Вход за членове:

(30.12.2013)
Уважаеми колеги,
Предстоящите - НС на БВС и извънредно ОС на БВС са взети според ЗСОВЛБ и Устава на БВС :

1. НС на БВС за 18.01.14 год.:

Съгласно чл. 11, ал. 2 от ЗСОВЛБ и чл. 27, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам редовно заседание на НС на 18.01.2014 г. от 10.30 ч. в Аулата на ЛТУ, при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнение решенията на НС от 08.09.2013г.;
2. Определяне на дневен ред за редовното общо събрание на БВС, което ще се проведе на 29.03.2014 г.;
3. Избор на Мандатна комисия;
4. Избор на техническа комисия;
5. Избор на Преброителна комисия;
6. Подготовка на бюджета за 2014 год.;
7. Разни.

Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС

2. Извънредно общо събрание на БВС за 15.03.14 год
На 08.09.2013 г. НС на БВС на свое извънредно заседание е взел следните решения:

Решение №11 Свикване на извънредно ОС на БВС

На 25.10.2013 г. със следната покана, обявена на официалната страница на БВС, председателят на БВС е определил дата и насрочил извънредно събрание на БВС:
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС НА 15.03.2014 г., ОТ 11,00 ЧАСА, В АУЛАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СОФИЯ
На основание чл. 9 от ЗСОВЛБ и чл. 24, ал. 3 и ал. 4 от Устава на БВС, свиквам Извънредно Общо събрание на БВС на 15.03.2014 г., от 11,00 часа, в Аулата на Лесотехническия Университет, при следния дневен ред, приет от НС на БВС с Решение № 12 от Протокол № 28/08.09.2013 г.:
Във ръзка с т.2 от гореизложеното в срок до 15 февруари 2014 г. трябва задължително да се проведат извънредни общи събрания на Обл. Колегии с избор на делегати и предложения за членове на Националния съвет за извънредното ОС на БВС на 15.03.2014 год.

В Централния офис на БВС след проведените извънредни събрания до 25.02.2014 год. трябва да бъдат представени следните документи:
1. Протокол от проведени събрания / по образец/;
2. Списък с подписите на присъствалите членове на Обл. Колегия /по образец/;
3. Пълномощно/ по образец/;
4. Актуален списък на членовете на Обл.колегии към 01.01.2014 г. / по образец/.


Доц. Д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС