Вход за членове:

(17.12.2013)
ПРАВНО СТАНОВИЩЕ
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БВС
ДОЦ.Д-Р ТОДОР МАРИНКОВ
ИСКАНЕ
От
Д-р Трифон Цветков, член на НС
Г-н Маринков,
На 11.11.2013г. в деловодството на БВС беше внесена подписка с искане за свикване на извънредно ОС на съюза при определен дневен ред. Подписката е подписана от 113 члена на Общото събрание, което представлява повече от една трета от членовете на Общото събрание. Според чл.9, ал.2 от ЗСВОЛБ по писмено предложение на една трета от членовете на Общото събрание се свикват извънредни заседания на Общото събрание.
За да бъде свикано извънредно Общо събрание е необходимо Националния съвет да разгледа подписката с оглед нейната легитимност и да вземе решение по нея. Това трябва да стане в едномесечен срок от внасяне на подписката съгласно чл.24, ал.2 от Устава на БВС.
Г-н Маринков, за 2013г. са проведени два редовни Национални съвети на 19-20.01.2013г. и на 13.04.2013г. Съгласно Устава на БВС за година трябва да бъдат провеждани най-малко четири редовни заседания на НС. До края на годината остава кратко време, а предстои решаването на изключително важни въпроси, касаещи работата и съдбата на БВС.
С настоящото искане настоятелно Ви призовавам да насрочите и свикате Национален съвет за разглеждане на подписката на 113 члена на Общото събрание на БВС и за вземане на решения по нея в срока по горния член т.е. на 11.12. 2013г.
В случай, че не се съобразите с изискванията на закона и устава, то считайте настоящето за искане за свикване на извънреден Национален съвет, който да се проведе при следния предварително посочен дневен ред:
1.Отчет по изпълнение решенията на НС.
2.Разглеждане на подписка за свикване на извънредно ОС на БВС, подписана от 113 члена на Общото събрание.
3.Вземане на решения по подписката за свикване на извънредно Общо събрание на БВС.
4.Подготовка по съставяне бюджета на БВС за 2014г.
5.Изработване на позиция на БВС във връзка с писмо изх.№03-03158/31.10.2013г. на Зам.министъра на земеделието и храните относно Сигнала на Д-р Т. Цветков за организационно-структурни промени в БАБХ и ЗВМД.
6.Разни.
Ако не свикате Национален съвет в седемдневен срок от постъпването на настоящето искане, то извънредното заседание ще бъде свикано от мен при спазване на изискванията на закона и устава на БВС.
05.12.2013г.

Писмото е подписано от д-р Цветков – член на НС. Същия ден са постъпили сканирани копия на още 7 бр. искания за свикване на извънреден НС, подписани от 7 членове на НС. След изтичането на работното време на електронната поща на БВС е изпратено електронно писмо от д-р Спасов – член на НС от гр. Пазарджик, което е с вх. Номер от 06.12.2013 г., т.е. следващия работен ден. На 06.12.2013 г. са постъпили още две сканирани копия със същото искане, подписани от съответните членове на НС. Постъпило е и искане от д-р Камен Петков, което е с вх. Номер 298, но датата е поправяна и не може категорично да се определи дали е 6 или 8 декември. Постъпили са и две искания от д-р Борислав Тончев и д-р Ивайло Жеков, които са с вх. № 298 от 09.12.2013 г. Всички искания, с изключение на електронното писмо на д-р Спасов, който по това време е бил в чужбина по данни на д-р Дойчев, са със саморъчен подпис. До днес в БВС няма представени оригинали на исканията с оригинален подпис.

1.2. На 09.12.2013 г. на официалния сайт на БВС е публикувана обява:

ОБЯВА
Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСОВЛБ и чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на НС на 18.01.2014 г. от 10.30 ч. в Аулата на ЛТУ, при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на НС от 08.09.2013г.;
2. Определяне на дневен ред за редовното общо събрание на БВС, което ще се проведе на 29.03.2014 г.;
3. Избор на Мандатна комисия;
4. Избор на техническа комисия;
5. Избор на Преброителна комисия;
6. Подготовка на бюджета за 2014 год.;
7. Разни.

Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС

1.3. На 14.12.2013 г. на електронната поща на БВС от електронната поща на д-р Трифон Цветков е изпратена покана за НС, както следва:

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БВС
ДО ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА БВС
ДО ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БВС
ДО ОБЛАСТНИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА БВС
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ККПЕ
ПОКАНА
ОТ ЧЛЕНОВЕ НА НС НА БВС
1.Д-Р РАДОСЛАВ АРХИПОВ - ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВС
2.Д-Р ЦВЕТАНА СПАСОВА - ОК ВЕЛИКО ТЪРНОВО
3.Д-Р АДРИАН ДАНКОВ - ОК ВИДИН
4.Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ - ОК ВРАЦА
5.Д-Р ИВАН ИВАНОВ - ОК МОНТАНА
6.Д-Р ЛЮБОМИР СПАСОВ - ОК ПАЗАРДЖИК
7.Д-Р ГЕОРГИ КОЛЕВ - ОК ПЛОВДИВ
8.Д-Р НИКОЛАЙ ДОСЕВ - ОК РАЗГРАД
9.Д-Р МИРОСЛАВ УЗУНОВ - ОК СМОЛЯН
10.Д-Р ИВАЙЛО ЖЕКОВ - ОК СТАРА ЗАГОРА
11.Д-Р РОСЕН ИВАНОВ - ОК ТЪРГОВИЩЕ
12.Д-Р ИСМАИЛ МУСТАФОВ - ОК ХАСКОВО
13.Д-Р КАМЕН СТАМОВ - ОК ШУМЕН
14.Д-Р БОРИСЛАВ ТОНЧЕВ - ОК РУСЕ
КОЛЕГИ,
ПОРАДИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА УСТАВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БВС
ПО ПОВОД ИСКАНЕ ОТ 05.12.2013Г. И С ПРАВАТА ДАДЕНИ НИ ОТ ЧЛ.27.АЛ 2 ИЗРЕЧЕНИЕ 3 ОТ УСТАВА НА БВС,

СВИКВАМЕ
ИЗВЪНРЕДЕН НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ НА БВС, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18.12.2013г. ОТ 11 ЧАСА В
гр. СОФИЯ В СГРАДАТА НА ИБИР - БАН,БУЛЕВАРД ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ N: 73 ПРИ СЛЕДНИЯ

ДНЕВЕН РЕД:
1.ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА НС - ДОКЛАДВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БВС.
2.РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДПИСКА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОС НА БВС,ПОДПИСАНА ОТ 113 ЧЛЕНА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ - ДОКЛАДВА Д-Р ИЛИЯ ЧОБАНОВ.
3.ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ПО ПОДПИСКАТА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОС НА БВС.
4.ПОДГОТОВКА ПО СЪСТАВЯНЕ БЮДЖЕТА НА БВС ЗА 2014Г.
5.ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОЗИЦИЯ НА БВС ВЪВ ВРЪЗКА С ПИСМО ИЗХ, N: 03 - 03158/ 31.10.2013 НА ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,ОТНОСТНО СИГНАЛ НА Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО - СТРУКТОРНИ ПРОМЕНИ В БАБХ И ЗВМД
6.РАЗНИ
ПРИСЪСТВИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО,А НА ОСТАНАЛИТЕ - ЖЕЛАТЕЛНО,НА ЗАСЕДАНИЕТО Е ПОКАНЕН И Д-Р ИЛИЯ ЧОБАНОВ,ЗА ДА ДОКЛАДВА ПО Т.2
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ПРИСЪСТВИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ СЕКРЕТАР,ЮРИСТА,ГЛАВНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ И ФИНАНСОВИЯ КОНСУЛТАНТ НА БВС
ОБРЪЩАМЕ СЕ СПЕЦИАЛНО КЪМ ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА БВС ДА ИЗПЪЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, КАТО ПУБЛИКУВА НАСТОЯЩАТА ПОКАНА НА ОФИЦИАЛНАТА СТРАНИЦА НА САЙТА НА БВС И ТЕХНИЧЕСКИ ОСИГУРИ ЗВУКОЗАПИС НА ИЗВЪНРЕДНИЯ НС НА БВС.

Поканата е получена по куриер на 16.12.2013 г. и е заведена с вх. № 303. Не разполагам с данни дали поканата е изпратена до ВСИЧКИ членове на НС по електроната им поща, както изисква чл. 12 ал. 2 и ал. 3 от Правилника за работата на НС:
„(2) Свикването за редовни заседания става с писмена покана, публикувана на официалната страница на съюза в Интернет или съобщение по електронна поща до всеки един от членовете на Националния съвет, не по-късно от три дена преди датата на провеждане на заседанието. В поканата се посочват датата, мястото и часа на провеждане на заседанието, както и въпросите, които ще бъдат обсъждани. На заседанието могат да се обсъждат и други въпроси извън посочените в поканата.
(3) Свикването за извънредни заседания се извършва по реда на ал. 2. „
Публикуване на поканата на сайта на БВС няма.

