Вход за членове:

(30.09.2009)
Заседание на НС
До членовете на НС на БВС
До председателите на областните колегии
На основание чл.11 ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.25 ал.1 от устава на БВС свиквам заседание на НС на 9 и 10 октомври 2009г.(петък и събота) от 13часа в гр. Велико Търново, заседателната зала на хотел "Етър" при дневен ред:
1.Приемане на регламент за провеждане на заседанията на НС на БВС
Докладва д-р Попов - гл.секретар
2. Отчет за:
-текущото изпълнение на бюджета на съюза за първото шестмесечие на 2009г.
-откриване на процедура по съставянето на проект за бюджет на БВС за 2010г.
-изпълнение на заповед №02 от 19.07.2009г на председателя на НС на БВС
Докладва д-р Попов - гл.секретар
3.Утвърждаване на споразумение за партньорство между БВС и сдружение на производителите и търговците на ветеринарномедицински продукти.
Докладва д-р Гавазов - зам.председател
4. Информация за състоянието на информационната система за идентификация (включително коне и кучета)
Докладва д-р Архипов - зам.председател
5. Информация за членството на БВС във FVE .
Докладва д-р Цветков - председател на НС
6. Информации на председателите на комисиите:
- по нормативни документи – д-р Вичев
- за връзки с ветеринарномедицинските факултети и следдипломна квалификация на членовете на БВС – д-р Лучански
7. Обсъждане на уведомителното писмо на д-р Бащавелов председател на СВЛБ и изработване на позиция и стратегия на отношение на БВС.
8.Разни.