Вход за членове:
Решения на областния съвет

 
Извънреден областен съвет, проведен на 15.10.2012г.
Протокол 68
От извънреден областен съвет, проведен на 15.10.2012г.от 13:00 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, , д-р Стефан Стефанов, д-р Стоимен Шиков, д-р Александрина Шомова, д-р Пламен Нешев
• ОККПЕ-д-р Галина Василева

Дневен ред:


1. Обсъждане на организация на извънредно общо събрание
2. Разни


По т.1 ОБС реши:
Общото събрание на Ок на БВС Стара Загора да се проведе на 16.11.2012год. от 11:00 ч. в залата на ОДБХ Стара Загора с мандатна комисия-ОККПЕ Стара Загора с председател д-р Галина Василева

По т.2 ОБС реши:
Да се изплатят на д-р Александрина Шомова направените телефонни разходи от личния й телефон поради липсата на служебен такъв.
Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова

Решения от извънреден областен съвет, проведен на 27.10.2011г.,протокол 59

Дневен ред:

1. Обсъждане на случая на д-р Пламен Пенчев Стоянов.
2. Обсъждане на случая за ветеринарните лечебници.
3. Обсъждане на случаи с новоприети колеги, работили незаконно съгл. чл.2 от ЗСОВЛБ
4. Текущи.По т.1 ОБС реши: Случая на д-р Пламен Пенчев Стоянов не е в компетенцията на БВС и поради тази причина изпраща изготвената преписка по неговия случай на директора на ОДБХ Стара Загора.


По т.2 ОБС реши: В началото на месец Ноември да се проведе среща с директора на ОДБХ Стара Загора и да започне подписване на договорите за отдаване на ветеринарни лечебници съгл. &1 (1) от Допълнителна разпоредба от ЗСОВЛБ.

По т. 4 ОБС реши: Да бъде проведено извънредно общо събрание на ОК на БВС Стара Загора на 02.12.2011г. от 11:00 часа в сградата на ОДБХ Стара Загора с дневен ред-Определяне броя и поименния състав на регистрираните ветеринарни лекари, с които да се сключи индивидуален договор за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2011г., съгласно чл.17 (4) т.7 о т ЗСОВЛБ.

Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев


Протоколист
Д-р Александрина ШомоваИзвънреден областен съвет, 02.08.2013г.


Протокол 7
От извънреден областен съвет, проведен на 02.08.2013.от 13:30 ч., в офиса на ОК на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Стоимен Шиков, д-р Господин Нонев, д-р Ивелин Йорданов,д-р Иван Кунев, д-р Калина Стойнова
• ОККПЕ-д-р Антон Йолдов, д-р Спас Тошев, д-р Тодор Троев, д-р Галина Василева
• Протоколист: д-р Александрина Шомова

Дневен ред:
1. Обсъждане на ситуацията във връзка с подписаните споразумения и вземане на решение за изготвяне на наказания спрямо не върналите си споразумения колеги.
2. Разни

