Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания

 
Общо събрание на ОК на БВС В.Търново
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/
Български Ветеринарен СъюзП Р О Т О К О Л

№ 1 /18.03.2011 год.

от проведено общо - изборно събрание на ОК на БВС В.Търново


Днес 18.03.2011 г., се проведе общо-изборно събрание на ОК но БВС гр.В.
Търново, на което присъстваха 52 членове, от общо 78.
Събранието протече в следния дневен ред:

1. Избор на протоколчик на изборното събрание на ОК на БВС В.Търново.
2. Запознаване на членовете на областната колегия с резултатите от проведения на 07.03.2011
извънреден НС на БВС.
3. Отчет на председателя на ОК на БВС В.Търново за дейността и финансовата част на коле -
гията.
4. Отчет на председателя на ОККПЕ за дейността на комисията.
5. Избор на делегати за предстоящото на 26.03.2011 г. общо събрание в гр.София
6. Разни.

По т. 1 от дн. ред

За протоколчик на събранието беше предложена Веселина Маринова Йорданова - технически сек-
ретар на областната колегия
Поради липса на други предложения, беше подложено на гласуване, протоколчик на събранието да
бъде г-жа В.Йорданова.

Гласували: "ЗА" - 52
"ПРОТИВ" - няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" - няма

Предложението се приема.

По т.2 от дн. ред.

По т. 2 от дн. ред д-р Р.Иванов-председател на ОК на БВС гр.В.Търново, запозна колегията с резулта-
тите от срещата на 07.03.2011г. в следния хронологичен ред:


2.1. ГРД и свързаната с това ДПП.

2.2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.

2.3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.


По т.3 от дн. ред.

Председателя на областната колегия изнесе подробен доклад за финансовото състояние на колегията
към дата 31.12.2010г., като посочи поименно приходите/които са изцяло само от членски внос/ и напра-
вените към тази дата разходи, като обобщи цялата информация и отчете салдото пак към тази дата.

Изказани бяха и благодарности към д-р Ивелина Иринкова, за получената награда за добра ветеринар-
на практика.

По т.4 от дн. ред.

Д-р Йорданов прочете доклада на ОККПЕ В.Търново, като отбеляза случаите, в които е сезирана коми-
сията през 2010г и предприетите мерки за отстраняването на нередностите в областта.


По т.5 от дн. Ред.

За делегати на общото събрание, което ще се проведе в гр. София на 26.03.2011 г. с пълно мнозинство
гласували "За" -52-ма членове, бяха избрани следните делегати:

5.1. Д-р Цветана Димитрова Спасова
5.2. Д-р Росин Илиев Иванов
5.3. Д-р Димитър Атанасов Петров
5.4. Д-р Николай Христов Корийков
5.5. Д-р Ивелина Стефанова Иринкова-Симеонова
5.6. Д-р Емил Маринов Русев
5.7. Д-р Йордан Манев Николов
5.8. Д-р Илия Йорданов Йорданов

Като резерв бяха избрани:

5.9. Д-р Албена Кръстева Кирилова
5.10.Д-р Красимир Йорданов Кирилов


По т.6 от дн. ред

Д-р Албена Кирилова повдигна наболелия в колегията въпрос с практикуването и нечленуване в коле -
гията на ветеринарни лекари, с въпроса "Какво следва от тук, нататък?"

Отговор на Председателя на колегията:
"Ще се сезират компетентните органи на ОДБХ В.Търново и ще се предприемат необходимите преду -
преждения и наказания."
Въпроса остава отворен.
10.09.2010год. Протоколчик:
гр.В.Търново /В.Йорданова/