Политика на поверителност

default
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Общи положения
www.bvs.bg работи в съответствие с възприетите правила и принципи на Българския ветеринарен съюз (БВС), описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на ветеринарните лекари, ползващи сайта http://bvsbg.com

 
БВС се придържа към законовата уредба (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО, Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България (ЗСОВЛБ), Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД), Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни), която има отношение към защитата на личните данни.
БВС събира и обработва лични данни във връзка с предоставени публични правомощия и изпълнение на задачи от обществен интерес по смисъла на чл.6, §1, б. „в“ и “д“ от Регламент 2016/679 във връзка със ЗСОВЛБ и Устава на БВС при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на своите членове.
 
За да използвате електронните услуги, които Ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля, не използвайте този сайт.

Обхват на личните данни, които обработваме
С цел предоставяне и автоматизиране на услугите, които предлагаме, ние използваме личните данни на нашите членове от Регистъра на БВС. Някои от услугите, като създаване на обява за работа, изискват да предоставите допълнителна информация. Физическото лице, търсещо работа преценява самостоятелно дали и какви данни за себе си да предостави.
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са относно физическата ви идентичност (име, ЕГН, документ за самоличност, дата на раждане, адрес (постоянен, настоящ), телефон, електронен адрес, съдебно минало), данни относно месторабота (място на работа и работодател, наложени наказания по ЗСОВЛБ), данни относно образование (придобита степен магистър по ветеринарна медицина, специалност, преминати форми на продължаващо ветеринарномедицинско обучение).
Данните получаваме при представяне на заявление за членство в Областната колегия на БВС по силата на чл. 21, ал. 2 от Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България. Съгласието ви за обработката на данните се извлича от искането ви за вписване като член на БВС и определените в закона задължителни реквизити на заявлението за вписване и на данните в регистъра по чл. 22 от ЗСОВЛБ.
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за изпълнение на задълженията за водене на национален  регистър на членовете на БВС по чл.12, ал. 1, т. 4 от ЗСОВЛБ.
Вие разбирате и приемате, че наред с останалите си функции BVS.BG е и информационна платформа (публична среда), която позволява на държавни институции, организации, граждани, работодатели, агенции за заетост и др. подобни лица да разглеждат предоставената от вас информация. Това означава, че публичната информация за вас може да бъде копирана, събирана и използвана от тези трети лица, над които БВС не упражнява контрол. Някои от тях могат да се намират и извън територията на Европейското икономическо пространство и е възможно да нямат равностойна на европейското законодателство защита срещу евентуално неправомерно използване на лични данни. Достъп до личните ви данни в публичната част на www.bvs.bg, с изключение на трите имена, уникалния идентификационен номер (УИН), членствения статус, адрес и телефон  е заключен  по подразбиране. Вие може да управлявате този достъп през вашия персонален акаунт по всяко време.
Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за нашите членове извън посочената, в случаите, когато е активирана тази защитна опция, освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашите услуги и/или на обществеността.
Публикуването и достъпът до данни от документи за самоличност, налични в регистъра на БВС като ЕГН, номер на паспорт/лична карта, срокове на валидност и др. е забранен през www.bvs.bg. Предупреждаваме, че това е рисково и за целите на нашите услуги не трябва да се предоставят данни от документите за самоличност. Верификацията се осъществява посредством защитен и криптиран канал за комуникация.
Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
 
ВАЖНО!
Всички данни от регистъра на БВС се събират и обработват от Областните  колегии,  където лицето членува. БВС не носи отговорност за верността на предоставените от Областните  колегии и от физическите лица данни и не извършва никаква проверка в този смисъл. Имате право да искате коригиране на данните при наличие на неточност или грешка, което може да отправите до Областните колегии на БВС или до нас.

Технически мерки
Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в информационен център с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Достъп до вашите лични данни
Сайтът Ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност. Достъпът до вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна вашата парола. Можете да променяте информацията въведена от вас във вашия акаунт по всяко време и по определения за това начин. Никой няма право да променя информация във вашия акаунт, без вашето изрично съгласие. Ползвателите на интернет страницата нямат право да предоставят данни относно техните парола и име на акаунт на други лица.
Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, както и за профилиране. Изключение от това правило са всички съобщения, получени на вашия имейл за регистрация, свързани с: дейността на БВС, програми на БВС, предоставяне на специализирана информация, съобщенията, свързани с предоставяне и развитие на услугите, предоставяни от www.bvs.bg или са включени в комуникация, свързана с предлаганите услуги.
Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид, за статистически цели, за профилиране или маркетинг.
Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Съгласие:
Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е националното законодателство – Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България.
Данните ви от регистъра на Областните колегии на БВС относно физическа идентичност, образование и месторабота се предават по силата на чл. 21, ал. 10 и ал. 11 от ЗСОВЛБ на Националния съвет, който води национален регистър на членовете на БВС по чл. 12, ал. 1, т. 4 от ЗСОВЛБ. НС на БВС обработва личните ви данни по силата на ЗСОВЛБ и вписването ви в регистъра на БВС.
След вписване в регистрите на членовете на БВС не можете да оттеглите съгласието си за обработка на данните ви с оглед упражняването на регулирана професия, както и да искате заличаване преди изтичане на определените в закона срокове.
Отказът за последваща обработка на данните ви е законен, но води до невъзможност да бъдете член на БВС и трябва да е придружен от молба за прекратяване на членството ви в БВС.
Данните ви се съхраняват в определените от БВС срокове – 20 години след прекратяване/прекъсване на членството ви в БВС. Посоченият срок е необходим за удостоверяване на правото ви да упражнявате професия към минал период и вашата отговорност.

Права на физическите лица, предоставили данни
Вие имате право да възразите пред нас срещу:
 • Обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл. 5, ал. 1 на ЗЗЛД и др. подобни.
 • Обработването на личните ви данни за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие.
Възражението следва да бъде подадено в писмен вид и да бъде подписано от вас
 
Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:
 • Да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до вашите лични данни.
 • Да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на въведени от вас лични данни.
 • Да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това.
 • Да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без вашето изрично съгласие.
 • Да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14-дневен срок от тяхното получаване.
 • При промяна в настоящата Политика да ви информираме своевременно по подходящ за това начин.
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, имате следните права: копие от Вашите лични данни и право на достъп по всяко време до личните си данни; прехвърляне на данните; коригиране без ненужно забавяне, неточните ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални; изтриване при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато обработването е незаконосъобразно или е изтекъл срока за обработката им. 
 • възражение за обработка за други цели на данните – маркетинг, например.
 • ограничаване на обработването;
 • на обяснения при нарушения в режима на защита на данните;
 • право на обезщетение и съдебна защита.
БВС прилага мерки за подсигуряване на коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това съществува риск. Използвайки сайта, вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. БВС не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието в сайта, което не е генерирано от БВС, нито за достъп по престъпен или неправомерен начин до лични данни, въпреки предприетите разумни мерки за защита от страна на БВС.
 
Предаване на трета държава или международна организация:
Извън описаното по-горе относно достъпа до публичната част на Националния  регистър, данните не се предават на трета държава или на международна организация.

Информация за контакт
За въпроси, свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.
 
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган
Компетентният орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).