Вход за членове:
Архив актуално 2013

(01.07.2013)
Обръщение от Доц.Д-р Тодор Маринков Председател на НС на БВС

До
Председателите на ОК на БВС
Всички членове на БВС

Обръщение  от
Доц.Д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС

Уважаеми колеги,
В изпълнение на решение №2 на НС проведен на 26.06.2013г., Ви изпращам

М Е М О Р А Н Д У М

Относно: Предложения на БВС за нормативни промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Меморандума и приложенията към него за промени в ЗВМД са внесени в цитираните институции.
Призовавам Председателите на Областни колегии да запознаят своите членове и да организират пресконференции за отразяване позицията на БВС.
На 01.07.2013г. в гр.Пловдив се проведе кръгла маса, организирана от Председателя на комисията по земеделие и храни проф.Светла Бъчварова, на тема: ''Спешни промени в ЗВМД''. В срещата участваха Ръководството на БАБХ, представители на БВС, представители на животновъдни асоциации и др. Основа за разискванията стана представения Меморандум на БВС. На тази среща проф.Бъчварова предложи още следващата седмица да се състави контактна група от всички заинтересовани страни, която да започне работа за спешни промени в ЗВМД.
(27.06.2013)
Извънредно заседание на НС на БВС.
На 26.06.2013 г. се проведе Извънредно заседание на НС на БВС при следния дневен ред:
1. Отчет за изпълнението на решенията от предишното заседание на НС;
Докладва: д-р Дойчев
2. Обсъждане и приемане на Доклада на временната работна комисия относно нормативни промени в ЗВД;
Докладва: Председателя на комисията
3. Информация на работната група по съгласуване на:
  -Тарифата по ДПП;
  -Нотификацията;
  -Индивидуалните договори с БАБХ.
Докладва: д-р Дойчев, д-р Архипов
4. Обсъждане и приемане на Правилник за фондовете на БВС;
Докладва: адв. Георгиев, Г. Янчев
5. Разни.

Поради необходимото технологично време за изготвяне на Протокол от Извънредното заседание на НС на БВС и за своевременно информиране на практикуващите ветеринарни лекари публикуваме Решенията на НС:
По точка 1 от дневния ред:
НС изслуша отчета за изпълнение на Решенията от заседанието на НС, проведено на 03.06.2013 г.в гр. Ст. Загора.
По точка 2 от дневния ред :
Решение №1.
НС на БВС утвърждава „ Предложения за нормативни промени в ЗВМД”.
Решение №2.
НС на БВС възлага на Председателя на НС спешно да изпрати утвърдените „ Предложения за нормативни промени в ЗВМД” до:
- Президента на Република България
- Председателя на Народното Събрание
- Председател на Министерския Съвет
- Министъра на Земеделието и Храните
- Председателя на Комисията по земеделие и храните в Народното Събрание
Решение №3.
НС на БВС възлага на Председателя на НС и членовете на временната работна комисия да участват в консултациите с компетентните органи за реализиране на законодателните промени в ЗВМД предложени от БВС.
По точка 3 от дневния ред.
НС беше информиран, че предложената от БВС Тарифа е внесена в МС за утвърждаване. Председателят на БВС заяви, че ако не бъде приета предложената от БВС Тарифа ще се предприемат съответните законови протестни действия.
НС задължи ръководството да се свали от сайта, образец на индивидуален договор 2013 г (на основание чл.137а и чл.137б от ЗВД)
Решение №4.
Финансирането на изпълнението на ДПП и ПНЛБЖ да става от Републиканския Бюджет, а не по условията на схемата за държавна помощ чрез ДФЗ.
По точка 4 от дневния ред.
Решение №5.
НС прие Правилник за работата на фондовете на БВС с измененията в чл.4, ал. 2, чл. 19,ал. 1, 2, 3, 4, 5 и 6; чл.21 ал.1 т.т. 3, 4, 6, ал.6, т.т. 2 и 3; чл. 26 ал.1 и 2 и добавяне на ал. 4.
Решение № 6.
НС избира за Председател на Съвета за управление на фондовете заместник председателя на БВС д-р Петър Дойчев. Останалите четри члена на Съвета за управление на фондовете се определят от Председателя на Съвета.
Решение № 7.
НС избра за членове на Комисията по управление на фондовете във състав:
1. Д-р Емил Жатов
2. Д-р Христо Христов
3. Д-р Мартин Георгиев


27.06.2013 г.                                                        

          Доц. Т. Маринков

   / Председател на НС на БВС /
(21.06.2013)
О Б Я В А
На основание чл. 31,ал.1, т.2 от Устава на БВС, във връзка с чл. 11, ал. 2 от ЗСОВЛБ, свиквам ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА НС на БВС на 26 юни /сряда/ от 11,00 часа, в гр. София, в залата на ИБИР, бул. „Цариградско шосе” № 73, до Външно Министерство, при следния дневен ред:

1. Отчет за изпълнението на решенията от предишното заседание на НС;
Докладва: д-р Дойчев
2. Обсъждане и приемане на Доклада на временната работна комисия относно нормативни промени в ЗВД;
Докладва: Председателя на комисията
3. Информация на работната група по съгласуване на:
-Тарифата по ДПП;
-Нотификацията;
-Индивидуалните договори с БАБХ.
Докладва: д-р Дойчев, д-р Архипов
4. Обсъждане и приемане на Правилник за фондовете на БВС;
Докладва: адв. Георгиев, Г. Янчев
5. Разни.

