Вход за членове:
Архив актуално 2015
«12»

(28.02.2015)
На 27.02.2015г. приключи процедурата по съгласуването на проект на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева е внесла проекта за приемане от Министерски съвет.
От ръководството.
 

(26.01.2015)
 Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството


(22.01.2015)
Уведомяваме Ви, че във връзка със публикуваните на страницата на Министерство на земеделието и храните два законопроекта за изменение и допълнение на ЗВД и ЗЗЖ , Българския ветеринарен съюз е изготвил и изпратил приложените в прикачените файлове становища.
Както вече Ви информирахме, БВС ще участва в създадена междуведомствена работна група към Министерство на земеделието и храните със заповед РД09-22/16.01.2015г. на Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева със задача за изработване на национална стратегия за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на страната.
Представители на БВС са Д-р Румен Стоянов-Зам. Председател на НС на БВС и Д-р Николай Бенгюзов – Председател на ОК- София-град.
По повод организиран протест във фейсбук с мото „Погребват закона за защита на животните”, Българския ветеринарен съюз декларира, че не е взимал решение за организиране и участие в този протест. Нашето виждане е, че предприетата инициатива от страна на МЗХ за създаване на междуведомствена работна група е правилна и това е начина, чрез обсъждане на всички гледни точки и становища да се вземат най-правилните решения, защото проблема с безстопанствените животни е сериозен.
БВС изразява своята готовност за широк обществен дебат с участието на всички ангажирани с този проблем институции и неправителствени организации.

От ръководството


(20.01.2015)
Уведомяваме Ви, че от 29.12.2014г. има влязъл в сила нов регламент 576 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година
относно движението с нетърговска цел на домашни любимци и за отмяна на Регламент (ЕО) № 998/2003. Този регламент е задължителен за страните членки и се прилага пряко в тях.
Въз основа на този регламент е създадена междуведомствена работна група към Министерство на земеделието и храните със заповед РД09-22/16.01.2015г. на Министъра на земеделието и храните Г-жа Десислава Танева със задача за изработване на национална стратегия за овладяване на популацията на безстопанствените животни на територията на страната.
В състава на тази група във връзка с писмо №4/14.01.2015г. на Председателя на БВС са включени двама наши представители – Д-р Румен Стоянов - Зам. Председател и Д-р Николай Бенгюзов - Председател на ОК-София-град.
На 19.01.2015 г. сме получили уведомление за първо заседание на работната група на 27.01.2015г. от 10ч. в МЗХ.
Необходимо е до 22.01.2015г. да се изпратят предложения за текстове във връзка с националната стратегия.
Призоваваме всички колеги да се включат със свои предложения и мнения, които да изпратят най - късно до 21.01.2015 г./сряда вечерта/ на официалния имейл на БВС.


Приложение 1- Регламент 576
Приложение 2 - Заповед РД 09-22/16.01.2015г.
Приложение 3 - Писмо № 4/14.01.2015г.
Приложение 4 – Уведомление

От ръководството


(07.01.2015)
Уважаеми колеги,

Приложено изпращам Ви писмо с изх. № 47-ЗЖКФ/07.01.2015 г. на зам.-изпълнителния директор на БАБХ до директорите на ОДБХ. Относно даване на достъп до Интегрираната информационна система ВетИС на БАБХ на регистрираните ветеринарни лекари.
Моля информирайте всички регистрирани ветеринарни лекари от вашите ОК и влезте в контакт с директорите на ОДБХ за изпълнение на дадените указания в писмото.

Приложение: Писмо с изх. № 47-ЗЖКФ/07.01.2015 г. на БАБХС уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС


(06.01.2015)
Уважаеми колеги,

Съгласно писмо с изх. № 163/19.12.2014 г. и приложената към него справка Български ветеринарен съюз уведоми Българска агенция по безопасност на храните, че всички негови членове с отговорност ще участват в организацията и провеждането на ваксинацията срещу болестта Син език 2015 г. срещу заплащане съгласно Тарифа 2015 г.
Информираме ви, че с писмо с изх. № 4/05.01.2015 г. на БАБХ до директорите на ОДБХ-Всички относно организация на ваксинацията срещу Син език през 2015 г. е дадено указание в срок до 12 часа на 06.01.2015 г. да бъде изготвена и изпратена информация съгласно приложената таблица.

Приложение:
1. Писмо с изх. № 163/19.12.2014 г. на БВС;
2. Справка към писмо с изх. № 163;
3. Писмо с изх. № 4/05.01.2015 г. на БАБХ.
Моля Председателите на ОК да изпратят подадената информация към ОДБХ и на електронната поща на БВС.

С уважение,
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС


«12»