Вход за членове:

(01.02.2019)
ПИСМО ДО ЗАМ.-МИНИСТЪРА НА МЗХГ ВЪВ ВРЪЗКА С НППНКЛБЖЗ

 Уважаеми колеги, публикуваме писмо изх.№011/01.02.2019г. на Председателя на НС на БВС до Зам.-министъра на МЗХГ.

Изх.№ 011/01.02.2019г.

ДО
ДОЦ.Д-Р ЯНКО ИВАНОВ
ЗАМ.-МИНИСТЪР НА МЗХГ


 

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ.-МИНИСТЪР,
С писмо № 62-1/17.01.2019г., Вие информирате Българския ветеринарен съюз, че Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2019-2021г. е приоритет на Министерство на земеделието, храните и горите, особено с оглед на усложнената епизоотична обстановка. В същото писмо посочвате, че програмата е представена в МЗХГ, в законовия срок, през месец юли 2018г. от БАБХ и след това, тя е преминала вътрешноведомствено съгласуване. Към датата на писмото Ви, става ясно, че тя е на междуведомствено съгласуване в Министерство на финансите.
УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ.-МИНИСТЪР,
В телефонен разговор, проведен с Вас на 31.01.2019г., Вие ни информирахте, че съгласуването с Министерство на финансите е приключило. Българския ветеринарен съюз, като съсловна организация на ветеринарните лекари в България, отново изразява своето сериозно безпокойство от липсата на приета от Министерски съвет програма. Съгласно чл.118, ал.3 от ЗВД Програмата по ал. 1 се одобрява от Министерския съвет по предложение на министъра на земеделието, храните и горите до 31 октомври в годината на изготвянето.
Ние сме убедени и вярваме, че разбирате отговорността, с която сте натоварен, имайки в предвид сериозното забавяне на сроковете определени в ЗВД и се надяваме, че Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози за периода 2019-2021г. ще бъде внесена за приемане от Министерски съвет още на следващото заседание на 06.02.2019г.
Всеки ден забавяне, създава непредвидими рискове за здравеопазването и косвено – за националната сигурност на страната, тъй като регистрираните ветеринарни лекари са лишени от възможността да изпълняват професионалните си задължения.
 

С уважение:
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС