Вход за членове:

(08.11.2013)
П Р О Т О К О Л № 25 От редовно заседание на Комисия по контрол и професионална етика на БВС, проведено на 07.11.2013 г. в гр. Стара Загора
РЕШЕНИЕ №6: ККПЕ приема за законосъобразно така предложения дневен ред за ИОС, съгласно решение №2/НС 04.10.2013 г. -“за”-9 „против”-3;
РЕШЕНИЕ №7: ККПЕ приема за законосъобразно избора на председател на Мандатната комисия на д-р Чобанов, съгласно решение №3/ НС 04.10.2013 г. -“за”-12;
РЕШЕНИЕ №8: ККПЕ приема за законосъобразно избраната мандатна комисия, съгласно решение №4/НС 04.10.2013 г. -“за”-10” против”-2;
РЕШЕНИЕ №9: ККПЕ приема за НЕзаконосъобразно делегирането на права на д-р Гришина да администрира и публикува информация на главната страница на сайта на БВС, съгласно решение №5/НС 04.10.2013 г. -“за”-8” „против”-4;
РЕШЕНИЕ №10: ККПЕ приема за НЕзаконосъобразно решението за отстраняване на Председателя на БВС, съгласно решение №6/НС 04.10.2013 г. -“за”-12;
РЕШЕНИЕ №11: ККПЕ приема за НЕзаконосъобразно решение №7/НС 04.10.2013 г., поради липса на кворум-“за”-12;
РЕШЕНИЕ №12: ККПЕ приема за законосъобразно решение №8/НС 04.10.2013 г.-“за”-12;
РЕШЕНИЕ №13: ККПЕ приема за НЕзаконосъобразно решение №9/НС 04.10.2013 г. поради липса на кворум -“за”-12;
РЕШЕНИЕ №14: ККПЕ приема за НЕзаконосъобразно решение №10/НС 04.10.2013 г. поради липса на кворум -“за”-12;
РЕШЕНИЕ №15: ККПЕ счита ИОС да се проведе на датата определена от Председателя на БВС, по дневния ред и мандатната комисия определени с Протокол от Извънредния Национален съвет на 04.11.2013 г. -„за „-9 ”против”-1;
РЕШЕНИЕ №16: ККПЕ не дава ход на преписката срещу д-р Митев при следните мотиви: от представените документи от ОДБХ Бургас е видно, че същия има необходимия трудов стаж като ветеринарен лекар, на която основа е дадено разрешение и за управител на вет. амбулатория. В Протокол 9/23.02.2013 от Общото събрание на ОК Бургас липсва решение против безплатното чипиране на кучета. Преписката се прекратява и оставя на съхранение в ККПЕ. ”за”-10;
РЕШЕНИЕ №17: ККПЕ изисква от Председателя на БВС /д-р Маринков/ на основание на Жалба вх.№276/05.07.2013 г., внесена от д-р Алчев ОК Ст. Загора, писмени обяснения по всяка точка на Жалбата в законоустановения срок /14 дни/-„за „-9;
РЕШЕНИЕ №18: ККПЕ изисква от Гл. секретар на БВС Жалба вх.№276/05.07.2013 г., внесена от д-р Алчев ОК Ст. Загора да бъде поместена на официалната страница на сайта на БВС-„за”-9.

Председател ККПЕ: д-р Т. Тодоров

Протоколист: д-р А. Петров

 

Име на файла Размер Тип
Протокол №25/07.08.2013 г. на ККПЕ 20 Kb docx