Вход за членове:

(08.03.2018)
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА БВС
       На основание чл. 23 ал.5, чл. 26 ал. 3 от Устава на БВС и Решение на НС от 07 Март 2018 г., свиквам РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на 31 Март 2018 г. от 9.30 ч. в гр. София, в зала „АУЛА“ на ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ със следния Дневен ред:
  1. Отчет на дейността на НС през 2017 г.
  2. Отчет на дейността на ККПЕ през 2017 г.
  3. Разискване по т. 1 и т. 2 и приемане на Бюджета за 2018 г.
  4. Избор на Председател и Заместник Председатели НС на БВС. Представяне на кандидатите и тяхната програма.
  5. Избор на членове на НС
  6. Избор на Председател и членове на ККПЕ
  7. Изменения и допълнения на Устава на БВС
  8. Разни


Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА БВС