Вход за членове:
Архив актуално 2013

(02.10.2013)
В А Ж Н О
На проведени срещи на 01. и 02. 10.2013 в МЗХ с представители на: Министерство на земеделието и храните ( Министър проф. Греков, д-р Златка Възелова и г-жа Дора Ненова), Българска агенция по безопасност на храните (зам. изпълнителен директор д-р Тенчо Тенев, д-р Пенчо Каменов, д-р Илиян Бойковски и началник правен отдел г-жа Анита Пашова), Държавен фонд земеделие (г-н Капитанов) и Български ветеринарен съюз ( доц. Тодор Маринков, д-р Петър Дойчев, д-р Радослав Архипов, д-р Мирослав Узунов, д-р Георги Митев, д-р Георги Генов) бяха взети следните съгласувани решения:
1. Корекция на чл. 4 от Договор 137а с прибавяне на чл. 51 от ЗВД;
2. Удължаване на срока до 31.10.2013 г. на есенните прегледи на пчелните семейства;
3. Извършване изследване за бруцелоза говеда и бруцелоза овце по метода Розбенгал-РА на цена 7.00 лева;
4. Директно плащане на изследваните проби в лабораторията от ДФЗ, без финансово ангажиране на регистрираните ветеринарни лекари към лабораториите.
5. Отпада авансовото плащане по първото споразумение между ДФЗ и БАБХ.
6. На 04.10.2013 г.(петък) Министър Греков, свиква УС на ДФЗ за разписване на договорените промени в споразумението между ДФЗ и БАБХ и корекция на мерките по ДПП и ПНЛПЖ до края на 2013 г.
7. Протокол от срещите ще бъде публикуван на сайта на МЗХ.

От Ръководството на БВС


(27.09.2013)
Г-н Министър,
На 24.09.2013г. в Комисията по земеделие и храни към Народното събрание на Р. България се проведе среща инициирана от Българския ветеринарен съюз /БВС/. На срещата присъстваха проф. Светла Бъчварова, доц. д-р Маринков, председател на БВС с работна група, изпълнителният директор на БАБХ, д-р Тасева и представители на правния отдел и отдел ЗЖ на БАБХ.
Общото мнение на присъстващите на срещата бе, че създадената сложна ситуация от проблемния ЗВД/ 25.01.2013г./ и Нотификацията от ЕК, поставят на изпитание както държавните институции така и регистрираните ветеринарни лекари, членове на БВС, относно изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма /ДПП/ и Програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните /ПНЛБЖ/ за 2013год.
Разисквани бяха въпросите относно:
Плащането на изследваните от лабораториите кръвни проби – само за бруцелоза ЕПЖ и ДПЖ до края на 2013 г. да се извършва за 7.00 лв. на проба по метода Розбенгал-РА от Тарифата приета с решение на МС на Р.България.


(17.09.2013)
ОБЯВА

На основание чл.16 от ЗСОВЛБ, свиквам редовно заседание на НККПЕ на 23.09.2013г., което ще се проведе в гр. Ст. Загора, комплекс "Тифани" / до магазин "БИЛЛА" / от 10.30 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 07.06.2013 г. - 23.09.2013 г.
2. Разглеждане на взети решения от проведени на 26.06.2013 г. и 08.09.2013 г. НС на БВС.
3. Разглеждане на сигнал от Председателя на БВС, относно Извънредно общо събрание.
4. Разглеждане на жалби.
5. Вземане на решения относно финансовата дисциплина на БВС.
6. Разни.

Д-р Тодор Тодоров
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НККПЕ


(12.09.2013)
1. Отчет за изпълнението на решенията от предишното заседание на НС;
2. Отчет за финансовото състояние на БВС;
3. Приемане на спешни, кризисни мерки до края на годината за преодоляване на проблемите свързани със законодателството относно здравеопазването на животните;
4. Вземане на решение за определяне на юридически екип за работа по промените в ЗВД и наредбите по него;
5. Вземане на решение за свикване на извънредно общото събрание на БВС, по силата на чл. 9, ал. 1 от ЗСОВЛБ, при следния дневен ред:
- Снемане на доверието от ръководните органи на управление на БВС и избор на нови ръководни органи на управление на БВС;
- Промени в Устава на БВС;
6. Разни.

Поради необходимото технологично време за изготвяне на Протокол от Извънредното заседание на НС на БВС и за своевременно информиране на практикуващите ветеринарни лекари публикуваме Решенията на НС:
По точка 1 от дневния ред:
1. НС изслуша отчета за изпълнение на Решенията от заседанието на НС, проведено на 26.06.2013 г.в гр. София. Докладваха: доц. Маринков и д-р Дойчев.
2. Д-р Г. Генов представи за разглеждане, дискутиране и одобрение договорите за ДПП и ПНЛЖБ от НС на БВС.
Решение №1.
НС на БВС отменя решение №4 от заседание на НС на БВС проведено на 26.06.2013 г.
Решение №2.
След няколко часова дискусия НС на БВС утвърди проект на образците на договори за ДПП и ПНЛЖБ.
Решение №3.
НС реши, така както е заложено 8 977 000 лева финансови средства за профилактика на регистрираните ветеринарни лекари включително и за лабораториите, ако сумата е тази да не се сключват договори.(11.09.2013)

ПУБЛИКУВАМЕ ОДОБРЕНИТЕ ОТ НС НА БВС НА 08.09.2013 г. И СЪГЛАСУВАНИ С БАБХ ДОГОВОРИ ПО чл.137а, чл.137б И ИНДИВИДУАЛНИ ДОГОВОРИ С БАБХ.

