Вход за членове:

(20.10.2021)
ПРОВЕДЕНА ВИДЕО КОНФЕРЕНТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ НА ЗВД
 Уважаеми колеги, във връзка с изпратените ви документи/анкета и презентация на проект на ЗВД/, които получихме от МЗХГ, днес по инициатива на Зам.-министър доц.д-р Крум Неделков беше проведена видеоконферентна среща с цел първоначална дискусия по тези теми. Водещ беше доц. Неделков. Участваха от страна на:
МЗХГ - д-р Милена Трендафилова, д-р Петя Петкова, д-р Ваня Русева, д-р Ралица Ранкова, д-р Анастасия Ковачева
ЦОРХВ - д-р Илиян Костов, д-р Евгени Макавеев
БАБХ - д-р Борис Борисов, д-р Емил Славев, д-р Даниел Денев, д-р Марина Иванова, д-р Георги Дерменджиев, д-р Силвия Пеева
БВС - д-р Димитър Цанков, д-р Мирослав Първанов, адв.Иван Георгиев.
Доц.д-р Крум Неделков заяви: ”Губим ценно време, трябва да си заложим разумен период за дебати по законопроекта, защото имаме срокове, които трябва да спазим за въвеждането на изискванията на регламентите в националното законодателство“.Той допълни, че с промените се налага изцяло нова философия и структура на нормативната база, която да съответства на съвременните нужди на работещите в отрасъла. Също така изрази надежда, че при формирането на новото Народно събрание през ноември ще има проект на закон в почти завършен вид, който да се предложи за обсъждане на ресорната комисия. Също посочи, че се очаква през следващата година системата ВетИС да бъде надградена, с което да се въведе възможността за електронно издаване на рецепти. Относно дългосрочните обучения доц. Неделков каза, че мястото им за провеждане е в университетите, защото там могат да се покажат новите методи и техники, тъй като там се развива и научно-изследователската дейност. Заместник-министърът информира още, че ще има и нововъведения във ВетИС, свързани с уведомяването от страна на фермерите за събития с животните по електронен път. Според него, това може да затрудни част от фермерите. В тази връзка ще се обсъди възможността това информиране да става и по телефон.
От страна на БВС беше отбелязано следното:
БВС има колективен орган на управление – Национален съвет. По важни въпроси, какъвто е проекта на нов ЗВД, окончателни становища съсловната организация може да дава само след широко обсъждане със своите членове и решения взети от техните 28 национални представители по области. БВС има готовност за официално становище за всеки получен конкретен проект по ЗВД или по отделни глави от него.
На този етап във връзка с предни становища по проекта на ЗВД изразявани от БВС, д-р Първанов обърна внимание върху някои основни позиции, свързани с представената презентация:
1. Спазване на принципа – да не се транспонират текстове от регламенти в ЗВД! Проекта на структура е смесица от препратки към регламенти, директно цитиране на текстове от тях и текстове от сега действащия ЗВД. Трябва да се преразгледа отношението към текстове от регламентите във връзка с възлагане на РВЛ на официални дейности от компетентния орган. Задължително е да се спази разделянето на функциите на изпълнители на дейности и контролиращи тези дейности.
Относно делегирането на официални дейности на РВЛ е целесъобразно те да бъдат финансово обезпечени, като за всяка конкретна дейност се определя цена в тарифа.
Препращането към текстове към друг закон, какъвто е ЗУАХВ, който препраща към текстове от регламент 625 е неправилно и объркващо. Навсякъде се прави една и съща грешка – приравняване на официален контрол и официални дейности, като са дава приоритет на контрола.
2.Темата с груповите практики трябва да бъде широко дискутирана не от администрацията, а от ветеринарното съсловие, което е пряко засегнато. За пример може да се даде, че мобилните клиники бяха категорично отхвърлени от съсловието след мащабно проучване и гласуване. Така че, БВС ще излезе с категорична позиция по този въпрос след една по-широка дискусия сред своите членове и след окончателно решение от националните представители.
3.Темата за продължаващото обучение –трябва да бъде сериозно заложена в ЗВД, като ангажимент, но и задължение на БВС.
4.Темата с разпространението на ВМП – БВС има ясна позиция по този въпрос и тя е да се преустанови директното закупуване от фермерите от складове на едро на ВМП с карентни срокове.
5. По отношение на въвеждането на добри ветеринарномедицински практики – това вече е направено съобразно ЗСОВЛБ, чрез Кодекс и предложението да се одобрява от министъра на земеделието е неприемливо, защото нарушава принципа на саморегулация.
6. Минимизиране на количеството хартиени документи /Протоколи, уведомителни писма, декларации/. Уведомяване по електронен път, електронни протоколи и писма.
Срещата приключи в добър тон, след като всички страни изразиха подкрепа за позициите на БВС и уверение за един добър и конструктивен диалог с цел изготвяне на максимално добър проект. Доц. Неделков призова за по-голяма експедитивност и поздрави всички участници за изразените становища.
С уважение,
Д-р Димитър Цанков
Зам.-председател на НС на БВС