Д-р Шиков: Колеги, според мен областния съвет трябва да вземе решение днес дали да сезира ОККПЕ за изготвяне на наказания на всички колеги, които не са върнали своите споразумения. Моето лично мнение е, че трябва да се вземем решение за налагане на наказания, тъй като явно всеки си мисли, че може да прави каквото си иска. При това положение ние не сме съюз.
Д-р Йолдов: Не искам да влизам в ролята на съдник. Процедурата е много дълга и в крайна сметка не мисля, че трябва да се стига до наказания за колегите.
Д-р Шиков: Презумцията на БВС е да бъдем единни в решенията си, а не всеки както реши, че му е по-удобно да действа.
Д-р Тошев: Това е така, но имай предвид, че тук се допусна грешка и от страна на ОДБХ Стара Загора и от страна на нашето ръководство. Редно бе да се направи едно общо събрание на колегията след взетите решения на НС, на което да се извикат д-р Танева и д-р Миков и да се обясни, че ние няма да подписваме подобен документ. Това не се направи и всичко е резултат от това, от това не разбирателство между нас и тях.
Д-р Шиков: Съгласен съм, но съгласи се и ти, че на събранието на 11.07.2013г. беше дадена възможност на хората да оттеглят споразуменията си, нали? Имам чувството обаче, че някои не го направиха въпреки доводите, които бяха изнесени.
Д-р Тошев: Нека не наказваме никого сега, защото грешката беше обща. При едно общо събрание може да се обясни на колегите, че не са постъпили добре и за бъдеще трябва задължително да се съобразяват с решение на НС и на ОБЛС.
Д-р Шиков: Предложението ти е на общото събрание на колегията тези колеги да бъдат смъмрени, така ли. Други предложения. Кажете ми, другите от ОБЛС какво мислите по този въпрос? Съгласен съм, че допуснахме грешка, но за сметка на това след това направихме общо събрание, на което всичко се обясни.
Д-р Василева: Аз когато подписвах споразумението не видях нищо лошо в него.
Д-р Шиков: Видя и че не те защитава нали?
Д-р Василева: При такава ситуация трябваше да се срещнат двете ръководства и да се излезе с решение от ситуацията.
Д-р Стойнова: Като се взема решение за наказание нека всички да се накажат от всички колегии на БВС. Да не става въпрос само за нашата колегия.
Д-р Йолдов: С наказание нищо няма да постигнем. При положение, че някои области подписаха, а други не, не можем да постъпваме по този начин.
Д-р Нонев: ОБЛС трябва да вземе решение относно задължителното присъствие на общите събрание на колегията.
Д-р Шиков: Това си го пише в новия устав. Присъствието е задължително или по невъзможност се изготвя пълномощно при уважителни причини.
Д-р Йолдов: Колегите не го знаят това. Нека на следващото събрание да им се каже и след това не може да се оправдават, че не са чули или видели нищо.
Д-р Шиков: Да разбирам ли, че взехме решение ОБЛС да не пристъпва към сезиране на контролната комисия и на следващото събрание да се разяснят тези въпроси на колегите, за да знаят, че при евентуално пренебрегване на устава ще има последствия. Не може без наказуемост. Трябва да има дисциплина иначе не можем да бъдем съюз.
РЕШЕНИЕ № 1
ОБЛС няма да сезира ОККПЕ гр.Стара Загора за започване на процедура по изготвяне на наказателни мерки срещу колеги, които не са върнали своите споразумения и на следващото събрание ще им бъдат разяснени последствията от действията или противодействията им срещу решение на контролни органи.


Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова


ОБЛ/24.01.2014Г.
Протокол 1
от редовен областен съвет, проведен на 24.01.2014г.от 13:30 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, , д-р Господин Нонев, д-р Стоимен Шиков, д-р Ивелин Йорданов, д-р Калина Стойнова
• ОККПЕ-д-р Галина Василева, д-р Спас Тошев, д-р Антон Йолдов,
д-р Тодор Троев, д-р Лиляна Лазарова
• д-р Ивайло Жеков, д-р Александрина Шомова

Дневен ред:
1. Обсъждане договорите за предоставяне на ветеринарномедицинско обслужване за 2014г.
2. Определяне дата за провеждане на редовно отчетно общо събрание на ОК на БВС Стара Загора
3. Разни

По т. 1 от дневния ред
След проведа среща с директора на ОДБХ Стара Загора д-р Дамян Миков и проведено обсъждане и гласуване ОБЛС реши:
Частно практикуващите ветеринарни лекари, членове на ОК на БВС Стара Загора могат да сключват договори за ветеринарномедицинско обслужване, използвайки по желание образец за договор от 2013г. без той да включва частта за изпълнение на мероприятия по ДПП и ПНЛБЖ до доизясняване на ситуацията около плащанията от ДФЗ и изготвяне на споразумението между ДФЗ и БАБХ и тарифа за оставащият период от приетата нотификация.

РЕШЕНИЕ № 1: Ветеринарните лекари могат да сключват договори за ветеринарномедицинско обслужване без частта за ДПП и ПНЛБЖ, само за лечебна дейност.

По т.2 от дневния ред
ОБЛС реши общото редовно отчетно събрание на ОК на БВС Стара Загора да се проведе на 26.02.2014г. от 10:00ч. в залата на ОДБХ Стара Загора със следния дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на нов член на НС на БВС.
4. Избор на делегати за ОС на БВС
5.Приемане на клетвата на новоприетите членове на областната колегия.
6.Разни.
Определя се мандатна комисия за общото събрание в състав: д-р Антон Йолдов, д-р Господин Нонев и д-р Александрина Шомова.