ІІ. Правна рамка.
Законът и уставът не предвиждат възможност за свикване на редовен НС от никой друг, освен от председателя на НС, за разлика от извънреден НС.
Съгласно чл. 11, ал. 2, изр. второ от ЗСОВЛБ извънредни заседания на НС могат да се свикват и по предложение на една трета от членовете му, т.е. 11 души. Законовата възможност е разширена и в устава на БВС, като задължава председателя на БВС да свика извънреден НС – чл. 27, ал. 2, изр. първо от устава.
За да могат обаче искащите да упражнят даденото им право, следва да са налице кумулативно, т.е. заедно, две условия:
1. председателят да не свиква извънреден НС и
2. да не свика извънреден НС в рамките на 7 дни.
Едва след изтичането на тези 7 дни и то при липсата на свикване на извънреден НС от председателя на БВС възниква правото за искащите да свикат НС на самостоятелно правно основание.
Чл. 12 от Правилника за работата на НС урежда свикването на редовни и извънредни заседания на НС, съдържанието на поканата, срока за публикуването й (3 дни преди заседанието).

ІІІ. Правни изводи.
Налице е искане за свикване на редовен НС за 11.12.2013 г., съчетано с искане за извънреден НС, подписано от 14 члена на НС, получени в деловодството на БВС по различно време. На 05.12. – 8 искания, на 06.12. – 3 искания, на 09.12. – 2 искания, едно от получените искания е без достоверна дата (6 или 8 декември).
Няма задължение за Председателя на БВС да удовлетволява каквито и да било искания на когото и да било за свикване на редовен НС, но такъв е насрочен за 18.01.2014 г.
В конкретния случай изискуемата от закона и устава бройка членове на НС (една трета или 11 члена) за свикване на извънреден НС е достигната на 06.12.2013 г. Останалите три искания с по-късни дати са без правно значение, защото 11 искания са достатъчни за упражняване на правото по чл. 11, ал. 2 от ЗСВОЛБ.
Ето защо за председателя на БВС възниква задължението в 7-дневен срок по чл. 27, ал. 2 от устава да свика извънреден НС с предварително определения дневен ред. Срокът започва да тече от 07.12.2013 г. и изтича на 13.12.2013 г.
Още на 09.12.2013 г. обаче председателят на БВС е свикал редовен НС, така, както е посочено в искането. Той е насрочен за 18.01.2014 г., и така се изпълнява искането за свикване на редовен НС, макар и с по-късна дата и с друг дневен ред. В искането се настоява за разглеждане на подписка на 113 члена на Общото събрание, но председателят е в правото си да определи дневния ред на редовния НС по своя преценка и усмотрение.
Поканата за извънреден НС е отправена от оторизирани лица, след обявяването на редовния НС. Спазен е 3-дневният срок, съгласно Правилника за работата на НС. Поканата е от 14.12.2013, 3-дневният срок изтича на 17.12.2013, а заседанието на НС е насрочено за 18.12.2013 г.

ІV. Заключение
От горното могат да се направят следните изводи:
1. Искане за свикване е направено от лице, което е в чужбина – д-р Спасов;
2. Няма оригинали на исканията за свикване с оригинални подписи;
3. Извънреден НС е поискан от 11 члена на НС, колкото изискват законът и уставът.
4. Председателят на БВС е удовлетворил искането за свикване на редовен НС, но с по-късна дата и свой дневен ред.
5. Председателят на БВС не е свикал извънреден НС.
6. Няма данни поканата за извънреден НС да е изпратена на ВСИЧКИ членове на НС.
7. Срокът на поканата е съгласно изискванията на Правилника за дейността на НС.

Доколкото не разполагаме с пълни данни относно горните изводи, то може да се направи следното заключение:
1. В случай, че исканията са подписани от лицата, които ги отправят, че оригинални искания с оригинални подписи действително съществуват и че поканата е отправена до ВСИЧКИ членове на НС, то изискванията на закона и устава са изпълнени.
2. В случай, че исканията не са подписани от лицата, които ги отправят или че оригинални искания с оригинални подписи не съществуват или че поканата не е отправена до ВСИЧКИ членове на НС, то изискванията на закона и устава не са спазени.


17.12.2013, гр. София
адв. Иван Георгиев
 

Име на файла Размер Тип
Правно становище от адв. Георгиев 23 Kb docx