Вход за членове:
Архив актуално 2018

(04.12.2018)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      На 14 Декември 1897 г. е приет Законът за санитарно ветеринарната полиция, с което се поставя началото на ветеринарномедицинската служба в България.
      С решение № 479 на Министерския съвет на Република България от 19.11.1993 г., публикувано в ДВ, брой 101 от 30.11.1993 г. 14 Декември е обявен за професионален празник на ветеринарномедицинските специалисти.
    Вече повече от десет години ветеринарните лекари членове на Българския ветеринарен съюз със своята отговорна работа допринасят и осигуряват добро здравно обслужване на домашните любимци и селскостопанските животни. Със своя професионализъм доказахме, че сме солиден партньор на държавата за опазването и от особено опасни заболявания, както при животните така и при хората.
      Ветеринарните лекари членове на БВС са гарант пред обществото за осигуряване безопасността на храните за всички нас.
    Общото дело изисква общи усилия. Нека всеки от нас се променя към по добро и заедно ще успеем да гарантираме просперитета на нашата прекрасна професия и професионална организация.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     Нека си пожелаем здраве на всички нас и нашите семейства. Да проявим достойнство и постоянство за постигане на благородните цели на професията.
         От името на Ръководството на БВС Ви пожелаваме весело и приятно изкарване на нашия професионален празник - 14 Декември, Коледните и Новогодишните празници.
Честит празник !

От Ръководството на БВС


(15.10.2018)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

        От 05.10.2018 г. до 07.10.2018 г. в гр. Вишеград, Унгария се проведе редовна регионална среща на Visegrad Vet Plus към FVE. На срещата присъства Президента на FVE Рафаел Лагенс. От Българска страна участие в срещата взеха Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков и Зам.-председателя Д-р Димитър Цанков. При проведената среща беше обменена информация за особено опасните заразни заболявания в региона и възможностите за сътрудничество между съсловните организации за гарантиране на здравеопазването на животните и хората. Сериозно внимание се обърна и на предстоящата Асамблея на FVE в Рим през ноември 2018 г. Следващата среща на Visegrad Vet Plus е през май 2019 г. в Словения.

От Ръководството
(05.10.2018)
 Уважаеми колеги, след продължителна съгласувателна процедура от 04.10.2018г. са в сила нови образци на договори по чл.137а и чл.137б. Образците са утвърдени със заповед на Изпълнителния директор на БАБХ № РД11-1964/04.10.2018г. В срок до 01.11.2018г., според разпоредбата на чл.137а от ЗВД, следва да се подпишат нови договори със всички собственици или ползватели на животновъдни обекти.
От ръководството


(09.09.2018)
 Уважаеми колеги,
От 06.09.2018г. до 09.09.2018г. в гр.Белград, Република Сърбия се проведе регионална среща на ръководствата на съсловните организации на ветеринарните лекари от Западните Балкани и Руската Федерация с Борда на директорите на FVE.
От Българска страна участие в срещата взеха Председателя на НС на БВС Д-р Трифон Цветков и Зам.-председателя Д-р Димитър Цанков. При проведените разговори беше обменена информация за организацията и състоянието на ветеринарната професия в региона и възможностите за сътрудничество между съсловните организации за гарантиране на здравеопазването на животните и хората.
От Ръководството


(28.08.2018)
 Ръководството на Българския ветеринарен съюз с удовлетворение Ви съобщава, че във връзка с наше писмо изх. № 037/23.08.2018г. до Министър - председателя на Република България е изпълнено споразумението между Министерство на земеделието, храните и горите, ДФ”Земеделие” и Българска агенция по безопасност на храните, като днес 28.08.2018г., УС на фонд „Земеделие“ взе решение да се платят 8,544 млн. лв. на регистрираните ветеринарни лекари за извършената дейност през първата половина на 2018 г. Тези средства се предоставят по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмата за надзор и ликвидиране на болести по животните“. Те са за заплащане на извършената дейност от регистрираните ветеринарни лекари през периода 1 януари-30 юни 2018 г.

