Вход за членове:
Архив новини 2013
«12»

 
(25.10.2013)
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БВС НА 15.03.2014 г., ОТ 11,00 ЧАСА, В АУЛАТА НА ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. СОФИЯ
На основание чл. 9 от ЗСОВЛБ и чл. 24, ал. 3 и ал. 4 от Устава на БВС, свиквам Извънредно Общо събрание на БВС на 15.03.2014 г., от 11,00 часа, в Аулата на Лесотехническия Университет, при следния дневен ред, приет от НС на БВС с Решение № 12 от Протокол № 28/08.09.2013 г.:
1. Промени в Устава на БВС;
2. Снемане доверието от Ръководството на БВС ;
3. Избор на ново Ръководство на БВС.
С Решение № 13 и Решение № 14 от Протокол № 28/08.09.2013 г. НС на БВС избра за председател и членове на мандатната комисия за ИОС:
1. Д-р Емил Жатов – Председател
2. Д-р Янак Грешков
3. Д-р Никола Досев
4. Д-р Илия Чобанов
5. Д-р Цветана Спасова
6. Д-р Стефка Здравкова
7. Д-р Стефка Дюлгерова

Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС


(03.10.2013)
ПУБЛИКУВАМЕ ЗАПОВЕД НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА БАБХ, ОТНОСНО ПРОМЕНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕСЕННИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА.


(18.09.2013)
ВНЕСЕН В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
(Сигнатура 354-01-52; Дата на постъпване 04.09.13г.)
 
I. Български ветеринарен съюз има възражения срещу предложения проект за изменение и допълнение на Закона за ветeринарномедицинската дейност по следните съображения:

Внесеният от група народни представители в Народното събрание на Република България Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност не съдържа ясни, пълни и обосновани мотиви, обосноваващи предлаганите изменения. С част от тях се нарушават основни правни правила и принципи залегнали в националното и европейско законодателство, както и в самия закон.

Нарушава се основният принцип на ясно отграничаване на специфичните функции по контрол, осъществяван от държавната ветеринарна администрация, и изпълнение на задачи и отговорности на ветеринарните лекари. С промяната на чл.8 ал.2 от сега действащия ЗВМД, предложена в §2 от ЗИДЗВМД, се въвежда опасен за обществото прецедент като се дава възможност на служители от БАБХ да извършват дейности, контролирани от самите тях и в чиито компетенции се предоставя едностранно да определят правилата за осъществяването им. Същото касае и други държавни служители във ветеринарната администрация, която е компетентен орган за осъществяване на официален държавен контрол на ветеринарномедицинската дейност и които са в служебни правоотношения.
 


(13.09.2013)
ПРОФ. СВЕТЛА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО
ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ
КЪМ НС НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ :
ДО ПРОФ. ДИМИТЪР ГРЕКОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Обръщаме се към Вас, изпълнени с тревога за случващото се със Закона за ветеринарномедицинска дейност /ЗВД/ от 25.01.2013 год. В него се направиха вече няколко поправки, а от 04.09.2013 год. на сайта на НС на Р.България чака гласуване и на още една поправка в чл.46ж от ЗВД. Тя има непосредствено отношение към практикуващите ветеринарни лекари, които сключват договори със собствениците на животни по изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма /ДПП/ и Програмата за надзор и лечение на болните животни /ПНЛБЖ/. Смятаме, че това е опит за натиск и игнориране на колегията от практиката при всяко нейно несъгласие с някои некоректни изисквания на МЗХ, ДФЗ и БАБХ относно договарянето на изпълнение на мерките по ДПП и ПНЛБЖ, без да се дава възможност за конструктивно дебатиране. До сега не са взети под внимание направените от БВС предложения за изменения на ЗВД в Комисията по земеделие и храни, внесени с документ от 28.06.2013 год.
 (07.09.2013)
„Необходим е нов подход в осъществяване на ветеринарномедицинската
дейност"


Проф. Димитър Греков ден
Министър на земеделието и храните от 42-ото Народно събрание.
Димитър Греков е завършил висшето си образование със специалност „агрономство" в Аграрния университет в гр. Пловдив. От 1999 г. до 2007 г. е декан на същия университет, а от 2007 г. до 2013 г. е и ректор на Аграрния университет. Проф. Греков е осъществил успешна международна дейност с участието си в няколко международни проекта, свързани с бубарството в Унгария, Украйна, Египет и Южна Корея. Той е национален експерт към FAO, Национален координатор на международна асоциация по коприната в района на Черно и Каспийско море и Централна Азия, член е на редколегиите на сп. "Животновъдни науки" и "Животновъдство-плюс" и на консултативния научен съвет в БАН. Публикувал е 125 научни труда, 45 от които - в чужбина в областта на отглеждане, технологии и търговия с копринената буба, генетика, развъждане и хранене на селскостопанските животни.

С министър Димитър Греков разговаря д-р Милена Кръстанова. Интервюто е публикувано в брой 2-3/2013 г. на списание "Ветеринарна сбирка".


(30.08.2013)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СЪОБЩАВАМЕ ВИ, ЧЕ ЗАРАБОТЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 01.04.2013 г. – 28.04.2013 г., ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ МЕРКИТЕ ПО ДПП СА ПРЕВЕДЕНИ.


(29.08.2013)
Публикуваме получен днес – 29.08.2013 г. протокол от проведената среща в МЗХ на 02.08.2013 г. по повод прилагане схемата на ДПП. Изготвен от водещия протокола М.Николова, Дирекция „Държавни помощи и регулации” в МЗХ.


(29.08.2013)
Публикуваме писмо от НАП – Централно управление. Относно данъчно третиране по закона за данък върху Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на дейността на ветеринарните лекари, свързана с обезпечаване изпълнението на ДПП и ПНЛБЖ, средства за която се осигуряват от държавния бюджет под формата на одобрена от Европейската комисия държавна помощ.


(03.07.2013)
02 юли 2013 | 11:25 | Радио "Фокус"
Начало / Мнение
проф. Светла Бъчварова, народен представител от ПГ на КБ, председател на Комисия по земеделие и храни в 42-ро Народно събрание, в интервю за Радио „Фокус”
Водещ: Проф. Бъчварова, какви бяха основните проблеми, които споделиха ветеринарите и животновъдите на организираната от Вас среща-дискусия?
Светла Бъчварова: Срещата наистина беше в един широк обхват от представители на различни браншове, животновъди, развъдни асоциации, Българският ветеринарен съюз, освен това и представителите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), които прилагат закона. И целта, и идеята на тази среща беше да се огледат последните промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които се оказа, че освен, че са неработещи те са в противоречие с други закони. Освен това и създават предпоставки за доста своеволия на държавните органи по отношение на прилагането на закона, свързани с несигурност във фермерите при сключване на договори и при плащане на услугите. Неща, които би следвало вече отдавна да сме забравили като проблеми, но явно, че с промените в един закон в началото на януари 2013 година отново са се появили признаци за влошаване на средата, в която работи сектор „Животновъдство” и съответно ветеринарните лекари като една от страните, която участва активно в този процес. Липсата на правила е най-общо казано следствие от приетите промени в Закона за ветеринарното дело. Искам няколко акцента да откроя, които бяха дискутирани в този близо два часа и половина разговор. Първото беше свързано с невъзможността към този момент да се сключат договори с ветеринарните лекари, поради липса на тарифа за услугите, които те извършват. Второто – държавната помощ, която е нотифицирана през месеците февруари-март, и която е една основна част от поддръжката на държавата към животновъдите, на този етап не се приема нито от ветеринарите, нито от животновъдите поради невъзможност тя да се прилага във вида, в който е заложена. И оттук нататък навлизаме в една сфера, в която трябва да търсим различни възможности през 2013 година да се справим с изключително тежка ситуация, включително и с промени в закона.


(24.06.2013)
Относно Указания за схема на държавна помощ (нотификация).


(17.04.2013)
О Б Я В А

      На основание чл. 9 от ЗСОВЛБ и чл. 24, ал. 1 от Устава на БВС, свиквам Извънредно Общо събрание на БВС на 17.05.2013 г., от 11,00 часа, в залата на Медицински Факултет в гр. Стара Загора, при следния дневен ред:


(09.04.2013)
Председателят на Нс на БВС, на основание чл.11,ал.2 от ЗСОВЛБ и чл.27,ал.1 от Устава на БВС свиква редовен Национален съвет на 13.04.2013г./събота/ в гр.София в залата на ИБИР/бул.“Цариградско шосе“ №73, до Външно Министерство/ от 10:00 часа при следния дневен ред:
(25.03.2013)

УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ,

във връзка с промяна на мястото на провеждане на Отчетно изборното събрание 2013, Ви информираме, че то ще се проведе в зала 11 на НДК.

Датата и началният час не се променят!

Напомняме, че регистрацията на делегати ще започне в 9:30 ч.!

Допълнителна информация относно паркирането в района на НДК може да намерите в приложения файл.(16.03.2013)
Уважаеми колеги,

във връзка с провеждането на отчетно-изборното събрание на БВС на 30.03.2013г., Ви представяме постъпилите кандидатури за ръководни органи във съответствие с Решение № 8 на НС от 25.02.2013г., проведено в гр. Панагюрище.


(14.03.2013)
Организационния комитет на 13-ия конгрес на Световната асоциация по конете WEVA уведомява, че тридневното събитие ще се проведе на 3-5 октомври 2013г. в Будапеща, Унгария. Извън конгресните дни ще се проведе еднодневен курс по офталмология - на 2 октомври 2013г.


(11.03.2013)
На 23 и 24.03.2013 г. в гр. Бургас х-л,, Аква” ще се проведе Втори Образователен семинар на БВС, гр. Бургас.


(01.03.2013)
На основание чл. 23, ал.5 и чл. 26. ал.3 от Устава свиквам редовно, общо, отчетно-изборно събрание на 30.03.2013г. от 9.30 часа в гр. София , в зала "Аула" на Лесотехнически университет*  със следния дневен ред:
1. Отчет на Председателя на НС
2. Отчет на Председателя на ККПЕ
3. Разисквания по т. 1 и т. 2 и приемане на Бюджет за 2013г.
4. Избор на членове на НС
5. Избор на Председател и Заместник председатели, (кратко представяне на екипите) и оповестяване на резултатите от избора
6. Избор на Председател и членове на ККПЕ
(27.02.2013)
ФЕРМЕРИТЕ ТРЯБВА ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОР С ВЕТЕРИНАРЕН ЛЕКАР, А НЕ С ТЕХНИК

"Договори за профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните могат да се сключват само с ветеринарен лекар, а не с ветеринарен техник"

Така информира FERMER.BG  на сайта си, като се позовава на информация получена от Министерство на земеделието и храните. Цялата статия и коментари към нея може да видите тук.«12»