Текста в червен цвят са корекциите, които НС на БВС след дискусия одобри с цел по-добра защита професионалните интереси на регистрираните ветеринарни лекари.

 (07.09.2013)
Уважаеми колеги,

Преди пет месеца, Вие на редовно изборно събрание дадохте мандат на нашия екип с мнозинство да управлява БВС. Почти в движение започнахме да решаваме натрупаните проблеми породени от бездействието на държавните институции и донякъде на предното ръководство във връзка с новоприетите изменения и допълнения на ЗВД. Друг обективен, но не маловажен момент беше и нестабилната политическа обстановка в страната. На нас ни се наложи да отстояваме интересите на съюза с Правителство в оставка, на Служебен кабинет, на нов Кабинет, който назначи ресорен заместник министър в края на месец юли. Работихме в условия, когато Народното Събрание през тези пет месеца заседаваше само един месец и реши вероятно по спешни неща. Въпреки тези трудности успяхме да свършим доста неща:


(27.08.2013)
ОБЯВА
До членовете
на НС на БВС

Уважаеми членове на НС на БВС ,

На основание чл. 27, ал.2 от Устава на БВС и чл. 11, ал.2 от Закона за съсловна организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), свиквам извънреден НС по искане на 18 члена на НС на БВС с дневен ред :

1. Отчет за изпълнението на решенията от предишното заседание на НС ;
2. Отчет за финансовото състояние на БВС;
3. Приемане на спешни, кризисни мерки до края на годината за преодоляване на проблемите свързани със законодателството относно здравеопазването на животните.
4. Вземане на решение за определяне на юридически екип за работа по промените в ЗВД и наредбите по него.
5. Вземане на решение за свикване на извънредно общото събрание на БВС, по силата на чл. 9, ал. 1 от ЗСОВЛБ, при следния дневен ред:
- Снемане на доверието от ръководните органи на управление на БВС и избор на нови ръководни органи на управление на БВС.
- Промени в Устава на БВС
6. Разни.

Няма промяна в искания дневен ред на извънаредния НС на БВС, според изискването на чл.27 ал.2 от Устава на БВС.

Извънредният НС на БВС ще се проведе на 08.09.2013 год. от 11 часа в Аулата на Лесотехническия универиситет – гр.София, бул."Климент Охридски" №10.

 

Председател на НС на БВС :

 / доц. д-р Тодор Маринков /
(26.08.2013)
УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

В изпратения за съгласуване договор по чл.137а от ЗВД не са отразени постигнатите договорености за промяна на първоначалния договор, уточнен на проведената на 02.08.2013 г. среща в МЗХ.

Поради това не сме в състояние да съгласуваме предлагания ни вариант на договора.

 

Председател на НС на БВС:

Доц. д-р Тодор Маринков


(22.08.2013)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На 21.08.2013 г. Председателя на БВС доц. д-р Маринков и зам. председателя д-р Дойчев се срещнаха с Министъра на земеделието и храните проф. Греков и зам. министър Явор Гечев.
На срещата спешно е поставен въпроса за изплащане на възнагражденията на ветеринарните лекари, работили по ДПП, за периода от 01.04.2013 г. до 30.04.2013г.
Проф. Греков е заявил, че е извършено необходимото за осигуряване на средствата за тази цел и възнагражденията ще бъдат изплатени „ в най-кратък срок”.
Поставен е и въпроса дали оборотите, произтичащи от взаимоотношенията на ветеринарните лекари с лабораториите, ще бъдат данъчна основа за облагане по ЗДДС.
Зам. министър Явор Гечев е пояснил, че се очаква отговор от НАП по поставения въпрос.
Заявено е от страна на БВС, че ветеринарните лекари категорично не приемат да заплащат на лабораториите, за извършените от тях изследвания. Ако няма други възможности, няма да сключват договорите по ДПП с БАБХ.


Председател на НС на БВС:
Доц. Тодор Маринков(20.08.2013)
Изх.№ 0072/20.08.2013 г.


