Вход за членове:
Протоколи от Общи събрания

 
ОСна БВС-Пазарджик 2011
П Р О Т О К О Л № 01

ОТ ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БВС- ПАЗАРДЖИК

Днес 15.03.2011 год. от 14 .00 часа се проведе годишно общо събрание на членовете БВС –Пазарджик.
Присъстваха 27 членове и трима с пълномощно, следователно събранието може да бъде проведено.
Предлага се д-р Делчев да е водещ на събранието , а протокола да се води от д-р Дамова.
Гласували: „за”-30
„ Против”-няма
Събранието ще протече със дневен ред:
1. Отчет за работа на ОК на БВС за изтеклата 2010 година.
2. Отчет на ККПЕ на БВС – Пазарджик.
3. Информиране на взетите решения на НС на БВС от 7.03.2011 г.
4. Предложения за промени в Устава на БВС
5. Избор на представители за ОС на БВС в София на 26.03.2011 г .
6. Разни

По т. 1 от дневният ред

Думата има водещият на събранието и председател на ОК-Пазарджик д-р Делчев.
Д-р Делчев направи отчет за работа на БВС за изтеклата трудна година .Беше изтъкнато макар и не навреме плащането на ветеринарните лекари, които работеха по подписан договор за 2009 г. Това стана благодарение на намесата на БВС.
Д-р Делчев внесе предложение за гласуване да се намали броя на членовете на НС .За момента те са 60 и това го прави една тромаво работеща система. Предложението е да се намали на 18 или 28 човека .
Гласуване за 18 човека : „за”- 9
„против” -21

Следователно се приема предложението за намаляване на състава НС на 28 човека.
Д-р Делчев направи предложение и за електронно гласуване , което според него ще улесни много работата.
Гласуване: „за”- 30
Предложението се приема.

Третото предложение на д-р Делчев е заместник председателя и секретаря на БВС да се избират от Председателя на БВС.
Гласуване: „за”- 30
Предложението се приема

Четвърто предложение е ,когато има желаещи да присъстват на ОК на БВС те да присъстват като гости.
Гласуване: „за”- 30
Предложението се приема.

Т.2 от дневният ред

Думата има председателя на ККПЕ за Пазарджик д-р Стойнов.
За изтеклата година от членски внос ОК-Пазарджик са постъпили – 9 713 лв.
30% са за централното ръководство.За застраховки са дадени 3005 лв. , за командировки -760 лв , за помощ на болен колега са преведени 340 лв.
Остатъкът е 740 лева от изтеклата 2010 г.

Т . 3 от дневният ред

Думата взема д-р Спасов
Той се спря подробно на следните неща:1 Годишен рамков договор ДПП.
2. Приемане на предложения за изменение на Устава на БВС
3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на извършваните ветеринарномедицински услуги.
4 .Утвърждаване на бюджета на ОК на БВС.
5.Предложения за бюджет на 2011 г.
6. Разни

Т. 4 от дневният ред

Предложенията ги направихме и ги приехме в точка 1 по предложение на д-р Делчев.

Т. 5 от дневният ред

Общото събрание преизбра представителите от 2010г. , а именно д-р Делчев, д-р Стойнов , д-р Спасов, д-р Хрисчев и д-р Дамова.

Т.6 от дневният ред

Повдигна се въпросът за ветеринарните лечебници. За сега нищо. Проблем си остава наличието на ушни марки.


След изчерпване на дневният ред ,заседанието беше закрито в 15.30 часаПредседател……………………………..
/ д-р А. Делчев/

Протоколист…………………………….
/ д-р И. Дамова/
Име на файла Размер Тип
Име на документа 32 Kb docПротокол общо събрание
Председател
Д-р Атанас Делчев
0888412765
0884772615
adelchev@abv.bg


Име на файла Размер Тип
Име на документа 31 Kb doc