Вход за членове:

(08.06.2012)
Декларация на Обл.колегия на БВС гр.Ямбол
 ОБЛАСТНА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ ГР.ЯМБОЛ
e-mail:bvs_jambol@abv.bg

Д Е К Л АР А Ц И Я


Във връзка с приетия на 30.май 2012 г. От Парламентарната комисия по земеделие и гори доклад за второ четене в Народното събрание на Закона за изменение и допълнение/ЗИД/на Закона за ветеринарно-медицинската дейност/ЗВМД/,отново се налага да дадем гласност и да изразим нашето несъгласие с много от предлаганите промени в ЗВМД.
Нееднократно сме заявявали готовност за участие при разработването на подготвените промени в ЗВМД. Желанието ни беше отминавано с мълчание от страна на вносителите-БАБХ и МЗХ.
От приетия от Комисията по земеделие и гори доклад,става ясно,че повечето от предложенията ни,изложени в становище по проекта за ЗИД на ЗВМД не са приети или се правят опити за заобикаляне на явни противоречия с вече установени правни норми.
1.Най-важни за нас са промените в Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България/ЗСОВЛБ/.
От приетия Доклад узнаваме,че държавата великодушно ще ни разреши да членуваме в Български ветеринарен съюз/БВС/ и същевременно,който иска,може да не членува. Само че Регламент 2005/36/ЕО определя ветеринарномедицинаката професия като регламентирана и членството в съсловната организация е задължително.Държавата делегира свои задължения на тази професия и гарант за изпълнението им е именно съсловната организация.Тук не става въпрос за желание или нежелание. Питаме сега:“След като в България веднъж сме приели задължителното членство и сега мотивите са ,че сближаваме нашето законодателство с европейското,как става така,че членството става доброволно?Това движение в каква посока е-напред,назад или встрани и към кой точно Съюз сме се устремили?“
Освен тази съществена и недопустима промяна в ЗСОВЛБ ,се правят и други изменения,които по никакъв начин не кореспондират със ЗВМД.В цялата тази демагогия ясно проличава единствената цел на вносителите-обезличаване на БВС и пълно администриране ба ветеринарномедицинската професия от държавата в лицето на БАБХ.
2.С чл.8 от ЗВМД се „отваря вратичка“,като се разрешава на официалните лекари да упражняват ветеринарномедицинска дейност.Забележете :“в случаите,когато са застрашени здравето и живота на животните и хората“.Че в кои случаи не е застрашено здравето на болни животни?За тази си дейност никъде не е предвидено ,че е необходимо да имат регистрирано ветеринарно-медицинско заведение и практика.Освен това ще могат да сключват договор със стопани за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма/ДПП/ и отново забележете“при невъзможност на стопанина да сключи договор с практикуващ ветеринарен лекар“.Каква е тази „невъзможност“,когато стопанинът е свободен да си избере от цяла България ,който и да е ветеринарен лекар,а той си избира например официален лекар?Този избор няма май да бъде съвсем свободен.Но ще бъде законен.
3.Въпреки опитите за внасяне на яснота по начина на възлагане,изпълнение и заплащане на мерките по ДПП,нещата остават неясни.Сега препращат стопаните към бъдеща Наредба на Министъра на земеделие и гори. Явно и досега на вносителите не им е ясно как ще стане това,но им трябва още малко време.Така че стопаните да имат търпение и да чакат положително решение на Европейската комисия и Наредбата на Министъра.Окончателно е разрешен въпроса със стопаните на животни в т.н.“заден двор“.Те не са регистрирани по чл.137 от ЗВМД. Не могат и не си заслужава да се регистрират във Фонд Земеделие. Няма кой да ги овъзмезди за направените разходи по ДПП.Сега вече става съвсем ясно,откъде ще дойде „огромното намаляване на средствата от Държавния бюджет.А истината е съвсем друга.И това ще се случи:
-тези стопанства не е възможно да бъдат обхванати от мерките по ДПП по реда и начина,който се предлага;
-рискът от заболявания,общи за хората и животните в тези стопанства е по-голям;
-с привидното им законово представяне като изключени от хранителната верига,се поема сериозен епизоотичен риск;
-пак по тази причина върху тях ще се оказва „законов“натиск,като не им се изкупува по легален начин продукцията.
С други думи за Държавата те са излишни.
4.Недоуреден е въпросът със смяната на ветеринарните лекари във връзка с правото на свободен избор на стопаните.Помислено е за комисии,документации и т.н.,но какво правим,ако фермерът дължи значителна сума на ветеринарния лекар и реши да се възползва от правото си да избере друг ветеринарен лекар?Това той може да направи „по всяко време на годината“.
5.Поредната явна и недопустима намеса на Държавата е при изготвянето на договорите между стопаните и ветеринарните лекари.В частта му за мерките по ДПП и определяне на цените,по които ще се заплаща изпълнението им,думата има Държавата.Важат ли за България свободното договаряне и пазарната икономика?Толкова особено важни за обществото ли са цените на ветеринарномедицинските услуги,та ги приравняваме към цените на тока,парното и водата,щом ще ги определя държавен орган?
6.Ще продължи безстопанственото отношение към ветеринарните лечебници.Сега още по-бързо ще се рушат,защото ще бъдат отдавани срещу наем на ветеринарни лекари.Те досега ги опазваха от набези,но при тези условия някои от тях ще се откажат.Може би вносителите на промените в ЗВМД са се надявали на“допълнителни приходи в условията на криза“но истината е ,че кризата е в тях.
Ние,ветеринарните лекари от Областна колегия на БВС гр.Ямбол заявяваме:
-не можем да подкрепим приемането на закон,изготвен и предложен „на тъмно“-без съгласуване с всички заинтересовани страни-протестираме срещу грубата намеса на Държавата в дейността на БВС;
-считаме за остатък от миналото грубото администриране от страна на Държавата във всички сфери на ветеринарномедицинската дейност;
-не можем да подкрепим закон,който поставя в неравнопоставено положение животновъдите;
-не можем да подкрепим закон,който носи в себе си епизоотичен риск;
-не можем да подкрепим закон,който ще създаде повече проблеми,отколкото решава.
В тази връзка и в изпълнение на решенията на Националния съвет и Общото събрание на БВС,членовете на БВС-Ямбол се включват в Общонационалните протестни действия от 11.06.2012 г.в гр.София.
Призоваваме всички заинтеризовани от промените в ЗВМД и сродни на нас организации да ни подкрепят.07.06.2012г.
гр.Ямбол
Име на файла Размер Тип
Име на документа 68 Kb pdf