Вход за членове:

(11.03.2011)
ПРОТОКОЛ № 17 НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 07.03.2011г
ПРОТОКОЛ № 17
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НС НА БВС ОТ 07.03.2011, ГР. СТАРА ЗАГОРА, Х-Л ЖЕЛЕЗНИК

Днес 07.03.2011 г., от 11 часа, в гр. Стара Загора, в х-л Железник се проведе заседание на НС на БВС.
     Присъстваха 23 от общо избраните 31 членове на НС, като един от членовете гласува с пълномощно.( Д-р Цветана Спасова гласува с пълномощно на д-р Антоанета Спасова.)
     На заседанието присъстваха 22 членове на НС :
Д- р Йордан Бойчев       Председател
Д-р Ангел Ангелов           Зам. председател
Д-р Калоян Лучански      Зам. председател
Д-р Георги Митев             Главен секретар
Д-р Николай Толев          Благоевград
Д-р Антоанета Спасова  Варна (с пълномощно)
Д-р Цветана Спасова      Велико Търново
Д-р Валентин Николов   Видин
Д-р Христо Христов          Габрово
Д-р Евгени Руменов        Кърджали
Д-р Емил Жатов               Кюстендил
Д-р Милка Ангелова        Ловеч
Д-р Любомир Спасов      Пазарджик
Д-р Николай Радоилов   Перник
Д-р Йосиф Калчев            Пловдив
Д-р Стефан Ламбов        Сливен
Д-р Мирослав Узунов      Смолян
Д-р Георги Божиков        София-град
Д-р Стефан Стефанов    София-област
Д-р Стефка Дюлгерова   Стара Загора
Д-р Ангел Трифонов         Хасково
Д-р Веселин Канев           Ямбол

      Както и д-р Тодор Тодоров, ККПЕ и д-р Радослав Архипов, ККПЕ, д-р Тодор Желязков, ККПЕ

      Присъстваха и 10 председатели на областни колегии.
Д-р Стойно Стойнов                     Бургас
Д-р Русин Иванов                          В. Търново
Д-р Мария Антонова                     Ловеч
Д-р Петър Дойчев                         Перник
Д-р Вяра Гришина                        Пловдив
Д-р Господин Пенев                    Сливен
Д-р Мартин Георгиев                   София-област
Д-р Трайко Алчев                          Стара Загора
Д-р Стефка Здравкова                Хасково
Д-р Станьо Габаров                     Ямбол

            Представени бяха новоизбраните председатели на ОК Ловеч, д-р Мария Антонова, на ОК Кюстендил, д-р Славчо Хлебаров, който по здравословни причини не присъства на заседанието и д-р Стефка Здравкова, Председател на ОК Хасково.
 

         От членовете на НС не присъстваха и не бяха упълномощили да ги представляват:
Д-р Красимир Бешовишки                Враца
Д-р Илко Илиев                                   Добрич
Д-р Иван Иванов                                 Монтана
Д-р Пламен Тодоров                         Плевен
Д-р Николай Досев                             Разград
Д-р Борислав Тончев                         Русе
Д-р Райчо Радев                                 Силистра
Д-р Росен Иванов                               Търговище

          В изчакване да се събере необходимият кворум започнаха разговори относно ГРД и свързаната с това ДПП.
         Д-р Ангел Ангелов разясни, че както всички знаят има действащ ГРД, макар и подписан през 2009г., въпросът е че няма подписани Индивидуални договори към него за настоящата година, от което произтича казуса как НС ще извоюва и какви стъпки ще предприеме за да се сключат тези договори. Защото договорите, които бяха подписани в началото на м. Януари не са и не могат да бъдат третирани като Индивидуални договори. Освен това те са с действие до структуриране на областните дирекции на БАБХ. Агенцията вече е структурирана, но ЗВМД не е спазен, защото няма подписани Индивидуални договори. Така че предстои да се вземе решение, какви точно да са действията на НС в тази посока.
          Д-р Йордан Бойчев обясни, че според адв.. Георгиев, това което може да се направи безапелационно е да се сезира Омбудсмана за неизпълнение на закони и ГРД и т.н. До ранния следобед адвоката ще даде конкретен отговор, по какъв начин можем да атакуваме тези неща в съда , въпреки че задачата му е била поставена поради празниците са забавили отговора му. Принципно може да се принуди Министърът да подпише договор за 2011 чрез Административен съд, но там се навлиза в темата какъв ще бъде този договор. 
          Д-р Стойно Стойнов взе думата и разказа, че в Бургас за 2010 г. 9 лекари от колегията са подписали такъв Индивидуален договор и частта за чипиране и маркиране на кучета не е спазена, т.е. не им е изплатена сумата за тази дейност. Той зададе въпрос на ръководството –„Какво ще направи БВС за да защити своите членове”?
          Д-р Йордан Бойчев отговори, че д-р Стойнов знае, че е написано уведомително писмо до Министъра на земеделието и храните по въпроса с неизплатените суми за поставянето на микрочипове и регистрирането на кучета. Отговор нямаме.. Доколкото му е известно д-р Стойнов е казал, че ще заведат дела в рамките на законоустановения срок.
         Д-р Стойно Стойнов отговори на това, че се интересува, повече от това какво ще             предприеме БВС като организация за да защити своите членове.
         Д-р Трайко Алчев поясни, че за всяко нарушение може да се търси отговорност чрез Административния съд. Предложението му още от 2008г. е за всяко нарушение – съд!
         Д-р Станьо Габаров се изказа, че на предишното събрание, когато ставаше дума за не подписване на договори Старозагорската колегия е подписала договорите, както и други колегии. Всъщност неподписалите договори колегии са останали малцинство. И също така поясни, че в ЗВМД черно на бяло е написано: Имунопрофилактичната програма се изработва от НВМС, ГРД се сключва между Министъра на земеделието и Председателя на БВС. Имаме имунопрофилактична програма, която е гласувана от Министерски съвет на 14 януари 2010г., публикувана в Държавен вестник на 4 януари 2011г. Тази имунопрофилактична програма е предложена в срок, предложена е за съгласуване на ръководството на Съюза, а в ГРД се определят мерките и начините за изпълнение на тази програма, така че напъните да се атакува тази имунопрофилактична програма му се струва, че няма да успеят. Това, което смята, че трябва да се прави от тук нататък е съвместно вече с новата БАБХ да се изработят по-добри Индивидуални договори.
           Д-р Вяра Гришина обясни, че Националния съвет не оспорва законността на публикуваната в Държавен вестник Държавна профилактична програма, тъй като тя няма нищо общо с действащия ГРД. Той е обвързан с ДПП за 2009год. и Националният съвет следва да търси отговорност за неизпълнението на ГРД от Министъра на земеделието и храните, а не да се занимава с ДПП за 2011. В допълнение д-р Гришина подчерта, че д-р Габаров не е прав като твърди , че ДПП 2011 е съгласувана с БВС. Тя посочи две писма от 10.10.2010 и от 28.10.2010г , с които се уведомява зам. министър Цветан Димитров и ген.директор на НВМС Йордан Войнов, че БВС не е съгласен с така представената ДПП за 2011г.
          След едночасово изчакване , кворумът беше сформиран и Председателя на БВС д-р Йордан Бойчев обяви, че заседанието може да се проведе и вземе решения. Той предложи за водещ на събранието да се избире д-р А. Ангелов, за преброител д-р А. Трифонов, за протоколист Мария Ваклинова-технически секретар.

 

Гласували : „ЗА” 21, „ПРОТИВ” – няма
 

Предложението се приема.
По предложения дневен ред:

1. ГРД и свързаната с това ДПП.
2. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.
3. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.
4. Утвърждаване на бюджета на областните колегии на БВС и предложения за приемане на Бюджета на БВС за 2011г.
5. Определяне състава на мандатна комисия във връзка с предстоящото общо събрание, изготвяне на покана и дневен ред за провеждане на събранието.
6. Разни

            Постъпи предложение от д-р Т. Тодоров точка 1 да бъде: Отчет на Ръководството на НС за изпълнението на решенията взети на заседанието на НС от 08.01.2011 в гр. Пловдив, а останалите точки да останат, но да се изместят с един номер.

Гласували – „ЗА” 13, ПРОТИВ” 4

Предложението се приема и дневният ред, се променя както следва:

1. Отчет за изпълнението на решенията взети на заседанието на НС от 08.01.2011г
2. ГРД и свързаната с това ДПП.
3. Приемане на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС.
4. Предложения за корекция на единния минимален ценоразпис на БВС.
5. Утвърждаване на бюджета на областните колегии на БВС и предложения за приемане на Бюджета на БВС за 2011г.
6. Определяне състава на мандатна комисия във връзка с предстоящото общо събрание, изготвяне на покана и дневен ред за провеждане на събранието.
7. Разни

           След дебати по т.1 от дневния ред относно РЕШЕНИЕ №3 от заседанието на 08.01.2011г, а именно „Да бъдат обжалвани пред Върховния Административен съд незаконосъобразните заповеди на Ген. Директор на НВМС”, подадената жалба, неизпълнението на точки от подписаното Споразумение и липсата на отговори от страна на Министъра на поставени писмено въпроси към него относно неизпълнението им, НС гласува и взе

           РЕШЕНИЕ №1

БВС да сезира Омбудсмана, за нарушението на Закона за ветеринарномедицинската дейност от страна на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов за неизпълнение на Годишния рамков договор и свързаните с него Индивидуални договори за обезпечаване на Държавната профилактична програма. Да уведоми Министъра на земеделието и храните за изпратеното до Омбудсмана писмо. Да подготви документи и да сезира Административния съд за неизпълнението на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Гласували: „ЗА” 19, „ПРОТИВ” няма

Приема се. 

              РЕШЕНИЕ №2

Предприемане на действия по РЕШЕНИЕ №1 в срок до 7 дни до 14.03.2011г.

Гласували „ЗА” 21, „ПРОТИВ” няма

Приема се.

