Вход за членове:
Изх. писма

 
Порочна практика при наемане на ветеринарни специалисти от фермери и извършване на проверки от ОДБХ без присъствие на член на ОК на БВС Стара Загора
ДО
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ СТАРА ЗАГОРА
Д-Р ГЕНАДИ ГАНЧЕВ

ОТНОСНО: ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОК НА БВС СТАРА ЗАГОРА

2. Категорично се противопоставя на разкриването на ветеринарни лечебни заведения /ВЛЗ/ в едрите кравеферми в областта и назначаването на ветеринарни специалисти на работа в тях от техните собственици. Това е порочна дейност, която се извършва под натиска на едрите собственици на говеда и която ще доведе свободната и обективна ветеринарната практика в момента до ведомствена и зависима такава. Резултатът ще е ниско заплащане на труда на ветеринарните лекари от една страна и пренебрегване на добрите ветеринарни практики от друга, което носи риск от занижаване на епизоотичния надзор и фармакологичната бдителност в съответната ферма. В останалите страни от ЕС това се счита като недопустимо вмешателство в работата на практикуващите ветеринарни лекари като свободна професия и нарушаване на правата на потребителите, поради което отдавна е отхвърлено като практика. Областна колегия на БВС Стара Загора винаги е приемала правото на фермерите да избират ветеринарния лекар, предложен от съответната колегия , който да обслужва фермата, но не и да бъде назначаван на работа.
УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
обръщаме се към Вас да спрете тези назначения зад гърба на областната колегия, притискайки участъковите ветеринарни лекари да назначават други ветеринарни специалисти в своите амбулатории, които да обслужват съответните едри кравеферми като по този начин се прави мечешка услуга на съсловието и ползата е единствено за фермера. Трябва да спрете и разкриването на ветеринарни лечебни заведения без участие в комисиите на членове на областната комисия по контрол и професионална етика /ОККПЕ/.

3. Остро възразяваме против проверките на ветеринарните амбулатории и изпълнението на индивидуалните договори по мерките от ДПП за 2011 г. На много места те се извършват тенденциозно и многократно през годината, като на тях не присъстват представители от ОК на БВС Стара Загора. На фона на неизпълнение от Ваша страна на финансовите задължения по договора както и по обезпечаването на изпълнението на мерките от ДПП и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните /ПНЛБЖ/ с необходимите биопродукти, диагностикуми и средства за идентификация в договорените срокове, за което многократно Ви информирахме през годината, Вие разпореждате проверки, които само внасят допълнително напрежение сред колегите. Като допълнение, ще посочим продължаващата свободна продажба на ветеринарномедицински препарати с карентни срокове, назначенията на ветеринарни специалисти в едрите кравеферми и нелоялната конкуренция от лица, които не са членове на Българския ветеринарен съюз. Всички тези проблеми и съществуващото в момента социално напрежение в страната се отразяват негативно върху нашата дейност и възпрепятстват коректното изпълнение на задълженията ни по сключените индивидуални договори.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,
настояваме при извършването на бъдещи проверки да уведомявате предварително областния съвет на ОК на БВС и в комисиите да бъдат включени представители на ОККПЕ.


Приложено Ви изпращамe копие от протокол № 3/02.12.2011 от проведено извънредно общо събрание на ОК на БВС Стара Загора

С уважение,

ОБЛАСТНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ


Име на файла Размер Тип
Име на документа 74 Kb docЖалба до ККПЕ при БВС
ЖАЛБА
ОТ ОБЛАСТНА КОЛЕГИЯ
НА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ СТАРА ЗАГОРАОтносно: Дейността на председателя на НС на БВС доц. д-р Тодор МаринковУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТОДОРОВ,


Обръщам се към Вас и ККПЕ с желанието да потърсите персонална отговорност от сегашния председател на НС на БВС доц.д-р Маринков.
За съжаление, направеният избор на нов екип на провелото се Изборно общо събрание на БВС на 30.03.2012г., който да ръководи БВС и да го изведе от състоянието на колапс, в което се намираше, не доведе до така желания просперитет на организацията ни.
Напротив, задълбочиха се много от неизяснените и нерешени проблеми, които доведоха до погрома на БВС в лицето на д-р Маринков. Дълбоко съм разочарован от неговите действия и като член на БВС и председател на една от най-големите му колегии, Ви моля да разгледате поставените в жалбата ми към Вас доводи и обяснения, за да се потърси отговорност от д-р Маринков за бездействията и действията му като председател на БВС .
По всички правила на ЗСОВЛБ, Устава на БВС и Правилника за работа на НС смятам, че са допуснати сериозни нарушения от страна на д-р Маринков.
Те са следните:
1. Д-р Маринков отказва, съзнателно или поради други причини, да присъства на провеждането на заседанията на два последователни извънредни съвета, от които „меко казано” зависи стабилността на БВС. Той, като важна, представителна фигура на БВС не упоменава и причината, поради която отказва да присъства. Това е нарушение по своята същност на чл.2; чл.3; чл.13,ал1; чл.17,ал.2, т.1 и т.2 от правилника за работата на НС.
2. Грубо уронва авторитета на БВС и членовете на БВС като участва в публични изяви, които не целят защита на организацията, нито на нейните членове. Напротив, получава се обратния ефект от подобни действия, които допълнително усложняват и без това напрегната обстановка между колегите. С това се нарушава чл.18, ал.2 от Устава на БВС и чл.5,ал.1, т.14 от правилника за работата на НС.
3. Участва в ред колегията на списанието”Ветеринарна сбирка”, което е официален орган на БАБХ и съюза на ветеринарните лекари в България.
4. Като какъв се явява д-р Маринков и чии интереси защитава, работейки в комисията по земеделие за следдипломната квалификация на ветеринарите лекари, при условие, че НС му го забранява? С това се нарушава чл.31, ал.1, т.1 от Устава на БВС.
5. Д-р Маринков не показва каквато и да било адекватна реакция във връзка с направените и приети на второ четене промени в ЗВД от комисията по земеделие. Не се съобразява по никакъв начин и с направените предложения от създадената комисия към НС относно изготвяне на проект за изменение и допълнение на ЗВД., което също е нарушение на чл.5,ал.4 от правилника за работата на НС.
6. Д-р Маринков съзнателно блокира работата на много колеги, които имат желанието и възможността да помогнат на БВС като не им позволява да публикуват материали с различна тематика и важност. Това също е в противоречие с чл.18,ал.4 от Устава на БВС.
7. Самоуправството, което демонстрира д-р Маринков като включва различни хора, не знайно от къде и с каква компетенция, във важни комисии като тези, които обсъждаха работата по ДПП и ПНЛБЖ доведе до този пагубен ефект върху ветеринарното съсловие и тоталното орязване на извършваните мероприятия по тези програми.
8. Все още, никъде не съм забелязал ясно изразена позиция и сигнал до медиите в страната относно ситуацията по обявените шарка и антракс по овцете, туберкулоза по говеда в Разградско. Никъде няма официално становище на БВС, което да изразява безпокойството от бездействията на държавата при опазване здравето на животните и хората.
9. Според ЗСОВЛБ и Устава на БВС председателят е длъжен поне три пъти годишно да се свикват национални съвети. Това е нарушение на чл.26, ал.6, чл.27, ал.1 и ал.2; чл.31, ал.1, т.2 от Устава на БВС и чл.12, ал.1 от правилника за работата на НС.
10. Цинично и подигравателно се държи спрямо всички членове на НС и членовете на областните колегии като обявява дата за провеждане на ИОС две седмици преди дата за редовно общо събрание на БВС. Това не само е оскърбително, но и жалко от негова страна, тъй като по този начин не се работи за БВС, а срещу него.
11. По никакъв повод и обстоятелства д-р Маринков не защити правата и интересите на всички колеги като допусна да се извърши промяна на чл.46ж от ЗВД, което ще позволи на официалните ветеринарни лекари да изпълняват мерките по ДПП и ПНЛБЖ.
Тези доводи са достатъчни, за да се предприемат нужните мерки и да се потърси отговорност от д-р Маринков, тъй като е представителна фигура на БВС и прави всичко възможно да затормозява и омаловажава дейността на нашата организация като поставя на карта бъдещето на ветеринарната професия като цяло.


