Вход за членове:

(16.07.2012)
СПЕЧЕЛИХМЕ ДЕЛО СРЕЩУ ДИРЕКТОРА НА ОДБХ БУРГАС

На 02.07.2012 г Административен съд Бургас осъди директора на ОДБХ Бургас по дело образувано по искане на Български ветеринарен съюз. Жалбата беше за неизпълнение на чл. 35, ал 2, т.5 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, а именно:

ал. (2) Ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика във ветеринарно лечебно заведение, се заличава от регистъра при:

т. 5. заличаване от регистъра на БВС.

Административен съд Бургас със съдия Чавдар Димитров реши:

ОСЪЖДА Директора на Областна дирекция безопасност на храните Бургас, при Българска агенция по безопасност на храните да заличи от регистъра по чл.32, ал.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, поради заличаване от регистъра на Български ветеринарен съюз лицата: д-р Васил Борисов Дамянов, д-р Стамка Николова Александрова, д-р Никола Манов Чавдаров, д-р Иванка Иванова Димитрова, д-р Георги Ангелов Чобанов.

Коментари