Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания

 
П Р О Т О К О Л 1

Р Е Ш Е Н И Я от Протокол  1 /28.02.2019

Общото събрание на ОК на БВС гр.Варна:

РЕШЕНИЕ 1

ОК  на БВС избра за водещ на събранието д-р Тодор Тодоров

РЕШЕНИЕ 2

ОК на БВС избра за протоколчик на събранието д-р Ваня Тодорова.

РЕШЕНИЕ 3

ОК на БВС Варна прие т.5"Разни" да се отбележи като т.6,а т.5 да стане "Избор на Председател на ОК на БВС гр.Варна

РЕШЕНИЕ 4

ОК на БВС приема отчета на ОК на БВС,представен от д-р М.Минков

РЕШЕНИЕ 5

ОК на БВС прие отчета на ОККПЕ гр.Варна ,представен от д-р Н.Николов,председател на ОККПЕ гр.Варна

РЕШЕНИЕ 6

ОК прие предложените делегати за ОС на БВС на 30.03.2019г.в гр.София

РЕШЕНИЕ 7

ОК на БВС прие на ОС на БВС в гр.София да се внесе предложение за разглеждане на следдипломната квалификация на ветринарните лекари

РЕШЕНИЕ 8

ОС  прие за член на НС на БВС д-р Юлия Москова

РЕШЕНИЕ 9

ОС на БВС Варна избра д-р Тодор Тодоров за председател на ОК на БВС гр.Варна

РЕШЕНИЕ 10

ОС избра комисия ,която да разработи предложения за следдипломната квалификация в състав: д-р Иво Жеков,д-р Андон Медникаров,и д-р Цветан Драгневю

РЕШЕНИЕ 11

ОС задължава ОК на БВС гр.Варна да подготви нужната документация,която да бъде представена пред СУФ към БВС,с цел възстановяване на средствата за провеждане на лечението на д-р Георги Генов.