Вход за членове:

(26.06.2009)
Искания на Българския ветеринарен съюз за изпълнение на Годишния рамков договор за 2009 г.
ИСКАНИЯ
НА
БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ГОДИШНИЯ РАМКОВ ДОГОВОР ЗА 2009 Г.
приети на протестния митинг проведен на 24.06.2009г.
и представени на Заместник министъра на земеделието и храните Д.Пейчев

Членовете на Българския Ветеринарен Съюз изразяват категоричното си несъгласие с неизпълнението на Годишния рамков договор за 2009 г. от страна на Министерство на земеделието и храните и подопечната му Национална ветеринарномедицинска служба. Провежданата от ръководствата им политика на неглижиране на възникналите проблеми, омаловажаване ролята на частнопрактикуващите ветеринарни лекари, несъобразяването с Българския ветеринарен съюз като равноправен партньор в двустранните отношения и липсата на конструктивен диалог, доведе до настоящата ситуация, в която под въпрос е поставена сигурността на външна граница на Европейския Съюз. Отговорността за това е изцяло на официалните държавни органи и институции.

За да се преодолее създалата се ситуация, членовете на Българския Ветеринарен Съюз настояват за изпълнение на следните мерки:

1. Незабавно разплащане на неизплатените средства по индивидуалните договори за първото тримесечие на 2009 г.съгласно чл.3 ал.5 и на неустойките съгласно чл.10 от индивидуалните договори.

2. Незабавно осигуряване на паричен ресурс в необходимия размер, достатъчен за разплащане на извършените дейности и мероприятия за второто тримесечие на 2009 г., включително с утвърдените от БВС и НВМС коефициенти на завишение.

3. Незабавно предоставяне на ветеринарни лечебници, държавна собственост, за които е налице готовност, на практикуващи ветеринарни лекари в съответствие със ЗСОПВЛ.

4. Незабавно осигуряване за практикуващите ветеринарни лекари на ваксини и диагностикуми, осигуряващи изпълнението на мерките по държавната профилактична програма.

5. Незабавно предоставяне на достатъчно количество ушни марки за идентификация на животни, както и на наличните в НВМС технически средства(лаптопи и принтери), закупени за техническо обезпечаване изпълнението на Годишния рамков договор за 2009 г., без предварителни условия и без заплащане на наем, съгласно сключените индивидуални договори.

6. Незабавна отмяна на заповед № РД 11-640/22.06.2009г. на Генералния директор на НВМС, касаеща издаването на ветеринарномедицински свидетелства за придвижване на животни от официалните ветеринарни лекари.

7. Определяне на срок за изпълнение на задълженията на НВМС съгласно чл.15 ал.1 от ГРД за 2009г. – информационно осигуряване и обмен на информация.

8. Участие на представители на БВС в работните групи за изготвяне на всички нормативни документи и образци , касаещи дейността на членовете на съюза.

9. Участие на представители на БВС при изготвянето на Държавната профилактична програма за 2010г.

10. Незабавна отмяна на заповед № РД11-324/07.04.2009г., утвърждаваща образец на личен щемпел на ветеринарните лекари, членове на БВС като противоречаща на изискванията на чл.38, ал.1 от ЗВМД и издаването на нова такава , съгласно постигнатата договорка на работната среща от 23.04.2009г. в НВМС за съгласуване на проекта за личен щемпел на членовете на БВС.

11. На уточнената работна среща на 06.07.2009г. между ръководството на БВС от една страна и НВМС и МЗХ от друга, която ще се проведе при Заместник министъра на МЗХ г-н Д.Пейчев резултатите от преговорите да бъдат отразени в писмено споразумение.

До изпълнението на горните искания поддържаме Декларацията, приета от Националния съвет на Българския ветеринарен съюз, проведен на 12.06.2009 г.

ЗА БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ: .........................................

д-р Трифон Цветков