Вход за членове:

(19.03.2015)
Редавно общо отчетно събрание на 19.03.2015 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съгласно чл.17, ал.2 от ЗСОВЛБ и Решение №1 на ОС Хасково, свиквам Редовно общо отчетно събрание на Областна ветеринарна колегия Хасково на 19.03.2015 г (четвъртък) от 13.00 часа в гр.Харманли,Заседателна зала на Културен център Харманли,със следният дневен ред:

1. Отчет на Областния съвет за 2014 г – докладва Председателя на ОК Хасково на БВС.

2. Отчет на Областната комисия по контрол и професионална етика за 2014 г.– докладва Председателя на ОККПЕ Хасково.

3.Отчет на д-р Генади Нанев член на НС на БВС,представител на ОК Хасково.

4. Обсъждане на докладите, приемане на проект за бюджет на Областната колегия за 2015 г.

5. Избор на делегати за Редовното Общо събрание на БВС на
28.03.2015 година.
6.Обсъждане на Държавната профилактична програма и тарифата къв нея за 2015 г.

7. Прием на нови членове на БВС.

8. Разни.


19.02.2015 г
град Хасково Председател на ОС
Хасково : .............................
/ д-р Стефка Здравкова /