Вход за членове:
Архив актуално 2016
«12»

(12.02.2016)
 На 04.02.2016г. Народното събрание на Република България прие Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Предстои неговото обнародване в Държавен вестник. Във връзка със зачестилите медийни публикации и разпространение в общественото пространство на неверни твърдения по отношение на приети поправки в ЗВД, Българския ветеринарен съюз прави следното изявление:
БВС участва активно в дебатите и обсъжданията по този законопроект със свои представители във всички работни групи, както и на двете четения в комисията по земеделие към НС. Нашата организация проведе широк дебат и в своите среди, като Националния съвет на БВС прие официално становище на свое заседание на 19.10.2015г.
Становището беше публикувано и изпратено до всички членове на Комисията по земеделие. Между двете четения на Закона се състояха и две заседания на работни групи, на които нашите представители успяха мотивирано да защитят повечето от решенията на Националния съвет.
Категорично можем да заявим следното:
1. Отпадна включването на текстове, които дават възможност на служители на БАБХ да изпълняват мерки, които контролират.
2. Не беше допуснат опита за отмяна на вида лечебни заведения.
3. Българския ветеринарен съюз се противопостави на въвеждането на двумесечни прегледи от страна на регистрираните ветеринарни лекари във фермите и поставянето на срок за въвеждане на данни в информационната система и този текст отпадна от проекта.
4. Отпадна текста задължаващ регистрираните ветеринарни лекари да подписват договори с ОДБХ.
5. Беше прието нашето предложение за възстановяване на правото на БВС заедно с директора на ОДБХ да определят ветеринарен лекар, с който да се подписват договори по чл.137 а и б, когато такива не са подписани в законовите срокове.
6. Не бяха приети възраженията на Българския ветеринарен съюз да не отпада изискването за три годишен професионален опит на управителите на лечебни заведения.
7. Създадена е нова Глава четвърта „а” от ЗВД с текст:
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
8. Във Закона за изменение и допълнение на ЗВД беше прието ново име на Държавната профилактична програма, която вече ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и ще обхваща период от три години.
В срок от пет дни от обнародването на Закона, Министъра на земеделието, подписва програмата изготвена от Българска агенция по безопасност на храните, а до 20 дни Министерски съвет я одобрява. Програмата ще съдържа:
- Списък на болестите, срещу които БАБХ провежда мерки за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;
- Видовете животни, за които се прилагат мерките, предвидени в нея;
-Вид и схеми за прилагане на мерките по т. 1 и сроковете за тяхното изпълнение;
-Необходимите средства за нейното изпълнение.
9. Българския ветеринарен съюз участва и в работната група към МЗХ по изработването на Тарифа, която ще действа през следващия три годишен период и категорично защити параметрите на цените, действали и през 2015г.
10. В заключение, за всички лобистки промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, които са в нарушение на Конституцията на Република България, Българския ветеринарен съюз ще сезира по съответния законов ред Конституционния съд.
Уважаеми колеги, очаквайте публикуването на Закона в Държавен вестник, за да се запознаете подробно с приетите промени в ЗВД.
От ръководството


(01.02.2016)
Уважаеми колеги,

Публикуваме писмо от началника на кабинета на председателя на народното събрание г-жа Евгения Илиева, във връзка с обръщение на Български Ветеринарен Съюз, относно предложените промени от проф. Иван Станков в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинска дейност.

От ръководството


(21.01.2016)
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЦАЧЕВА,
УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

