Вход за членове:
Архив актуално 2013

(30.12.2013)
Поместваме заключението от правното становище на адвокат Георгиев, във връзка с подписка на 113 членове на „събирането” от 09.11.2013 г.;
За подписката на 113 члена на ОС не може да се даде категоричен отговор, доколкото не са изяснени всички обстоятелства около нея и по-точно:
1. Какъв е численият състав на членовете на извънредното ОС, насрочено за 15.03.14 г. към момента на подписката;
2. Какъв е персоналният състав по области на членовете на извънредното ОС, насрочено за 15.03.14 г. към момента на подписката;
3. 113-те човека, подписали подписката, са ли членове на общото събрание, насрочено за 15.03.2014 г.;
4. 113-те човека, подписали подписката, представляват ли една трета от членовете на общото събрание, насрочено за 15.03.2014 г., за да могат да инициират извънредно общо събрание.
5. Оспорва ли се някой от подписите на 113-те човека.

Взетите решения са нелегитимни и нямат правна стойност и поради:
1. Липсват документи удостоверяващи проведени Общи събрания на Областни колегии – Кърджали, Русе, Силистра, Шумен, а техни представители са подписали подписката.
2. Няма данни за представени пълномощни на 48 делегата, присъствали на „събирането”.
3. Протокола от Разград не е заверен съгласно изисванията.
4. От Протокола на проведената среща не става ясно как е изчислена бройката на представителите на Общото събрание.
5. В Централния офис на БВС липсва доклад на Мандатната комисия.
6. От представения протокол, който цитирам дословно: ”При първоначалната регистрация са се регистрирали за участие 129 делегати. В течение на събранието са се регистрирали още трима, с което общия брой делегати взели участие в събранието е 132 – ма.От тях лично присъстващи са 84, от които 48 са упълномощени от други, неприсъстващи лично делегати.” От горецитираното личи явен повод за измама.
7. Поради факта, че не са проведени в осем Обл. колегии събрания, не може да се определи общия брой на представителите.
8. Вносителя на подписката не е предоставил нито едно пълномощно, с което да удостовери легитимността на подписката.
Ще се публикува на Сайта на БВС и второ юридическо становище по законоста на инициираните изванаредни НС и ОС!
Какво друго извънредно ОС на БВС се иска и защо се провеждат със същата цел поредица от изванаредни НС, когато има законово обявена дата за изванаредно ОС на БВС ?


(22.12.2013)
О Т В О Р Е Н О П И С М О
до
членовете на БВС


Уважаеми колеги,

Налага се да напишем трето обръщение до всички Вас, провокирани от последните събития случващи се в БВС. Отново за кой ли път се прави опит за заобикаляне на ЗСОВЛБ, чрез системни свиквания на извънредни НС на БВС. На 18.01.2013 год. на поредния извънреден НС, се използва за манипулиране Устава на БВС като се вменява, че Председателя е в отказ от своите функции и се избира нов Председател, който насрочва извънредно ОС на БВС на 18.12.2013 год. в ЛТУ-София. Причината е, че Председателят на БВС отказвал да свика извънредно ОС на БВС. Това са присвоени функции, които някои чрез незачитане на ЗСОВЛБ и манипулиране на колегията, искат да ги наложат за истина.
Явно умишлено се пропускат две решения, които вече са взети според ЗСОВЛБ:
1. На 08.09.2013 г. НС на БВС на свое извънредно заседание е взел следните решения:
Решение №11
НС на БВС реши да бъде свикано Извънредно общо събрание.
2. На 25.10.2013 г. със следната покана, обявена на официалната страница на сайта, председателят на БВС е определил дата и насрочил извънредно събрание на БВС:

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС НА 15.03.2014 г., ОТ 11,00 ЧАСА, В АУЛАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СОФИЯ
На основание чл. 9 от ЗСОВЛБ и чл. 24, ал. 3 и ал. 4 от Устава на БВС, свиквам Извънредно Общо събрание на БВС на 15.03.2014 г., от 11,00 часа, в Аулата на Лесотехническия Университет, при следния дневен ред,
приет от НС на БВС с Решение № 12 от Протокол № 28/08.09.2013 г.:
Какво друго извънредно ОС на БВС се иска и защо обявеното според ЗСОВЛБ е неприемливо, всички можем само да предполагаме, а повечето от Вас смятаме, че се досещате.
Явно с незачитане на горните две законови действия се търси умишлено силова конфронтация в БВС от тези, които непрекъснато афишират, че милеят за Съюза, но липсата на конкретни обвинения за реални дейности са заменени с виртуални измислени форсмажорни и извънредни обстоятелства. Това явно се оказа единственото средство за поддържане интереса на аудиторията.
 
Ето какво е свършило, лошото ръководство на пропадащия БВС-2013 г.:


(17.12.2013)
ПРАВНО СТАНОВИЩЕ
от
адв. Иван Георгиев от САК
с кантора в гр. София, бул. “Дондуков” № 5, ет.3
ОТНОСНО: свикване на извънреден НС на 18.12.2013 г.

Във връзка с устното запитване от председателя на БВС относно свикването на извънреден НС, насрочен за 18.12.2013 г. изразявам следното допълнено и разширено становище:

І. Фактическа обстановка.
1.1. На 05.12.2013 г. с вх. № 228 в деловодството на БВС по електронна поща е постъпило писмо с искане за свикване на извънреден НС с определен дневен ред, както следва:


(13.12.2013)
ЧЕСТИТ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК
Уважаеми колеги,
 
Днес - 14 декември, ветеринарните лекари отбелязват своя професионален празник. На днешната дата през 1897 г. е приет Законът за санитарно ветеринарната полиция, с което се поставя началото на ветеринарномедицинската служба в България.
Българските ветеринарни лекари заслужават голямо признание. Тяхната работа е изключително отговорна - както за недопускането на разпространението на болести сред животните, така и за осигуряването на безопасността на храните за всички нас.
За Българският ветеринарен съюз измина една трудна, непредвидима със своите метаморфози професионална година, през която ние всички, както тези занимаващи се със селскостопански животни, така и тези от кабинетите за дребни и декоративни животни, се учихме в движение как да прилагаме промените, наложени ни от едно ново за професионалната ни практиката у нас ветеринарнимедицинско законодателство. Всички ние имахме свои разбирания, свои виждания как да се адаптираме, какво и как да се промени към по-добро, за достойно представяне и защита на професионалните ни интереси. Беше период, през който въпреки многото проблеми, считам, че с общи усилия успяхме да не допуснем нулева година за Държавната профилактична програма и да получим едно прилично заплащане на труда ни.
Общото дело изисква общи усилия. Смятам, че ако всеки от нас, намери сили да промени себе си към по-добро, да загърби негативизма, да забрави личните си интереси, ще успеем да гарантираме просперитета на професионалната ни организация.
 
Уважаеми колеги,
 
Нека си пожелаем въпреки трудностите и драматичните моменти да проявим достойнство и постоянство за постигане на благородните цели на професията ни.
От мое име и от името на ръководството на Българския ветеринарен съюз, желая на Вас и на Вашите семейства крепко здраве и успехи в професията, на която сте се посветили.
 
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Доц. д-р Тодор Маринков

Председател на НС на БВС

 (09.12.2013)
ОБЯВА
Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСОВЛБ и чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на НС на 18.01.2014 г. от 10.30 ч. в Аулата на ЛТУ, при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на НС от 08.09.2013г.;
2. Определяне на дневен ред за редовното общо събрание на БВС, което ще се проведе на 29.03.2014 г.;
3. Избор на Мандатна комисия;
4. Избор на техническа комисия;
5. Избор на Преброителна комисия;
6. Подготовка на бюджета за 2014 год.;
7. Разни.

Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС

 


(07.12.2013)
ПРАВНО СТАНОВИЩЕ
от
адв. Иван Георгиев от САК
с кантора в гр. София, бул. “Дондуков” № 5, ет.3

ОТНОСНО: искане за свикване на извънреден НС

Във връзка с устното запитване от председателя на БВС относно искане за свикване на извънреден НС от 05.12.2013 г. изразявам следното становище:
Съгласно чл. 11, ал. 2, изр. второ от ЗСОВЛБ извънредни заседания на НС могат да се свикват и по предложение на една трета от членовете му. Законовата възможност е разширена и в устава на БВС, като задължава председателя на БВС да свика извънреден НС – чл. 27, ал. 2, изр. първо от устава.
В деловодството на БВС е получено едно искане за свикване на извънреден НС с определен дневен ред. Това обаче е недостатъчно, за да възникне задължение за председателя на БВС да свика такова заседание, защото законът изисква най-малко една трета от членовете на НС да искат подобно свикване.
Поради това за председателя на БВС не възниква никакво задължение да свиква извънреден НС. Такова би възникнало единствено само и ако една трета от членовете на НС поискат това, за което няма данни. За този случай важат дадените от мен правни становища от 29.08.2013 и 10.10.2013 г.

06.12.2013, гр. София

адв. Иван Георгиев

 


(05.12.2013)
Покана за свикване на извънредно заседание на СУФ
На основание чл. 14, ал. 2б, чл.14, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за управление на фондовете, свиквам извънредно заседание на СУФ на 12.12.2013 г. /четвъртък/, от 11.00 часа в централния офис на БВС, при следния дневен ред:
 
1. Разглеждане на оферти за индивидуална рискова застраховка “Живот” на членовете на БВС.
 
Мотив: Инциденти с наши колеги при изпълнение на служебните им задължения.

 

Д-р Петър Дойчев

Председател на СУФ на БВС

 (28.11.2013)
ВАЖНО!!!
Уважаеми колеги,
Информираме Ви за следното:
1. Краен срок за изпращане на проби до лабораториите – 02.12.2013 г.
2. Краен срок за отчитане на документацията за извършените мероприятия по ДПП – 2013 г. на официалните ветеринарни лекари - 07.12.2013 г.
 
Д-р Петър Дойчев
Зам. Председател
на НС на БВС


(26.11.2013)
Уважаеми колеги,

Във връзка с предстоящия професионален празник на 14.12.2013 г., Ви напомняме, че на извънредно заседание на НС на БВС проведено на 03 юни 2013 г в гр. Стара Загора се взе следното решение:

Решение №8 от Протокол №26/03.06.2013 г.
НС отменя решение на НС от 2008 г. за поемане на 25 лв. на членовете на БВС за провеждане на празника на ветеринарния лекар.

От Ръководството

 (26.11.2013)
Във връзка със зачестилите инциденти с колеги по време на изпълнение на професионалните им задължения, както и отправени запитвания от председателите на ОК, предлагаме на Вашето внимание за обсъждане възможност за сключване на рискова застраховка „Живот” за членове на БВС. Вариантите на плащане могат да бъдат от Областните колегии или от фонд Социален на БВС.
Моля, Председателите на ОК да обсъдят и споделят мнението на членовете на БВС.


(13.11.2013)
Уважаеми проф. Моллов,
През 2013 год. при изпълнението на Държавната профилактична програма(ДПП) и Програмата за надзор и ликвидиране на болните животни(ПНЛБЖ) всички участващи държавни институции и регистрираните ветеринарни лекари членове на Българския ветеринарен съюз(БВС), изпълняващи програмите срещнаха огромни трудности от административно и организационно естество.
 


