Вход за членове:

(25.05.2010)
Заседание на НС, на 29 и 30 май 2010 г.
До членовете на НС на БВС
До председателите на ОК на БВС

На основание чл. 11 ал. 2 от ЗСОВЛБ и чл. 27 ал. 1 от устава на БВС, свиквам заседание на НС, на 29 и 30 май 2010 г. ( събота и неделя ) от 13.30 часа в гр. Стара Загора, хотел Железник, при следния дневен ред:

1. Отчет на председателя на НС и организационни въпроси.
2. Избор на председатели и членове на постоянните комисии.
3. План на работа за тримесечието.
4. Разни

Поради съкратеният срок, моля всички, които не могат да присъстват да упълномощят друг член на НС, съгл. чл. 13 чл. 3 от Правилника за работа на НС.

Предварително благодаря за отзивчивостта!

Председател на НС на БВС: д-р Йордан Бойчев