На 13.01.2016 г. се проведе заседание на парламентарната комисия по земеделие и храни, на което се обсъди законопроектът за изменение и допълнение на ЗВД за второ четене. На заседанието н.п. проф. Иван Станков, в зала, направи предложение за създаване на нова глава 4 а от закона с два текста:
„Глава четвърта „а“
Осъществяване на ветеринарномедицинска дейност във висшите училища
Чл. 46л. (1) Ветеринарномедицинска дейност по чл. 2, т. 3 се осъществява във ветеринарна клиника, ветеринарна амбулатория (кабинет) или ветеринарна лаборатория на висше училище.
(2) Лицата, които осъществяват дейност в обектите по ал. 1, не членуват в БВС.
Чл. 46м. Условията и редът за осъществяване на дейността по чл. 46л, ал. 1, както и последващият контрол, се определят с наредба, издадена съвместно от министъра на земеделието и храните и министъра на образованието и науката.“
Предложението се прие от комисията без обсъждане и разисквания и беше включено в доклада за второ четене на законопроекта в последствие.
По това предложение Българския ветеринарен съюз изразява сериозни възражения в няколко насоки:
1. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко. Същият народен представител е внесъл писмени предложения по законопроекта на два пъти – с вх. № 554-04-439 на 03.12.2015 и вх. № 554-04-440 на 04.12.2015 г., но в тях такова предложение не се прави. Вероятно, защото предложението е ИЗВЪН ОБХВАТА И ПРИНЦИПИТЕ НА ПРИЕТИЯ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ЗАКОНОПРОЕКТ. От внимателната съпоставка на направеното предложение и приетия на първо четене законопроект се установява, че предложението касае по същество създаването на нов вид ветеринарномедицински заведения – амбулатория, клиника или лаборатория на висше училище. Приетият на първо четене законопроект изобщо не разглежда и не променя по никакъв начин видовете ветеринарномедицински заведения, които са уредени в чл. 26 от ЗВД, поради което предложения в тази насока изобщо не могат да се правят и разглеждат. Законопроектът, приет на първо четене, е бил съгласуван от всички заинтересовани държавни органи и заинтересовани страни, които обаче не са изразявали становище по приетото предложение. В този смисъл предложението е извън обхвата на законопроекта и съгласно чл. 81, ал. 2, изр. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание изобщо не следва да се обсъжда и гласува.
2. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на висшите училища. Такива училища, занимаващи се с обучение на ветеринарни лекари в Република България са две: Тракийският университет в Стара Загора и Лесотехническият университет в София. И двете разполагат с ветеринарни клиники, които са регистрирани по сега действащия закон. С предложението си бившият ректор на Тракийския университет намира начин да отдели тези ветеринарномедицински заведения в съвсем нов вид, за който да се прилага друг ред, във всички случаи по-благоприятен от нормалния и общоприетия.
3. Направеното във възможно най-късния момент предложение от Иван Станков е откровено лобистко и в интерес на преподавателите във висшите училища. За тях отпада задължението да членуват в съсловната организация на ветеринарните лекари в България – БВС. Те, независимо че ще упражняват ветеринарномедицинска дейност, няма да членуват в БВС. Предложението демонстрира явна привилегия за преподавателите, за която няма обяснение, освен може би членския внос в БВС от 10 лв. на месец, който те ще си спестяват. От друга страна, те ще бъдат извън обхвата на професионалните стандарти на гилдията, както и възможността за контрол върху дейността им, което очевидно е най-важното за тях.
4. Отделянето на ветеринарномедицинските заведения на висшите училища в отделна категория е нарушение и на принципа на свободната конкуренция, заложен в основата на стопанския живот у нас. Преподавателите, работещи в новия вид ветеринарномедицинско заведение, ще са в по-благоприятна позиция спрямо тези, които работят в другите ветеринарномедицински заведения. Това е така, защото в работата си те ползват апаратура, консумативи и др., които се предоставят от учебното заведение, а пък търсената цена е пазарна. Така се изкривява пазарът на ветеринарномедицински услуги в страната.
С направеното предложение Иван Станков безцеремонно демонстрира частния си интерес и създава двойнствено положение във ветеринарномедицинската дейност с явен приоритет на предложения от него нов вид ветеринарномедицински заведения.

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
Съсловната организация на ветеринарните лекари в България Ви призовава да гласувате против предложението в пленарната зала. Не ставайте съучастници на толкова явен лобизъм, водещ до нарушаване на основни принципи на регулиране на ветеринарномедицинската професия, нарушаване духа на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за съсловната организация на ветеринарните лекари в България и основните принципи на правото, както и на свободната пазарна икономика.

Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
Председател на НС на БВС

 


(14.01.2016)
 Уважаеми колеги, на 13.01.2016 г. Комисията по земеделие и храни към Народното събрание разгледа и прие на второ четене промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. На заседанието присъства ръководството на МЗХ и БАБХ и представители на няколко неправителствени организации за защита на животните. От страна на БВС присъстваха Д-р Трифон Цветков – Председател на НС на БВС и Д-р Мирослав Първанов – Председател на КНД към НС. Промените, които бяха направени в проекта между първо и второ четене бяха почти изцяло съобразени със становището на БВС прието с решение №5 на НС на БВС проведен на 19.10.2015г. и представено в комисията по земеделие и храни.
Отпаднаха приетите на първо четене предложения :
-промените в чл.8., ал.2, даващи възможност на служители на БАБХ с контролни функции да изпълняват дейност, която контролират;
-промените в чл.26 за отмяна на вида лечебни заведения;
-промените в чл.39 за въвеждане на срок за вкарване на данни в ИС и задължението за посещението на животновъдните обекти през два месеца;
По настояване на БВС стария текст на чл.46ж беше приет като нов чл.137в от ЗВД, което дава възможност БВС да определя ветеринарни лекари, които ще работят в необхванати ферми;
Зам.-председателя на Комисията по земеделие и храни проф. Иван Станков, внесе предложение, което не беше включено в доклада, приет на първо четене и беше отхвърлено в предварителните работни групи, с което се създават университетски лечебни заведения, в които работещите ветеринарни лекари и преподаватели да не са членове на БВС.
В отговор на това предложение Председателя на БВС Д-р Трифон Цветков, заяви пред комисията, че това е проява на лобизъм и представлява сериозно нарушение на чл.2 от ЗСОВЛБ. Отговора на Председателя на Комисията по земеделие и храни Г-н Румен Христов беше, че народните представители знаят и разбират това. Въпреки всичко пет членове на комисията подкрепиха възражението на БВС, а останалите приеха предложението на проф. Станков.
Не беше прието предложението на БВС да не се отменя изискването за професионален опит на управителите на ветеринарномедицински заведения и комисията прие да отпадне това изискване.
Българския ветеринарен съюз остро възразява срещу такива незаконни и определено лобистки текстове и ще направи всичко възможно при гласуването в пленарна зала това да не бъде допуснато.
Уважаеми колеги, останалите промени в ЗВД ще публикуваме, когато излезе окончателния доклад от второто четене, но най-важните от тях са три годишна програма, която ще се казва Програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, която ще бъде одобрена от Министъра на земеделието до 5 дни след приемането на ЗИДЗВД и утвърдена от Министерски съвет до 20дни. Междувременно се създава работна група по изработка на Тарифа, която ще действа през целия този период и в която БВС има готовност да участва със свои представители с цел защита на най-добрите за нас условия.
От ръководството


«12»