Вход за членове:

(27.01.2019)
Обява
 О Б Я В А
27.01.2019г.

На основание чл.38,ал.1 от Устава на БВС,свиквам редовно годишно заседание на Общото събрание на Областна колегия-Перник на 21.02.2019г./четвъртък/ от 14.00 часа в сградата на ОДБХ,при следния дневен ред:

1.Отчет за дейността на Областния съвет за 2018г.
2.Отчет за дейността на ОККПЕ за 2018г.
3.Избор на делегати за Общото събрание на БВС – 30.03.2019г.
4.Разни

Председател на Обл.съвет:
/д-р Нина Васева/