Вход за членове:

(04.04.2011)
ФИНАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩОТО ПОДПИСВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА 2011 ГОДИНА
Уважаеми колеги,

след проведената днес среща между д-р Йордан Бойчев-Председател на Български ветеринарен съюз и Министър Мирослав Найденов относно предстоящото подписване на Индивидуални договори за 2011г., двете страни договориха следното:
  1. Държавната профилактична програма ще се извършва въз основа на годишните планове от 2010г. Към Индивидуалния договор неразделна част става Годишния план за 2010г.одобрен от Директора на съответната ОДБХ.
  2. В срок до 15.04.2011г. всички колеги сключили договори за идентификация и движение на животните да подготвят финансовите си отчети за първото тримесечие на 2011г и да ги предадат в съответната ОДБХ за да се извърши плащане на дължимите суми.
  3. В срок до 15.04.2011г ветеринарните лекари практикуващи с домашни любимци и сключили договори за 2010г да изготвят финансови отчети за извършеното от тях чипиране на кучета за 2010г.

Също така в момента между юридическите отдели на БВС и БАБХ се уточнява нов образец на договор за безвъзмездно отдаване на ветеринарните лечебници, държавна собственост, съгласно §1 на Допълнителните разпоредби от ЗСОВЛБ.

Колеги, с цел безпроблемното подписване на Индивидуалните договори ви призовавам внимателно да огледате предложените ви за подписване образци, като ви обръщам внимание на промяната в чл.1, ал.1, т.1, където трябва да липсва фиксирана година. Директорите на ОДБХ са уведомени за постигнатите договорености от Изпълнителния директор на БАБХ-д-р Войнов.

Д-Р ЙОРДАН БОЙЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВС 


Име на файла Размер Тип
Образец на Индивидуален договор за 2011г 107 Kb rtf