(12.11.2013)
ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
от
Д-р Трифон Цветков
Член на НС
Представям подписка за свикване на извънредно общо събрание на БВС, подписана от 113 члена на Общото събрание на съюза. Събранието трябва да се проведе в двумесечен срок от днес съгласно определения в подписката дневен ред.
Настоявам да уважите волята на членовете на общото събрание и да насрочите събранието в указания в подписката и устава срок.
Моля, настоящето придружително писмо да бъде обявено на официалната интернет страница на БВС.
Приложение: фотокопие на подписката от 6 страници.

11.11.2013 г.                                                     Вносител: д-р Трифон Цветков


(08.11.2013)
Присъстващи членове на ККПЕ:
Д-р Тодоров – Председател на ККПЕ
Д-р Даскалов – член на ККПЕ
Д-р Петров – член на ККПЕ
Д-р Желязков – член на ККПЕ
Д-р Гавазов – член на ККПЕ
Д-р Боянов – член на ККПЕ
Д-р Колев – член на ККПЕ
Д-р Драгнев – член на ККПЕ
Д-р Димитров – член на ККПЕ
Д-р Лазаров – член на ККПЕ
Д-р Иванова – член на ККПЕ
Д-р Пенев – член на ККПЕ
Д-р Дюлгерова – член на ККПЕ
Адв. Георгиев

РЕШЕНИЯ:
РЕШЕНИЕ №1: За протоколист на заседанието се избра д-р А. Петров-„за”-7;
РЕШЕНИЕ №2: Разглеждането на жалбите да се проведе на закрито заседание -„за”- 9;
РЕШЕНИЕ №3: На Общото събрание /извънредно или редовно/ да се оповестят резултатите от извършените финансови проверки на ОК –
„за”-10;
РЕШЕНИЕ №4: ККПЕ приема за редовно свикан и проведен Извънреден Национален съвет на 04.10.2013 г. Поименно гласуване -„за 10,”против”-2 /д-р Димитров, д-р П.Колев/;
РЕШЕНИЕ №5: Решение №1/НС 04.10.2013 г. относно определяне дата на ИОС е незаконно и противоречи на чл.9 ал.3 от ЗСОВЛБ –„за”-12;


(01.11.2013)
О Б Я В А
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 07.11.2013 г., което ще се проведе в гр. Ст. Загора, комплекс "Тифани" /до магазин "БИЛЛА"/ от 11.00 часа, при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 23.09.2013 г. - 07.11.2013 г.
2. Разглеждане и вземане на решения от проведeн извънреден НС на 04.10.2013 г. в гр. Сливен.
3. Вземане на решения относно Извънредно Общо Събрание.
4. Разглеждане на жалби.
5. Разни.

Обявявам отворено заседание на ККПЕ.

Д-р Тодор Тодоров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ


(25.10.2013)
Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните през 2013 г.


(24.10.2013)
Относно свикването на извънредно общо събрание и свикването и провеждането на извънредно заседание на Националния съвет на 03.10.2013 г.


