История

default

История на Български ветеринарен съюз

Български ветеринарен съюз e съсловната организация на ветеринарните лекари в Република България. БВС е създаден съгласно Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари, обнародван в Държавен вестник, бр. 84 от 19.10.2007 г.
БВС е учреден на 22.03.2008 г., като независима, самоуправляваща се и саморегулираща се организация, която обединява упражняващите професията си ветеринарни лекари. Основните цели на организацията са представителството и защитата на професионалните права на членовете на организацията, защитата на обществения интерес и осъществяването на сътрудничество с други организации и институции в страната и в чужбина.
Ветеринарномедицинската професия в своето историческо развитие в България е преминала през всички етапи от обществено-политическия живот в страната. През изминалите 15 години, БВС преминава през пет етапа на съществуване, белязани със значими събития като учредяване, легитимация, доказване, противоборство, възход и успехи. Сменяват се пет ръководства на БВС. Провеждат се пет национални протести за периода 2009 – 2014 г. Съюзът се ражда, прохожда, пораства и развива. Непрекъснато се обновява и днес в БВС членуват 2662 ветеринарни лекари, които със своя професионализъм определят същината на ветеринарната медицина и доказват ежедневно, че са надежден партньор на държавата за опазването от болести на животните и хората.
За първи път в България, около 10 месеца след приемането ни като пълноправен член на Европейския съюз и в съответствие с европейските стандарти, на 12.10.2007 г. 40-то Народно събрание приема Закон за съсловната организация на ветеринарните лекари в България, Обн., ДВ, бр. 84 от 19.10.2007 г. Следвайки дефиницията за професията на Федерацията на ветеринарните лекари в Европа (FVE) и в България регистрирането на ветеринарните лекари започва да се извършва по надлежния ред.
На 22.03.2008 г. в София се провежда Учредително Общо събрание на Българския ветеринарен съюз, регламентирано със Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България. На същото основание БВС получава Регистрационно удостоверение и Единен идентификационен код от Агенцията по вписванията. Така ветеринарномедицинската професия е петата професия в България, след тази на хуманните лекари, на стоматолозите, на юристите и на фармацевтите, която въз основа на закон, учредява свой съюз. Участие в Учредителното събрание вземат 177 делегати от 28 областни колегии. Денят е определян като велик ден и историческо събитие за българския ветеринарен лекар. След проведено гласуване 165 делегати гласуват „ЗА“, 1 „против“ и 11 „въздържали се“, в резултат на което д-р Трифон Цветков е избран за първия председател на БВС. За зам.-председатели на БВС са избрани – д-р Георги Гавазов и д-р Радослав Архипов от Стара Загора.
Въз основа на управленския състав на БВС са оформени 5 времеви периоди:
 
Първи период: 22.03.2008 г. – 16.05.2010 г.
Председател: Д-р Трифон Цветков
Зам.-председател: Д-р Георги Гавазов
Зам.-председател: Д-р Радослав Архипов
Главен секретар: Д-р Димитър Попов
Председател ККПЕ: Д-р Тодор Тодоров
 
Втори период: 16.05.2010 г. – 30.03.2013 г.
Председател: Д-р Йордан Бойчев
Зам.-председател: Д-р Ангел Ангелов
Зам.-председател: Д-р Калоян Лучански
Главен секретар: Д-р Димитър Попов
Председател ККПЕ: Д-р Тодор Тодоров
 
Трети период: 30.03.2013 г. – 29.03.2014 г.
Председател: Доц. Тодор Маринков
Зам.-председател: Д-р Петър Дойчев
Зам.-председател: Д-р Радослав Архипов
Главен секретар: Д-р Георги Митев
Председател ККПЕ: Д-р Тодор Тодоров
 
Четвърти период: 29.03.2014 г. – 31.03.2018 г.
Председател: Д-р Трифон Цветков
Зам.-председател: Д-р Петър Дойчев
Зам.-председател: Д-р Румен Стоянов
Главен секретар: Д-р Илия Чобанов и проф. д-р Румен Вълчовски
Председател ККПЕ: Д-р Тодор Тодоров
 
Пети период: 31.03.2018 г. – 25.03.2023 г.
Председател: Д-р Трифон Цветков
Зам.-председател: Д-р Димитър Цанков
Зам.-председател: Д-р Георги Гавазов
Главен секретар: Д-р Петър Дойчев
Председател ККПЕ: Д-р Драгомир Камбуров
 

Пълен исторически преглед е направен в специалното издание на списание „Ветеринарна практика“, брой 1-2/2023 г , което може да прочетете на следния линк: https://online.fliphtml5.com/uvnaz/rbsa/#p=1