Вход за членове:
Актуално
«12»

Уважаеми колеги,
в резултат на последователните усилия на ръководството на БВС, днес 26.01.2015г. на страницата на МЗХ е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Очаквайте публикуването на постановлението на Министерски съвет за приемане на Тарифа 2015г.
Приложение: Проект на Тарифа 2015г.
От ръководството

(14.05.2020)
 Новото издание на сп. "Ветеринарна практика" е особено актуално с темата на броя и позицията на ветеринарномедицинската наука, относно COVID-19. В брой 2 за 2020 г. ще прочетете:
- ексклузивно интервю с проф. д-р Радка Аргирова - световнопризнат вирусолог и тясно свързана с ветеринарната медицина;
- тема на броя - COVID-19 и ветеринарномедицинската професия - зоонозния произход на SARS-CoV-2, преминаването на междувидовата бариера, научните, медицинските и обществените предизвикателства и опитът на ветеринарните лекари с коронавирусите;
- страниците на БВС са изпълнени с факти, обстоятелства и изявления на нашите колеги, подредени фактологически и хронологично, свързани с исканите оставки на изпълнителния директор на БАБХ - проф. д-р Паскал Желязков и зам.-министъра на МЗХГ - доц. д-р Янко Ивинов;
- интервю с новия декан на Ветеринарномедицинския факултет при Тракийския университет - доц. д-р Тодор Стоянчев;
- със скалпел и перо - д-р Ячо Кабаивански - наш колега и баща на Райна Кабаиванска;
- профилът на д-р Явор Веселинов - ветеринарен лекар от практиката и известен писател
- и още теория, практика и спомен за големите - проф. Хараламбиев и проф. Ковачев.
Сп. „Ветеринарна практика” се разпространява и електронно чрез интерактивна дигитална платформа online.fliphtml5.com/uvnaz/osbp/ .
 
Приятно четене!


(08.04.2020)
ДО                                                                                     
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ               
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ       
МС Вх.№08.02-20 от 08.04.2020                                   


 
С И Г Н А Л

ОТ
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БВС

Относно: Предприемане на незабавни мерки за гарантиране на обществения интерес.УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българският ветеринарен съюз (БВС) e съсловна организация на ветеринарните лекари в България. Той е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари /ЗСОВЛБ/, обнародван в Държавен вестник , бр. 84 от 19.10.2007 г.
Към момента в Българският ветеринарен съюз членуват над 2500 ветеринарни лекари от цялата страна, които са организирани в 28 областни колегии на територията на Република България, от които 1000 ветеринарни лекари практикуват с продуктивни животни.
С настоящето писмо на основание решение на Националния съвет, Българския ветеринарен съюз изразява своята категорична позиция за незабавно отстраняване от заеманите постове на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/ проф.д-р Паскал Желязков, както и на Зам.-министър на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов, отговарящ за ресора свързан с животновъдството, здравеопазване на животните и политики в агрохранителната верига.
Мотивите за това искане са следните:
1.През 2019г. здравеопазването на животните и свързаното с него гарантиране на безопасна и качествена храна за населението беше подложено на сериозен риск. Поради различни причини, всичките свързани с ръководния екип на БАБХ, голям процент от мерките заложени за изпълнение в Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021 (НППНКЛБЗ) не бяха извършени. Не бяха осигурени достатъчно китове за изследване на преживните животни за Бруцелоза – едно изключително тежко протичащо заболяване, от което боледуват и хората, контактуващи със заразени животни или консумирали животинска продукция от такива. Много голям процент от мозъчни проби, взети от заклани животни за изследване за Спонгиоформна енцефалопатия т.н. „Луда крава” също не бяха изследвани. Това беше констатирано и от проверка и доклад от мисия на Европейската комисия в България. Излишно е да отбелязваме колко опасно за хората може да бъде това заболяване. В абсурдна ситуация бяха поставени регистрираните ветеринарни лекари да изпълняват ваксинация на преживните животни срещу Син език, като ваксина беше раздадена в началото на декември 2019г., а нормалните срокове за тази дейност са месец март и април. Не бива да се пропуска и голямата афера, която се констатира от разследващия журналист Генка Шикерова, около така наречените мобилни инсинератори за унищожаване на животински трупове. Доказано беше, че капацитета на тези устройства е далеч по - малък от декларираните количества унищожени трупове, за което са усвоени милиони левове обществени средства!
2. През 2019г. България беше сполетяна от поредната тежка епизотия - Африканска чума по свинете/АЧС/. Въпреки че на всички компетентни лица в МЗХГ, Център за оценка на риска и БАБХ беше ясно, че това заболяване няма да подмине страната ни, се оказахме не добре подготвени. Вярно е, че Агенцията по безопасност на храните спазваше стриктно изискванията на СЗО за борба с това заболяване, но по никакъв начин не беше използван капацитета на практикуващите ветеринарни лекари, а в последствие на среща при министъра на земеделието, проведена на 26.09.2019г. бяхме обвинени, че с нищо не сме помогнали и то при положение не само, че не бяхме поканени да участваме в борбата с АЧС, но дори ни и беше забранено.
3. В края на 2019г. във връзка с многото проблеми, които се проявиха при борбата с АЧС, както и в системата на здравеопазването на животните от МЗХГ беше предприето спешно поредно ремонтиране на Закона за ветеринарномедицинската дейност/ЗВД/. Българския ветеринарен съюз взе много активна позиция при обсъждането и в последствие при приемането на тези промени в ЗВД. В първоначалния проект на министерството бяха заложени абсурдни текстове, прехвърлящи вини и отговорности, както и смесване на контролни и изпълнителни функции и предразполагащи към много голям хаос в системата на здравеопазването. Неоспорим факт е, че вследствие на активната намеса на представителите на БВС, бяха преработени много от предложенията за промени в ЗВД. Има обаче един много съществен момент в процеса на обсъждането на проекта и в последствие при коментиране на приложението на вече приетия ЗИДЗВД. На една от поредните срещи, от която имаме и аудио запис, състояла са на 18.02.2020г.в МЗХГ между ръководството на БВС с това на БАБХ и част от МЗХГ, Зам.-министър доц.д-р Янко Иванов си позволи директна заплаха към Главния секретар на БВС с думите: ”Имаш остър език внимавай да не ти отрежa главата”, д-р Дойчев: „Ти заплашваш ли ме?, доц.д-р Янко Иванов: „Аз не те заплашвам, просто да ти кажа малко си мери приказките”.Тези думи не са извадени от общия контекст на разговора, а са по повод многократно зададен въпрос от Главния секретар, защо държавата нарушава законите, като изплаща обезщетения на собствениците за нерегистрирани животни. Само заради това поведение на открита заплаха от страна на Зам.-министър в нормалните страни се подават оставки. За съжаление това не може да се приеме като инцидент или случайно произнесена реплика, защото е налице един безпрецедентен натиск от страна на отделите в Министерство на земеделието, подчинени на доц.д-р Янко Иванов в продължение на цяла година, проявен чрез масирани проверки, като не беше пропуснат почти никой от активистите на БВС. В този случай не е проблем, че се правят проверки, а че те се правят от лица, които нямат такива правомощия и освен това се извършват съвсем целенасочено и тенденциозно. Според ЗВД, органа който е упълномощен за контрол е БАБХ, в случая обаче служители подчинени директно на Зам.-министъра с типичното поведение на „шпиц команда” и без никакви правомощия в продължение на месеци извършиха съвсем очевиден натиск с цел заплаха към много ветеринарни лекари, изразяващи открита позиция на несъгласие с водената политика.
4. Политиката водена от ръководството на БАБХ е към трайно и умишлено водене към фалит на държавните диагностични лаборатории, които са гръбнака на параклиничната ветеринарна медицина в България. В тази посока е и последната заповед на проф.Паскал Желязков от 06.04.2020г.Това се прави с очевидните намерения финансови потоци да бъдат насочвани към частни лаборатории, което би имало непредвидими последици за нормалното функциониране на ветеринарната медицина, особено в ситуации на извънредни кризи от епизоотии, които са факт през последните години.
5. След като в началото на 2020г. промените в ЗВД станаха факт и за пръв път от няколко години насам БАБХ успя да осигури всички необходими консумативи, а регистрираните ветеринарни лекари започнаха в срок и на време да изпълняват всички заложени в държавната програма мерки, като беше съгласуван и анекс към съществуващия договор между РВЛ и ОДБХ в срок и по изискване на ЗИДЗВД, неочаквано и напълно непонятно от страна на ръководството на БАБХ се предприема опит за възлагане на мерките по държавната програма на собствените си служители, които са контролния орган, който трябва да контролира регистрираните ветеринарни лекари, като изпълнители. Това е едно напълно незаконно и брутално действие, демонстративно нарушаващо регламент ЕК702/2014, който регулира прилагането на държавни помощи, самата схема за държавна помощ, приета от УС на ДФ”Земеделие”, Закона за ветеринарномедицинската дейност, както и договорите на регистрираните ветеринарни лекари с техните възложители – собствениците на животни.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Българският ветеринарен съюз, категорично смята, че фактите от последните месеци, свързани с политиката в областта на сектор животновъдство и по - конкретно здравеопазването на животните, говорят за фрапираща некомпетентност, безскрупулност и самозабравяне на хора, назначени да определят държавната политика в сектор, свързан не само с икономиката на страната, но най –вече със здравето и сигурността на населението. Неоспорим факт е, че практикуващите ветеринарни лекари, съвестно и отговорно изпълняват своите задължения по гарантиране на здравето на продуктивните животни и по този начин - сигурна и безопасна храна за нашето население и то в условията на пандемията COVID-19. Всички са наясно какви рискове поемаме за собственото и на семействата си здраве. Ние работим в момента изцяло с лични финансови средства и сме може би единственото съсловие, което не е поискало компенсация от държавата за това!
На фона на цялата тежка за страната ни ситуация на извънредно положение, посочените отговорни лица се държат не само като неадекватни ръководители, но поставят на огромен риск функционирането на възлов сектор на икономиката ни, което категорично би застрашило националната ни сигурност и съществува реална опасност животновъдите в България да останат без ветеринарномедицинско обслужване.
Силно се надяваме на бързи и решителни мерки от Ваша страна!

