Вход за членове:

(23.11.2008)
До Председателите На областните колегиите колегии
До Председателите На областните колегиите колегии На БВС
Ред и условия за законосъобразност на решения на Областните колегии на БВС по § 1 „Допълнителни разпоредби" на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България за предоставяне за безвъзмездно ползване на ветеринарните лечебници държавна собственост на практикуващите ветеринарни лекари
1. Председателят на НС на БВС представя на Министъра на земеделието и храните списък на ветеринарните лечебници държавна собственост, които НВМС трябва да предостави на членовете на БВС за осъществяване на ветеринарно медицинска практика съгласно
§ 1 „Допълнителни разпоредби" на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България
2. Решенията се вземат от Общото събрание на съответната областна колегия съгласно чл.17 ал.4 т.8 от ЗСОВЛБ,
съгласно приети критерии от Общото събрание на областната колегия.
3. За да вземе законосъобразни решения Общото събрание трябва да се проведе при наличие на кворум, при условията на чл.18 от ЗСОВЛБ.
4. В решението трябва да е индивидуализирана ветеринарната лечебница, която ще се предостави за осъществяване на ветеринарномедицинска практика - чрез посочване на населеното място квадратура на сградата или помещение от сграда, което се предоставя.
5. В решението се посочва ветеринарния лекар, на, когото ще се предостави ветеринарната лечебница - трите имена; удостоверение за членството му в БВС; декларация, че:
- Няма да използва ветеринарната лечебница за друга дейност
- Ще поддържа лечебницата в добро състояние, включително че, ще извършва всички ремонти за постигане на съответствие с ветеринарномедицинските изисквания и изискванията за добра ветеринарна практика.
- Няма да преотстъпва ползването на лечебницата на трети лица
6. Препис извлечение от решението, заверено от председателя и секретаря на областния съвет, придружено от заявление, подписано лично от ветеринарния лекар и документите по т.5 се изпращат до председателя на НС на БВС, който ги представя на Генералния директор на НВМС, за да стартира процедурата по безвъзмездното отдаване на ветеринарните лечебници на практикуващите ветеринарни лекари.