Д-р Дюлгерова: Д-р Марио Делийски.
Д-р Кунев: Д-р Пламен Нешев.
Д-р Нешев: Давам си само отвод.
Д-р Архипов: Предлагам на изборната бюлетина срещу името на всеки да се отбележи изборът с кръстче или отметка. Ако има отметка за двама кандидати бюлетината се анулира.
Д-р Делийски: Трябва да има мандатна комисия за преброяване на бюлетините.
Гласуване за предложението на д-р Архипов относно начина на попълване на бюлетината.
За-86
Против-няма
Въздържали се-няма
Предложението се приема.
Решение: Изборната бюлетина се попълва с кръстче или отметка.
Д-р Алчев: За мандатна комисия предлагам двамата преброители и д-р Делийски.
Д-р Нешев: Д-р Делийски предлагам.
Гласуване за мандатна комисия в състав: д-р Делийски, д-р Шиков и д-р Тошев.
За-88
Против-няма
Въздържали се- няма
Предложението се приема.
Решение: Определя се мандатна комисия в състав: д-р Делийски, д-р Шиков и д-р Тошев за преброяване на гласовете.
Д-р Архипов: Колеги, докато бюлетините се преброяват искам да представя кандидатурата на д-р Маринков за председател на НС със заместник председатели д-р Дойчев и аз.
Д-р Жеков: Колеги, предлагам докато бюлетини се преброяват да преминем към другите точни за обсъждане.
След преброяване на изборните бюлетини д-р Марио Делийски и д-р Стоимен Шиков обявяват резултатите.
Решение: Въз основа на преброените гласове съставът на ново ръководство на ОК на БВС Стара Загора е следното:

Председател на ОБЛС – д-р Трайко Алчев
Зам. Председател на ОБЛС- д-р Стоимен Шиков
Членове на ОБЛС:
Д-р Иван Кунев
Д-р Господин Нонев
Д-р Христина Ламбова
Д-р Ивелин Йорданов
Д-р Калина Стойнова

Председател на ОККПЕ – д-р Антон Йолдов
Членове на ОККПЕ:
Д-р Галина Василева
Д-р Спас Тошев
Д-р Тодор Троев
Д-р Лиляна Лазарова

Представител в НС- д-р Ивайло Жеков
По т. 9 от дневния ред
Д-р Алчев: Предлагам на общото събрание на БВС да отидат членовете на ОБЛС и ОККПЕ, заедно с члена на НС. Стават точно тринадесет.
Д-р Шиков: На 137 редовни члена имаме право да изберем за делегати 13 колеги.
Д-р Жеков: Значи да гласуваме относно делегатите на общото събрание на БВС да заминат членовете на ОБЛС и ОККПЕ и члена на НС.
Д-р Делийски: Ние ще съставим протокол за резултатите от избора и ще го приложим към протокола. Въз основа на него ще се приложи и списъкът на делегатите за гр.София.
Гласуване за делегати на общото събрание на БВС в гр.София да бъдат избрани членовете на ОККПЕ и ОБЛС и члена на НС.
За- 94
Против-няма
Въздържали се-няма.
Предложението се приема.
Решение: За делегати на общото събрание на БВС в гр.София са избрани членовете на ОККПЕ и ОБЛС и члена на НС.
По т. 7 от дневния ред
Д-р Сиракова: Ние, клиниките се събрахме и изготвихме един ценоразпис за работа с дребни животни. Мислим да започнем да работим по него от 01.03.2013г.Ако колегите искат могат да ми дадат координати и да им изпратя ценоразписа.
Д-р Жеков: В определената комисия за изготвяне на ценоразпис на БВС влизаха и д-р Стефанов и д-р Нешев.Вие подготвили ли сте ценоразпис за колегите, работещи със селскостопански животни?
Д-р Стефанов: Смятаме, че по така направения ценоразпис няма нужда от корекции. Остава този, който е публикуван на страницата на БВС.
По т. 8 от дневния ред
Д-р Жеков: По тази точка гледам, че присъстващите колеги вече ги няма, така че тази точка отпада.
По т. 9 от дневния ред
Д-р Жеков: Колегите, имате ли предложения за т. текущи. Няма, значи и тя отпада.

Поради изчерпване на дневния ред, в 17:00 часа водещият закрива събранието.

На събранието бяха взети следните решения:

1. Отчета на д-р Алчев се приема.

2. Отчета на д-р Делийски се приема.

3. Изборът на ново ръководство на ОК Стара Загора да бъде с таен вот.

4. Членовете на ОБЛС да бъдат 7.

5. Членовете на ОККПЕ да бъдат пет на брой.

6. Изборната бюлетина се попълва с кръстче или отметка.

7. Определя се мандатна комисия в състав: д-р Делийски, д-р Шиков и д-р Тошев за преброяване на гласовете.

8. Съставът на ново ръководство на ОК на БВС Стара Загора е както следва:
Председател на ОБЛС – д-р Трайко Алчев
Зам. Председател на ОБЛС- д-р Стоимен Шиков
Членове на ОБЛС:
Д-р Иван Кунев
Д-р Господин Нонев
Д-р Христина Ламбова
Д-р Ивелин Йорданов
Д-р Калина Стойнова

Председател на ОККПЕ – д-р Антон Йолдов
Членове на ОККПЕ:
Д-р Галина Василева
Д-р Спас Тошев
Д-р Тодор Троев
Д-р Лиляна Лазарова
Представител в НС- д-р Ивайло Жеков9. За делегати на общото събрание на БВС в гр.София са избрани членовете на ОККПЕ и ОБЛС и члена на НС.


Д-р Ивайло Жеков ……………………..
(Водещ на събранието)

Д-р Трайко Алчев …………………………..
(Председател на ОК на БВС Стара Загора)

Д-р Галина Василева …………………………..
(Член на ОККПЕ)

Протоколирал: д-р Александрина Шомова……………….
(технически секретар)


Име на файла Размер Тип
Име на документа 1 Mb docПротокол 1/26.02.2014г. на ОС на ОК на БВС Стара Загора
П Р О Т О К О Л № 1

Днес, 26.02.2014 година, от 11:00 часа в конферентната зала на х-л”Железник” гр. Стара Загора, се проведе общо редовно отчетно събрание на членовете на ОК – на БВС –област Стара Загора.
Кворум:
1. Редовни членове на ОК Стара Загора, 151 бр.
2. Лично присъстващи - 49 бр.
3. Упълномощени представители- 27 бр.
Общо присъстващи- 76 бр.
При така установения брой присъстващи редовни членове на ОК на БВС от област Стара Загора се приема, че събранието може да се проведе и да взема решения при следния дневен ред:

Дневен ред на събранието:
1. Избор на водещ, протоколист на събранието и преброители.
2. Отчет на председателя на ОБЛС на ОК на БВС Стара Загора.
3. Отчет на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора.
4. Избор на нов член на НС на БВС.
5. Избор на делегати за ОС на БВС.
6. Приемане на клетва на новоприети членове на областната колегия.
7. Разни.
По т. 1 от дневния ред
Д-р Алчев: Предлагам за протоколист на събранието да бъде избрана д-р Александрина Шомова.
Гласуване за протоколист на събранието да бъде д-р Александрина Шомова.
За- 76 бр.
Против: няма
Предложението се приема.
Решение: За протоколист на събранието е определена д-р Александрина Шомова.
Д-р Алчев: Предлагам за преброител да бъде избран д-р Теодор Русинов.
Гласуване за преброител на общото събрание на Ок на БВС Стара Загора да бъде д-р Теодор Русинов.
За-76 бр.
Против-няма
Предложението се приема.
Решение: За преброител на общото събрание се определя д-р Теодор Русинов.
Д-р Шиков: За водещ на събранието предлагам д-р Трайко Алчев.
Гласуване за водещ на събранието да бъде д-р Трайко Алчев.
За-76бр.
Против-няма
Предложението се приема.
Решение: За водещ на събранието е избран д-р Трайко Алчев.
д-р Алчев: Колеги, да започнем с дневния ред. Имате ли предложения за промяна или да започваме по предварително обявения дневен ред за събранието?
Д-р Лазарова: Аз имам предложение. Нека т. 6 да стане т. 1 от дневния ред и нататък вече да вървят предварително избраните точки от дневния ред. Според мен не е правилно клетвата на новоприетите колеги да оставяме за най-накрая. Това е едно неуважение към тях.
Д-р Алчев: Добре. Да преминем към гласуване тогава.
Д-р Нешев: Аз не съм съгласен с това предложение. Има си уставни процедури и норми, не може така да се гласува.
Д-р Алчев: Д-р Нешев, не виждам къде е проблемът? Колегите са редовни членове на областната колегия, подали са си по закона и устава документите за членство. Имат право да гласуват както всички ние, за съжаление не сме се замисляли за това, което каза д-р Лазарова и го отчитам като грешка.
Д-р Лазарова: просто не е етично спрямо тях.
Д-р Нешев: Какво значи етично? Има си устав и ред.
Д-р Алчев: Моя е грешката. Така или иначе подлагам на гласуване предложението на д-р Лазарова.
Гласуване за промяна в дневния ред така че т. 6 да стане т. 2 от дневния ред.
За-73
Против-3
Предложението се приема.
Решение: Дневния ред на събранието се изменя како следва:
1. Избор на водещ, протоколист на събранието и преброители.
2. Приемане на клетва на новоприети членове на областната колегия.

3. Отчет на председателя на ОБЛС на ОК на БВС Стара Загора.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора.
5. Избор на нов член на НС на БВС.
6. Избор на делегати за ОС на БВС.
7. Разни.
По т.2 от дневния ред
Д-р Алчев: Новите колеги, моля станете и се представете с две думи на колегите.
Д-р Габровска: Здравейте колеги, работя в клиника за дребни животни в гр.Стара Загора. Завършила съм преди две години Тракийски университет гр.Стара Загора.
Д-р Карамитев: Здравейте, аз съм завършил 2000 г. и сега започнах работа в амбулатория в с.Хрищене.
Гласуване за приемане на новите членове на ОК на БВС Стара Загора.
За-76
Против-няма
Решение: Приема се клетвата на новите членове в ОК на БВС Стара Загора.

По т.3 от дневния ред
Д-р Алчев изнася пред колегията финансов и областен отчет за изминалата 2013г.на областно и национално ниво. Основни акценти са сключените споразумения, които разделиха и объркаха колегите. Гласува бе ветеринарен абонамент, който според д-р Алчев е задължителен, за да осигури някаква защита на ветеринарните лекари. Фермерът не бива да търси колегата само по време на пререгистрацията, която извършва, а през останалото време да си прилага свободно, без контрол ВМП, да си маркира и въвежда в ИИС марките на животните. Д-р Алчев помоли колегите в бъдеще да не предприемат еднолични решения, а да изчакат решенията на областния съвет или на националния съвет. Следващият въпрос, който беше разгледан е въпросът с ветеринарните лечебници. Д-р Алчев увери членовете на ОК на БВС Стара Загора, че в срока на ползване на ветеринарните лечебници по законов път не може да им се изисква заплащане на наем.
Д-р Дюлгерова: Аз искам да попитам следното нещо. Как при приход 24 000 лв. за 2013 г. в Ок на БВС Стара Загора са преведени по сметката на НС 14 000лв.? Това е много. Плюс това, не излизат сметките, при разход за техническия секретар и другите разходи, и тези преводи към НС стават много повече от 19 000лв.
Д-р Нешев: Д-р Дюлгерова е права. 30% от 24 000лв. не прави 14 000лв. Излизат близо 50 %. Не приемайте думите ми като забележки, а по-скоро като съвет. Другото нещо е за водещият на събранието. Толкова ли няма други колеги, които да могат да водят събранието?
Д-р Алчев: Бяхме се разбрали с д-р Жеков и беше лесно тогава.
Д-р Нешев: Колегата Жеков го няма сега. Няма незаменими хора. Третото нещо, което искам да засегна е тази точка, която гласувахте за новоприетите членове на колегията. Не е редно така да се процедира.
Д-р Дюлгерова: Вярно е, че присъствах на проверка относно финансовата дисциплина на колегията и тогава нещата излязоха точни, въпреки че председателя тогава имаше неотложен ангажимент и не дойде. Имаше и малка наличност в касата, всичко беше точно. Имам и друг въпрос. Кой упълномощи председателя а колегията да ходи по срещи с БАБХ, МЗХ при положение, че си има комисии и така нататък?
Д-р Алчев: Ходенето ми не е самоцелно, д-р Дюлгерова. Д-р Архипов поиска от мен съдействие за няколко срещи, включително и тази с президента. Бяхме се подготвили и очаквахме да се включим в дебата,но тогава не ни позволиха. Другото нещо, което е, че много добре знаете, че ние сме учредители на БВС и сме дали и време и пари, за да започне той да работи. Не в този вид и състояние, в което се намираме сега, разбира се. Аз няма да говоря за това, какво съм направил за съюза, има си хора, които ако имат желание могат да споделят, но аз няма да го направя. Вярно е, че тези пари излизат от Ок на БВС Стара Загора, но представете си како би станало ако както по думите на г-н Янчев преминем към делегиран бюджет и колегията изгуби своята самостоятелност и възможност за избор.
Д-р Дюлгерова: Д-р Алчев, аз не казвам, че нищо не сте направили, а че тези командировки не са одобрени от областния съвет.
Д-р Алчев: Намеквате , че злоупотребявам с парите на съюза, така ли?
Д-р Дюлгерова: Не съм казала такова нещо, просто не може председателя да ходи наляво и надясно и да взима пари за това. Всичко трябва да се одобри от областния съвет.
Д-р Шиков: Колеги, разберете, за да има някакъв резултат трябва да има постоянно присъствие.
Д-р Йорданов: Според мен би било редно за разходите и приходите да отговаря счетоводител, а не вие.
Гласуване за приемане отчета на председателя на ОБЛС на ОК на БВС Стара Загора.
За-74
Против-няма
Въздържали се-2
Отчетът се приема.
Решение: Общото събрание приема отчета на председателя на ОК на БВС Стара Загора д-р Трайко Алчев.
По т.4 от дневния ред
Д-р Алчев: Давам думата на д-р Йолдов за изнасяне на доклад на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора.
Д-р Йолдов запознава членовете на ОК на БВС стара Загора с дейността на ОККПЕ гр.Стара Загора като набелязва няколко акцента за изминалата година-споразуменията, жалба от фермер, който е нелоялен към обслужващият го ветеринарен лекар. Относно издаването на становища за регистрация на ВЛЗ д-р Йолдов подчерта, че се получава разнобой между ЗВД и ЗСОВЛБ, чийто резултат ще бъде известен по-нататък. Заяви, че не са направени разходи от комисията.
Д-р Кацарчева: Доволна съм от работата на ОККПЕ гр.Стара Загора. Колегите ме защитиха.
Гласуване за приемане отчета на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора.
За-76
Против-няма
Отчетът се приема.
Решение: Отчетът на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора д-р Антон Йолдов се приема от общото събрание.