РЕШЕНИЕ № 2: Общото събрание на ОК на БВС стара Загора ще се проведе на 26.02.2014г. от 10:00ч. в залата на ОДБХ Стара Загора с дневен ред:
1.Отчет на Председателя на областния съвет.
2.Отчет на Председателя на ОККПЕ.
3.Избор на нов член на НС на БВС.
4. Избор на делегати за ОС на БВС
5.Приемане на клетвата на новоприетите членове на областната колегия.
6.Разни

РЕШЕНИЕ № 3: Мандатната комисия за събранието е в състав: д-р Антон Йолдов, д-р Господин Нонев и д-р Александрина Шомова.

Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова

Извънреден областен съвет, проведен на 05.12.2012г.
Протокол 69
От извънреден областен съвет, проведен на 05.12.2012г.от 13:00 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, , д-р Стефан Стефанов, д-р Стоимен Шиков, д-р Елена Сиракова
• ОККПЕ-д-р Галина Василева, д-р Спас Тошев, д-р Марио Делийски
• Д-р Пламен Стоянов, д-р Стефка Дюлгерова, д-р Александрина Шомова

Дневен ред:
1. Обсъждане на празника на ветеринарния лекар
2. Обсъждане на случая на д-р Пламен Пенчев Стоянов


По т.1 ОБС реши:
Празникът на ветеринарния лекар да се празнува заедно с ОДБХ Стара Загора като допълнително се уточни датата и мястото на провеждането му
По т.2 ОБС реши:
Насрочва се извънредно общо събрание на Ок на БВС Стара Загора на 12.12.2012г. от 13:30ч. в залата на ОДБХ Стара Загора с дневен ред:
1. Определяне на вет. лекари, които да обслужват и изпълняват мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г. на територията на ВУ с.Змеево и ВУ с.Дълбоки.
Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова


Протокол 1 от извънреден областен съвет, проведен на 07.01.2013г.
Протокол 1
От извънреден областен съвет, проведен на 07.01.2013.от 13:30 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, , д-р Стефан Стефанов, д-р Стоимен Шиков, д-р Елена Сиракова, д-р Пламен Нешев, д-р Емил Тенев
• ОККПЕ-д-р Галина Василева, д-р Марио Делийски
• д-р Ивайло Жеков, д-р Александрина Шомова

Дневен ред:
1. Обсъждане договорите за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2013г.
2. Обсъждане на предложения за актуализация на ценоразписа на БВС, списък на управителите на ВЛЗ на територията на област Стара Загора
3. Разни


Бяха отправени предложения относно изготвянето на нов ценоразпис на БВС с минимални цени на извършваните услуги като всяка областна колегия да има право да лавира в диапазон на цената, без да се работи под прага на минималната цена.
Решение № 1
Определя се комисия, която да работи по ценоразписа в състав: д-р Пламен Нешев, д-р Стефан Стефанов, д-р Елена Сиракова, д-р Слави Цеков, д-р Емил Петков
Също така се дискутираше и изготвянето на списък на управителите на ВЛЗ на територията на област Стара Загора , който да бъде предоставен на фермерите по общини.
Всички тези предложения ще бъдат внесени за гласуване на заседания на НС.
Решение № 2
Да се проведе изборно-отчетно общо събрание на Ок на БВС Стара Загора на 22.02.2013г. от 10:00 в залата на ОДБХ Стара Загора със следния дневен ред:
1. Отчет на председателя на Ок на БВС Стара Загора
2. Отчет на председателя на ОККПЕ при БВС Стара Загора
3. Избор на ново ръководство на ОК на БВС Стара Загора
4. Обсъждане на ценоразписа на БВС
5. Разни
За мандатна комисия е избрана ОККПЕ гр.Стара Загора с членове: д-р Марио Делийски, д-р Галина Василева и д-р Спас ТошевПредседател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова


Протокол 2/27.02.2013г от проведен областен съвет
Протокол 2
От извънреден областен съвет, проведен на 27.02.2013.от 13:30 ч., в офиса на БВС Стара Загора
Присъстващи:

• Областен съвет: д-р Трайко Алчев, д-р Господин Нонев, д-р Стоимен Шиков, д-р Христина Ламбова, д-р Иван Кунев, д-р Калина Стойнова, д-р Ивелин Йорданов
• ОККПЕ-д-р Галина Василева, д-р Спас Тошев, д-р Лиляна Лазарова, Д-р Антон Йолдов, Д-р Тодор Троев

Дневен ред:
1. Обсъждане на взетите решения от НС, проведен на 25.02.2013г. в гр.Панагюрище
2. Разни
По т.1 от дневния ред
Д-р Алчев: Искам да споделя с вас решенията на НС относно Българския лекарски съюз.Взе се решение да подкрепим колегите , тъй като те ще организират протест срещу монопола на здравната каса. Те са в същата ситуация както ние с БАБХ. За това Ви моля да ги подкрепим утре от 16:00 ч. пред здравната каса, ако трябва само членовете на ОБЛС и ОККПЕ да присъстваме.
По т. 1 от изготвеното от нас писмо д-р Бойчев пое ангажимента да осъществи контакт с организаторите на протестите и да участваме в организирането на кръгла маса. На нея ще се обсъждат вече приети, лобистки закони с цел тяхната промяна. Ще изготвим и декларация до президента.
Относно организацията за общото събрание на БВС сме избрали 13 делегата да ни представляват, но не сме избрали резерви.
Д-р Шиков: Аз предлагам като резерва д-р Радослав Архипов.
Д-р Алчев: Мога да Ви кажа, че събранието се провежда последната събота на месец март, значи на 30.03.2013г.
Д-р Кунев: Аз мога от сега да Ви кажа, че съм зает на тази дата. Съгласен съм д-р Радослав Архипов да бъде резерва и да ме замести.
Решение 1: Относно съставът на делегатите за общото събрание на БВС на 30.03.2013г. на мястото на д-р Иван Кунев като резерва се определя д-р Радослав Архипов.
По т.2 от дневния ред
Д-р Алчев: Имате ли други въпроси към мен?
Д-р Кунев: тези заседания на ОБЛС по график ли се провеждат или ще ни уведомявате допълнително?
Д-р Алчев: По принцип всеки месец се събираме, но понякога се налага поради стекли се обстоятелства и инцидентно да се събираме. Тук е мястото да се изберат колеги от ОБЛС,които да присъстват при провеждане на проверки от страна на ОДБХ.
Предлагам за община Казанлък, община Павел баня, община Мъглиж и община Гурково д-р Стоимен Шиков, за община Стара Загора- д-р Господин Нонев, за община Чирпан- д-р Ивайло Жеков, за община Опан, Раднево и Гълъбово- д-р Калина Стойнова.
Решение 2: За участие в извършването на проверки на ветеринарните лекари и ВЛЗ се определят представители на ОБЛС както следва:
Община Казанлък, община Павел баня, община Мъглиж и община Гурково- д-р Стоимен Шиков
За община Стара Загора- д-р Господин Нонев
За община Чирпан- д-р Ивайло Жеков
За община Опан, Раднево и Гълъбово- д-р Калина Стойнова
Д-р Алчев: Тъй като имаме избрани повече членове на ОККПЕ трябва да се направи заявка до д-р Митев за закупуването на допълнителен брой телефонни апарати и сим карти.
Решение 3: Да се направи заявка за закупуването на допълнителен брой телефонни апарати и сим карти.
Решение 4: Да се публикуват на сайта на БВС в частта за ОК Стара Загора всички решение, взети от ОБЛС, протоколи от общи събрания и по-важни документи.
Присъстващи:
Д-р Трайко Алчев
Д-р Стоимен Шиков
Д-р Иван Кунев
Д-р Христина Ламбова
Д-р Калина Стойнова
Д-р Ивелин Йорданов
Д-р Господин Нонев
Протоколист: Д-р Александрина Шомова

Председател на ОК Стара Загора
Д-р Трайко Алчев

Изготвил, секретар на Ок на БВС Стара Загора
Д-р Александрина Шомова