Председател на НС на БВС:

/доц. Д-р Т.Маринков/
(19.06.2013)
Oтносно : Нормативни промени в ЗВМД.


(19.06.2013)
На 17.06.2013 г. представители на БВС в състав: д-р Исмаил Мустафов, д-р Трайко Алчев и д-р Ивайло Жеков се срещнаха в Президентството със секретаря на Президента на Р.България по Икономика, Регионално развитие и Инфраструктура – г-жа Елица Николова.
На срещата представителите на БВС са изразили дълбокото безпокойство и разочарование на практикуващите ветеринарни лекари в страната от промените в ЗВМД от 25.01.2013 г., както и от одобрената Нотификация за държавна помощ от ЕК за финансиране на дейностите по ДПП и ПНЛБЖ.. Промени, които освен хаос в здравеопазването на животните, заплаха за общественото здраве и невъзможност да се гарантира безопасността на храните от животински произход, не доведоха до нищо по-добро.(19.06.2013)

Уважаеми колеги,
На 18.06.2013 г. в изпълнение на договореностите с министъра на земеделието проф. Греков от миналата седмица се състоя работна среща в Министерство на земеделието и храните между представители на Български ветеринарен съюз, МЗХ, Държавен Фонд Земеделие и Българска Агенция по безопасност на храните.

От страна на БВС присъстваха: д-р Дойчев, д-р Генов, д-р Жеков, д-р Алчев

На срещата бяха разгледани въпроси свързани с Тарифата,Указанието за държавна помощ, индивидуалните договори за изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ.

Съгласувани бяха срокове както следва:

1. Тарифа по чл.46.в от ЗВД между БВС, МЗХ , БАБХ и ДФЗ да бъде предложена на Министерството на финансите за повторно съгласуване и до края на м. юни да бъде приета от Министерски съвет.
2. До 25.06.2013 г. БВС да подготви и внесе в Управителния съвет на ДФЗ писмено становище на Съюза по проблемните текстове на Указанието за държавна помощ/нотификация.
3. До 25.06.2013 г. да се съгласуват клаузите на индивидуалния договор по чл.137а, и чл. 137б от Закона за ветериномедицинскадейност с БАБХ в частта за изпълнение на ДПП и ПЗЛБЖ. Договора се сключва със земеделските стопани.
4. При изпълнение в срок на написаното в т.1 до т.3 и след разяснителна кампания от страна на МЗХ и БАБХ до 10.07.2013 г. да се сключат индивидуалните договори между практикуващите ветеринарни лекари и земеделските стопани/животновъди/ съгласно чл.137а и чл.137б.
5. За несключилите договори земеделски стопани от 10.07.2013 г. до 15.07.2013г. ще се прилага чл.46ж от ЗВД.
Приложения:
Становище относно указанието за държавна помощ
Тарифа по чл.46в от ЗВД – приложение №2 и 3
(14.06.2013)
Писмени предложения изпращайте на адреса на централния офис на БВС.
Съставили: 1. Адв. Георгиев
2. г-н Г. Янчев
  Доц. Т. Маринков
  / Председател на НС на БВС /(13.06.2013)
На проведената днес среща  ръководството на БВС  внесе писмо до Министъра на земеделието и храните.


(13.06.2013)
Уважаеми колеги, Във връзка с последната заповед № РД – 11- 647/12.06.2013 г. на Изпълнителния директор на БАБХ ви уведомяваме за следното:
1. Споразумението не е съгласувано с БВС.
2. То се обезсмисля след положителното становище на указание за държавна   помощ от ЕК и след днешната среща с Министър Греков.
3. За повече подробности публикуваме следното съобщение.(12.06.2013)

Без имунопрофилактика и изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма, които гарантират здравето на животните, като част от хранителната верига, са оставени повече от два месеца всички земеделски стопанства у нас. (11.06.2013)
информираме ви за следното:


(10.06.2013)
Уважаеми колеги, На 07.06.2013 г. в София, Министърът на земеделието и храните проф. д.с.н. Димитър Греков проведе, организационна среща с представители на браншовите организации от сектора...