Вход за членове:

(27.01.2019)
СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Въз основа на Решение № 2 на Областния съвет от 24.01.2019г. СВИКВАМ  на 27.02.2019г.

редовно общо събрание на областна колегия на БВС-Плевен, при следният дневен ред:

1. Отчет за дейността на Областния съвет през 2018г.

2. Отчет за дейността на ОККПЕ през 2018г.

3.Избор на делегати за редовното Общо събрание на БВС-30.03.2019г.

4. Професионални казуси.

5. Разни.

 

Присъствието на членовете на ОК БВС-Плевен е задължително !