Вход за членове:
Информационен бюлетин

(29.03.2019)
В изпълнение на ангажимента, който поехме на проведената среща в МЗХГ на 21.03.2019 г., с настоящото писмо, Българския ветеринарен съюз, като съсловна организация на ветеринарните лекари в България, представя на вашето внимание обобщени предложения за нормативни промени в законодателството, системата на работа по идентификацията, работата с данните в Вет ИС на БАБХ и изпълнението на мерките по НППНКЛБЖЗ.


(29.03.2019)

Приложено публикуваме:

  • РЕШЕНИЕ № 136 на Министерския съвет от 14 Март 2019 г. за приемане на Национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България.


(22.03.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Приложено Ви изпращам писмо №62-63/14.03.2019г. на Министър Румен Порожанов до мен, по повод на което се проведе срещата в МЗХГ на 21.03.2019г. Темата на срещата беше свързана с обсъждане на цели, принципи и обхват на НППНКЛБЖЗ 2019-21 г., а също и констатации, заключения и препоръки в резултат на извършените в страната проверки. Беше договорено БВС в срок до края на месеца да внесе своите предложения за нормативни промени в законодателството и самата система на работа по идентификацията, работа с данните в Вет ИС на БАБХ и изпълнението на мерките по НППНКЛБЖЗ.


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Моля в срок до 13 часа на 26.03.2019 г. да изпратите своите писмено формулирани предложения за промени по тази тема.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ККПЕ,

Моля ККПЕ спешно да разгледа подадените сигнали в цитираното по-горе писмо на Министър Румен Порожанов и да излезе със становище във връзка с искането, посочено в последния абзац на неговото писмо.


С уважение:
Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС


(13.03.2019)

Уважаеми колеги,

Публикуваме Отчет на НС на БВС за 2018 г.

От Ръководството(11.03.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Изпращам Ви Писмо на Зам. министъра на МЗХГ с вх. № 083/11.03.2019 г. относно провеждане на среща с представители на МЗХГ. Моля, спешно подгответе писмена информация за резултатите от извършените проверки и направените констатации на територията на Вашата Областна колегия.

Имайте готовност да докладвате по тези въпроси.

Допълнително ще Ви информираме за мястото, датата и часа на провеждане на срещата.


С уважение:

Д-р Трифон Цветков
Председател на НС на БВС(25.02.2019)
ОБЯВА

На основание чл.15 от ЗСОВЛБ свиквам редовно заседание на ККПЕ на 05.03.2019 г. /вторник/, което ще се проведе в гр. София, в залата на БВС, ж.к. „Дружба-2“, бл. 283, вх. Б от 11.00 часа, при следния Дневен ред:

1. Отчет на председателя за периода 28.11.18 г. – 05.03.19 г.
2. Разглеждане на жалби
3. Разни
 
Д-р Драгомир Камбуров
Председател на ККПЕ
(25.02.2019)
 
 
БЪЛГАРСКИ ВЕТЕРИНАРЕН СЪЮЗ
И
ВЕТЕРИНАРНА КЛИНИКА „НОВЕТ“ – ПЛОВДИВ И ПРИЯТЕЛИ

Ви кани на семинар на тема

„ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА НА КОНЕТЕ”, ОСНОВНО НИВО
на
17 март 2019 г. в гр. Пловдив, България.
Подробна информация може да намерите в програмата.
Очакваме Ви !


(22.02.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г. приета с Решение № 97 от заседанието на Министерски съвет проведено на 20.02.2019 г.
 
От Ръководство


(22.02.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме Писмо-отговор на Зам. министъра на МЗХГ до Председателя на НС на БВС.

От Ръководството(22.02.2019)
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка с графика за планираните отчетни събрания на ОК на БВС, публикуваме Писмо до директорите на ОДБХ с изх. №923-ЗЖКФ 19.02.2019-000.

От Ръководството(20.02.2019)
Днес, 20.02.2019 г. Министерския съвет утвърди Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите за периода 2019 - 2021 г.
 
Програмата има за цел опазването на здравето на животните и хората в България и спазването на един от основните принципи за създаване на Европейската общност, а именно - свободното движение на животни и животински продукти на територията на Общността.
 
Поради географското си местоположение, България е постоянно застрашена от проникването на болести по животните и зоонози чрез непрекъснатия трафик на хора, животни и транспортни средства през страната. Това налага поддържането на постоянно действаща система за профилактика и контрол срещу заразните болести по животните.
 
В програмата са посочени приоритетните заразни болести и зоонози, които могат да имат значително икономическо въздействие или да представляват заплаха за общественото здраве. Сред тях са Африканската чума по свинете, Класическата чума по свинете, Ку-треска, Син език, Треска от Западен Нил и др. За всяка болест са описани подробно мерките, които трябва да се предприемат и които са финансирани от държавата.
 
Поддържането на добър здравен статус на животните и на качеството на продуктите, добити от тях, е гаранция за здравето и благополучието на хората, свободното движение на животни и получените от тях продукти в държавите членки на ЕС, както и за безпроблемен износ за трети страни.
 
Очаквайте допълнителна информация по темата.

От Ръководството
(18.02.2019)

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Графика за планираните отчетни събрания на ОК на БВС е предоставен на БАБХ и съответните ОДБХ, с цел след приключване на събранията да се проведе среща с представители на БАБХ и ОДБХ, на която ще бъдат обсъдени и разисквани следните въпроси.
  1. Ситуацията в страната по отношение на заразните болести по животните, като акцентът ще е на Африканската чума по свинете.
  2. Мерките по предстоящата програма за профилактика за периода 2019-2021, както и проблеми при отчитане дейността на РВЛ.
  3. Употреба на ветеринарномедицински продукти и проблеми и предизвикателства с антимикробната резистентност при продуктивните животни.

От Ръководството(13.02.2019)

От 12 до 14 февруари 2019 г. в Софийска област се провежда симулационно изпълнение на действията при възникване на болестта шап.

Симулационното упражнение е организирано съвместно между Българската агенция по безопасност на храните, Министерството на земеделието, храните и горите и Европейската Комисия за контрол на болестта шап (EuFMD). Обучението е част от работния план на Компонент 1.4. Целта е осигуряване на непрекъсната подкрепа в подобряването на планирането при извънредни ситуации и аварийната готовност и реакция на Балканите. Основен елемент в Ръководството за упражнения и обучение (GET) е да се надгради планът за готовност, основан на симулационни упражнения и обучителни събития с подход, основан на риска.

Планът за действие при извънредни ситуации на шап и оперативните ръководства (SOPs) ще бъдат централен фокус на симулацията. Те ще бъдат тествани и оценявани, за да се определи практическото им прилагане.

Конкретните цели на това упражнение са:
 
  • укрепване капацитета на БАБХ;
  • подпомагане развитието на готовността за реагиране при извънредни ситуации в страната;
  • тества националния план за действие при извънредни ситуации и SOPs;
  • по-нататъшно развитие на капацитета за оценка и подобряване готовността на регионално равнище.
Симулацията ще изпробва дейностите за справяне с болестта на терен в София област. Форматът на обучението ще включва поредица от упражнения, които ще изпитат конкретни практически умения, необходими за обследване и потвърждаване на шап, както и последващи дейности, следвани от оценка на изпълнението на конкретните задачи и обща дискусия относно управлението на епизоотиите, планирането и докладването.


(28.02.2010)
Бюлетин - 27-07-2010

(01.12.2022)
Бюлетин 10-08-2010