Вход за членове:

(06.06.2009)
Заседание на НС
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК
На основание чл. 11, ал. 2 на ЗСОВЛБ и чл. 25, ал. 1 от Устава на БВС
С В И К В А М
редовно заседание на НС на 12 юни 2009 г./петък/ от 14,00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Приемане на бюджетите на Областните колегии на БВС;
Докладва Председателя на НС
1.1.Обсъждане на възнагражденията на длъжностните лица по граждански договори в НС на БВС и на ОК на БВС;
Докладва Председателя на НС
1.2.Прегласуване на Правилника за финансовата организация на БВС;
Докладва Председателя на НС
3.Информация за състоянието на счетоводната отчетност в БВС и мерки за повишаване на финансовата дисциплина;
Докладва Главния счетоводител
1.4.Обсъждане на оферти за застраховка професионална отговорност;
Докладва Главния секретар
2.Избор на ръководствата и членовете на постоянните работни комисии съгласно чл. 8, ал.2 и 3 от Устава на БВС;
Докладва Зам. Председател д-р Гавазов
3.Приемане на Ценоразпис за размера на минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности от регистрираните ветеринарни лекари;
Докладват Зам. Председателите д-р Архипов и д-р Гавазов
4.Приемане на проект на ГРД-2010 г.;
Докладва д-р Жатов
5.Организационни въпроси.
ПРОГРАМА
за провеждане на заседанието на НС
Място на провеждане: гр. Ловеч, хотел „Ловеч”
12 юни 2009 г. Петък
12,00-13,00 часа – Настаняване в хотела
14,00-16,00 часа – Заседание на НС по обявения дневен ред
13 юни 2009 г. Събота
8,30 – 11,30 часа – Заседание на НС по обявения дневен ред
Приложение: Материали по дневния ред
По т. 1.
Материалите са изпратени на електронните адреси на членовете на НС и на хартиен носител ще бъдат предоставени преди заседанието на членовете на НС.
По т. 3.
Проекта на ценоразпис за размера на минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности от регистрираните ветеринарни лекари е публикуван на сайта на БВС.
По т. 4
Проекта на ГРД-2010 г. ще бъде представен от Председателя на комисията на заседанието на НС

06.06.2009 г. Председател на НС:
/д-р Тр. Цветков/