Вход за членове:

(09.11.2009)
Среща на Министър д-р Мирослав Найденов с Председателя на БВС д-р Трифон Цветков
На 06.11.2009г. в Министерството на земеделието и храните от 9.00ч. се проведе среща на Министъра на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов с Председателя на БВС д-р Трифон Цветков и председателите на комисиите по ГРД и нормативни документи - д-р Петър Дойчев и д-р Вичо Вичев. Участие в срещата взе и юриста на БВС адвокат Иван Георгиев.

На срещата обстойно се обсъдиха въпросите поставени в Сигналното писмо до Министъра на земеделието и храните (№0043/22.10.09г) и други въпроси касаещи взаимоотношенията с МЗХ и НВМС.

Постигнаха се следните договорености, които са отразени в настоящия

Протокол

1.Уточниха се обстоятелствата и сроковете по повод предстоящо подписване на ГРД за 2010г.

2.Отменя се утвърдената ДПП за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2010г., съгласно чл.118, ал.1 от ЗВМД.

3.Постигна се договореност за участие на работни групи от БВС в подготовката на нормативни актове в областа на ветеринарномедицинската дейност.

4.До 30.11.2009г. да бъдат приключени мероприятията по изпълнение на ДПП за 2009г. и предадена необходимата документация по надлежният ред.

5.Разплащането на мероприятията по идивидуалните договори за трето и четвърто тримесечие на 2009г. ще се извърши до 14.12.2009г.В сумата ще бъдат включени, начислените коефициенти за неблагоприятните ВУ и подадените на хартиен носител чипирани кучета и коне съгласно чл.3 т.12 от идивидуалният договор.

6.По останалите точки от сигналното писмо решенията са свързани с предстоящата реформа.

След срещата, по покана на министъра се организира среща с ръководството на НВМС и директорите на РВМС които бяха запознати от министъра с взетите решения.


06.11.2009г. Съставил протокола:

д-р П.Дойчев
Име на файла Размер Тип
Сигнално писмо до Министъра на земеделието и храните 174 Kb pdf