Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания

 
Протокол 19 на ОК на БВС Враца-9.04.2010 г
В прикачения файл се намира оргинала на протокола!

Име на файла Размер Тип
Протокол 1 Mb PDFПротокол№27 от ОС на 01.03.2013г.
 Протокол№27 от ОС на 01.03.2013г.
Име на файла Размер Тип
Име на документа 2 Mb docПротокол №28 от извънредно ОС на 10.05.2013г.
 
Име на файла Размер Тип
Протокол №28 1 Mb docПротокол ОС -09.08.2010 г.
Протокола е в прикачения файл

Име на файла Размер Тип
Протокол 20 34 Kb docРешения от Извънредно общо събрание на ОК-10.09.2010 г.
ж Решение № 1 :


На свое извънредно Общо събрание,проведено на 10.09.2010 г., ОК на БВС –Враца
изразява своето недоволство от провежданата политика на националното ръководство на БВС и позицията по отношение на заплащането на дължимите суми за мероприятията по ДПП и ПНЛБЖ за 2010 г.,изразена на срещата с министъра на МЗХ,проведена на 07.09.2010 г.Не е изпълнено Решение №3 на НС на БВС от 02.08.2010 г. за свикване на национален протест и не са защитени интересите на членовете на БВС.Излишно е създадена конфронтация с браншовите организации в животновъдството.

Решение № 2 :


Да бъде запознат НС на БВС с решение №1.
Да се отправи питане направени ли са други опити за лобиране по въпроса за изплащане на дължимите възнаграждения,освен писмата до Министъра на МЗХ и Министър –Председателя на РБ?!

Протокол от ОС от 18.03.2011 г.
П Р О Т О К О Л
№ 22


Днес,18.03.2011 г. в гр.Враца се проведе редовно Общо Събрание на Областна Колегия на БВС гр.Враца.Присъстваха 19 членове.Предоставени бяха пълномощни от сл.колеги:
1.Д-р Адриан Суев
2.Д-р Огнемир Симов
3.Д-р Йосиф Еленков
4.Д-р Красимир Бабушков.
След изчакване от 1 час се събра необходимия кворум от повече от половината от членовете на ОК /общо 23 члена с право на глас/ и събранието може да започне.За председател на събранието беше избран д-р Вичев,а за протоколист-д-р Христова.
Приет бе сл.дневен ред:
1.Отчетен доклад за дейността на ОК на БВС Враца.
2.Финансов отчет за 2010 г.
3. Приемане бюджета на ОК и проектобюджет за 2011 г.
4.Отчет на ОККПЕ.
5.Избор на делегати за Общото Събрание на БВС на 26.03.2011 г.
6.Разни.По първа точка от дневния ред:
Д-р Вичев запозна колегията с дейността на ръководството на ОК ,изпълнените решения от общи събрния и неизпълнените решения,както и причините за неизпълнението им.Беше посочено участието в регионалния протрст пред сградата на РВМС и други мероприятия.Като неуспех беше посочен провала на организирането на семинар с лектори от БМФ на ТУ гр.Стара Загора.В доклада бяха посочени и трудната работ а с ръководството на РВМС Враца и беше изразена надеждата,че при настъпилите промени тези проблеми ще бъдат отстранени.

По втора точка от дневния ред бяха съобщени следните данни:
1.Приходи от чл.внос за изтеклата 2010 г.-7932,0 лв.
2.Разходи:
а/отчисления за НС-2057,65 лв.
б/командировъчни разходи-944,12 лв.-включват участието в две общи събрания,участието на Председателя в НС,участието на Председателя на срещите с Министъра на МЗХ,командировка до НВМС за уточняване документите по вет.лечебници,транспортни разходи до гр.Враца и др.
в/разходи за телефони-663 лв.
г/социална помощ по решение на НС-150 лв.
д/професионална застраховка-223.75 лв.
е/разходи за протестни ленти и напитки за протеста-129.75 лв.
ж/заплати за техн.секретар/01.01.2010-31.03.2010 г/-666 лв.
з/наем за офиса-360 лв.
и/мебели за офиса-851 лв.
й/разходи за празника на вет. лекар-476 лв.

Общо разходи за 2010 г.-6568 лв.
Налични в сметката на ОК на БВС Враца към 31.12.2010 г.-2502,61 лв.
Налични на каса на 31.12.2010 г.-161.95 лв.

Д-р Г.Попов зададе въпрос защо в края на 2010 г. в сметката на ОК няма повече пари от посочената сума,при условие,че през 2009 г. е имало и разходи за работна заплата в размер на 2880 лв.Отговора на д-р Вичев беше,че през 2009 г.реално не са правени отчисления в размер на 30 % за НС,поради неритмичната и ниска събираемост на чл.внос от д-р Попов.Поради тази причина сумата в размер на 2137,65 лв. е преведена по сметката на НС едва на 08.03.2010 г.
Освен това е направен и редовния превод за НС за 2010 г. в размер на 2057,65 лв. през октомври 2010 г.
Д-р Вичев предложи следния проектобюджет за 2011 г.:
1.Приходи от чл.внос-8316 лв.
2.Разходи;
а/отчисления за НС-2494.8 лв.
б/командировъчни разходи-800.0 лв.
в/разходи за наем-1440.0 лв.
г/телефони-400,0 лв.
д/други разходи-1000,0 лв.
Като посочи,че е желателно да се запази бюджетната рамка от 2010 г.
Д-р Иван Петков предложи да се гласува намаляване на чл. внос на 15 лв.Отговор на д-р Вичев беше,че това може да реши общото събрание на БВС.

