Вход за членове:
Архив актуално 2014

(09.04.2014)
Днес, 09.04.2014 г., по покана на проф. д-р П. Моллов – Изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, се проведе опознавателна среща с председателя на Българския ветеринарен съюз д-р Т. Цветков.
На срещата д-р Т. Цветков изложи вижданията на Българския ветеринарен съюз в светлината на взетите от редовното Общо събрание на БВС решения. След това се проведе среща и с д-р Р. Карабаджаков – заместник-изпълнителен директор на БАБХ, на която бяха разгледани конкретните въпроси, свързани с предстоящата работа по изпълнение на ДПП за 2014 г.

Председател на БВС
д-р Трифон Цветков(26.03.2014)

Уважаеми колеги,

предоставяме Ви подписаната от Министъра на земеделието и храните и съгласувана с Български ветеринарен съюз държавна профилактична програма за 2014 г.(10.03.2014)
ОБЯВА
На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 14.03.2014 г., което ще се проведе в гр. София, ул. Шандор Петьофи № 23, ет. 2 / офис на ОК София-град/. Сборен пункт на бул. Васил Левски №106 /централен офис на БВС/ от 11.00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 17.01.2014 г. - 14.03.2014 г.;
2. Гласуване оставката на Председателя и на Зам. председателя на ККПЕ.;
3. Разглеждане на взети решения от НС на БВС.
4. Разглеждане на жалби.

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ
 


(25.02.2014)
Поради необходимото технологично време за изготвяне на Протокола от заседанието на НС на БВС и за своевременното информиране на практикуващите ветеринарни лекари публикуваме Решенията на НС на БВС:


(17.02.2014)
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС НА БВС
ОБЯВА
 
На основание чл. 27, ал.2 от Устава на БВС и чл. 11, ал.2 от Закона за съсловна организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), свиквам Извънреден Национален Съвет по искане на 14 члена на НС на БВС на 23.02.2014 г.(неделя) от 10.30 ч. в залата на ИБИР, бул. „Цариградско шосе“ № 73, до Външно Министерство, при следния дневен ред:

1. Анализ на епизоотичната обстановка в страната и свързаните с нея ангажименти на членовете на БВС във връзка с изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ;
- Обсъждане и вземане на решение за позиция при среща с представители на държавната администрация
- Обсъждане на публична декларация от страна на БВС във връзка с констатирано огнище на туберкулоза в обл. Разград
- Обсъждане на тема за пресконференция
2. Решаване на вътрешни организационни проблеми: решаване на въпроса със спрените еднолично от Председателя на БВС телефони; вземане на решение относно цената на рекламните банери на сайта на БВС; вземане на решение относно договори на стойност над 1000 лева годишно; вземане на решение за оптимизация на броя на наетите от БВС лица за извършване на външни услуги; вземане на решение за унификация на водената от ОК документация; вземане на решение за допълнение и изменение на Правилника за управление на фондовете;
3. Решаване на казуса с лечебниците.

Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС


(14.02.2014)
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ 2014 г.
ПОКАНА
 
На основание чл. 23, ал.5 от Устава на БВС свиквам редовно общо събрание на представителите на БВС на 29.03.2014 г. от 9.30 часа в гр. София, в зала "Аула" на Лесотехнически университет* със следния дневен ред:
 
1. Промени в Устава на БВС;
2. Отчет на НС на БВС;
3. Отчет за финансовото състояние на БВС;
4. Отчет на ККПЕ;
5. Приемане на бюджета на БВС за 2014 г.;
6. Разни.
 
Доц. д-р Тодор Маринков
Председател на НС на БВС

* При евентуална промяна на мястото за провеждане на събранието по независещи от организаторите причини, ще бъдете своевременно уведомени.(31.01.2014)
На 30.01.2014 г. в заседателната зала на БАБХ се състоя среща между представители на БВС и такива на БАБХ, във връзка с потвърждение на наше писмо-искане за такава от 28.01.2014г.
От страна на БАБХ участници бяха – д-р Радослав Карабаджаков – Зам. ИД на БАБХ, д-р Янко Иванов – Главен ветеринарен санитарен инспектор, д-р П. Каменов – Директор на Дирекция "Здравеопазване и хуманно отношение към животните", д-р Т. Тодоров и д-р М. Маринов.
От страна на БВС участваха д-р Т. Маринков, като Председател на БВС и д-р М. Първанов, д-р В. Гришина, д-р Р. Архипов и д-р И. Чобанов – в качеството си на Председател и членове на Комисията по нормативни документи.

На срещата бе договорено:


(27.01.2014)
Протокол № 1 от проведена на 22.01.2014 г. оперативка на Ръководството на БВС


(23.01.2014)

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЛАВЕН СЕКРЕТАР,

Съгласно чл. 137а от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) "Образецът на договора в частта му за изпълнение на държавната профилактична програма (ДПП) и програмите за надзор и ликвидиране на болестите по животните (ПНЛБЖ) се утвърждава от изпълнителния директор на БАБХ след съгласуване с БВС".(23.01.2014)
УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо Изх. № 007/21.01.2014 г. от Главния секретар на БВС, в което е поискана среща с Вас по обезпечаване на ДПП за 2014 г. и нормалното протичане на мероприятията свързани с нея и намаляване напрежението сред практикуващите ветеринарни лекари, потвърждавам инициираната от Главния секретар среща с Вас, в срок до 27.01.2014 г.
 


(23.01.2014)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

На проведено редовно заседание на Националния съвет на Български ветеринарен съюз на 18.01.2014 г., беше взето решение на мястото на д-р Георги Митев в Консултативния съвет по ветеринарномедицинска дейност към Министъра на земеделието и храните да бъде включен члена на НС на БВС д-р Трифон Цветков.(21.01.2014)

Уважаеми проф. Моллов,

във връзка с Ваша заповед № РД 11-39/16.01.2014 г. и Решение № 4 на Националния съвет на БВС, проведен на 18.01.2014 г., Ви уведомявам за следното:(20.01.2014)
Поради необходимото технологично време за изготвяне на Протокола от заседанието на НС на БВС и за своевременното информиране на практикуващите ветеринарни лекари публикуваме Решенията на НС на БВС:


(17.01.2014)
Предоставяме Ви съгласуваните от БВС и утвърдени със Заповед № РД11-39/16.01.2014 г. на Изпълнителния директор на БАБХ договори относно изпълнението на мерките по ДПП и ПНЛБЖ за 2014 г.: договор по чл. 137а, договор по чл. 137б, индивидуален договор с ОДБХ.
Прилагаме и приложение №3 към чл. 1 от договора, като примерен образец, който може да бъде използван.


(17.01.2014)
Уважаеми колеги,
За прекратяване на манипулациите и спекулациите на инициаторите на поредицата извънредни Национални съвети и Извънредни общи събрания на БВС, Ви уведомяваме, че следващата седмица, тези незаконно проведени мероприятия според ЗСОВЛБ ще бъдат предоставени на Прокуратурата придружени с документите доказващи незаконните действия.
 
ДОЦ. Д-Р ТОДОР МАРИНКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС

 


(16.01.2014)
Уважаеми членове на Българския ветеринарен съюз ,

За пореден път "доброжелатели" на БВС се представят като стожери на професионалната ни организация. Никъде не се споменава какво реално е свършено от тях. Има обаче подробни описания на организирани "верига" от извънредни НС на БВС с цел компрометиране и отстраняване на ръководството, което им пречи, но не са изложели някаква съществена причина освен желанието да ръководят БВС. Припомняме, че имаше само едно затишие, когато изпълняваха ДПП-2013 год. и то с договори против, които упорито работиха и агитираха, но подписаха и осребриха.
На 09.12.2013 г. на сайта на Българския ветеринарен съюз / БВС/ бе качена покана на Председателя на НС на БВС за провеждане на редовен НС на 18.01.14год. в Аулата на ЛТУ гр.София от 11 часа.
На 18.12.2013г. на поредния извънреден НС се взема решение отново за Извънредно общо събрание /ИОС/ на 18.01.2014 г.. Необяснимо защо то се насрочва за провеждане също в Аулата на ЛТУ гр. София, също от 11 часа !?
Явно се търси умишлено силова конфронтация в БВС от тези, които непрекъснато афишират, че милеят за Съюза. Липсата на конкретни обвинения за реални дейности са заменени с виртуални измислени обстоятелства.Това явно се оказва единственото средство за поддържане интереса на аудиторията.
Избягвайки умишленото конфронтиране и с цел осигуряване на спокойна атмосфера, предварително Ви се извиняваме за наложилата се не по наше желание промяна на мястото на провеждане на НС на БВС :

1. На 18.01.2014год. НС на БВС ще се проведе на следния адрес:

Гр. София бул.”Цариградско шосе”№73, до Външно Министерство залата на ИБИР
С дневен ред :

1. Отчет за изпълнение решенията на НС от 08.09.2013г.;
2. Определяне на дневен ред за редовното общо събрание на БВС, което ще се проведе на 29.03.2014 г.;
3. Избор на Мандатна комисия;
4. Избор на техническа комисия;
5. Избор на Преброителна комисия;
6. Подготовка на бюджета за 2014 год.;
7. Разни.
В т. Разни - ще се коментират и съгласуват : изискванията и новите моменти в договорите по чл. 137а/137б от ЗВД за 2014 г. ; указанията за изпълнение на ДПП и ПНЛБЖ за 2014 г.; по предложения на колеги ще се унифицира документацията по изпълнение на ДПП, (съгласувана с БАБХ) и качването и на сайта на БВС за ползване от регистрираните ветеринарни лекари сключели договори. Така ще отпаднат субективните преценки на някои официални ветеринарни лекари; Тарифата по чл. 46в от ЗВД.


(15.01.2014)
СЪОБЩЕНИЕ относно промяна на мястото на провеждане на Заседание на НС на БВС на 18.01.2014 г.
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БВС И ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЛАСТНИ СЪВЕТИ НА ОБЛАСТНИ КОЛЕГИИ НА БВС,
във връзка с промяна на мястото на провеждане на Заседанието на НС на БВС на 18.01.2014 г., Ви информираме, че то ще се проведе в гр. София в залата на ИБИР, бул. „Цариградско шосе” №73, до Външно Министерство.

Датата и началният час не се променят!

Доц. д-р Тодор Маринков

Председател на НС на БВС

 


(12.01.2014)
Становище от Васил Славев Кьосев-адвокат

Относно чл. 9 и чл. 11 на ЗСОВЛБ регламентиращи свикването и провеждането на общо събрание на Българския Ветеринарен Съюз и структурата, свикването и правомощията на Националния съвет на Българския Ветеринарен съюз .

УВАЖАЕМИ Д-Р МАРИНКОВ,
1.Становище относно свикването и провеждането на Общото събрание (ОС) на Българския Ветеринарен Съюз (БВС).
Свикването и провеждането на ОС на БВС е уредено в в чл. 9 на Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), с които се създава БВС. Свикването на Общото събрание е уредено в чл. 9 ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от (ЗСОВЛБ), Тези текстове са императивни, следователно те не могат да бъдат допълвани или изменяни от ОС на БВС. Тъй, като са императивни същите следва да бъдат пренесени в Устава буквално, както са в закона, като отделен член от устава., а именно:
чл. 9, (1) Общото събрание на БВС се свиква от Националния съвет на редовни заседания веднъж годишно. При необходимост се свикват и извънредни заседания.
(2) Извънредните заседания се свикват и по писмено предложение на една трета от членовете на общото събрание.(Много важно е да се уточни, че това са една трета от членовете на общото събрание избрани на последното редовно общо събрание. При свикването на извънредно общо събрание с подписка не се избират делегати.)
(3) Датата за провеждане на общото събрание се определя от председателя на националния съвет и се съобщава писмено на председателите на областните съвети на колегиите не по- късно от един месец преди датата на заседанието.
(4) Общото събрание на БВС се провежда, ако присъстват повече от половината от делегатите на събранието.

 


(11.01.2014)
ОБЯВА

На основание чл.16 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 17.01.2014 г., което ще се проведе в гр. София, бул. Васил Левски №106 /централен офис на БВС/ от 12.00 часа, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ККПЕ за периода 07.11.2013 г. - 17.01.2014 г.

2. Разглеждане на взети решения от НС на БВС.

3. Разглеждане на жалби.

4. Вземане на решения относно финансовата дисциплина на БВС.

5. Разни.


Д-р Тодор Тодоров

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