По т. 5 от дневния ред
Д-р Алчев: Колеги, знаете че д-р Ивайло Жеков напусна редиците на БВС като се отказа въобще и от професията. С промените а закона повечето фермери се отказаха от него, а върхът дойде когато един негов фермер му предложил да го наеме на работа на заплата, но да взема парите от ДПП мероприятията. Той отхвърлил това предложение и се отказа от професията. Знаете, че д-р Жеков направи много за съюза и много съжалявам за това, което му се случи. Сега, трябва да изберем нов представител в НС на БВС и предлагам това да бъде д-р Лиляна Лазарова. Тя има смесена практика, работила е в чужбина много години и сега продължава да работи по професията. Важно е също така и да се увеличи присъствието на колегите с дребни животни, знае чужд език и смятам, че е подходяща за тази позиция.
Д-р Нешев: Аз предлагам д-р Стефка Дюлгерова. Тя е била,може и знае за какво става въпрос. Има много години стаж и вярвам, че ще защитава интересите на частнопрактикуващите колеги.
Гласуване за представител в НС на БВС на ОК на БВС Стара Загора.
Д-р Лиляна Лазарова да бъде представител в НС на БВС
За- 33
Д-р Стефка Дюлгерова да бъде представител в НС на БВС.
За-29
Д-р Нешев: Защо го правите така, не мога да разбера? Вие нямате кворум от самото начало и сега нямате и не можете да избирате и го правите.
Д-р Алчев: Д-р Нешев, прекаляваш. Толкова години си затваряме очите за конфликта на интереси при теб. Ти си едновременно и председател на кооперация и частнопрактикуващ ветеринарен лекар.
Д-р Нешев: Аз искам да защитя колегията. Не съм привърженик на доц. Маринков. Нали вие гласувахте за него на изборното събрание.
Д-р Алчев: ние не гласувахме за него, гласувахме за д-р Архипов.
Д-р Дюлгерова: Аз се отказвам. И преди нямахте кворум на изборното събрание и сега нямате.
Излизат д-р Пламен Нешев и д-р Стефка Дюлгерова.
Д-р Алчев: Д-р Дюлгерова се отказа и за това трябва да прегласуваме кандидатурата на д-р Лазарова.
Гласуване д-р Лиляна Лазарова да стане представител в НС на БВС на ОК на БВС Стара Загора.
За-50
Кандидатурата се приема.
Решение: Представител в НС на БВС от ОК на БВС Стара Загора е д-р Лиляна Тодорова Лазарова.
Д-р Алчев: Сега трябва да гласуваме за нов член на ОККПЕ гр.Стара Загора, тъй като д-р Лазарова беше член на комисията. Очаквам предложения.