Средствата се разпределят по следните направления:
- за имунопрофилактични мероприятия – 1 959 204 лв.
- за клинични изследвания – 4 493 595 лв.
- за вземане и изпращане на проби за лабораторни изследвания – 1 699 403 лв.
- за отразяване на данни по идентификация на еднокопитни животни- 477 лв.
- за отразяване на данни по идентификация във ВетИС – 364 187 лв.
- за закупуване на диагностикум „Туберкулин“ от регистрираните ветеринарни лекари – 27 816,19 лв.

Приложено публикуваме:

- Решения от заседанието на Управителния съвет, съгласно Протокол № 132 от 28.08.2018 г.

От Ръководството(24.08.2018)
 ДО Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДО Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

Българският ветеринарен съюз, като съсловна организация на ветеринарните лекари в България е бил, е и ще бъде гарант за защитата на обществения интерес във връзка здравеопазването на животните и хората и предпазването на страната от тежки заразни заболявания, на които последните години станахме свидетели! Обаче, в продължение вече на 5 години от промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, касаещи начина на финансиране на мерките по Държавната профилактична програма, практикуващите ветеринарни лекари понасят огромни щети и на практика кредитират самото здравеопазване на животните!
През 2017г. и 2018г. Българския ветеринарен съюз, Българската агенция по безопасност на храните и Министерство на земеделието, храните и горите работиха и работят в пълен синхрон и разбиране за предизвикателствата и приоритетите, пред които е изправена страната ни по отношение на навлизането на нови болести по животните, които реално застрашават националната сигурност.
На фона на тази обстановка, съвсем необяснимо и според нас крайно неприемливо и възмутително е липсата на разплащане към ветеринарните лекари за изработеното досега през 2018г. вече втори месец!!!
През целия този период, в страната не е спирала работата по ваксинирането и изследването на животните, навлязоха болести като Чума по ДПЖ, Инфлуенца по птиците, а Африканската чума по свинете е на северната ни граница. За регистрираните практикуващи ветеринарни лекари няма почивка и работно време – те са ежедневно по фермите. Въпреки тези факти, ние проявяваме разбиране и изцяло с наши лични средства осъществяваме мерките по ДПП. На проведена преди 2 години среща между ръководствата на БВС, ДФЗ и БАБХ беше постигната договореност вложените от регистрираните ветеринарни лекари средства да се възстановяват два пъти годишно – до края на месец юни и в края на годината. Досега това се спазваше.
За 2018г., съгласно писмо 3657-ЗЖКФ/03.07.2018г. на Изпълнителния директор на БАБХ, изпълнителите на мерките са подали отчетите си за извършената дейност в посочения в Указанията на БАБХ срок - 18.07.2018г. На проведена среща на 31.07.2018г. в големия колегиум на МЗХГ между ръководствата на МЗХГ, БАБХ и БВС, заедно с всички председатели на областните колегии на БВС, беше поет ангажимент по най-бързия начин отчетите да бъдат обобщени и внесени и подготвени за гласуване още на следващото заседание на Управителния съвет на ДФЗ. От тогава минаха две заседания на ДФЗ.
С писмо 4269 –ЗЖКФ/01.08.2018г. Изпълнителния директор на БАБХ е внесъл готовия отчет с крайната сума и съответно разбити по пера суми.
Същия ден УС на ДФЗ провежда заседание, но отчетните документи не са внесени за гласуване и изобщо не за разгледани! Вместо това с писмо 13-2014/10.08.2018г. един от заместник - министрите – г-жа Лозана Василева, пита другия заместник-министър - доц.д-р Янко Иванов за становище - какъв е процента на извършените мероприятия и защо сумата е по-голяма от тази за същия период на миналата година? След това писмо, следва ново такова - от д-р Лора Пастухова - Джупарова - № 13-2014/15.08.2018г. до Изпълнителния дирактор на БАБХ д-р Дамян Илиев със поставените от г-жа Василева въпроси.
С писмо № 4687-ЗЖКФ/22.08.2018г. д-р Илиев отговаря на д-р Иванов, като обяснява очевидния факт, че сумата е по-голяма, защото мероприятията са по-голям процент като изпълнение, спрямо тези от миналата година, което е положителна тенденция за гарантиране на самото здравеопазване и отново потвърждава, че БАБХ е изпълнила своето задължение съгласно чл.7, ал.1 т.1,буква „б” от ЗВД, като е осъществила съответния контрол.
Междувременно УС на ДФЗ провежда свое ново заседание на 21.08.2018г. и за пореден път не се внасят отчетите за гласуване, което отново показва неспазване на поетите ангажименти от страна на МЗХГ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българския ветеринарен съюз прояви достатъчно разбиране, толерантност и търпение, но ние отново сме поставени в ситуация, преминаваща всички граници на разумност и нормално партньорство с държавата. Ние категорично смятаме разигралия се сценарий за чиновническа некомпетентност и безхаберие, некореспондиращи с нормалните взаимоотношения!
Българския ветеринарен съюз заявява, че ако МЗХГ не изпълни своите задължения и договорености - до края на месец август да внесе за разглеждане и гласуване на Управителен съвет на Държавен фонд Земеделие дължимите и вложени от регистрираните ветеринарни лекари лични средства, които да бъдат изплатени, на 03.09.2018г. ще проведе пресконференция, на която ще обяви началото на организиране на Национални протести с искане на оставка на отговорните лица, включително и тази на Министъра на земеделието, храните и горите, както и дали ще се продължи работата по ДПП при тези обстоятелства !!!

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(03.08.2018)

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

       На 31.07.2018 г. в зала „Голям колегиум“ се проведе работна среща на ръководствата на Министерството на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз, на която бяха обсъдени въпроси свързани с координацията, взаимодействието и мерките, които трябва да се изпълняват от регистрираните ветеринарни лекари, официалните ветеринарни лекари и държавните власти по отношение на заболяванията по селскостопанските животни и птици.

В работната среща участваха:

- От Министерството на земеделието, храните и горите: Началник на кабинета на Министъра- г-н Атанас Кацарчев; Заместник Министъра на земеделието, храните и горите - доц. Д-р Янко Иванов; Директора на дирекция в МЗХГ- д-р Лора Джупарова.

- От Българска агенция по безопасност на храните: Директора на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение“- д-р Георги Чобанов със своя екип.

- От Българския ветеринарен съюз: Председателя на НС на БВС- д-р Трифон Цветков; Зам. Председателя на НС на БВС- д-р Димитър Цанков; Председателя на ККПЕ- д-р Драгомир Камбуров и всички председатели на ОК на БВС.

     Зам. Министъра доц. Д-р Янко Иванов и д-р Георги Чобанов направиха обстоен анализ на епизоотичната обстановка в страната и предприетите мерки по отношение на: Африканската чума по свинете и Чумата по дребните преживни животни.
   Българския ветеринарен съюз изрази категорична позиция, че действията на МЗХГ и БАБХ са професионални, своевременни и в съответствие със законовите разпоредби.
      Председателя на НС на БВС, д-р Трифон Цветков и председателите на ОК на БВС направиха конкретни предложения за подобряване на организацията на борбата с болестите по селскостопанските животни.

От Ръководството


(26.07.2018)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

     На 31.07.2018 г. (вторник) от 14.00 ч. в зала „Голям колегиум“ на МЗХГ ще се проведе работна среща на ръководствата на Министерството на земеделието, храните и горите, Българска агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз с участието на председателите на областните колегии на БВС.
     На работната среща ще бъдат обсъдени въпроси свързани с координацията и взаимодействията между регистрираните ветеринарни лекари, държавните власти и официалните ветеринарни лекари във връзка с конкретните мерки, които трябва да се изпълняват по отношение на заболяванията:

- Чума по дребните преживни животни;
- Африканска чума по свинете;
- Инфлуенца по птиците;
- Заразен нодуларен дерматит и Син език по домашните животни.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(13.07.2018)
ДО ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС, ВСИЧКИ
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА НС, ВСИЧКИ
ДО ККПЕ, ВСИЧКИ
ДО ОККПЕ, ВСИЧКИУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

    Публикуваме писмо изх. №027/13.07.2018 г. до Изпълнителният директор на БАБХ относно: Отчитане изпълнението на националната програма за профилактика, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България в периода 01.01.2018 - 30.06.2018 г.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
/ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС/

 (04.07.2018)
 Уважаеми колеги,
както беше обявено на Извънредното общо събрание, след проведена среща между Заместник председателя на БВС Д-р Димитър Цанков и Директора по Здравеопазване към БАБХ Д-р Георги Чобанов и също между Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков и Изпълнителния директор на БАБХ Д-р Дамян Илиев, до Директорите на ОДБХ са изпратени указанията за отчитане на извършените мероприятия през първите шест месеца на 2018г./виж писмото в прикачения файл./
От Ръководството


(31.05.2018)
ПОКАНА

      Националният съвет на Българския ветеринарен съюз на основание решение на Общото събрание на БВС от 31.03.2018 г. и чл. 24, ал. 1 от Устава на БВС свиква извънредно Общо събрание, което ще се проведе на 03.07.2018г./Вторник/ от 10.30 часа в гр. София, Аулата на ЛТУ, при следния дневен ред:
 1. Приемане на изменения и допълнения на устава на БВС;
 2. Приемане бюджета на БВС за 2018 г.
 3. Разни.
     Съгласно чл. 23, ал. 3 от Устава на БВС право на участие в събранието имат делегатите, избрани за Общото събрание на съюза за 2018 г. Представителите на областните колегии на БВС, избрани за участие в работата на събранието, следва да се регистрират с представяне на лична карта. Всеки делегат може да упълномощи с писмено пълномощно друг представител на областна колегия. Всеки пълномощник може да представлява само по един представител на областна колегия.
Регистрацията за участие започва в 09.00 часа.
 
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС

 (19.05.2018)
 От 11.05. до 13.05.2018 г. в гр.Охрид, Република Македония се проведе работна среща на Вишеградската група /Полша, Чехия, Унгария, Словакия/ в рамките на ФВЕ.
Като гости присъстваха представители на съсловните организации на Германия, Словения, Хърватска, Сърбия, Босна и Херцеговина, Македония, Албания, Косово и България. На срещата присъстваше и Президента на ФВЕ Рафаел Лагенс. От България - представители на БВС бяха д-р Димитър Цанков – Заместник - председател на НС на БВС и проф.Румен Вълчовски - Главен секретар на НС. Срещата беше водена от д-р Славен Грибич - говорител на групата „Вишеград Вет Плюс„. Гостите бяха приветствани от Председателя на Македонската ветеринарна камара д-р Томислав Николовски и Президента на ФВЕ д-р Рафаел Лагенс. На организираната кръгла маса всяка една от делегациите представи актуалната епизоотична обстановка. Представителите на Полша, Чехия и Унгария наблегнаха на проблемите с Африканската чума по свинете. БВС представи епизоотичната ситуация и борбата с Инфлуенцата по птиците. Представителя на Босна д-р Дино Курбегович направи презентация на проблемите с безстопанствените кучета в Босна и тяхното осиновяване. Съсловните организации на България, Сърбия и Македония представиха оценка на сегашната ситуация и постоянния контрол на болестта Заразен нодуларен дерматит /ЗНД/, както и хода на ваксинацията. Рафаел Лагенс, президент на FVE представи обобщен доклад по важни теми от Общото събрание на ФВЕ. Жолт Пинтер - вицепрезидент и касиер на FVE представи финансов доклад на FVE и подготовка на бюджета за 2019 г. Доклад за безопасността на храните изнесе секционния президент Славен Грибич. Бяха разгледани предложения за регулация на разпространението на ветеринарномедицинските продукти съгласно нов Регламент за ветеринарните лекарствени продукти. Българския ветеринарен съюз официално беше поканен да вземе участие в следващите срещи на Вишеградската група, които ще се състоят на 5 Октомври 2018г. във Вишеград, Унгария и Май 2019 г. в Словения.