(24.10.2013)
Уважаеми колеги,

Налага се да напиша второ обръщение до всички Вас, провокиран от последните събития случващи се в БВС. За съжаление моралната ценностна система на някои наши колеги не правят изключение от това, което се случва в българското общество. Говорейки от името на своите колеги, без да са провели допитване до тях, някои ръководни фактори в Съюза се превърнаха в ментори, грубо погазвайки както нормативни документи така и човешко достойнство. Без да имат доказани мотиви за оставки, превърнаха една съсловна организация до ниво „политическа котерия”.
В БВС стана по-модерно да си „анти” отколкото „про”. Подведени от анти говоренето се стигна до различни невъобразими и незаконни крайности. Лесно е да отричаш без да даваш алтернатива. Кога ще се научим, че отрицаниието не е алтернатива. Така заслепени в стремеж за власт и за окаляне на неудобните, забравяме, че в Р. България има и други закони, норми и правила освен устава на БВС, които се налага да се спазват.
Не ми се искаше да навлизам в междуколегиални разправии, но в последно време оплюването и дискредитирането на ръководството и малкото останали активни и компетентни колеги, се води постоянно във форуми и други средства за комуникации. Не е трудно да се разбере, че има нагласа сред една позната група от членове на БВС, на всяка цена да се смени предсрочно сегашното ръководство по метода: „сто пъти повторената лъжа, става истина”. На сцената отново се върнаха хора, които преди шест месеца бяха отхвърлени от голяма част от сегашните си съмишленици.......... Щафетното провеждане на всякакъв вид НС на БВС, се оказа единственото средство за поддържане интереса на аудиторията и потвърждава поговорката, че зрелищата изместват хляба! Подстрекаването (несъобразено с реалната ситуация в страната) за тотално отрицание на всичко е с манипулативна цел. Липсата на конкретни обвинения за реални дейности са заменени с виртуални измислени форсмажорни и извънредни обстоятелства, свързани с договорите за ДПП. Тези обстоятелства отдавна са публична тайна за колегията, още с излизането на новия ЗВД и поднасянето им като откритие е чиста манипулация. За какви извънредни обстоятелства, свързани с договорите по изпълнение на мерките по ДПП става въпрос е ясно само на критикуващите.


(17.10.2013)
НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИЯТА!
Уважаеми колеги ,
На 16.10.2013год. БВС проведе срещи с МЗХ, ДФЗ и БАБХ. Последната пречка преди отпочване изпълнението на ДПП е вземане решение от УС на ДФЗ за директно плащане изследването на кръвни проби на лабораториите на БАБХ.
Не се получи ясен отговор от МЗХ , кога ще се проведе УС на ДФЗ. Последната информация е за провеждане на УС на ДФЗ в понеделник (21.10.13г.).
Решението на ръководството е след 21.10.13 год. , ако не е взето договореното с БВС решение за директни плащания от ДФЗ на лабораториите на БАБХ от УС на ДФЗ, да се даде пресконференция в БТА с готовност за законни протесни действия.

За промени в ситуацията относно вземане на решение от УС на ДФЗ ще бъдете информирани веднага!

От Ръководството
(08.10.2013)

Уважаеми колеги ,

Предоставя ме Ви за сведение заповедта на Министър проф.Греков за мероприятията по ДПП до края на 2013 год.
Мероприятията, които са заложени за изпълнение от регистрираните ветеринарни лекари са :
1.ваксинация антракс ;
2.маркировка ЕПЖ, ДПЖ, СВ, ЕК;
3.изследване за ТБЦ-всички ГВ навършели 24 месеца;
4.прегледи пчели за амер.гнилец ;
5.изпращане проби за ТСЕ и Скрейпи;
6.попълване на чек листи-СВ;
6.вземане проби за КЧС-СВ ;
7.вземане проби за лептоспироза-СВ;
8.изследване за сап-спортни ЕК-еднократно;
9.вземане проби за изследване бруцелоза-ГВ, навършили 24 месеца;

10.изследване бруцелоза ДПЖ , на всички , които са навършели полова зрялост в граничните области със Сърбия, Македония, Гърция и Турция.

Доц. д-р Тодор Маринков

Председател на НС на БВС

 


(07.10.2013)
Уважаеми колеги ,

Предоставяме Ви съгласуваните договори , които ще използвате до края на 2013 год. : ИД с БАБХ , договор по чл.137а и договор по чл.137б.
В договорите по чл.137а и 137б са направени всички изменения предложени от колегите. В ИД с БАБХ за чл.8(1) т.21 се прави следното разяснение:
21. След приключване на изпълнението на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за срока на настоящия договор, да представи на официалния ветеринарен лекар на съответната община списък на сключените договори по чл. 137а и 137б и списък на животновъдните обекти и животните в тях.
За да не се губи време само за сключване на договори, при започване на работа в даден обект първо да се сключи договора преди извършване на самото мероприятие.След приключване на всички обекти, с които имате сключени договори се изпълнява изискването на чл.7(1) т.21.

Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС