Вход за членове:

(31.07.2014)
Актуално 31.07.2014
Уважаеми колеги,
Уведомявам ви , че за 04.08.2014 /идния понеделник/ е насрочено заседание на Националния съвет на БВС. На заседанието, областните председатели ще докладват за конкретната обстановка по места и за броя на сключените договори с ОДБХ, в нарушение на решения на Националния съвет и Областните колегии. За решенията които ще бъдат взети на този съвет, ще бъдете уведомени на събраниее на Областната ни колегия , което ще се проведе през следващата седмица.
Дотогава остава в сила единодушното ни решение в съответствие декларация приета на 16.07.2014, да не се изпълняват мерките по ДПП, по сега действащата тарифа .
По отношение на лаптопите, клещите и т.н.т , въпросът е дискусионен. Според чл 9 от миналогодишните договори с ОДБХ, срокът на които е изтекъл на 31.12.2013, средствата трябваше да се върнат в 14 дневен срок.:
чл.9(1)При прекратяване на договора ,регистрираният ветеринарен лекар връща в срок до 14 дни на ОДБХ:
а)клещите за поставяне на ушни марки
б)неизползваните ваксини и диагностикуми,консумативи за ТСЕ
в)предоставените му за ползване от БАБХтехнически средства в изправност
(2)Връщането по ал.1се извършва с предавателно-приемателен протокл,съставен в два екземпляра ,по един за всяка една от страните по договора.
От друга страна няма издадена заповед на директора на ОДБХ , в която да се упоменават дата и час , в които да бъдат предаени / приети техническите средства, както и лицето, което ще отговаря за това и ще издава приемо – предавателните протоколи.
Затова оставям възможността на всеки , да прецени дали и кога да предаде нещата в ОДБХ.
Апелирам към колегите, които имат проблеми със „Син език” да ме информират, ако е нужно и ежедневно за обстановката, защото информацията ми е нужна при контактите с медиите.
31.07.2014 Иван Щерев