Д-р Димитър Цанков – Зам. - председател на БВС
Д-р Румен Вълчовски – Гл. секретар на БВС


(15.03.2018)

     В изпълнение на постигнатите в Брюксел договорености на Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков от 09.03.2018 г. до 11.03.2018 г. в София се проведе среща между ръководствата на FVE и БВС, на която беше обсъден връченият меморандум на Президента на FVE Рафаел Лагенс относно правния статут на БВС.
     В исторически план беше проследено сдружаването на ветеринарните лекари в България и техния стремеж да имат независима организация, която да защитава техните интереси.
     Основна тема на обсъждане и коментари беше Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (Обн.,ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г.).
     Обстойно беше анализиран чл. 2.(1) „Ветеринарните лекари, които упражняват професията си, членуват в Българския ветеринарен съюз. Членството на ветеринарните лекари, които не упражняват професията си, е доброволно“ и чл. 2. (2) „Служители в държавната администрация, осъществяващи контрол върху ветеринарномедицинската практика, нямат право да членуват в съсловната организация за периода на заеманата длъжност“
     В заключение по този въпрос борда на FVE изрази категоричната си позиция, че в България има една съсловна организация и това е Българския ветеринарен съюз, в който членуват всички ветеринарни лекари, които упражняват професията си включително държавните ветеринарни лекари, които не изпълняват контролни функции.
     Специално внимание в обсъждането беше отделено на въпросите за регулиране на ветеринарномедицинската професия и продължаващото обучение на ветеринарните лекари. Постигната е договореност за сътрудничество и конкретна помощ от FVE по съответните направления.
     Президента на FVE Рафаел Лагенс адмирира инициативата на БВС за сътрудничество със съсловните организации на съседните ни държави и потвърди участието си в планираната през 2018 г. в София среща на Балканските съсловни организации на ветеринарните лекари.


(08.03.2018)
        На основание чл. 23 ал.5, чл. 26 ал. 3 от Устава на БВС и Решение на НС от 07 Март 2018 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 31 Март 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
 
 1. Отчет на дейността на НС през 2017 г.
 2. Отчет на дейността на ККПЕ през 2017 г.
 3. Разискване по т. 1 и т. 2 и приемане на Бюджета за 2018 г.
 4. Избор на Председател и Заместник Председатели НС на БВС. Представяне на кандидатите и тяхната програма.
 5. Избор на членове на НС
 6. Избор на Председател и членове на ККПЕ
 7. Изменения и допълнения на Устава на БВС
 8. Разни


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС


(06.02.2018)
         На 05.02.2018 г. в гр. София, Председателя на Българския Ветеринарен Съюз д-р Трифон Цветков и Председателя на Ветеринарната камара на Република Македония д-р Томислав Николовски, подписаха СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО. На събитието присъстваха заместник–министъра на Земеделието, Храните и Горите д-р Цветан Димитров и посланикът у нас на Република Македония Мариян Гьорчев.
      Българският ветеринарен съюз /БВС/ и Ветеринарната камара на Република Македония /ВКМ/, като законови съсловни организации на ветеринарните лекари в Република България и Република Македония заявяват своето желание за сътрудничество по въпроси от общ интерес на двустранно, регионално, европейско и световно равнище, отнасящи се до практикуването на ветеринарната професия на основата на принципите на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE).
 
Публикуваме пълният текст на СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО.


(12.01.2018)

На 19 Декември на сайта на Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация е публикувана информация за посещението им в България, която можете да прочетете тук.

Прилагаме превода на публикацията на български език.

В изпълнение на поетите ангажименти Ръководството на БВС изпрати проект на споразумение за партньорство между Българския Ветеринарен Съюз и Турската Ветеринарно Медицинска Асоциация.