ДО МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ


КОПИЕ:

ДО ЗАМ. МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЯВОР ГЕЧЕВ
Г-н Министър,

На 02.08.2013 г. в МЗХ се проведе четиристранна среща между МЗХ ; ДФЗ; БАБХ и БВС. На нея се взеха следните решения:

1. Да се води протокол, който след това да бъде предоставен на страните участващи в срещата. До днешна дата такъв протокол от заседанието в офиса на БВС не е получен.
2. Да се изготвят договори на регистрираните ветеринарни лекари с едрите животновъдни собственици, регистрирани земеделски производители и дребни собственици от заден двор по член 137а и 137б от ЗВД за лечение и изпълнение на мерките по ДПП. Същите са изготвени от представител на юридическия отдел на ДФЗ и юриста на БВС.
3. Да се изготви индивидуален договор /ИД/ между регистрираните ветеринарни лекари и БАБХ за изпълнение на ДПП. БВС има изготвен такъв договор, но не сме получели още проекта на БАБХ. За съгласуване да бъде предоставен целият пакет от договори по т.1.т.2 и т.3.
4. Да се получи отговор от МФ, че средствата, които регистрираните ветеринарни лекари ще изплащат с пари от ДФЗ на лабораториите, извършващи анализи във връзка с изпълнение на мерките по ДПП 2013г. / раздел III, чл.20-31 от Тарифа на МС от 19.07.13г /, няма да се отчитат от колегите в края на 2013г, като оборотни средства и ще се освободят от ДОД и ДДС.
На среща с представители на БВС в МЗХ , Вие категорично заявихте , че не е редно парите за разплащане на лабораториите да минават през регистрираните ветеринарни лекари.
5. Зам. Министър Гечев пое ангажимента, в срок до 16 август да се изплатят средствата заработени и отчетени в БАБХ по ДПП 2013 за м. април.
Това до днешна дата все още не се случило и е показател за некоректно отношение към БВС .

 

                                Г-н Министър,


ДПП и ПНЛБЖ са планови мероприятия и всяко тяхно забавяне поставя колегията от практиката в изключително сложна организационна и професионална отговорност.
Вече над три месеца сме в неведение, което нагнетява обстановката сред колегията и показва неглижирането на отговорната ни дейност по предпазване и контрол на страната от опасни заразни заболявания.
Кредитът ни на доверие към държавните институции, имащи отношение към ДПП и ПНЛБЖ е изчерпан. Ще бъдем принудени поради независещи досега от нас обстоятелства да пристъпим към законни протесни действия и запознаване на обществеността с проблемите. БВС си запазва и правото да информира Европейската комисия, Международното бюро по Епизоотиите и FVE.
Разчитаме на Вашето коректно отношение и загриженост, както за професията ни, така и за епизоотичната обстановка в страната.

Гр.София

20.08.2013 г.                                                            

Председател на НС на БВС :                                                         

/ доц.д-р Т.Маринков /


(02.08.2013)
Уважаеми колеги,
На 02.08.2013г. в МЗХ се проведе четиристранна среща между МЗХ, БАБХ, БВС и ДФЗ.
От БВС присъстваха: д-р Дойчев, д-р Архипов, д-р Генов, д-р Алчев и адв.Георгиев .
На срещата бяха обсъдени въпросите за договорите, изпълнението на ДПП и заплащане на мероприятията.
Повече яснота ще има след получаване на протокола от срещата.(01.08.2013)

Относно: Заплащане на изпълнените мероприятия по ДПП и ПНЛЖБ за периода 01.04.2013 г. – 28.04.2013 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Информираме Ви, че на 20.07.2013 г. изтече срока за заплащане на мероприятията съгласно чл.3 т.18 (5) от Индивидуалните договори за изпълнение мерките по ДПП и ПНЛЖБ сключени месец януари 2013 г.

Уведомяваме Ви, че според клаузи от договора ветеринарните лекари имат право да заведат искове към съответните ОДБХ.
С цел решаване на проблема, настояваме плащането да бъде извършено в най-кратък срок.
Считаме, че ще бъдем уведомени за Вашето становище.С уважение:
Доц. Тодор Маринков
Председател НС на БВС
 (31.07.2013)
В отговор на писмо Изх.№4980-ЗЖ/19.07.2013 г. до Изпълнителния директор на БАБХ относно съгласуване на индивидуален договор за предоставяне на ветеринарномедицински услуги, след консултации с юристите на БВС, ръководството дава следният отговор.(07.07.2013)
Уважаеми г-н Министър,


На 18.06.2013 г. в изпълнение на договореностите с Вас се състоя работна среща в МЗХ между експерти на БВС, МЗХ, ДФЗ и БАБХ. На срещата бяха разгледани въпроси свързани с Тарифата по чл.46.в от ЗВД, Указанието за държавна помощ/ Нотификация/ и индивидуалните договори по Държавната профилактична програма/ ДПП/ и Програмата за надзор и ликвидиране на болните животни/ ПНЛБЖ/.(04.07.2013)
Писмо до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РОСЕН ПЛЕВНЕЛИЕВ
Относно: Предложения на Български ветеринарен съюз за нормативни промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност


(01.07.2013)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ(01.07.2013)
Предложения на БВС за нормативни промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност