Вход за членове:
Съобщения и събития

 
(26.01.2020)
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 25.02.2020 г (вторник) от 13.30 часа в гр.Хасково,ОДБХ,със следният дневен ред: 1. Отчет на Областния съвет за 2019 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС. 2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2019 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково. 3.Отчет на д-р Валентина Тенчева член на НС на БВС,представител на ОК Хасково за 2019. 4. Обсъждане и приемане на докладите 5. Определяне на поименния списък на регистрираните ветеринарни лекари (РВЛ), които ще изпълняват мерките по Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. в регистрираните животновъдни обекти „тип заден двор“ по населени места за територията на всяка Община и Област. Разпределението на РВЛ по населени места се публикува на интернет страницата на БВС 6.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС – 28.03.2020г. 7. Прием на нови членове на БВС.8. Разни. 26.01.2020 г град Хасково Председател на ОС Хасково : ............................. / д-р Генади Нанев /

(06.03.2018)
Съобщение
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно изборно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 06.03.2018 г (вторник) от 13.00 часа в гр.Хасково,Дом на техниката Хасково,със следният дневен ред: 1. Отчет на Областния съвет за 2017 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС. 2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2017 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково. 3.Отчет на д-р Генади Нанев член на НС на БВС,представител на ОК Хасково. 4. Обсъждане и приемане на докладите. 5.Избор на: а/председател и членове на ОС на ОК Хасково б/председател и членове на ОККПЕ на ОК Хасково в/член на НС на БВС,представител на ОК Хасково г/делегати на редовното общо отчетно изборно събрание на БВС д/представители от ОК Хасково в централните ръководни органи на БВС 6. Прием на нови членове на БВС. 7. Разни. 01.02.2018 г град Хасково Председател на ОС Хасково : ............................. / д-р Стефка Здравкова /

(01.03.2017)
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 01.03.2017 г (сряда) от 13.00 часа в гр.Хасково,Дом на техниката Хасково,със следният дневен ред:

1. Отчет на Областния съвет за 2016 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС.

2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2016 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково.

3.Отчет на д-р Генади Нанев член на НС на БВС,представител на ОК Хасково.

4. Обсъждане и приемане на докладите.

5. Избор на делегати за Редовното Общо събрание на БВС на
25.03.2017 година.

6. Прием на нови членове на БВС.

7. Разни.


30.01.2017 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /
(15.07.2014)
Съобщение

Съгласно чл.39,ал.1 от ЗСОВЛБ на ОС Хасково,
свиквам Извънредно общо събрание,което ще се проведе на 17.07.2014 г. (четвъртък) от 13.00 часа, в НТС гр.Хасково,
със следния дневен ред:


1.Запознаване на всички колеги с изразената и формирана позиция на БВС на националния протест , проведен на 09.07.2014 година на площад „Независимост“ в София , а именно :
-БВС не приема да изпълнява мерките по ДПП при определените цени в Тарифата , приета с постановление №184 на МС от 04.07.2014година, обн.ДВ бр.57/11.07.2014година
-БВС да изпрати жалба до Върховния административен съд (ВАС)срещу Тарифата за определяне на цените , които се заплащат за изпълнение на мерките по ДПП.
-БВС сезира Европейската комисия и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа във връзка с проблемите по изпълнение на мерките по ДПП и ролята на държавните институции – МЗХ и БАБХ
-БВС настоява за спешни нормативни промени в Закона за ветеринарни медицинската дейност , предложени с Меморандум до Народното събрание вх. №ПГ-330-00-12/04.07.2013година и Президента на РБ вх. №62-00-36/04.07.2013 година
-БВС представлява своите членове и защитава професионалните им интереси , както и гарантира обществените интереси , при и по повод практикуването на ветеринарно медицинската професия .
2.Задължително да се поиска мнението на изпълнителите на ДПП, като им представи подписване образеца на декларация.
3.Да се направи оценка за участието на съответната ОК в националния протест проведен на 09.07.2014 година .
4.Да продължават медийните изяви на местно ,регионално и национално ниво за информиране на обществото.
15.07.2014 г.                                                                            Председател:....................
                                                                                                     гр.Хасково /д-р Стефка Здравкова/

 

(18.02.2014)
Редовно общо отчетно събрание 18.03.2014г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.2 от ЗСОВЛБ свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 18.03.2014 г (вторник) от 13.00 часа в НТС Хасково

 

Дневен ред :

1. Отчет на Областния съвет за 2013 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС.

2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2013 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково.

3.Отчет на д-р Исмаил Мустафов член на НС на БВС,представител на ОК Хасково.

