Събития

default

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА БВС

25Юни
2022
На 25 юни 2022 г. в аулата на Лесотехническия университет, София се проведе Редовно общо отчетно събрание на БВС, на което присъстваха лично 116 делегати, а с пълномощно 78. Гост на събранието беше доц. д-р Илиян Костов – и.д. директор на Центъра за оценка на риска по хранителната верига. На събранието бяха приети финансовите отчети на БВС за 2019, 2020, 2021 г. и бюджетът за 2022 г., както и отчета за дейността на Комисията за контрол и професионална етика. Поставиха се и множество въпроси, касаещи съсловието, които бяха обсъждани и по които се взеха решения.
Събранието започна с изслушване на трите химна – националния, европейския и на ветеринарните лекари, като всички колеги бяха на крака с гордо вдигнати глави. С едноминутно мълчание беше почетена й паметта на колегите, които загубихме. За председателстващ събранието беше избран д-р Петър Дойчев, който първоначално даде думата на председателя на мандатната комисия – д-р Цветана Спасова, която обяви кворума на събранието. След приемане на дневния ред д-р Трифон Цветков направи кратко експозе на отчетния доклад на НС за дейността на БВС за периода 2019 – 2021 г., който предварително е изпратен на делегатите и членовете на БВС. Докладът беше изпълнен с: решенията на НС, взети на заседанията; актуална справка по данни от публичния регистър на БВС; отчетен доклад на Акредитационния съвет за продължаващо ветеринарномедицинско обучение към БВС за периода 2020 – 2021 г. и първото шестмесечие на 2022 г.; доклад за дейностите на сп. „Ветеринарна практика” за периода 2019 – 2022 г.; финансовите отчети на БВС за 2019, 2020, 2021 г. и бюджета за 2022 г., в това число съставните му бюджети – обобщен бюджет на ОК, на Националния съвет и на фондовете на БВС, както и сборен отчет за изпълнение на бюджета на БВС за периода 2019 – 2021 г. Д-р Цветков направи основни заключения по доклада. Заяви, че първостепенна задача на ръководството на Съюза е справедливо финансово осигуряване на изпълнението на държавната профилактична програма. От създаването на БВС, включително до края на 2022 г. ръководството на БВС е договорило осигуряването на заплащането по програмата на регистрираните ветеринарни лекари в размер на близо 200 млн. лв. За осигуряване на финансовата стабилност на институцията, ръководството обяви, че е водило умело финансово управление и ефективен контрол на разходите. В резултат, на което наличността по сметките на БВС към 31.05.2022 г. е в размер на 440 868,29 лв. в т.ч. Национален съвет – 11 903,44 лв.; Фонд „Резервен“ на БВС – 177 623,02 лв.; Фондове – 61 261,86 лв.; Сп. „Ветеринарна практика“ – 4552,74 лв. и Областни колегии – 185 527,23 лв.
Накрая на своето изказване д-р Цветков направи следната констатация. „Предстои провеждането на Годишно отчетно изборно събрание на БВС през последната събота на м. март 2023 г. Определено смятам, че към този период приключва един цикъл от създаването на БВС до настоящия момент. На основата на анализа от дейността на съсловната организация, смятам че е необходимо да се обсъди стратегията на БВС за бъдещия период и избор на ръководство, което да осигури просперитета на съсловната организация на ветеринарните лекари в България.” С аплодисментите си цялата колегия показа своята благодарност. Бяха направени и редица коментари и поставени въпроси от залата, като най-активни бяха д-р Ангел Ангелов от Плевен, д-р Димитър Яновски от София, д-р Мирослав Първанов от Враца и др. Единодушно от всички делегати бяха приети направените разходи на БВС за периода 2019 – 2021 г. и проектобюджета за 2022 г.
След това се пристъпи към отчета на д-р Драгомир Камбуров за дейността на Комисията по контрол и професионална етика (ККПЕ) за същия период и неговото приемане.
В точка разни бяха поставени редица въпроси от съсловието, като изборът на бъдещото ръководство и критериите, по които да бъдат излъчени кандидати за председатели на НС беше с основен акцент. Всички се обединиха от изискването за изготвяне на програма от кандидатите. Предложението на настоящия председател е да се направи консенсус за критерии и да се оформи определен профил на председателя и неговия екип. „Отпада вариантът да продължа да представлявам Съюза и след март 2023 г., така че нека по-рано да има предложения, за да се осмислят.”
По темата за организирането на предстоящия съвместен Международен конгрес на БВС и Ветеринарната камара на Р. Северна Македония, д-р Цветков обеща форумът да се проведе с лектори на високо ниво, а тематиката да бъде спрямо интересите на колегията, освен това определи и БВС като „двигател и лидер на съсловните организации на Балканите”.
„Кутията на Пандора” беше отворена, когато се постави темата от д-р Мирослав Узунов, че единствената по закон съсловна организация е Българският ветеринарен съюз. Тогава с коментар се включи и доц. Костов. „Един цикъл от ветеринарномедицинската дейност приключи и от детска възраст влизаме в юношеската. Разковничето е, че ние всички ветеринарни лекари сме с една професия. Говорим вече и за обща балканска камара на ветеринарните лекари като част от Федерацията на ветеринарните лекари в Европа”.
Д-р Камбуров сподели за нелоялната конкуренция в практиката от мобилните амбулатории, които извършват кастрации, но и подронват авторитета на професията ни пред обществото, като предложи процедура за сезиране на съответните органи. Ето защо се гласува и прие решение ръководството на БВС да уведоми Централно управление на Българската агенция по безопасност на храните по този въпрос.
Други актуални теми, които вълнуват съсловието ни са свързани с: дигитализацията във ветеринарната медицина; предстоящите промени в законодателството, свързана с ветеринарномедицинската професия и практика; нивото на компетентност на ветеринарните лекари; качеството на услугите по ISO и др. Оказа се, че новото предизвикателство, което стои пред съсловието ни е промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България.

Текст и снимки: д-р Милена Кръстанова