Вход за членове:

(26.06.2011)
Становище относно минималния ценоразпис на БВС
               Колеги,

           често възникват спорове относно прилагането на единния минимален ценоразпис на ветеринарномедицинските услуги, който ежегодно се утвърждава от Националния съвет на БВС и се спекулира, че същият е незаконен. 

         Правото да се определят минимални цени е дадено на организацията и членовете й със Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България . В Раздел II “Централни органи” , чл. 12. ал.1 т.9 от закона изрично е записано, че Националният съвет: “ежегодно определя размера на минималните цени за извършване на ветеринарномедицински дейности от регистрираните ветеринарни лекари, с изключение на дейностите по изпълнение на мерките по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и държавната профилактична програма;”
 

        Ценоразписът се утвърждава с решение на НС и като такъв е задължителен за членовете на Съюза. Съгласно Устава на БВС чл.19, ал.1 т.2, членовете на БВС са длъжни да изпълняват решенията на централните и областни органи на управление.
В тази връзка предлагането на ветеринарни услуги на цени под установените в Минималния ценоразпис е в разрез със ЗСОВЛБ и Устава на БВС!

        Настоящето писмо е изготвено от д-р Вяра Гришина, председател на КВППЗ и в изпълнение на решение на НС на БВС от 07.03.2011г.