По точка трета:
Отчета за бюджета за 2010 г. бе подложен на гласуване и бе приет с 23 гласа ,,ЗА”.
Решение:Приема се отчета по приходи и разходи за 2010 г.
Проектобюджета бе гласуван и бе приет с 23 гласа ,,ЗА”
Решение :Приема се проектобюджета за 2011 г.

По точка четвърта:
В доклада на д-р Кацарска като председател на ОККПЕ бе посочено следното:
Постъпили са 3 бр.жалби-от д-р Христова,от д-р Лилов,от д-р Марин Йосифов.Разгледана е преписката по нарушенията на д-р Иван Петков и е наказан с порицание.
Член от комисията е взел участие в проверката на ВЛЗ съвместно със експерти от РВМС и са дадени необходимите становища.
Д-р Трифон Цветков зададе въпроси защо не са привлечени като членове на ОК вет. лекари с аптеки и складове за ВМП и защо не се вземат мерки за прекратяване на безконтролната търговия с ВМП на територията на Област Враца.Той предложи да се гласува сл.решение:
Решение:Възлага на ръководството на ОК на БВС Враца и ОККПЕ да даде отговор след 3 месеца за взетите мерки и извършените действия при съобразяване със съществуващото законодателство.
Гласували ,,ЗА”-23 членове на ОК.Решението се приема.
Отчета на ОККПЕ бе подложен на гласуване и бе приет с 23 гласа ,,ЗА”.
Решение :Приема се отчета на ОККПЕ за дейността през 2010 г.

По точка пета:
Д-р Вичев съобщи,че съгласно устава на БВС,ОК Враца трябва да излъчи 5 делегата за ОС на БВС,което ще се проведе на 26.03.2011 г.
Бяха избрани сл.делегати:
1.Д-р Красимир Бешовишки
2.Д-р Вичко Вичев
3.Д-р Георги Попов
4.Д-р Маргарита Кацарска
5.Д-р Владимир Йорданов
За резервен делегат беше избрана д-р Надежда Статкова.
Всички делегати бяха избрани с 23 гласа ,,ЗА”
По точка шеста:
Членът на НС д-р Кр.Бешовишки поясни детайли за работата на НС и изрази мнение,че ръководството на НС поддържа информационно затъмнение,не дава умишлено отчет за възложените му за изпълнение решения на НС и не ги изпълнява.Изрази съмнения за необосновано високи разходи на НС и безцелно пилеене на средства.Д-р Тр.Цветков допълни,че конфронтацията с МЗХ няма да доведе до нищо добро и че не трябва да се допускат промени в ЗСОБВЛ,които да я обезличат и направят зависима.
Д-р Вичев предложи да се коментира ДПП за 2011 г.Д-р Цветков изказа мнение,че проблема с туберкулозата тепърва предстои пред ветеринарните власти в републиката.Д-р Дариткова възрази срещу факта,че в момента има съмнения,че част от мероприятията по ДПП се изпълняват фиктивно,особено в Южна България и МЗХ ще пресече тази практика.
Д-р Цветков попита какво е развитието на въпроса с отдаването на вет.лечебници.Д-р Вичев отговори,че е предоставил всички необходими документи е Дирекция ,,Правна” на бившата НВМС и засега няма забележки по окомплектовката им.
На събранието бяха поканени да присъстват д-р Костурков-директор на ОБДБХ Враца и д-р Лилов-началник отдел ,,Здравеопазване на животните”.
Д-р Костурков запозна присъстващите с предложения от БАБХ анекс към договорите за маркировка,идентификация им издаване на ветеринарни свидетелства и попита за възражения по анекса.Поясни,че се очакват промени в ЗВМД.
Д-р Николов съобщи,че няма налични ушни марки и това затруднява изпълнението на договорите.Д-р Костурков поясни,че ще бъдат доставено от ЦУ на БАБХ,но не се ангажира със срокове.
Д-р Вичев попита защо още не е прекратен договора с д-р Захариев,при условие,че не е член на БВС и ще бъде ли подписан с него анекс.
Д-р Костурков отговори,че де факто,договора е изтекъл още на 2 март и няма да бъде подновен с анекс,като предложи ОК на БВС Враца да даде писмено предложение за член на ОК,с който да се подпише договор.
Бяха обсъдени с д-р Костурков нерегламентираното разпространение на ВМП,бъдещето на млечните ферми II и III категория, липсата на офис на БАБХ в община Мизия,проблема с декларацията във връзка с използването на наркотични вещества от вет.клиники.
Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито от д-р Вичев.Протоколист: Председател :
/д-р К.Христова/ /д-р В.Вичев/