Вход за членове:

(27.07.2010)
Главен секретар на БВС
След решение на Националния съвет на БВС от 17.07.2010 год., Главният секретар на oрганизацията беше освободен по негово настояване. Това налага да се проведе избор на нов Главен секретар.


Уважаеми колеги,

След решение на Националния съвет на БВС от 17.07.2010 год., Главният секретар на организацията беше освободен по негово настояване. Това налага да се проведе избор на нов Главен секретар.

Главния секретар на БВС трябва да отговаря на изискванията на чл.26 ал.2 от Устава на БВС. Трябва да има желание, воля, физическа и психическа издръжливост, за да изпълнява задълженията си по чл.14 ал.1 т.1-11 от ЗСОВЛБ ,а именно:

1. Ръководи дейността по изпълнение решенията на НС

2. Организира заседанията на ОС и НС

3. Организира дейността по техническото осигуряване на НС

4. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите

5. Организира поддържането на интернет страница и на регистъра на членовете на БВС и съхранява данните на хартиен и електронен носител

6. Изпраща решенията на НС до областните колегии

7. Контролира набирането и изразходването на средствата на БВС в съответствие с Устава и вътрешните финансови правила.

8. Координира работата между ОК

9. Прави предложения до НС за подобряване ефективността на работата на БВС

10. Уведомява ККПЕ и председателите на ОК за наложените наказания

11. Изпълнява и други функции ,определени в Устава или възложени с решение на НС или от председателя на НС

Също така задълженията си по чл.33 ал.1 т. 1-13 от Устава на БВС ,които се различават от тези в закона по т.3 и т.5:

3. Организира воденето на протоколни книги на заседанията на ОС и НС

5. Организира съхраняването на архива на БВС и го предава по опис на своя наследник

Освен това и чл.15 ал.2 от Правилника за работа на НС: Главният секретар на НС следи за спазване на сроковете за изпълнение на решенията и изготвя отчет за всяко тримесечие, който се представя на следващото заседание на НС и на ККПЕ.

Длъжността изисква преданост към целите и приоритетите на организацията, отделяне на много лично време, много добри комуникативни умения и отлично познаване на нормативните документи засягащи ветеринарната професия.

Желаещите да кандидатстват за длъжността „Главен секретар”, могат да подадат своите заявления в срок до 31.08.2010 год., придружени от мотивационно писмо, кратка автобиография и препоръка от областното ръководство на колегията, в която членуват.

Документите могат да се изпращат на:
e-mail: bvsbg@abv.bg
или на адрес: Български ветеринарен съюз
гр. София 1606
бул. „Пенчо Славейков” № 15А

Име на файла Размер Тип
Официалният документ може да видите тук 100 Kb pdf