4. Обсъждане на докладите, приемане на проект за бюджет на Областната колегия за 2014 г и изготвяне на стратегия за развитие на колегията.

5. Избор на делегати за Редовното Общо събрание на БВС на
29.03.2014 година.


6. Прием на нови членове на БВС.


7. Разни.
 

 

18.02.2014 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /
 (11.11.2012)
Извънредно общо събрание на 11.12.2012г.

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно чл.17 ал.2 от ЗСОВЛБ , свиквам извънредно общо събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково,което ще се проведе на 11.12.2012г. от 11,00 часа в НТС Хасково

 

    1.  Вземане на решение за утвърждаване на списъка на ветеринарните лекари,имащи право да сключат индивидуален годишен договор за изпълнение на ДПП съгласно чл. 17, ал. 4, т. 7.
    2.  Утвърждаване на новиприети членове на БВС ОК Хасково.
    3.  Разни.

                               

11.11.2012г.                                                                                      Председател:...........................
гр.Хасково                                                                                                             /д-р Ст.Здравкова/

 (04.09.2012)
Извънредно общо събрание на 04.10.2012г.
Съобщение
 
Съгласно чл.17,ал. 2 от ЗСОВЛБ , свиквам извънредно общо събрание на
Областна ветеринарна колегия Хасково, което ще се проведе на 04.10.2012г. от 13,00 часа в НТС Хасково 
 
 
 
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
 
          1.  Разглеждане на създалата се ситуация в общ.Ивайловград и вземане на решение за утвърждаване на списъка на колегите , имащи право на индивидуален договор с ОДБХ в общ.Ивайловград.
          2.  Полагане на клетва от новоприети членове на БВС ОК Хасково.
          3.  Обсъждане на създалата се ситуация с прекратяването на прием на кръвни проби за изследване по годишеният план към индивидуалните договори и липсата на идентификатори за животни.
          4.  Обсъждане на проблема с отдаването на ветеринарните лечебници,съгласно ЗСОВЛБ.
          5.   Разни.
 
 
 
04.09.2012г.                                                                         Председател на ОК Хасково:..................
гр.Хасково                                                                                                              /д-р Ст.Здравкова/   


(27.03.2012)
СЪОБЩЕНИЕ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.2 от ЗСОВЛБ свиквам Редовно общо
Събрание на областната ветеринарна колегия Хасково на 27.03.2012 г от 13.00 часа в НТС Хасково

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет на Областния съвет за 2011 г – докладва Председателя на БВС Хасково
2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика – докладва Председателя на ОККПЕ.
3. Избор на делегати за редoвното общо събрание на БВС на 31.03.2012г. в гр.София.
5. Прием на нови членове.
6. Разни.

27.02.2012 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /
(17.09.2010)
В процес на разработка
Все още няма информация за съобщения и събития.
Моля, посетете ни по-късно!

(10.08.2020)
СЪОБЩЕНИЕ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.2 от ЗСОВЛБ свиквам Редовно общо
Събрание на областната ветеринарна колегия Хасково на 28.02.2011 г от 11.00 часа в НТС Хасково

Д Н Е В Е Н Р Е Д :

1. Отчет на Областния съвет за 2010 г – докладва Председателя на БВС Хасково
2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика – докладва Председателя на ОККПЕ.
3. Обсъждане на докладите, приемане на проект за бюджет на Областната колегия за 2011 г и набелязване на стратегия за развитие на колегията.
4. Избор на делегати за редoвното общо събрание на БВС.
5. Приемане на предложения за изменение на Устава – докладват заместник – председателя на Областния съвет и председателя на Областната комисия по контрол и професионална етика.
6. Разни.

26.01.2011 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /


(10.08.2020)
Съобщение 17.03.2016 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 17.03.2016 г (четвъртък) от 13.00 часа в гр.Хасково,Дом на техниката Хасково,със следният дневен ред:

1. Отчет на Областния съвет за 2015 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС.

2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2015 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково.

3.Отчет на д-р Генади Нанев член на НС на БВС,представител на ОК Хасково.

4. Обсъждане на докладите, приемане на проект за бюджет на Областната колегия за 2016 г.

5. Избор на делегати за Редовното Общо събрание на БВС на
26.03.2016 година.

6. Прием на нови членове на БВС.

7. Разни.


17.02.2016 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /
(10.08.2020)
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съгласно чл.38, ал.1 от Устава на БВС и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 28.02.2019 г (четвъртък) от 13.30 часа в гр.Хасково,ОДБХ,със следният дневен ред: 1. Отчет на Областния съвет за 2018 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС. 2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2018 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково. 3.Отчет на д-р Валентина Тенчева член на НС на БВС,представител на ОК Хасково. 4. Обсъждане и приемане на докладите 5. Прием на нови членове на БВС. 6. Разни. 29.01.2019 г град Хасково Председател на ОС Хасково : ............................. / д-р Генади Нанев /

(10.08.2020)
Извънредно общо събрание на ОК Хасково на 29.11.2011г.
Въз основа на решение на Областният съвет на ОК Хасково от 22.11.2011г. и подписаният анекс към ГРД между Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов и председателя на БВС д-р Йордан Бойчев,съгласно чл.17 ал.2 от закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
Обн., ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г., свиквам извънредно областно общо събрание на ОК Хасково,което ще се проведе на 29.11.2011г.(вторник). от 13,00ч. В НТС гр.Хасково.
Дневен ред:

1.Вземане на решение за утвърждаване на списъка на ветеринарните лекари,имащи право да сключат индивидуален годишен договор за изпълнение на ДПП съгласно чл. 17, ал. 4, т. 7.
2.Обсъждане на предложения за ролята на ОК Хасково в националната стратегия за борба със скитащите и бездомни кучета.
3. Обсъждане на мерки за борба срещу трансмисивните заболявания предавани от месоядните животни на хората.
4.Утвърждаване на нови членове.
5.Разни.

22.11.2011г.                                                                                       Председател:...........................
гр.Хасково                                                                                                              /д-р Ст.Здравкова/

(10.08.2020)
Извънредно общо събрание на 08.05.2013 г.
Съобщение

Съгласно чл.17,ал.2 от ЗСОВЛБ,решение на НС от 13.04.2013 г. и решение №2 от 23.04.2013 г. на ОС Хасково,
свиквам Извънредно общо събрание,което ще се проведе на 08.05.2013 г.от 11.00 часа, в гр.Харманли,Заседателна зала на Културен център Харманли,
със следния дневен ред:


1. Разглеждане на предложения на промени в устава.
2. Обсъждане на примерни договори и процедури,при избор на ветеринарен лекар от стопаните.
3. Избор на делегати за Извънредно общо събрание,което ще се проведе на 17.05.2013 г. в гр.Стара Загара.
4.Разни.26.04.2013 г.                                                                                   Председател:....................
гр.Хасково                                                                                               /д-р Стефка Здравкова/(10.08.2020)
Извънредно общо събрание на 12.06.2013 г.
Съобщение

Съгласно чл.17,ал.2 от ЗСОВЛБ и решение №2 от 01.06.2013 г.на ОС Хасково,
свиквам Извънредно общо събрание,което ще се проведе на 12.06.2013 г. (сряда) от 13.00 часа, в НТС гр.Хасково,
със следния дневен ред:


1.Обсъждане и вземане на решение по предложеното споразумение от БАБХ.
2.Утвърждаване на нови членове.
3.Разни.02.06.2013 г. Председател:....................
гр.Хасково /д-р Стефка Здравкова/
(10.08.2020)
Съобщение

Съгласно чл.17,ал.2 от ЗСОВЛБ и решение №2 от 16.09.2013 г.на ОС Хасково,
свиквам Извънредно общо събрание,което ще се проведе на 01.10.2013 г. (вторник) от 13.30 часа, в НТС гр.Хасково,
със следния дневен ред:


1.Избор на делегати на Извънредно общо събрание на БВС.
2.Обсъждане на предлаганите от БАБХ индивидуални договори.
3.Разни.16.09.2013 г. Председател:....................
гр.Хасково /д-р Стефка Здравкова/
(10.08.2020)
Редовно общо отчетно изборно събрание 26.02.2013г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.2 от ЗСОВЛБ свиквам Редовно общо отчетно изборно
събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 26.02.2013 г (вторник) от 11.00 часа в НТС Хасково

Д Н Е В Е Н   Р Е Д :

1. Отчет на Областния съвет за 2012 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС.

2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2012г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково.
 

3.Отчет на д-р Ангел Трифонов член на НС на БВС,представител на ОК Хасково.

4. Обсъждане на докладите, приемане на проект за бюджет на Областната колегия за 2013 г и набелязване на стратегия за развитие на колегията.

5.Избор на :

      а) председател и членове на ОС на ОК Хасково;

      б) председател и членове на ОККПЕ на ОК Хасково;

      в) член на НС на БВС, представител на ОК Хасково;

      г) делегати за Редовно общо отчетно изборно събрание на БВС;

      д) представители от ОК Хасково в централните ръководни органи на БВС;


6. Обсъждане и приемане на предложения за промени в Устава на БВС, и единния минимален ценоразпис.


7. Разни.

24.01.2013 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /