Мисия, Визия, Ценности

default

МИСИЯ

Единство и защита на съсловието за просперитет на професията!
 • Обединява, представлява и защитава упражняващите професията си ветеринарни лекари в България.
 • Гарантира защитата на обществения интерес при осъществяването на ветеринарномедицинската професия за здравеопазване на животните, хуманно отношение към тях, обществено здраве и опазването на околната среда.
 • Организира дейността на ветеринарните лекари, гарантираща здравето на животните, общественото здраве и защитата правата на потребителя.
 • Спомага за повишаване на професионалната квалификация на ветеринарните лекари за извършване на висококачествена ветеринарномедицинска дейност чрез продължаващо ветеринарномедицинско обучение.
 • Оказва професионална и социална помощ на ветеринарните лекари.

ВИЗИЯ

Подкрепяйки приоритетите в Стратегията 2021 – 2025 г. на Федерация на ветеринарите в Европа, БВС работи върху:
 • „ЕДНО ЗДРАВЕ“ и устойчивост – популяризиране на концепцията обединяваща здравето на животните, на хората и на екосистемите.
 • Да прегърнем технологиите – дигитализация, интелигентно животновъдство, база данни за животните, изкуствен интелект, телемедицина и др.
 • Ветеринарномедицинска демография и удовлетворяващи кариери – за изпълнение на професионалната си роля и в отговор на нуждите на животните, на техните стопани и обществото като цяло, трябва да има достатъчен брой ветеринарни лекари в отделните области на ветеринарната медицина, а работата да бъде финансово и социално привлекателна и удовлетворяваща за тях.
 • Единната ветеринарномедицинска общност е с жизненоважно значение за създаване на възможно най-много синергия в цялостната ветеринарномедицинска дейност.
 • Да бъдем признавани и влиятелни - от ключово значение е ветеринарните лекари да получават признание и да бъдат ценени за приноса си към здравеопазването и хуманното отношение към животните, към общественото здраве и към опазването на околната среда.

ЦЕННОСТИ

Ние от БВС, спазвайки Кодекса за добра ветеринарномедицинска практика и професионална етика на ветеринарния лекар и следвайки основните ценности на Европейския ветеринарномедицински кодекс на поведение се водим от:
 • компетентност и професионализъм;
 • независимост и безпристрастност;
 • принципност и отговорност;
 • честност и почтеност;
 • професионална поверителност;
 • отчетност.