С уважение:

Д-Р ТРАЙКО АЛЧЕВ
Председател на Областна колегия на Български ветеринарен съюз Стара Загора


писмо до кмета на община Стара Загора относно програма за лимитиране на популацията от безстопанствени кучета
изх. № 4 / 02.02.2012 г.ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ:
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА
ДО НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИ ОДБХ СТАРА ЗАГОРА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРИ ОС СТАРА ЗАГОРА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД ПРИ ОС СТАРА ЗАГОРА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ПРИ ОС СТАРА ЗАГОРАТ
ДО ДЕКАНА
НА АГРАРНИЯ ФАКУЛТЕТ
ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГР. СТАРА ЗАГОРА

ОТНОСНО: Установена порочна практика, при провеждането на ветеринарномедицинските дейности на територията на Община Стара Загора, явяваща се в нарушение на сигурността и здравето на гражданите.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

Областна колегия на Български ветеринарен съюз Стара Загора е съпричастна към дейностите на Община Стара Загора, свързани с изпълнение на изискванията на Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ и на Закона за защита на животните /ЗЗЖ/, като следи същите с особено внимание.

Като организация, извършваща правно регламентирана дейност по обезпечаване ветеринарно медицинското обслужване на населението, в т.ч. осигуряването на безопасни условия за работа и живот на гражданите, ние сме дълбоко загрижени и обезпокоени от факта, че лица, с вменени административни функции, трайно проявяват нежелание да съблюдават основните законови разпоредби в тази връзка.

В частност, имайки предвид желанието на новото ръководство на Община Стара Загора да въведе ред, прозрачност и ефективност в дейността на всички сектори на местното самоуправление, намираме за належащо да Ви запознаем с дългогодишния казус, свързан с колегата ни д-р Радослав Михайлов.

Последният, от дълги години се е нагърбил с една нелека задача, сам и без нашата или чиято и да било помощ, да съвместява фактическото упражняване на няколко, изпълнени с богато съдържание ветеринарномедицински дейности, които обективно не могат да бъдат по силите на едно лице.

Става дума за това, че д-р Радослав Михайлов паралелно е служител на Тракийския университет, гр. Стара Загора, като има пълна академична ангажираност в Аграрния му факултет, същевременно от 2001г. е и директор на зоопарка, стопанисван от Община Стара Загора, а от 2005г. е и управител на Приюта за безстопанствени животни на територията на Община Стара Загора.

Определено, изпитващ обективни затруднения при съвместяването на тези нелеки и ангажиращи времето, и силите дейности, д-р Радослав Михайлов изпадна в неудобното положение да извършва нерегламентирана ветеринарномедицинска дейност в приюта за безстопанствени животни до 2009год., а на територията на зоопарк Стара Загора до 2010год., изразяваща се в кастрация на животни на територията на приюта, лично от самия него, без да е налице регистрирано ветеринарно лечебно заведение по реда на ЗВМД, както и във ветеринарното обезпечаване на здравето и хуманното отношение на питомците в зоопарка, без да има право да извършва подобен тип дейност, с оглед регламента на същия закон.

Множеството наши, както и от неправителствени природозащитни организации сигнали, за привеждане на дейностите в съответния ред, не срещнаха разбиране в лицето на старото ръководство на Община Стара Загора, при което д-р Михайлов бе оставен да носи тежкото бреме на универсален специалист, решаващ проблемите на общината, което за успокоение на всички, поне не вършеше безвъзмездно.

Като обществено отговорна организация, Областната колегия на Български ветеринарен съюз не може да приеме, така установената порочна и нарушаваща основни законови регламенти практика да продължи да се провежда, дори и водена от енергичната инициативност на колегата ни д-р Радослав Михайлов.

Последният продължава да работи на пълен работен ден в Тракийски университет гр. Стара Загора, а наред с това и като директор на зоопарка, и като управител на приюта за безстопанствени животни, и като съпровождащо лице при залавянето, седирането и транспортирането на бездомните животни.

Дейности, обективно невъзможно да се съвместят от едно лице, още повече че за същите, колегата ни не притежава необходимите по закон лицензи и разрешителни.

През 2008год., след влизането в сила на ЗЗЖ, общинските съвети бяха длъжни да приемат програми за овладяване популацията от безстопанствени животни, визираща периода от 2008-2011год. включително. Крайна цел на програмата беше след 31.01.2012 год. всички безстопанствени животни да бъдат кастрирани и върнати по места с необходимите ветеринарномедицински документи под грижите на конкретни осиновители.