            По т.3 от дневния ред д-р Лучански направи предложение поради недовършеното гласуване на Устава от последното Общо събрание на представителите на предстоящото да се продължи с промените в Устава. Нови предложения да се изпращат на Комисията по нормативни документи, която да ги обобщи и да ги представи на Общото събрание за гласуване. Постъпи предложение предложенията за промени и корекции в Устава на БВС да постъпят в офиса на БВС до 15 март 2011.

              РЕШЕНИЕ №3

Всички колеги, които искат да предложат промени и корекции в Устава на БВС да ги изпратят в писмен вид в срок до 15 март 2011 до Председателя на комисията по нормативни документи-д-р Илия Чобанов.

Гласували: „ЗА„ 21, „ПРОТИВ” няма

Приема се.

             РЕШЕНИЕ № 4

В срок до 15.03.2011г. да се изпращат предложения за изменение и допълнение на Единния минимален ценоразпис. Писмените предложения да бъдат обобщени от Председателя на комисията по ветеринарна практика и професионална защита - д-р Вяра Гришина, която да ги подготви за гласуване от следващия Национален съвет.

Предложенията за корекции на Единния ценоразпис да се качат на сайта на БВС.

Гласували: „ЗА” 19, „ПРОТИВ” няма

Приема се.

           По т. 5 финансовият консултант на БВС г-н Георги Янчев, запозна присъстващите с проектобюджета за 2011г., но подчерта, че има Областни колегии, които не са подали финансовите си отчети за 2010г. и тъй като това е базата, на която се прави проектобюджета за следващата година, представения проектобюджет не може да се счита за официален и точен. За това призова Областните колегии, които не са изпратили финансовите си отчети до счетоводството да го направят своевременно. 

           По т.6 определяне състава на Мандатна комисия се направи предложение от д-р Бойчев тя да е същата от предходната 2010г, с председател д-р Пламен Даскалов. При направена справка с Устава и по предложение на д-р Лучански да се сформира нова комисия с членове, които не са в състава на Комисията по контрол и професионална етика, д-р Бойчев оттегли предложението си. Националният съвет взе

           РЕШЕНИЕ № 5

Мандатната комисия да се състои от 7 члена.

Гласували: „ЗА” 16, „ПРОТИВ” няма

Приема се

          За членове на Мандатната комисия бяха предложени: Д-р Георги Митев, д-р Ангел Трифонов, д-р Стефка Дюлгерова, д-р Николай Радоилов, д-р Стойно Стойнов, д-р Веселин Канев и д-р Емил Жатов.

Гласували: „ЗА” 19, „ПРОТИВ” няма

Приема се.

              РЕШЕНИЕ № 6

Членове на Мандатната комисия са:
Д-р Г. Митев,
д-р А. Трифонов,
д-р С. Дюлгерова,
д-р Радоилов,
д-р С. Стойнов,
д-р В. Канев,
д-р Е. Жатов.

За председател на Мандатната комисия бе предложен д-р Г. Митев

            РЕШЕНИЕ № 7

Председател на Мандатната комисия е д-р Г. Митев.

Гласували: „ЗА” 20, „ПРОТИВ” няма
Приема се.

              РЕШЕНИЕ № 8
Срокът за изпращане на документите от областните колегии (протоколи от проведените събрания, списък с имената на избраните делегати) до Мандатната комисия е 21.03.2011г.

Гласували:”ЗА” 20, „ПРОТИВ” няма

Приема се.

              РЕШЕНИЕ № 9

Дневен ред за предстоящото Годишно Общото събрание на 26 март 2011г.

1. Отчет за работата на Националния съвет
2. Отчет за работата на ККПЕ
3. Гласуване на предложения за изменения и допълнения на Устава на БВС. промени в устава на БВС
4. Избор на членове на НС
5. Текущи, разни

Гласували: „ЗА” 21, „ПРОТИВ” няма
Приема се.

Във връзка с изготвянето на отчета на националния съвет за изминалата 2010г., д-р Ангел Ангелов предложи всеки член на НС да изготви свой писмен отчет за неговата дейност през изтеклата година, като обобщението на всички доклади да бъде основата за отчетния доклад на Националния съвет пред Общото събрание.

Гласували „ЗА” 7, „ПРОТИВ” 12

Предложението не се приема.

Във връзка с подписването на нови Индивидуални договори, Националният съвет взе 

                РЕШЕНИЕ №10

Докато Националния съвет не се запознае със съдържанието на Индивидуалния договор предложен от БАБХ и не излезе с официална позиция, ДА НЕ СЕ ПОДПИСВАТ договори от членовете на Съюза.

Гласували: „ЗА” 16, „ПРОТИВ” 3
Приема се.

Поради изчерпване на дневния ред д-р Ангел Ангелов закри заседанието в 16.30 часа.

         Д-Р ЙОРДАН БОЙЧЕВ
         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС…………………………….
                                                       /ПОДПИС И ПЕЧАТ/

          ПРОТОКОЛИРАЛ 
          МАРИЯ ВАКЛИНОВА……………………………..
                                                        /ПОДПИС/
           ГР. СТАРА ЗАГОРА
           07.03.2011г.