Приложение: Писмо до г-н Бойко Борисов - Министър председател на РБ

С уважение:
Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(23.03.2020)

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БВС

Уважаеми колеги,

С решение от 13.03.2020г. на Народното Събрание е обявено извънредно положение на територията на Република България относно разпространението на коронавирус COVID-19 и в тази връзка е издадена Заповед №РД-01-143/20.03.2020г. на Министъра на здравеопазването относно противоепидемичните мерки, които следва да се спазват на територията на цялата страна.
На 19.03.2020г. на сайта на БВС-раздел „Актуално“ публикувахме информация относно съвместно изявление на световната здравна организация за здравеопазване на животните ( OIE ) и световната ветеринарна асоциация ( WVA ) във връзка с пандемията COVID-19.
Днес 23.03.2020г. получихме писмо от Зам.-министъра на МЗХГ доц.д-р Янко Иванов относно извършване на ветеринарномедицински дейности по време на пандемията от COVID-19 и предприемане на мерки по границите на ЕС за осигуряване на стоки.
Информирам Ви, че всички регистрирани ветеринарни лекари са длъжни да организират своята дейност в съответствие с публикуваните противоепидемични мерки и указанията от писмото на Зам.-министъра на МЗХГ.

Приложения:
- Писмо от МЗХГ Изх.№91-273/23.03.2020г.
-Указания към бизнесоператорите по прилагане на противоепидемиологични мерките във връзка с COVID- 19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите;
- Тема: Домашните животни не могат да ви заразят с новия коронавирус COVID-19
- Писмо от МЗХГ с Изх.62-209/24.03.2020г. относно СПАЗВАНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БИОСИГУРНОСТ, ПРЕПОРЪКИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ОПЕРАТИВЕН ЩАБ И МЕРКИТЕ НАЛОЖЕНИ СЪС ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС


(19.03.2020)
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОК НА БВС - ВСИЧКИ
 
Уважаеми колеги,

Публикуваме информация относно съвместно изявление от 19.03.2020г. на световната здравна организация за здравеопазване на животните ( OIE ) и световната ветеринарна асоциация ( WVA ) относно пандемията COVID-19 и Заповед № РД11-717 на Изп.-директор на БАБХ от 18.03.2020г.

В цитираната Заповед № РД11-717/18.03.2020г.  т.7 "Дейността по здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите да бъде организирана, по начин по който да не изостават регулярните дейности и при спазване на мерките за безопастност." В така формулирания текст не е указано да се извършват ли имунопрофилактични мероприятия съгласно имунопрофилактината програма, което създава различно тълкуване и изпълнение на противоепидемичните мерки на националня оперативен щаб.

Моля информирайте на официалния имейл адрес на БВС - bvsbg@abv.bg на територията на вашата ОК какви имунопрофилактични дейности са извършени след 14.03.2020г. , когато е публикувана на сайта на БВС информация относно въведеното извънредно положение на територията на Република България и изпълнение на противоепидемичните мерки и указанията на нациналния оперативен щаб.

От Ръководство


(09.03.2020)
ОТЛАГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС И ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БВС
Уважаеми колеги,

В изпълнение на решението на Министерски съвет на Р. България от 08.03.2020 г., относно епидемичната обстановка в страната и допълнителните мерки, свързани с разпространението на COVID-19 за отмяна на всички събития на закрито за цялата страна, СЕ ОТЛАГАТ ДВЕТЕ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ: ВТОРИЯТ МЕЖДУНАРОДЕН ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ КОНГРЕС (от 13 до 15 март 2020 г. в гр. Пловдив) и ОБЩОТО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БВС  (28 март 2020 г. в гр. София).
Конгресът и Общото събрание на БВС се отлагат за неопределено време. Ще Ви информираме допълнително за новите дати на провеждане на събитията.

От Ръководството


(30.01.2020)
Ръководството на БВС има огромната чест да покани всички ветеринарни лекари за участие във втория ветеринарномедицински конгрес организиран  от БЪЛГАРСКИЯ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ и ВЕТЕРИНАРНАТА КАМАРА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ, който ще се проведе в гр.Пловдив, парк-хотел „Санкт Петербург “ на 13 - 15 Март 2020 г. съгласно утвърдената програма.
 
Приложение: Програма за втори ветиринарномедицински конгрес


(16.12.2019)
В навечерието на професионалния празник на ветеринарните лекари – 14 декември, по традиция се проведе тържествено заседание на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз в Дома на ветеринарния лекар в София. На събитието присъстваха: ръководството на БВС, председателите на областните колегии на БВС, настоящия и бившия изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните – проф. д-р Паскал Желязков и д-р Йордан Войнов и доайенът на селскостопанската наука и практика – доц. Въто Христов и други гости. По време на тържеството председателят на НС на БВС – д-р Трифон Цветков отправи приветствие към всички ветеринарни лекари за професионалния празник и връчи специални плакети на най-изявените през 2019 г. в знак на признателност за своя принос към съсловието и обществото.
В своето обръщение към колегите председателят на НС на БВС – д-р Трифон Цветков заяви: „Историята на ветеринарномедицинската дейност е богата и имаме много поводи за гордост. Важното в момента е как професията отговаря на обществените интереси за опазване здравето на животните и хората. Много показателно е, че епизоотии от болести, като Нюкясълска болест, Шап, Класическа и Африканска чума по свинете и др., които не само имат икономическо значение за страната, оказват и пряко влияние върху обществото ни, са вземали като жертва ръководителите на ветеринарномедицинската служба. Фактите са показателни и за това е важно да оценим ситуацията. Професията трябва да бъде единна и да се спазват етичните принципи. Недопустимо е да се говори против професията ни. Има много проблеми, но аз съм сигурен, че ние ще ги решим. Ще ги решим само тогава, когато сме единни и отстояваме принципите, които нашата професия е изградила. Завявам, ясно и категорично, че Българският ветеринарен съюз е независима, самоуправляваща се, самофинансираща се организация и няма да търпи, каквито и да са заповеди от изпълнителен директор или министър, които противоречат на нашите интереси.”

Гостите на събитието направиха професионални анализи на отминаващата година и отправиха също своите пожелания към колегията.

Цялата информация ще намерите в приложения файл.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова


(12.12.2019)
На 13 декември 2019 г. в Дома на ветеринарния лекар в гр. София, в навечерието на професионалния ни празник, на тържествено заседание на Националния съвет на Българския ветеринарен съюз ще бъдат наградени ветеринарните лекари на годината. На събитието ще присъстват и бившите ръководители на Националната ветеринарномедицинска служба, както и настоящият изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните – проф. д-р Паскал Желязков. По време на тържеството ръководството на БВС ще отправи приветствие към всички ветеринарни лекари за професионалния празник и ще връчи специални плакети на най-изявените в знак на признателност за високия професионализъм и за принос към съсловието и обществото.

Празникът на ветеринарномедицинската професия, тази година се чества за 27-и път, след като през 1993 година с Решение на Министерски съвет 14 декември е обявен за Ден на ветеринарномедицинския специалист.

От Ръководството(18.11.2019)
Уважаеми колеги,

Публикуваме СТАНОВИЩЕ на БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ относно Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност утвърдено с Решение №2 на Националния съвет на БВС.


От Ръководството


(05.11.2019)
Уважаеми колеги,

На страницата на Министерство на земеделието, храните и горите в раздел "Нормативни актове" и под раздел "Проекти на нормативни актове" www.mzh.government.bg/bg/normativni-aktove/proekti-na-normativni-aktove/е публикуван Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност за междуведомствено обсъждане.

Във връзка с изработването на СТАНОВИЩЕ на БВС, СПЕШНО изпратете вашите конкретни предложения и аргументирани мотиви за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност на официалния имейл на БВС - bvsbg@abv.bg в срок до 12.11.2019г. (вторник), за да може Комисията по нормативни документи да изготви и предложи становище за утвърждаване от НС на БВС.

От Ръководството


(29.09.2019)


На 26.09.2019 г. в Колегиума на МЗХГ се проведе среща между председателя на НС на БВС – д-р Трифон Цветков и оперативното бюро на БВС с министъра на земеделието, храните и горите – Десислава Танева и новия изпълнителен директор на БАБХ – проф. д-р Паскал Желязков. На срещата присъстваха още: зам.-министър Янко Иванов, зам.-директора на ЦОРХВ – д-р Илиян Костов, зам.-изп. директор на БАБХ – д-р Цвятко Александров, директори на дирекции от МЗХГ и от БАБХ. Инициативата за разговора е на ръководството на БВС, като преди един месец беше отправена покана към министър Танева за работна среща в Дома на БВС. Целта на срещата беше обсъждане на предложения и мерки, свързани с организацията и контрола на ветеринарномедицинската дейност при съществуващото законодателство и изработване на концепция за промяна в Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Текст и снимка: д-р Милена Кръстанова
(21.08.2019)
Уважаеми колеги,

На 20.08.2019г. в Дом на БВС, в кв.Дружба 2 се проведе разширено заседание на ръководството на БВС със целия състав на комисията по нормативни документи към Националния съвет, на което беше обсъдена позицията на Българския ветеринарен съюз, във връзка с изработването на нов Закон за ветеринарномедицинската дейност, изразена в писмо изх.№067/16.08.2019г. до зам.-министъра на земеделието, храните и горите доц.д-р Янко Иванов. Бяха дискутирани, обсъдени и разработени предложения на БВС във връзка с изпратения от МЗХГ проект на глава ІV от ЗВД. Ръководството на БВС ще спазва основния принцип за откритост и прозрачност, като своевременно ще информира, както го прави и до момента областните колегии, чрез техните председатели и национални представители. Приканваме всички колеги към активност и тези, които имат желание да изразят позиция по тази тема да се обръщат за информация към своите ръководства на областни колегии и мотивирано и аргументирано изпращат своите становища на официалния имейл на БВС.

Приложение: писмо №067/16.08.2019г.

От ръководството


(14.08.2019)

Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо до Председателя на Управителния съвет на НСОРБ и кмет на Община Велико Търново г-н Панов, във връзка с изявление направено пред журналисти на 09.08.2019г. в гр.Велико Търново.

От Ръководството(30.07.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме видеоматериала от проведения на 29.07.2019 г. Консултативен съвет по животновъдство в МЗХГ г., на който Председателя на НС на БВС д-р Трифон Цветков изказа становището на БВС, касаещо проблемите във ветеринарномедицинската професия.

https://www.facebook.com/desitanevagerb/videos/2418410238440273/?t=39

Д-р Трифон Цветков анализира ситуацията с АЧС и посочи критичните точки в интервю на Маргарита Димитрова за Канал 3.

http://kanal3.bg/news/comments/101586-D-r-Trifon-Cvetkov%253A--Svinete-mryaha-ot-glad-prez-1991-g.%252C--sega-gi-unishtodzava-zarazata(10.07.2019)

Приложено публикуваме:

Становище на Българския ветеринарен съюз по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, внесен от н.п. Десислава Атанасова и група народни представители на 20 юни 2019 г., № 954-01-44.

От Ръководството(20.06.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме новия брой на сп. „Ветеринарна практика“. Можете да го разгледате в дигиталният му вариант на този линк: http://online.fliphtml5.com/uvnaz/slrj/

Всички броеве на списание „Ветеринарна практика“ са качени на сайта на БВС в раздел сп. „Ветеринарна практика“.

Изпращайте Вашите клинични случай и публикации на имейл адреса на редакцията vetpractice2019@gmail.com.

Разчитаме на Вашата активност заедно да създаваме всеки един брой.

От Ръководството

(31.05.2019)
След направените промени в Устава на Българския ветеринарен съюз по време на Общото събрание на 30.03.2019 г., касаещи продължаващото ветеринарномедицинско обучение в България (ПВО), точно два месеца по-късно се осъществи дискусия по темата. На 30.05.2019 г. в Дома на БВС се проведе Кръгла маса на тема: „Продължаващото ветеринарномедицинско обучение в България и неговото регулиране чрез акредитационен съвет на БВС”. Домакин на събитието беше ръководството на БВС в лицето на председателя – д-р Трифон Цветков, на зам.-председателя – д-р Димитър Цанков и на гл. секретар – д-р Петър Дойчев. Работната среща беше уважена от зам.-министъра на МЗХГ – доц. д-р Янко Иванов, който взе активно участие и от директора на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – проф. д-р Георги Георгиев. По време на обсъждането, продължило повече от 2 часа, участваха и преподаватели от двата ветеринарномедицински факултета, представители на някои от асоциациите и лекари от Областните колеги на БВС.
В началото на работната среща д-р Цветков разясни, че в продължение на 4 години се правят опити да стартира дейността по ПВО, която е неотменна част от работата на съсловната организация. „Със своето присъствие днес, Вие декларирате положително отношение към проблема и желание за разработване на програмата по ПВО. Едва сега постигнахме съгласие тя да стартира. Аз съм оптимист.”
Зам.-министър Иванов заяви: „Дойдох на тази работна среща за да засвидетелствам моята безрезервна подкрепа по тази тема. Виждам, че е узрял моментът.Въвеждане на системата за ПВО ще бъде голяма стъпка в европеизацията на нашата професия. Ветеринарната медицина е много динамична, бързо се развива и приобщава знания от различни области и ако един лекар не чете професионална литература, много бързо ще се депрофесионализира.” Той даде няколко примери с добри практики в областта на ПВО по света и апелира за организирането му в България, което ще сплоти професията.
Ветеринарните лекари, които имат отношение и опит с европейските стандарти в ПВО изказаха своето мнение и се стигна до оформянето на концепция за бъдещите действия у нас.
Д-р Мирослав Ямалиев – зам.-председател на БАВЛПЖ и д-р Теодора Карагеоргиева споделиха своя опит с дистанционната форма на обучение на Royal College of Veterinary Surgeons. Според тях ПВО в България трябва да е задължително, но с минимални критерии като изисквания и с определен гратисен период.
Д-р Влади Кирилов от БАВОТ представи немската и холандската системи за ПВО. Неговото предложение е за прилагане на по-либералната система в България по примера на Холандия и Румъния. Опитът на тези държави с ПВО е свързан с чисто имиджов подход в притежаването на сертификати за обучение.
Проф. д-р Първан Първанов, ръководителят на отдела за следдипломно обучение към ВМФ при Тракийския университет представи своята гледна точка и подчерта, че за ПВО в България е много важно да бъде унифицирано с европейското.
В дискусията се очерта рамката, отбелязаха се принципите на работа и се направиха първите стъпки към конкретни действия. Основната цел на срещата за обсъждане на идеи и мнения, както и приемане и утвърждаване на работна група, която по-късно да прерасне в Акредитационен съвет беше постигната. За председател на работната група беше избран д-р Георги Гавазов, а за членове – доц. д-р Звезделина Киркова, доц. д-р Тодор Маринков, д-р Лиляна Лазарова, д-р Димитър Яновски, д-р Теодора Карагеоргиева, д-р Ранко Георгиев, д-р Мила Бобадова и д-р Влади Кирилов. Този съвет ще участва в разработването на нормативната уредба, регламентираща системата на ПВО. Самата система ще се обсъжда и гласува на следващия Национален съвет на БВС, който ще избере и състава на Акредитационния съвет, с правомощия да координира, администрира и регистрира ПВО.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова

 (16.04.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
 
Информираме Ви, че "Кодекс за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар" е обнародван в Държавен вестник брой 32 от 16.04.2019 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=136651


Oт Ръководството


(22.03.2019)
На 21.03.2019 г. в Големия колегиум на Министерството на земеделието, храните и горите се проведе среща между ръководствата на МЗХГ, Българската агенция по безопасност на храните и Българския ветеринарен съюз. Тя е във връзка с извършени проверки в страната от екипи на МЗХГ за изпълнението на Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите (НППНКЛБЖЗ) и идентификацията на животните и пчелините. Те бяха извършени в шест области на страната, избрани на случаен принцип. Проверките установиха някои несъответствия, касаещи идентификацията на животните.

От МЗХГ присъстваха министърът – Румен Порожанов, зам.-министърът – доц. д-р Янко Иванов, директори на дирекции и експерти. От страна на Българската агенция по безопасност на храните участваха изпълнителният й директор – д-р Дамян Илиев, директорът на дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите” – д-р Георги Чобанов, директорът на дирекция „Информационни технологии, информационни системи и комуникационно осигуряване” – инж. Тончо Вачев, директорът на дирекция „Правна” – Анита Пашова и експерти от Агенцията. Управителният съвет и председателите на областните колегии (ОК) на Българския ветеринарен съюз взеха активно участие в дискусията.

В началото на срещата министър Румен Порожанов представи накратко данните от проверките и заяви, че е изключително важно да се предприемат адекватни и бързи мерки за привеждане на сектора в съответствие с нормите. Той подчерта, че всички животни трябва да бъдат регистрирани. Предвид епизоотичната обстановка в страната, министърът отбеляза, че трябва да се обърне сериозно внимание и на свинете в обектите тип „заден двор“. Министър Порожанов обеща съдействие, ако се налагат промени в нормативната уредба. От своя страна, представителите на Българския ветеринарен съюз изразиха желание и воля за промяна.

Зам.-министърът доц. Иванов перифразира поговорката „На каца мед и лъжичка катран стига” за да опише създалата се ситуация. Той обобщи, че отговорността е съвместна – и на фермерите и на ветеринарните лекари. Доц. Иванов каза: „Ако системата произвежда грешки, тя ще ги произвежда системно” и апелира за търсене на решения, които да са реално осъществими.
Във връзка с установените несъответствия д-р Илиев обяви, че отговорните за констатираните грешки ще бъдат проверени и ще им се потърси отговорност. Той изслуша внимателно всички ветеринарни лекари, работещи на терена и адмирира предложенията им за конкретни мерки за отстраняване на несъответствията с готовност за нормативни промени.
Председателят на НС на БВС – д-р Трифон Цветков поиска констатациите, заключенията и препоръките от проверките и гарантира за предприемането на адекватни действия от страна на Съюза. „Ще потърсим индивидуална отговорност на тези колеги, които недобросъвестно упражняват професията”.


Най-оживени в своите изказвания от страна на БВС бяха: д-р Тодор Тодоров от ОК Варна, д-р Трайко Алчев от ОК Стара Загора, д-р Петър Дойчев – гл. секретар на БВС, д-р Мирослав Първанов от ОК Враца, д-р Пламен Конов от ОК Бургас, д-р Димитър Пампоров от ОК Смолян, д-р Владимир Солаков от ОК Силистра, д-р Милчо Кнежански от ОК Плевен и д-р Анатоли Замфиров от ОК София.
Поисканите идеи за решаване на съществуващите проблеми бяха дадени много бързо от няколко колеги. Изключително точен в своята реална преценка и на база добра практика своите съвети отправи д-р Първанов. Той посочи и някои от причинителите на наболелите въпроси, а именно обезвреждането на умрелите животни, движението на животни, субсидирането на животни, които не са на стопанско значима възраст и на които, не са извършени мерките по НППНКЛБЖЗ.

Д-р Първанов уверено заяви: „Една система работи толкова по-добре, колкото е по-улеснена.”

По време на дискусията се взе решение до 29 март 2019 г. от БВС да се изпращат писмени предложения до БАБХ за решаване на проблемите. След това ще бъде формирана работна група, която да обобщи предложенията и да набележи конкретни действия.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова


 


(12.02.2019)
      В изпълнение на програмата за сътрудничество, съсловните организации на ветеринарните лекари на Република България и Република Македония организират провеждането на два съвместни ветеринарномедицински конгреса по актуални теми с участие на български и македонски лектори.
      Ръководството на БВС има огромната чест да покани всички ветеринарни лекари за участие в първия съвместен ветеринарномедицинкси конгрес, който ще се проведе в Република Македония в гр. Струмица, хотел „Сириус “ на 15 и 16 Март 2019 г. съгласно утвърдената програма.


«12»