В предишния общински съвет подобна програма беше внесена от д-р Радослав Михайлов, по предложение на тогавашния председател на комисията по земеделие и селско стопанство д-р Бойчо Биволарски. Тя беше приета и финансирана, но обективните резултати от същата сочат на една негативна тенденция, определяща и неефективното разходване на определени обществени средства.
Същият д-р Михайлов в момента планира създаването на нова програма за справяне с проблема, визираща период от 2012год.-2015год., която да предложи на новия общински съвет, съгласно измененията и допълненията на закона за защита на животните.
Предишната си програма д-р Радослав Михайлов не сметна за необходимо да съгласува с Българския ветеринарен съюз и с други легитимни институции, но успя да я наложи поради некритичността и липсата на професионално и нормативно мотивирано отношение от страна на старото общинско ръководство.

Картината не е по-различна и към настоящия момент.

Защото обективно е не само неприемливо, но е проява на непрофесионално отношения, навеждащо на извода за нерегламентираност това, че г-н Михайлов извърша седем вида дейности едновременно и въпреки това през последните месеци прекарва повече от половин работен ден на територията на община Стара Загора, обикаляйки от кабинет на кабинет за да предлага идеите си. Отново поема ангажименти в типично негов стил, който за съжаление създава опасности за подвеждане на новото ръководство.

Писмо – уведомление, с изх. № 91-00-753/17.01.2002год. от деловодството на община Стара Загора, се разнася от г-н Михайлов до управителите на ветеринарни лечебни заведения, които той сам си е избрал, без да се е съобразил с регистъра, воден в отдел ”Здравеопазване” към ОДБХ Стара Загора и с легитимната колегия на БВС. Документът съдържа некоректна информация, като е упоменато, че дейностите описани в него ще се извършват на територията на приюта за безстопанствени животни в квартал „Зора”.
Странно защо, документът не е достигнал до ветеринарния лекар, предложен от Общото събрание на колегията, съгласно Закона за съсловна организация на ветеринарните лекари в Р.България / ЗСОВЛБ / и утвърден от Директора на Областната дирекция по безопасност на храните /ОДБХ /, съгласно същия закон, за извършване на Държавната профилактична програма и контрол на заразните и паразитни болести на територията на Община Стара Загора.
Съгласно закона, регистрираният ветеринарния лекар е пряк отговорник за здравния статус на животните, намиращи се на територията на община Стара Загора, а въпросният д-р Михайлов със своята дейност на практика саботира изпълнението на тези задължения на нашия колега. БВС иска да работи и да подпомага всички дейности на местното управление и си дава ясна сметка за отговорностите, които носи пред обществото.

За това, в началото на мандата Ви, с безпокойство и тревога Ви запознаваме с тези проблеми и професионално предлагаме да окажем нужната помощ за разрешаването им, в интерес на общественото здраве и доброто реноме на новото общинско ръководство.

Ветеринарната колегия цени д-р Михайлов като колега и специалист, благодари му за това, че с упоритост и всеотдайност направи зоопарк Стара Загора най-добрия провинциален зоокът, но написаното тук е продиктувано от професионалната ни загриженост.

Защото професионалното отношение сочи на необходимостта, ветеринарномедицинските дейности да се упражняват при условията и реда на закона, което е гаранция за сигурността и здравето на гражданите, както и обезпечава постигането на високи резултати и ефективност.

Оставаме на Ваше разположение, като сме готови да Ви окажем пълно съдействие, при планиране и осъществяване политиката на общината, относно провежданите от нея ветеринарномедицинските дейности на територията на същата.

С уважение,

Д-Р ТРАЙКО АЛЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА БВС СТАРА ЗАГОРА


Име на файла Размер Тип
Име на документа 45 Kb docСВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
изх.№ 3 / 01.02.2011г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА БВС
КОПИЕ :
ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА НС НА БВС

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с негативното развитие на ситуацията около закона за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗИДЗВМД/ и произтичащите от това нежелани промени в закона за съсловна организация на ветеринарните лекари в Р.България /ЗСОВЛБ/, които ще засегнат тежко цялото практикуващо ветеринарно съсловие, настояваме да свикате извънреден Национален съвет, съгласно чл.11 (2) от ЗСОВЛБ, събота в гр. Стара Загора.
Областна колегия на БВС Стара Загора има необходимата готовност да осигури и заплати залата на хотел „Железник”.

С уважение,

Д-Р ТРАЙКО АЛЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА БВС СТАРА ЗАГОРА

Д-Р ИВАЙЛО ЖЕКОВ
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА БВС СТАРА ЗАГОРА
НЕКА ЗАЩИТИМ ТОВА, В КОЕТО ВЯРВАХМЕ  И ЗАПОЧНЕМ ДА СЕ БОРИМ ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ВСИЧКИ НАС!!!
Предложения по кмета на община Стара Загора
изх. № 5 / 02.02.2012 г.


ДО КМЕТА
НА ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

КОПИЕ:
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СТАРА ЗАГОРА
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРИ ОС СТАРА ЗАГОРА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Относно : Определянето на партньори и създаването на комисия за изработване на нова Програма за овладяване на популацията от безстопанствени кучета за периода 2012-2015г., която да бъде съгласувана от Отдел Здравеопазване на животните /ЗЖ/ към Областна дирекция по безопасност на храните Стара Загора /ОДБХ/, предложена за утвърждаване от Кмета на Община Стара Загора, внесена за одобрение и гласуване от Общински съвет Стара Загора .

I. Цел:

1. Максимална прозрачност пред обществото !
2. Използване на потенциала на науката и практиката !
3. Задълбочен и всестранен подход към проблема от правоспособни и лицензирани институции !
4. Професионална визия и подход при реализирането на проекта „Зелена Стара Загора„ !

II. Начин на работа и етапи:

Етап първи :
Предложение за партньори:
- Община Стара Загора – представители от отдели Здравеопазване, Екология и Правен;
- Общински съвет Стара Загора – представители от комисии по Земеделие и селско стопанство, Здравеопазване и Законност и обществен ред;
- Началник отдел ЗЖ към ОДБХ Стара Загора;
- Официален Ветеринарен Лекар на Община Стара Загора;
- Декан на ВМФ към ТУ Стара Загора;
- Ръководител на Катедра Паразитология към ВМФ;
- Практикуващ ветеринарен лекар оторизиран и подписал договор за изпълнение на Държавната профилактична програма на територията на Община Стара Загора;
- Представители на регистрирани неправителствени природозащитни организации;
- Председател на Областна колегия /ОК/ на Български ветеринарен съюз /БВС/ и членове с регистрирани по ЗУТ и ЗВМД, ветеринарно медицински практики на територията на Община Стара Загора.
Етап втори :
Определяне на комисия от предложените партньори.
Основна насока на работата на комисията е :
- Доминиращ термин и задача на новата програма е РЕГИСТРАЦИЯТА на домашните любимци и създаването на регистър .
Мотиви : Основен недостатък на всички програми до сега е липсата на система за регистрация на домашните любимци което означава , че всеки нерегистриран такъв е практически безстопанствен . Основен подход на комисията при създаването на новата програма ще бъде по веригата :
раждане – регистрация – спазване на норми / здравни и хуманни / при отглеждане – отговорност на собствениците – постъпване на приходи в общината чрез такси и данъци – подпомагане на финансирането за кастрация и издръжка на изолаторите – смърт и от регистриране .

- Първоначално получаване на база данни за опаразитеността на общински терени , детски площадки , пясъчници , паркове , места за разходка на кучета и др., в началото на програмата и регулярен мониторинг през целия период .
Етап трети : Приемане на програмата.
Етап четвърти : Избор на изпълнители.
При избора на изпълнители БВС ще участва активно за намирането на оптимален вариант за заплащане на дейностите по програмата от ветеринарни специалисти членове на БВС , като изцяло се съобрази с тежкото финансово наследство на Община Стара Загора и финансовата криза в обществен мащаб .

III. Координация:
- Представители на БВС и представители на Община Стара Загора

IV. Срокове:
- Организиране на Първоначална среща с гореспоменатите институции и създаване на комисия – 03.02.2012г. – 07.02.2012 г.
Отговорник: БВС
- Изготвяне на Програмата – до 20.02.2012г.
Отговорник: Избрания председател на Работната комисия и БВСС уважение,

Д-Р ТРАЙКО АЛЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОК НА БВС СТАРА ЗАГОРА


ОБРЪЩЕНИЕ НА Д-Р СТЕФКА ДЮЛГЕРОВА


изх.№ 6 / 06.02.2011г.
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НС НА БВС
КОПИЕ :
ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА НС НА БВС
КОПИЕ :
ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА НС
КОПИЕ:
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ККПЕ
ОБРЪЩЕНИЕ

От д-р Стефанка Иванова Дюлгерова, член на НС , ОК на БВС Стара ЗагораОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с неясната ситуация относно бъдещето на Българския ветеринарен съюз респективно практикуващите ветеринарни лекари в Р. България, възникнала след внесения от министерски съвет проект за закон за изменение и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗИДЗВМД/, в качеството си на член на НС настоявам за свикване на извънреден национален съвет, съгласно чл.11 (2) от ЗСОВЛБ.
Аз като редови член на БВС съм дълбоко загрижена и притеснена от бездействието на ръководството на БВС и от неведението, в което се намира всеки един от нас.
С настоящето писмо изразявам и нарастващото безпокойствието сред членовете на ОК на БВС Стара Загора относно този проблем.
Във връзка с изпратено писмо с изх.№ 3/01.02.2012г от ръководството на ОК на БВС Стара Загора до председателя на НС на БВС д-р Йордан Бойчев, на което той не сметна за нужно да отговори, за свикване на извънреден национален съвет се обръщам към вас колеги като Ви призовавам за съпричастност и настояване за свикване на извънреден национален съвет с дневен ред както следва:
1. Изслушване на представителите на БВС, ангажирани с преговорите по представения от министерски съвет проект за закон за изменения и допълнение на закона за ветеринарномедицинската дейност /ЗИДЗВМД/.
2. Вземане на решения, предприемане на конкретни действия и уточняване позицията на БВС относно ЗИДЗВМД.
3. Разни.
Колеги, какво ще правим от тук нататък? Ще стоим безучастно и ще продължаваме да се съгласяваме с приумиците на „доброжелателите” на практикуващите ветеринарни лекари ли?
В тази връзка искам да призова всички членове на националния съвет да потвърдят желанието и участието си до 08.12.2012год. за извънреден национален съвет, който да се проведе на 11.02.2012год. в гр.Стара Загора, в конферентната зала на хотел”Железник”.
Относно финансовите параметри, след разговор с д-р Трайко Алчев, председател на ОК Стара Загора, Ви уверявам, че разходите за наем на конферентната зала в хотел”Железник” гр.Стара Загора могат и ще бъдат поети от ОК на БВС Стара Загора.
С уважение,

Д-р Стефка Дюлгерова

Запитване относно пробите за ТСЕ, наличните биопродукти и изготвен годишен имунопрофилактичен план


изх.№ 7 / 07.02.2011г.
ДО НАЧАЛНИК”ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ”
КЪМ ОДБХ СТАРА ЗАГОРА
КОПИЕ:
ДО ДИРЕКТОРА НА ОДБХ СТАРА ЗАГОРАЗАПИТВАНЕУВАЖАЕМА Д-Р ТАНЕВА,

Съгласно чл. 18, т. 2 от индивидуалните договори за изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ за 2012год. е нужно да се представи годишен индивидуален имунопрофилактичен план като неразделна част от сключените от практикуващите ветеринарните лекари на територията на област Стара Загора индивидуални договори. Към момента такъв план липсва като във връзка с това Ви моля да заявите срок за предоставянето му .
Относно наличието на биопродукти ви моля да ми отговорите имате ли възможност и готовност да бъдат предоставени необходимите биопродукти за изпълнение на имунопрофилактичните мероприятия съгласно чл. 5, т. 2 от индивидуалните договори за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2012год.
Във връзка със заповед РД 11-131/31.01.2012 год. не се упоменават изпитвателните лаборатории, при които да бъдат носени взетите мозъчни проби от животните в изпълнение на мерките по ПНЛБЖ за 2012год.
Имате ли възможност при вземането на проби от практикуващите ветеринарни лекари да организирате тяхното транспортиране до съответните лабораториите, назовани в заповедта или практикуващите ветеринарни лекари трябва индивидуално да транспортират взетите проби ?
Моля за отговор в рамките на една седмица.

С уважение,

Председателя на ОК на БВС Стара Загора
Д-р Трайко Алчев