Вход за членове:

(16.04.2010)
ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
Националният съвет на Българския Ветеринарен Съюз на основание чл.7, чл.8 и чл. 9 ал. 3 от ЗСОВЛБ и във връзка с решение № 5 от протокола на годишното отчетно събрание на БВС проведено на 27.03.2010г. свиква извънредно изборно Общо събрание на 16.05.2010г., от 11 часа в зала „Аула” на Лесотехническия университет, при следния дневен ред:
1. Избор на Национален съвет на БВС
2. Избор на председател и зам. председатели на НС на БВС.
3. Избор на председател и членове на ККПЕ.
4. Промени в нормативните документи на БВС.

Председателите на Областните колегии следва да представят на Главния секретар на БВС в срок до 10.05.2010 г., 19,00 часа протоколите от проведените Общи събрания на съответните колегии с посочване на избраните делегати. Делегати, чиито Областни колегии не са представили такъв протокол в посочения срок, няма да бъдат допускани до работата на извънредното изборно Общо събрание. Представителите на областните колегии на БВС, избрани за участие в работата на събранието, следва да се регистрират до 10,30 часа с представяне на лична карта. Всеки представител на областна колегия може да упълномощи с писмено пълномощно друг представител на областна колегия. Всеки пълномощник може да представлява само по един представител на областна колегия.

16.04.2010г
Председател на НС на БВС 
гр.София
Д-р Трифон Цветков

Име на файла Размер Тип
Образец за пълномощно за общото събрание! 37 Kb pdf