Д-р Караперев: Предлагам д-р Ивелин Йорданов.
Д-р Йорданов: Аз съм член на областния съвет, не мога.
Д-р Нонев: Д-р Нейка Нейчева.
Д-р Йолдов: д-р Русинов.
Гласуване за член на ОККПЕ гр.Стара Загора да бъде избрана д-р Нейка Нейчева.
За-29
Гласуване на члн на ОККПЕ гр.Стара Загора да бъде избран д-р Теодор Русинов.
За-28
Решение: За член на ОККПЕ гр.Стара Загора е избрана д-р Нейка Нейчева на мястото на д-р Лиляна Лазарова.
Проверка на кворум-69 членове на ОК на БВС Стара Загора.

По т.6 от дневния ред
Д-р Алчев: Молбата ми е такава, ако има хора, които искат да присъстват на редовните и извънредни общи събрания на БВС заповядайте за кандидатури. Избрани делегати на миналото общо събрания на колегията са:
1.Д-р Трайко Панов Алчев
2.Д-р Лиляна Тодорова Лазарова
3.Д-р Галина Калинова Василева
4.Д-р Христина Стефанова Ламбова
5.Д-р Калина Василева Стойнова
6.Д-р Спас Николов Тошев
7.Д-р Марио Цанков Делийски
8.Д-р Тодор Троев Троев
9.Д-р Антон Стоянов Йолдов
10.Д-р Стоимен Тенчев Шиков
11.д-р Александър Колев Алагенски
12.д-р Господин Желев Нонев
13.д-р Ивайло Начев Жеков
14.д-р Радослав Николаев Архипов
15.д-р Стефка Иванова Дюлгерова
Трябва на мястото на д-р Жеков да изберем някой друг колега. Предлагам д-р Зорница Спасова Антонова.
Гласуване на мястото на д-р Ивайло Жеков като делегат да бъде избрана д-р Зорница Спасова Антонова.
За-67
Против-няма
Предложението се приема.
Решение: Делегатите за редовното отчетно събрание на БВС, което ще се проведе на 29.03.2014г.да бъдат в следния състав:
1.Д-р Трайко Панов Алчев
2.Д-р Лиляна Тодорова Лазарова
3.Д-р Галина Калинова Василева
4.Д-р Христина Стефанова Ламбова
5.Д-р Калина Василева Стойнова
6.Д-р Спас Николов Тошев
7.Д-р Марио Цанков Делийски
8.Д-р Тодор Троев Троев
9.Д-р Антон Стоянов Йолдов
10.Д-р Стоимен Тенчев Шиков
11.д-р Александър Колев Алагенски
12.д-р Господин Желев Нонев
13.д-р Зорница Спасова Антонова
14.д-р Радослав Николаев Архипов
15.д-р Стефка Иванова Дюлгерова
Гласуване делегатите да бъдат едни и същи и за провеждането на извънредното общо събрание на БВС на 15.03.2014г. и за редовното общо събрание на БВС на 29.03.2014г.
Решение: За извънредното общо събрание на БВС на 15.03.2014г. и за редовното общо събрание на БВС на 29.03.2014г. се избират следните делегати от ОК на БВС Стара Загора:

1.Д-р Трайко Панов Алчев
2.Д-р Лиляна Тодорова Лазарова
3.Д-р Галина Калинова Василева
4.Д-р Христина Стефанова Ламбова
5.Д-р Калина Василева Стойнова
6.Д-р Спас Николов Тошев
7.Д-р Марио Цанков Делийски
8.Д-р Тодор Троев Троев
9.Д-р Антон Стоянов Йолдов
10.Д-р Стоимен Тенчев Шиков
11.д-р Александър Колев Алагенски
12.д-р Господин Желев Нонев
13.д-р Зорница Спасова Антонова
14.д-р Радослав Николаев Архипов
15.д-р Стефка Иванова Дюлгерова

По т. 7 от дневния ред
Д-р Алчев: Колеги, стоим на прага на една реална заплаха, която може да унищожи всички ни и тази заплаха се намира в БВС. Доц. Маринков застава не само срещу колегите, работещи с дребни животни, но и срещу тези, които работят с едри животни. Акцентите са няколко. Първо се разисква разработка на наредба №42 за изискванията към ветеринарномедицинските заведения. Готвят се промени, свързани със създаването на мобилни ВЛЗ, чрез които вашите стационарни амбулатории ще се обезсмислят. Това е предложение на д-р Митев и доц.Маринков и то съвпада с заявените свободни места в БАБХ за ветеринарни лекари ,които да бъдат комплектовани в такива мобилни групи, които да имат право да извършват имунопрофилактиката. Д-р Митев е иззел функциите и правата на колегите от ОК на БВС Бургас. На последния национален съвет се появи информация, че от мобилния оператор са предоставени бонуси около 22 000лв, които не се знае къде са.Отделно д-р Митев е сезирал прокуратурата относно дейността на д-р Пламен Конов, председателя на Ок на БВС Бургас, цитирам”взел кръв от умрели стопани.” Доц.Маринков също завежда иска срещу колегата за некомпетентност. Има заведени искове и срещу други председатели на областни колегии, заради това че ся изтеглили пари от банковите си сметки. Да не говорим за програмата за стажове, с която е свързан доц.Маринков и му се плаща разбира се за това. Готви се одържавяване на всичко, което правим.
Д-р Лазарова; Ако доц.Маринков го свалят, има ли кандидатури за председател на БВС?
Д-р Алчев: До сега заявената кандидатура е на д-р Архипов. Други, за които само се коментират са и кандидатурите на д-р Бенгюзов и д-р Гришина. Друго колеги, което е много важно-това е ситуацията с туберкулозата на територията на страната. Не мога да ви опиша за какви механизми става въпрос само и само да се прикрие явната епизоотична обстановка в страната. Има множество реагирали говеда за туберкулоза. Другото важно нещо е, не се доверявате прекалено много на официалните ветеринарни лекари. Ще започнат проверки и вече сигурно се готвят уволнения, тъй като има разкрити подобни практики и ветеринарни лекари, които съвместно с ОФЛ работят по имунопрофилактичните мерки. Нещата стават много сложни и не ни очакват към момента много добри дни. Ако имате проблеми в работата или не можете да се справите, кажете, тези колеги, които могат ще помогнат и с работата и с ИИС.
Д-р Архипов влиза.
Д-р Архипов: Да ви кажа само колеги за днешната среща в гр.София ,на която присъствахме. За съжаление проф.Моллов не желае да ни приеме и говорихме с г-н Карабаджаков. Вече са одобрени предоставените проекти на договори по чл.137а и чл.137б. друго важно нещо е ,че е добре договорите да се сключат до 15.03.2014г., за да може след това до 30.032014г. председателите на областни колегии и директорите на ОДБХ да решат и разпределят свободните, без договор за ветеринарно медицинско обслужване , животновъдни обекти по подобие на старите ветеринарни участъци. След това е добре, предложенията да бъдат изпратени до изпълнителния директор и той да ги одобри със заповед, както са направили от област Монтана. Друго нещо е тарифата, тя е разделена, знаете на животновъдни обекти тип „заден двор” и „ферми”. От БАБХ държат да бъдат обхванати обектите тип”заден двор”.


Поради изчерпване на дневния ред, в 15:00 часа водещият закрива събранието.

На събранието бяха взети следните решения:

1. Дневния ред на събранието се изменя како следва:
1. Избор на водещ, протоколист на събранието и преброители.
2. Приемане на клетва на новоприети членове на областната колегия.

3. Отчет на председателя на ОБЛС на ОК на БВС Стара Загора.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора.
5. Избор на нов член на НС на БВС.
6. Избор на делегати за ОС на БВС.
7. Разни.
2. Приема се клетвата на новите членове в ОК на БВС Стара Загора.
3. Приема се отчета на председателя на ОК на БВС Стара Загора
д-р Трайко Алчев.
4. Отчетът на председателя на ОККПЕ гр.Стара Загора д-р Антон Йолдов се приема.
5. За представител в НС на БВС от ОК на БВС Стара Загора е избрана д-р Лиляна Тодорова Лазарова.
6. За член на ОККПЕ гр.Стара Загора е избрана д-р Нейка Нейчева на мястото на д-р Лиляна Лазарова.
7. Делегатите за редовното отчетно събрание на БВС, което ще се проведе на 29.03.2014г.да бъдат в следния състав:
1.Д-р Трайко Панов Алчев
2.Д-р Лиляна Тодорова Лазарова
3.Д-р Галина Калинова Василева
4.Д-р Христина Стефанова Ламбова
5.Д-р Калина Василева Стойнова
6.Д-р Спас Николов Тошев
7.Д-р Марио Цанков Делийски
8.Д-р Тодор Троев Троев
9.Д-р Антон Стоянов Йолдов
10.Д-р Стоимен Тенчев Шиков
11.д-р Александър Колев Алагенски
12.д-р Господин Желев Нонев
13.д-р Зорница Спасова Антонова
14.д-р Радослав Николаев Архипов
15.д-р Стефка Иванова Дюлгерова
8. За извънредното общо събрание на БВС на 15.03.2014г. и за редовното общо събрание на БВС на 29.03.2014г. се избират следните делегати от ОК на БВС Стара Загора:

1.Д-р Трайко Панов Алчев
2.Д-р Лиляна Тодорова Лазарова
3.Д-р Галина Калинова Василева
4.Д-р Христина Стефанова Ламбова
5.Д-р Калина Василева Стойнова
6.Д-р Спас Николов Тошев
7.Д-р Марио Цанков Делийски
8.Д-р Тодор Троев Троев
9.Д-р Антон Стоянов Йолдов
10.Д-р Стоимен Тенчев Шиков
11.д-р Александър Колев Алагенски
12.д-р Господин Желев Нонев
13.д-р Зорница Спасова Антонова
14.д-р Радослав Николаев Архипов
15.д-р Стефка Иванова Дюлгерова


Д-р Трайко Алчев ……………………..
(Водещ на събранието)

Д-р Трайко Алчев …………………………..
(Председател на ОК на БВС Стара Загора)

Д-р Антон Йолдов …………………………..
(Член на ОККПЕ)

Протоколирал: д-р Александрина Шомова……………….
(технически секретар)«12»